Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 12 март 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет на 05. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Иван Аспарухов. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация предвижда промени в действащата нормативна уредба в две основни направления.
  Първата част от промените са изготвени въз основа на инициатива на група неправителствени организации, насочена към създаване на нормативни предпоставки, които да осигурят хуманното отношение към мъртвородените деца и по-конкретно - регламентиране съставянето на документ, който да разрешава извършването на погребение на тези деца.
  В досегашните разпоредби на закона не е регламентирано съставянето на документ, който да представлява разрешение за погребение на мъртвородените деца. Проектът предвижда препис-извлечението от акта за раждане на мъртвородено дете да представлява разрешение за погребение, както и безплатното издаване на документа.
  Съгласно разпоредбите на закона препис-извлечението от акт за раждане на мъртвородено дете може да бъде издадено само при изрично поискване от страна на родител или на изрично упълномощено от родител лице. В законопроекта е предвиден текст, съгласно който препис-извлечението от акт за смърт може да се издава и на трети лица, когато е необходимо за извършване на погребение, без да е необходимо изрично упълномощаване от наследниците. Това изменение е продиктувано от факта, че не са малко случаите, в които наследниците на починало лице не желаят да се ангажират с извършването на погребение или починалият няма наследници. В тези случаи погребението се организира от близки или от служители в общинската администрация, които обаче съгласно действащия закон нямат право да получат документа, разрешаващ извършването на погребение.


  Втората част от промените съдържа разпоредби регламентиращи възможността за заявяване на настоящ адрес в чужбина. Съгласно чл. 94, ал. 3 от закона българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, заявят като настоящ адрес държавата, в която живеят. Същевременно в закона не е посочен органа, пред който може да бъде заявен адрес в чужбина. С допълнението на чл. 96 и изменението на чл. 99 се регламентира органът, пред който може да бъде заявен настоящ адрес в чужбина, и администрацията, в която се подава адресната карта за промяна на адреса.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложените промени, чрез които се запълва съществуващата празнота в законодателството. Част от народните представители изразиха резерви по отношение на промените, отнасящи се до предложената регламентация за заявяване на настоящ адрес в чужбина.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 502 – 01 – 17, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума