Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 11 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет на 01. 06. 2015 г.

  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Таня Милева - началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и г-н Асен Антов – изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата се предлага отстоянията от пътните възли, при които се изграждат крайпътните обслужващи комплекси, да се определят в Наредбата за специално ползване на пътищата, така, както това е регламентирано по отношение на отстоянието на рекламните съоръжения от пътните възли. Законопроектът предвижда срокът на валидност на разрешенията за специално ползване на пътищата при извършване на строителство да бъде променен на 2 години. Предложението е обосновано от факта, че е възможно строителството по издадено вече разрешение за специално ползване на пътя от АПИ да не може да започне в предвидения в действащия към момента в закона едногодишен срок, тъй като не са издадени всички изискуеми от закона документи.
  Поради факта, че към настоящия момент има действаща нормативна уредба за определяне на участъците и габаритите на велосипедните алеи във и извън урбанизираните територии и не е налице необходимост от издаването на самостоятелна наредба, в законопроекта се предлага разпоредбата, изискваща издаване на самостоятелна наредба за велосипедните алеи от министъра на регионалното развитие и благоустройството да отпадне от действащия закон. Материята е уредена в Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътищата и в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  В законопроекта се предлага от предмета на дейност на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" да отпаднат ангажиментите по управлението, поддържането и ремонта на новопостроените от компанията обекти. Предлага се посочените дейности да бъдат извършвани от АПИ предвид опита на АПИ в поддържането и експлоатацията на републикански пътища – автомагистрали, пътища I, II и III клас. Следва да се има предвид, че агенцията извършва експлоатация, поддържане и рехабилитация на пътната мрежа с дължина над 19 500 км, като в договорите за поддържане на съществуващите автомагистрални участъци е предвидено да бъдат включени за поддържане и планираните за изграждане, и новостроящите се секции (лотове) от съответната магистрала. Отделно от това съществуващите нормативни документи, регламентиращи дейностите, свързани с експлоатацията и поддържането на пътищата в Република България, са разработени и понастоящем са своевременно актуализирани от АПИ. В допълнение, законопроектът предвижда и възможност с решение на Министерския съвет на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ да се възлагат подготовката и изпълнението на други обекти, освен автомагистрала „Струма“, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“. Това ще позволи пълноценно използване на изградения административен капацитет на компанията, която като концепция, функция и структура е проектно ориентирана.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложените промени. Обърнато бе внимание на необходимостта от прецизиране на разпоредбите, регламентиращи дейностите по предотвратяване на опасностите от падащи дървета върху платната за движение и взаимодействието между Агенция „Пътна инфраструктура“, общините и Изпълнителна агенция по горите за тяхното премахване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума