Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
23/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502-01-51, внесен от Министерския съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 23.07.2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502-01-51, внесен от Министерския съвет на 23.06.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда и водите. Предложените промени са насочени към транспониране на изисквания на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. С измененията и допълненията в закона се определят лицата, които извършват съответните уведомления до органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и на Европейската комисия за наличието или липсата на корабни горива в пристанищата на страната.
  Въвеждат се санкции за нарушения, извършени от разпространителите на корабни горива, осигурява се прилагането и контрола на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за съдържащите флуор парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, като се определят отговорните лица за създаване и/или приспособяване на програми за сертифициране и обучение. Предвидено е създаване на системи за докладване по регламента и актуализиране на принудителните административни мерки, на глобите и имуществените санкции. Актуализира се и се прецизира терминологията и на разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници и се създава законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии, съответстващи на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на Европейската комисия в областта на емисиите от промишлеността.
  Създава се и правната възможност за общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до момента не са прилагани в страната и не присъстват в мерките от общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  Очакванията от прилагането на законопроекта са свързани с
  привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското и преустановяване на стартиралата процедура за Нарушение № 2014/0308 срещу Република България по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С приемането на промените в закона се очаква и намаляване на административната тежест по отношение на изискването за подаване на различна по вид информация.
  В комисията е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България в което се изразява принципна подкрепа за предложените промени, като същевременно са направени и конкретни предложения по отделни разпоредби на законопроекта.
  Членовете на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепиха необходимостта от приемане на предложения законопроект.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване,
  с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502-01-51, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума