Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554 – 01 – 55, внесен от Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов
  На редовно заседание, проведено на 02 април 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 55, внесен от Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов на 20. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи и на граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Павел Христов. Той подчерта, че основната причина за предложения законопроект е неоправдано ниския размер на глобите за непозволено паркиране в сега действащите разпоредби на закона. Предлаганото изменение е обосновано с необходимостта от гарантиране на безопасността на гражданите – най-вече възрастни хора и деца по тротоарите, парковете, градините и детските площадки.
  В хода на дискусията в комисията бе представено становище Министерството на вътрешните работи и от Националното сдружение на общините в Република България в които се изразява принципна подкрепа за предложените промени, свързани с увеличаване на размера на санкциите за непозволено паркиране в посочените в законопроекта места. И в двете становища е обърнато внимание, че предложението в параграф 3 от законопроекта е излишно, тъй като приемането на наредби от страна на общинските съвети в тази област е регламентирано и в досегашните разпоредби на закона.
  Всички изказали се народни представители подкрепиха необходимостта от предложените промени, свързани с увеличаване на размера на санкцията за непозволено паркиране в паркове, градини, детски площадки и тротоари извън определените места. Същевременно част от народните представители изразиха становище, че размерът на предложената санкция следва да се прецизира, тъй като в някои случаи би се оказал прекалено висок, което от една страна може да доведе до ниска събираемост на глобите, а от друга – може да доведе до неправомерни практики и заобикаляне на закона от страна на контролните органи. Направени бяха и предложение за прецизиране на предложените разпоредби с оглед синхронизирането им с действащите разпоредби на закона, регламентиращи допустимите изключения и разграничения в хипотезите на забранено и неправилно паркиране на определени места.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 55, внесен от Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума