Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502 – 01 – 52, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 16 юли 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502 – 01 – 52, внесен от Министерски съвет на 30. 06. 2015 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
  Законопроектът е в изпълнение на мерките, предвидени в Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. Той дава законодателен израз на идеите, залегнали в стратегията, и отговаря на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, намерила отражение и в препоръки, съдържащи се в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
  Основната цел на законопроекта е да създаде работеща система за проверка на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез създаването на нов единен антикорупционен орган. Той се основава на два действащи закона – Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията.
  Законът урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка и анализ на имущественото състояние, условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията.
  Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, като към тези, включени в приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. Сред новите категории са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, лицата, определени да администрират и управляват средства от ЕС, лицата, на които са делегирани функции да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите, членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и други. За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират. Променени са и правилата за деклариране.
  Подробно са уредени и въпросите относно производството за проверка на имущественото състояние на лицата, попадащи в обхвата на закона, като освен проверката на декларациите законът урежда и ново производство за проверка на цялото имуществено състояние на лицето, както и хипотезите, при които то може да бъде образувано.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха законопроекта, като подчертаха, че с приемането му, наред с предложените промени за реформа в съдебната власт, ще се създадат условия за изграждане на ефективна система за превенция на корупцията, която да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.
  Част от изказалите се народни представители изразиха притесненията си от част от предложените разпоредби, предвиждащи образуване на производства по анонимни сигнали или публикации в медии, както и от предвидената възможност в правомощията на Националното бюро за отстраняване от длъжност на кметове на общини. Обърнато бе внимание и на необходимостта от прецизиране на санкциите в административнонаказателните разпоредби, като същите се диференцират в частта за подадени декларации в срок, но с невярно съдържание и за декларациите, подадени след установения в закона срок, но с вярно съдържание.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, № 502 – 01 – 52, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума