Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554 – 01 – 54, внесен от Иван Станков и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 02 април 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554 – 01 – 54, внесен от Иван Станков и група народни представители на 20. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерство на земеделието и храните, на Министерството на вътрешните работи и на граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Иван Станков.Той обърна внимание на факта, че действащия закон е практически неприложим, тъй като не отговаря на съвременните обществено-икономически условия и формите на собственост. В закона са предвидени права и задължения на органи и организации, които вече не съществуват. Целта на предложените промени е да се осъвремени закона, като се предлагат алтернативни възможности за организация на охраната на селскостопанското имущество със съответните права и задължения на местните власти, собствениците и ползвателите, както и съответните механизми за взаимодействие между държавните и местни органи.
  В хода на дискусията в комисията бяха представени становища от Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и от Националното сдружение на общините в Република България в които се изразява принципна подкрепа за необходимостта от актуализиране на разпоредбите на закона. Във всичките становища са направени и конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби от законопроекта.
  Всички изказали се народни представители подкрепиха необходимостта от предложените промени. Същевременно част от изказалите се народни представители изразиха резерви относно финансовите възможности на отделни общини да организират охраната на селскостопанското имущество. Направени бяха и предложения за съобразяване с конкретните бележки и предложения от становищата на министерствата и общините, като от страна на вносителите бе изразено съгласие с тях и необходимостта за прецизиране на разпоредбите на законопроекта при по-нататъшното му разглеждане от водещата комисия.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554 – 01 – 54, внесен от Иван Станков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума