Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/07/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ
  за
  изменение и допълнение на
  Закона за гражданската регистрация, №553-04-30,

  изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на
  приетите на първо гласуване на 17 юни 2015 г.:

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, №454-01-28, внесен от Лютви Местан и група народни представители,

  Законопроект за допълнение на закона за гражданската регистрация,
  №554-01-90, внесен от Мая Манолова и група народни представители,

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, №554-01-106, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители и

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, №502-01-17, внесен от Министерски съвет
  Проект

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от
  2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 19а се създава нова ал.5 със следното съдържание:
  „(5) По реда на ал. 2 могат да се възстановяват имената на починали български граждани, на които принудително са променени имената. Заявлението в този случай се подава от наследник на починалото лице. При разногласие между наследниците на починалото лице спорът се решава от районния съд.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При издаването на удостоверения и преписи от актовете за гражданско състояние от гражданите не може да се изисква предоставянето на лични данни, които са се намирали в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) и свързаните с нея регистри, но са били заличени.
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:
  В §1, в чл. 40, ал. 2 думите „които са се намирали” се заменят с „които се намират”, а след думата „регистри” се поставя точка и останалия текст се заличава.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При издаването на удостоверения и преписи от актовете за гражданско състояние от гражданите не може да се изисква предоставянето на лични данни, които се намират в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) и свързаните с нея регистри.
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  § 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от настъпването на раждането.“
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  В § 2, т. 2 – в чл. 42, ал. 2 думите „настъпването на“ се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането.“

  § 3. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Мъртвото раждане се съобщава не по-късно от 48 часа от настъпването му.“
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  В § 3 – в чл. 43, ал. 1, изречение второ се изменя така:“Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение второ: “Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.“

  § 4. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „смърт” се добавя „или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато е необходимо за извършване на погребение, препис- извлечението от акта за смърт може да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване по реда на чл. 88а, ал. 2.“
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  В § 4, т. 2 – в новата ал. 2 след думата „смърт” се добавя „или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „смърт” се добавя „или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато е необходимо за извършване на погребение, препис- извлечението от акта за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете може да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване по реда на чл. 88а, ал. 2.“
  3.Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

  § 5. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 8 след думите „документ по ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „както и при постъпил сигнал за извършени адресни регистрации в нарушение на чл. 93, ал. 4 и чл. 99а“.
  2. В ал. 9, изречение второ, след думите „органите по ал. 1 извършват“ се поставя запетая и се добавя „съответно незабавно заличават“, а преди думите „чл. 99а“ се добавя текста „чл. 93, ал. 4 или на“.
  3.Създава се ал. 10:
  „(10) Актовете на органите по ал. 1, постановени във връзка с решения на комисиите по ал. 8, подлежат на обжалване пред компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението, като решението на административния съд е окончателно.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
  3. В ал. 9 думите „при спазване на разпоредбата на чл. 99а“ се заличават.
  4. Създават се ал. 10, 11 и 12:
  „(10) В случаите по ал. 2, 3, 5, 6, 7 и 9, броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
  (11) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите по ал. 2, 3, 5, 6, 7 и 9 за срок 5 години.
  (12) Актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
  3. В ал. 9 думите „при спазване на разпоредбата на чл. 99а“ се заличават.
  4. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
  „(10) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.
  (11) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и заличаване на адресна регистрация, за срок 5 години.
  (12) Актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (13) Актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на административния съд е окончателно. “
  § 6. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В случаите по предходната алинея, броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици или титуляри на вещно право на ползване. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.“
  2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 6 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 5, поради което предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 96, ал. 1 се създава изречение второ: „Български гражданин, живеещ в чужбина, заявява настоящ адрес - държавата, в която живее, пред органите по чл. 92, ал. 1 по постоянния си адрес.”
  Предложение от нар.пр. Рамадан Аталай, Ердинч Хайрула и Ахмед Ахмедов:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.


  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 7а:
  „§ 7а. В чл. 98, ал. 1 думите “в община или кметството“ се заменят с „до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 98, ал. 1 думите “в общината или кметството“ се заменят с „до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място“.

  § 8. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава пред общината или кметство по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по предходното изречение важи и когато се извършва пререгистрация от едно място за подслон в друго на територията на същата община.“
  3.Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т.1 – ал. 2 се изменя така:
  „(2) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.”
  2. Точка 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. Предложението по т. 2 бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон. Ограничението по изречение първо се прилага и когато се извършва пререгистрация в същото или в друго място за подслон на територията на същата община.“
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  § 9. В чл. 99а се правят следните изменения и допълнения:
  1.Преди думата „настоящ“ се добавя „постоянен или“, а думите „повече от три пъти“ се заменят с „повече от два пъти“.
  2. Създават се изречения второ и трето: „При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици или титуляри на вещно право на ползване. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.“
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 9 се изменя така:
  § 9. Член 99а се изменя така:
  „Чл. 99а. В случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. Член 99а се изменя така:
  „Чл. 99а. В случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.“
  § 10. В глава четвърта се създава раздел III с чл. 99б:
  „Раздел III
  Извършване на проверка
  Чл. 99б. (1) При подаден писмен сигнал за нарушение на чл. 92 или 99а, по искане на собственика на имота, както и по собствена инициатива кметът на общината, района или кметството със заповед, определя комисия, в която се включват служители от съответната администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация. В случаите на сигнал или искане комисията се определя в 7-дневен срок.
  (2) Проверката по ал. 1 се извършва в 14-дневен срок от определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол.
  (3) Въз основа на протокола за установено нарушение на чл. 92 или 99а Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството автоматизирано заличава адреса в регистъра на населението.
  (4) Лицето, чиято адресна регистрация е заличена е длъжно, след уведомяване по надлежен ред, в едномесечен срок да подмени личните си документи.”

  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:

  В § 10, в чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При подаден писмен сигнал до органа по чл. 92, ал. 1 или областния управител за нарушение на чл. 92 или 99а, по искане на собственика на имота, както и по собствена инициатива, кметът на общината или района със заповед, определя комисия, в която се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация. В случаите на сигнал или искане комисията се определя в 3-дневен срок. Заповедта се обявява на таблото за обявления и на Интернет страницата на общината. В случай, че кметът не издаде заповедта в срока по предходното изречение, заповедта се издава от областния управител.“
  2. В ал.2 думите „14-дневен” се заменят със „7–дневен”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В 3-дневен срок от извършване на проверката, общинската администрация въз основа на протокола за установено нарушение на чл. 92 или 99а изпраща чрез съответното Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ обобщена информация на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизирано заличаване на адресна регистрация в регистъра на населението.“
  4. В ал.4 след думите „адресна регистрация” се добавя „по постоянен адрес”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В глава четвърта се създава раздел III с чл. 99б:
  „Раздел III
  Извършване на проверка
  Чл. 99б. (1) При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92 или чл. 99а, както и по собствена инициатива, кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот, заповедта за определяне на комисията се издава в три-дневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.
  (2) Проверката по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол.

  (3) В три-дневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
  (4) В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на лица, които не са включени в списъците по изречение първо, се заличават със заповед на органа по чл. 92, ал. 1.
  (5) Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.”

  § 11. В чл. 115, ал. 1, т. 1 изречение второ се изменя така:
  „От заявленията се предоставят данни за име (на български език и на латиница) и друго гражданство.“
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 11 се изменя така:
  § 11. В чл. 115, ал. 1, т. 1 запетаята след скобите се заличава и думите „друго гражданство и постоянен адрес“ се заменят с „и друго гражданство“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 115, ал. 1, т. 1 запетаята след скобите се заличава и думите „друго гражданство и постоянен адрес“ се заменят с „и друго гражданство“.
  § 12. Създава се чл. 116а.
  „Чл. 116а. За нарушение на чл. 92 или 99а на виновните лица се налага глоба от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  § 13. Създава се раздел „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон „лица, които обичайно могат да обитават жилище“ е максималният брой лица, които могат да обитават дадено жилище, без да си създават съществени неудобства, изчислен по следния начин: разгънатата застроена площ на жилището, разделена на броя на обитателите му, като на едно лице се падат не по-малко от 15м/2 самостоятелна жилищна площ.“
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  В § 13 - § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1.„Лица, които обичайно могат да обитават жилище“ е максималният брой лица, които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 15м/2 жилищна площ.“
  2. „Жилищна площ“ е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение за дневни, спални и детски стаи, измерена по вътрешните зидарски очертания на стените.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:
  Подразделението „Допълнителна разпоредба” се променя на „Допълнителни разпоредби” и се създава нов § 2 :
  § 2. „Заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано връщане на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. Създава се подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Лица, които обичайно могат да обитават жилище“ е максималният брой лица, които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 10 кв.м. жилищна площ.
  2. „Жилищна площ“ е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение за дневни, спални и детски стаи, измерена по вътрешните зидарски очертания на стените.
  3. „Заличаване на адресна регистрация“ е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето.”

  § 14. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  1. Досегашният § 1 става § 1а.
  2. Досегашният § 1а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по т. 1.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 2.
  Комисията предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Досегашният § 1 става § 1а.
  2. Досегашният § 1а става § 1б.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 15. Органите по чл. 92 разглеждат по реда на този закон подадените заявления за регистрация на постоянен или настоящ адрес, по които липсва произнасяне, както и сигналите за незаконосъобразно извършени адресни регистрации на постоянен и настоящ адрес.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 15 се изменя така:
  § 15. Неприключилите производства по подадени заявления за адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес или за промяна на адрес се довършват по реда на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. Неприключилите производства по подадени заявления за адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес или за промяна на адрес се довършват по реда на този закон.


  § 16. В двумесечен срок от влизане в сила на този закон, собствениците или титулярите на вещно право на ползване привеждат в съответствие с него броя на лицата, регистрирани в техния имот по постоянен или настоящ адрес.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 16 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
  § 17. (1) В 14-дневен срок от влизане в сила на този закон кметовете на общини оповестяват публично списък на лицата с нови, извършени в периода 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г., адресни регистрации.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон се извършва служебна проверка за спазване на изискванията за адресна регистрация по чл. 92 или 99а за периода от 01.02.2015 г. – 30.04.2015 г.
  (3) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството автоматизирано заличава в регистъра на населението адресната регистрация, извършена в нарушения на чл. 92 или 99а.
  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:
  Параграф 17 се изменя така:
  § 17. (1) В 3-дневен срок от влизане в сила на закона кметовете на общини или район със заповед, определят комисия, в която се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която да извърши проверка за спазване на изискванията по чл. 92 или чл. 99а за извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 г. – 30.04.2015 г. В случай, че кметът не издаде заповедта в срока по предходното изречение, заповедта се издава от областния управител.
  (2) Срокът за извършване на проверките е 1 месец от влизане в сила на този закон.
  (3) В 3-дневен срок от извършване на проверката, общинските администрации въз основа на протокола за установено нарушение на чл. 92 или 99а изпраща чрез съответното Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ обобщена информация на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизирано заличаване на адресна регистрация в регистъра на населението.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 16:
  § 16. (1) В три-дневен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини или на райони издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случай че кметът не издаде заповедта в срока по изречение първо, тя се издава от областния управител.
  (2) Срокът за извършване на проверките е един месец от влизането в сила на този закон. За резултатите от проверката се съставя протокол.
  (3) В три-дневен срок от извършването на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
  (4) Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

  § 18. След изтичането на срока по § 15, органите по чл. 92, ал. 1 извършват служебни проверки за съответствието на броя на лицата, регистрирали постоянен или настоящ адрес през последните 12 месеца в жилищата на територията на общината (района), като регистрациите в нарушение на този закон се заличават служебно, а лицата се уведомяват за предприемане на съответните действия по Закона за българските лични документи.
  Предложение от нар.пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 16, поради което предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. (1) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството служебно заличава принудително наложените по време на т.нар. „възродителен процес“ имена на българските граждани, които са си възстановили предишните имена по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани или по реда на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.
  (2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството служебно възстановява имената на българските граждани, починали до 30 юни 2001 г., чиито имена са били принудително променени и не са възстановени при условията и по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българските граждани или по реда на отменения § 1а от Закона за гражданската регистрация.
  (3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 и 2 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема всички необходими действия за извършване на съответните промени в данните, съдържащи се в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) и свързаните с нея регистри в срок до 31 декември 2015 г.

  Предложение от Добромир Проданов и група народни представители:
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.

  § 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 17.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума