Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
23/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554 – 01 – 62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 23 април 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554 – 01 – 62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители на 27. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и представители на граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Иван Славов.
  Предложените изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставят правна възможност общините да създават в своята административна структура звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината относно опазването на реда, опазването на общинското имущество и организацията на движението в населените места. Служителите от тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административно-наказателна дейност на общината, като за тази цел им се предоставят минималните необходими за това правомощия.
  Предложените промени ще създадат условия за подобряване на контролната и административно-наказателната дейност на общините по прилагането на местната нормативна уредба и се създават предпоставки за подобряване мерките по опазване на общинската собственост, включително и публичната инфраструктура.
  Новите правомощия на служителите на общинската администрация ще дадат възможност на общината да извършва самостоятелно контролната и съответно административно-наказателната дейност по спазване на актовете на местната власт.
  С оглед финансовото въздействие на предвидените промени, според вносителите те няма да доведат до допълнително натоварване на общинските бюджети. Такива звена ще се създават при оценена необходимост, след съответно решение на общинските съвети относно структурата на администрацията. В общия случай тези дейности ще се извършват както и досега от съществуващите общински звена за контрол.
  Предложеният законопроект създава условия за по-ефективно изпълнение на работата на звената с контролни функции, като се очаква да се увеличат общинските приходи от наложени глоби и санкции по извършени нарушения.
  Предвидените законови промени не отменят възможността на общините, които желаят и имат необходимия ресурс, да ползват структурата „Общинска полиция“ по Закона за МВР за по-комплексни задачи по опазване на обществения ред, като се възползват от пълните полицейски правомощия на съответните служители.
  В комисията са получени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от Министерството на вътрешните работи и от Националното сдружение на общините в Република България.
  В становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се изразява принципна подкрепа за необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, свързана с правомощията на кметовете по опазване на обществения ред, но се обръща внимание на липсата на финансова обезпеченост по дейността на звената, прецизиране на функциите по контрола и методическото ръководство върху тази дейност.
  В становището на Министерството на вътрешните работи са направени редица бележки относно прецизността на предложените нови правомощия на служителите в звената за контрол в администрацията и се изразява несъгласие с дублирането на функции, характерни за полицейските служители по закона за МВР.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България се изразява принципна подкрепа на законопроекта.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип необходимостта от промени, чрез които да се прецизират разпоредбите в законодателството, свързани с правомощията на кметовете на общини по опазване на обществения ред. Наред с това бе обърнато внимание на смесването на различните контролни функции, които се предлагат в законопроекта. Подчертано бе, че служителите с контролни функции в общинските администрации и сега разполагат с част от предлаганите в проекта правомощия, с изключение на полицейските функции по закона за МВР, които изрично са предоставени на кметовете на райони и кметства. Част от народните представители изразиха резерви по отношение на предлаганите промени, като обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на предложените текстове в законопроекта, на неясната финансова обезпеченост на предлаганите допълнителни правомощия и липсата на изисквания за квалификация на съответните служители, които да ги упражняват, както и на противоречието на част от предлаганите разпоредби с разпоредби от Закона за МВР.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 4 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554 – 01 – 62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума