Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/11/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ
  за изменение и допълнение на
  Закона за устройство на територията
  № 553 – 04 – 25,
  изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС
  въз основа на приетите на първо гласуване на 28. 05. 2015 г.
  Законопроект № 554 – 01 - 29,
  внесен от Петър Славов и група народни представители и
  Законопроект № 502 – 01 – 32, внесен от Министерски съвет
  Проект
  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

  (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
  2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
  бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г.,бр. 49, 53, 98 и
  105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62 и 79 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България с общ брой най-малко 1/3 от състава на комисията”.
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като задължително се канят представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България”.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ точка 1 се изменя така: „В ал. 2 се създава изречение трето:“ В състава на комисията за провеждане на конкурса могат да се включват и представители на професионални организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.“
  б/точка 2 се заличава.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България”.
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като задължително се канят представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България”.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 1а:
  § 1а. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и представители на професионални организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.“
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  „(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството приема правилник за назначаването, организацията и работата на експертните съвети по ал.1.“

  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 6, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и представители на професионални организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството“.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 1а:
  § 1а. В чл. 15, ал. 6 думата „Заповедта“ се заменя с „Актът“, а думите „ издаването й“ се заменят с „издаването му“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 15, ал. 6 думата „Заповедта“ се заменя с „Актът“, а думите „издаването й“ се заменят с „издаването му“.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 1б:
  § 1б. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ се заменят с „обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура“.
  2. Алинея 7 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 16, ал. 1 думите „обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ се заменят с „обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура - публична собственост “.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 1б:
  § 1б. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2 след думата „обществено-обслужващи“ се поставя запетая и се добавя „за паркиране и/или гариране на превозни средства“.
  2.Създава се ал. 4 :
  „(4) В сгради в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране на превозни средства се осигуряват:
  1.в подземни или наземни паркинг-гаражи със статут на самостоятелни обекти;
  2.в подземни или наземни паркинг-гаражи със статут на обща част на сградата – етажна собственост или
  3.в отделни места за паркиране със статут на принадлежност към самостоятелни обекти в сградата – етажна собственост.“

  Предложението по т. 1 бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 37 се създава ал. 4:
  „(4) В сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект във:
  1. паркинг-гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или
  2. паркинг-гараж със статут на обща част в сградата, или
  3. отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.“

  § 2. В чл. 38, ал. 5:
  1. Думите „Помещения и обекти“ се заменят със „Самостоятелни обекти“ и думите „в случай че“ се заменят с „при условие че се спазват изискванията на чл. 185, ал. 1, т. 2-4 и“.
  2. Създава се изречение второ: „Ако не са налице тези условия се спазват изискванията на чл. 185, ал. 2 и 3.“

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  В чл. 38, ал. 5 думата „жилищна“ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  В § 2 се създава т.3:
  „3. Създава се ал. 10:
  „(10) Изключения от разпоредбата по ал. 9 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, когато не са осигурени нормативно необходимите гаражи и места за паркиране за съществуващите обекти в сградата поради технически или нормативни причини, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 6:
  § 6. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „Помещения и обекти“ се заменят със „Самостоятелни обекти“, думата „жилищна“ се заличава, думите „в случай че“ се заменят с „при условие че се спазват изискванията на чл. 185, ал. 1, т. 2 - 4 и“ и се създава изречение второ: „Ако не са налице тези условия, се спазват изискванията на чл. 185, ал. 2 и 3.“
  2. Създава се ал. 10:
  „(10) Изключения от разпоредбата по ал. 9 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, при условията на чл. 43, ал. 2.“

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 2а:
  „§ 2а. В чл. 43 се създава нова ал. 3 :
  „(3) Когато урегулирания поземлен имот е обща част към сграда етажна собственост, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от всички етажни собственици. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда не е със статут на обща част по чл. 38, ал.1 от Закона за собствеността, паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 43 се създава нова ал. 3 :
  „(3) Когато урегулираният поземлен имот е обща част към сграда -етажна собственост, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал.1 от Закона за собствеността, паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение.“

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:

  Създава се нов параграф 2б:
  § 2б.В чл. 48, ал. 10 изречение второ се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 48, ал. 10 изречение второ се заличава.

  § 3. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо след думата „Заварените“ се добавя „и търпимите“.
  2. В изречение второ след думата „завареният“ се добавя „или търпимият“, а думите „началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4“ се заменят с „компетентния орган по чл. 225, ал. 1 и чл. 225а, ал. 1“.
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  В § 3 се създава т. 3:
  „3. Създава се изречение трето: „Държавата осигурява необходимия финансов ресурс за изпълнение на функциите на органа по чл. 225а, ал. 1 по принудително изпълнение на заповедите за премахване.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. Член 53а се изменя така:
  „Чл 53а. Строежи, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот, се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 9:
  § 9. Член 53а се изменя така:
  „Чл 53а. Заварените и търпимите строежи, невключени в режима на застрояване на урегулирания поземлен имот, се премахват от възложителя най-късно до завършване на разрешения строеж. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация.“
  § 4. В чл. 54, ал. 1, изречение трето думите „началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4“ се заменят с „компетентния орган по чл. 225, ал. 1 и чл. 225а, ал. 1“.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 54, ал. 1, изречение трето думите „и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4.“ се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 10:
  § 10. В чл. 54, ал. 1, изречение трето думите „и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4“ се заличават.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 4а:
  „§ 4а. В чл. 55 думите „разрешение за строеж, съответно“ се заличават.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 87 се създава ал. 5:
  „(5) В свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, не се допуска застрояване без изградена канализация.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 11.

  § 6. В чл. 95, ал. 2 след думата „процеси“ се добавя „по Черноморското и Дунавското крайбрежие“.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 6 да отпадне.

  Предложението бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 12:
  § 12. В чл. 95, ал. 2 след думата „райони“ се добавя „в страната“, а след думата „процеси“ се добавя „по Черноморското и Дунавското крайбрежие“.

  § 7. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1-4 се изменят така:
  „(1) Геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и от собствениците и ползвателите на имоти при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) Изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за проектиране, изпълнение, експлоатация и поддържане на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищните райони се определят с наредбата по ал. 1.
  (3) В свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, геозащитни мерки и дейности се разрешават по реда на този закон след приемане на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план, и предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането за издаването му. Съгласието на министъра на регионалното развитите и благоустройството се вписва в разрешението за строеж.
  (4) Строителни и монтажни работи, извън тези по ал. 3, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, се разрешават в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план след:
  1. осъществяване на геозащитните мерки и дейности по ал. 3, ако е доказано, че това е необходимо с резултати от проведени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията, приети от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план;
  2. отчитане на положителен ефект от изпълнението на мерките и дейностите по т. 1;
  3. предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) В райони, за които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, не се издават предварителни съгласия по ал. 4 до изпълнение на всички условия на заповедта за участъците, за които е наложена, и до нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление.”
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  В чл. 96, ал. 5 се създава изречение второ: „Министерски съвет ежегодно приема обобщен доклад за отчитане на ефекта от изпълнението на мерките и дейностите.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 13:
  § 13. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „централните и териториалните органи на изпълнителната власт и от собствениците и ползвателите на имоти при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „наредбата по ал. 1“.
  3. В ал. 3 думите „В райони“ се заменят с „В свлачищни райони“, думата „плана“ се заменя с „подробния устройствен план“, думата „разрешение“ се заменя със „съгласие“ и се създава изречение второ: „Съгласието на министъра на регионалното развитите и благоустройството се вписва в разрешението за строеж.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Строителни и монтажни работи, извън тези по ал. 3, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, се разрешават в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план след:
  1. осъществяване на геозащитните мерки и дейности по ал. 3, ако е доказано, че това е необходимо с резултати от проведени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията, приети от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план;
  2. отчитане на положителен ефект от изпълнението на мерките и дейностите по т. 1;
  3. предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж.“
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) В райони, за които е наложена строителна забрана със заповед по чл. 198, ал. 3, докато не се изпълнят всички условия на заповедта за участъците, за които е наложена, и до нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление, не се издава предварително съгласие по ал. 4.”

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 7а:
  § 7а. В чл. 103а ал. 1 се изменя така:
  „(1) В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти публична общинска или публична държавна собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 103а ал. 1 се изменя така:
  „(1) В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.“

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 7б:
  7б. В чл. 125, ал.4 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 125 ал. 4 се отменя.

  § 8. В чл. 128, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 16.

  § 9. В чл. 129 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Заповедите по ал. 3 се издават в едномесечен срок след приемането на проекта от съответния експертен съвет по чл. 128, ал. 12 и в
  7-дневен срок се изпращат за обнародване в „Държавен вестник“.“
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова т.1:
  1. Алинея 1, изречение второ след думите „национално значение“ се добавя „за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания“.
  2. В алинея 2 думите „за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания“ се заличават.
  3. Точки 1 и 2 от параграф 9 стават съответно точки 3 и 4.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 17.

  § 10. В чл. 131, ал. 2, т. 2 думите „когато са включени в свързано застрояване“ се заменят с „когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им“.
  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 10 се изменя така:
  § 10. В чл. 131, ал. 2, т. 2 се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 18.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 10а:
  § 10а. В чл. 132 се създава ал. 3:
  „(3) Актовете за одобряване на подробни устройствени планове по чл. 16, ал. 1 влизат в сила след приключване на всички съдебни производства, образувани по повод на подадени жалби срещу тях. При частична отмяна на акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1, одобреният план не поражда правно действие и в неотменените му части, а компетентния орган е длъжен да се произнесе отново в целия му обхват, като съобрази мотивите на съда.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 11. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) По реда на ал. 6 може да се промени начинът на застрояване само между два урегулирани поземлени имота за ниско застрояване при спазване на останалите изисквания и при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на двата имота. В този случай не е необходимо визата за проектиране да се съобщава на заинтересуваните лица. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.“
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 19.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се нов § 11а:
  § 11а. В чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ думите „и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“ се заличават.

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 12. В чл. 139 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 20:
  § 20. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
  2 Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“

  § 13. В чл. 140, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо след думите „чл. 134, ал. 6“ се добавя „и ал. 7“.
  2. Изречение второ се изменя така:
  „Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131, с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21:
  § 21. В чл. 140, ал. 3 в изречение първо след думите „чл. 134, ал. 6“ се добавя „и 7“, а изречение второ се изменя така: „Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131, с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.“

  § 14. В чл. 143, ал. 1, т. 5 думите „чл. 125, ал. 6“ се заменят със „Закона за културното наследство“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 22:
  § 22. В чл. 143, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „със съществените“ се заменят със „с основните“.
  2. В т. 5 думите „чл. 125, ал. 6“ се заменят със „Закона за културното наследство“.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 14а:
  § 14а. В чл.144, ал. 1, т. 2 думите „чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6“ се заменят с чл. 140, ал. 3“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  § 23. В чл. 144, ал. 1, т. 2 думите „чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6“ се заменят с чл. 140, ал. 3“.

  § 15. В чл. 147, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 6 се отменя.
  2. В т. 7 след думата „огради“ запетаята и думите „градински и паркови елементи“ се заличават.
  Предложение от Димитър Танев и група народни представители:
  В чл. 147, ал. 1, т. 3 думите „200 кв.м“ се заменят с „0,5 хектара“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 15 се изменя така:
  § 15. В чл. 147, ал. 1 се изменя така:
  1. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
  2. реконструкция и основен ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
  3. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.
  4. плътни огради на урегулирани поземлени имоти от към улица.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 24:
  § 24. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 :
  а) точка 3 се отменя;
  б) в т. 5 след думата „височина“ се добавя „от 1, 20 м“;
  в) точка 6 се отменя;
  г)точка 7 се изменя така:
  „7. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0, 60 м до 2, 20 м;“
  д) точки 8, 9 и 12 се отменят.
  2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 12“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“.

  § 16. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6:
  а) думата „аварийни“ се заменя с „бедствени и аварийни“, а думите „на геозащитни обекти“ се заличават;
  б) създава се изречение второ:
  „Строителните книжа може да се комплектуват след изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи.“
  2. В ал. 13 думите „и съставяне на технически паспорт по реда на
  чл. 176а“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 25:
  § 25. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 думата „аварийни“ се заменя с „бедствени и аварийни“, думите „на геозащитни обекти“ се заличават и се създава изречение второ: „Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешението за строеж.“
  2. В ал. 13 думите „и съставяне на технически паспорт по реда на
  чл. 176а“ се заличават.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 16а:
  § 16а. В чл.149, ал. 5 думата „такова“ се заменя с „такава“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 26:
  § 26. В чл.149, ал. 5 думата „такова“ се заменя с „такава“.

  § 17. В чл. 151, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен.“
  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  В чл. 151, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. перголи, чешми и беседки, когато същите не са на намалени разстояния до съседни имоти и са с височина до 2,5 м, както и елементи на вертикалната планировка, с които не се променят параметрите на устройство и застрояване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Параграф 17 се изменя така:
  „§ 17. В чл. 151 алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не се изисква разрешение за строеж за:
  1. вътрешни преустройства и промяна на предназначението на помещения и самостоятелни обекти в нежилищни сгради, с които не се засяга конструкцията на сградата;
  2. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
  3. ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
  4. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1;
  5.оранжерии с площ до 200 кв. м;
  6. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
  7. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
  9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
  10.остъкляване на балкони и лоджии;
  11. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
  12. теренна консервация на недвижими културни ценности;
  13. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
  14. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.
  15. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен с изключение на плътни огради на урегулирани поземлени имоти.

  Комисията не подкрепя предложенията по т. 1, 4, 6, и 9. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 27:
  § 27. В чл. 151 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Не се изисква разрешение за строеж за:
  1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
  2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
  3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
  4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
  6. остъкляване на балкони и лоджии;
  7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
  8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
  9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
  10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.
  11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
  12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.“

  § 18. В чл. 153 се създава ал. 5:
  „(5) Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Аадминистративнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщаването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 28.

  § 19. В чл. 154, ал. 1 накрая се добавя „след съгласуване с водещия проектант на обекта“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 29.

  § 20. В чл. 162 се създават ал. 7 и 8:
  „(7) Водещ проектант е лицето – автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя.
  (8) Водещият проектант е отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.“
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  В ал. 8 след думата „отговорен“ се добавя „и задължен“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 30:
  § 30. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
  2. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Водещ проектант е лицето – автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя.
  (8) Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.“

  § 21. В чл. 163а, ал. 4 след думите „строителен инженер“ се поставя запетая и се добавя „архитект“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 31.
  § 22. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите;“
  б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „и влаганите материали“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думите „Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 32.
  § 23. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думите „лишаване от свобода” се добавя „както и за престъпления, свързани с упражняване на професията” и се поставя запетая.
  2. В ал. 5, т. 1 думите „две наказателни постановления” се заменят с „три наказателни постановления за срок две години”.
  3. Алинея 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 33.
  § 24. В чл. 169 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

  1. механично съпротивление и устойчивост;
  2. безопасност в случай на пожар;
  3. хигиена, здраве и околна среда;
  4. достъпност и безопасност при експлоатация;
  5. защита от шум;
  6. икономия на енергия и топлосъхранение;
  7. устойчиво използване на природните ресурси.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или съвместно с компетентните министри издава наредби за определяне на изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, за дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, и изискванията за безопасност на строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия в съответствие с изискванията по ал. 1 и ал. 3, т. 1 и 3.“
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Органите на изпълнителната власт ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране. Министерският съвет и общинските съвети приемат програмите и осъществяват контрол по изпълнението им.“
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  В § 24 се правят следните допълнения:
  1. В т. 4 в края на изречение второ от новото съдържание на ал. 6 на чл. 169 се поставя запетая и се добавя изразът „и в края на всяка календарна година изготвят отчет за тяхното изпълнение“.
  2. Създава се т. 5:
  „5. Създава се ал. 7:
  „(7) В закона за държавния бюджет на Република България ежегодно се предвиждат средства за изпълнение на програмите по ал. 6.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 34.

  § 25. В чл. 169а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.“
  2. Алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 35.
  § 26. В чл. 175, ал. 2, изречение второ след думата „възложителя“ се поставя запетая и се добавя „водещия проектант“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 36.

  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. В чл. 177, ал. 1, изречение второ думите „т. 11“ се заменят с „т. 10“.

  § 27. В чл. 178, ал. 3, т. 1 думите „с техническите спецификации по“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 38:
  § 38. В чл. 178, ал. 3, т. 1 думите чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“, а думите „с техническите спецификации по“ се заличават.

  § 28. В наименованието на глава Дванадесета думите „право на строеж“ се заменят с „ограничени вещни права“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.

  § 29. Създава се нов чл.180а:
  „Чл.180а. (1) Паркоместата, изградени като строеж, на основание одобрен инвестиционен проект, са самостоятелни недвижими вещи по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността и представляват обект, съгласно § 5, т. 39 от ДР на ЗУТ.
  (2) Паркоместата, които не представляват строеж, са самостоятелен обект и могат да се ползват за паркиране на основание учреден особен сервитут.
  (3) Паркоместата, предмет на учреден особен сервитут, могат да бъдат разположени в сграда, реална част от поземлен имот или в автоматизирани механични системи, съобразно одобрен инвестиционен проект. ”
  Предложение от Кирчо Карагьозов и група народни представители:
  В чл. 180а се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Не се допускат разпоредителни сделки за самостоятелен обособен обект – паркомясто в сграда или в урегулиран поземлен имот – частна, общинска или държавна собственост, когато местата за паркиране са предвидени за обслужване на сградата или в урегулирания поземлен имот съгласно действащите нормативи. Сделки с такива обекти са допустими само като неразделна част от сделката за конкретен обект от основното предназначение на сградата, за който нормативно са предвидени.
  (5) Разпоредителни сделки за самостоятелни обекти – паркоместа в урегулиран поземлен имот, отреден за паркиране, може да се извършват само ако с подробен устройствен план е предвидено изрично тези паркоместа да не са отредени за обществено ползване.“

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен.

  § 30. В чл. 184, ал. 1 думите „чл. 169, ал. 2“ се заменят с „чл. 169,
  ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 39.

  Комисията предлага да се създаде нов § 40:
  § 40. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3“се заменят с „основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3“.
  2. В ал. 5 след думите „селскостопански и“ се добавя „други обекти по чл. 151, ал. 1“ и се поставя запетая.
  § 31. Член 214а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 41.
  § 32. В чл. 215 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „чл. 216, ал. 5“ се заменят с „чл. 216, ал. 6“.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение са окончателни.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 42.
  § 42. В чл. 215 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „чл. 216, ал. 5“ се заменят с „чл. 216, ал. 6“.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни проекти за инвестиционна инициатива и за разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение са окончателни.“
  § 33. В чл. 216 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол или на упълномощеното длъжностно лице се издава в 15-дневен срок от постъпване на жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт, когато административната преписка по издаване на обжалвания акт е комплектувана с необходимите за произнасянето документи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 43.
  § 34. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „За строежите от първа, втора и трета категория” се заличават;
  б) в т. 1 и 2 след думата „строежи” се добавя „от първа до трета категория включително”;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;“
  г) в т. 6, 7 и 8 след думата „строежи” се добавя „от първа до трета категория включително”;
  д) в т. 10 след думата „строежи” се добавя „по смисъла на чл. 225,
  ал. 2 от първа до трета категория включително”;
  е) в т. 12 след думата „строежи” се добавя „по т. 1, 2 и 6”;
  ж) в т. 14 след думата „строежа” се добавя „по т. 1, 2, 6 и 7”;
  з) в т. 15 думата „санкции“ се заменя с „глоби и имуществени санкции за всички категории строежи“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „За строежите от първа, втора и трета категория” се заличават;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения от първа, втора и трета категория;”
  в) в т. 2 след думата „строежи” се добавя „от първа до трета категория включително“;
  г) в т. 3 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
  д) в т. 4 след думата „заповедите” се добавя „на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице”;
  е) в т. 5 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
  ж) точка 6 се отменя;
  з) в т. 7 накрая се добавя „за всички категории строежи“;
  и) в т. 8 накрая се добавя „от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 44.

  § 35. В чл. 223, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 45.
  § 36. В чл. 224, ал. 1 се създава т. 8:
  „8. без осигурен от възложителя авторски надзор в случаите, когато такъв е задължителен.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 46:
  § 46. В чл. 224, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „съществените изисквания към строежите и на“ се заличават, а думите „съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3“.
  2. Създава се т. 8:
  „8. без осигурен от възложителя авторски надзор в случаите, когато такъв е задължителен.“

  § 37. В чл. 225, ал. 1, т. 4 думите „съществените изисквания към строежите“ се заменят с „изискванията по чл. 169а, ал. 1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 47.

  § 38. В чл. 230 ал. 4 след думите „територията на общината“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение от нар.пр. Костадин Марков:
  § 38 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 48.

  § 39. Създават се чл. 232в и 232г:
  „Чл. 232в. Водещ проектант, който не изпълни задълженията си по чл. 162, ал. 8, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.
  Чл. 232г. Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. на собственик на имот, който унищожи или увреди контролно-измервателна система или част от нея в свлачищен район или геозащитно съоръжение или част от него.“
  Предложение от Кирчо Карагьозов и група народни представители:
  В чл. 232в думите „от 5000 до 20 000 лв.“се заменят с „от 1000 до 5 000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  В § 39 се правят следните изменения:
  1. В чл. 232в. думите „5 000 до 20 000“ се заменят с „2 000 до 10 000“.
  2. В чл. 232г. думите „1 000 до 5 000“ се заменят с „200 до 500“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39, който става § 49:
  § 49. Създават се чл. 232в и 232г:
  „Чл. 232в. Водещ проектант, който съгласува проектна част, която е изцяло или частично несъвместима с друга проектна част, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.
  Чл. 232г. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. на собственик на имот, който унищожи или увреди контролно-измервателна система или част от нея в свлачищен район или геозащитно съоръжение или част от него.“

  § 40. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
  2 В т. 2 след думите „по чл. 224, ал. 1“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
  3. В т. 3 след думите „строителни и монтажни работи на строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
  4. В т. 4 след думата „строеж“ се добавя „от първа до трета категория включително“.
  5. В т. 12 след думите „строителни продукти” се добавя „доставяни за директно влагане на строителната площадка от местата на производство“ и се поставя запетая.
  6. В т. 14 думите „чл. 161, ал. 3“ се заменят с „чл. 161, ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 50.
  § 41. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „притежаващи пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването й“.
  2. В § 5:
  а) в т. 18, изречение първо след думата „всички“ се добавя „надземни“, а думите „на и над терена“ се заличават.
  б) създават се т. 84 и 85:
  „84.„Паркомясто“ е обект, който съгласно одобрен инвестиционен проект е предназначен за паркиране на моторно превозно средство и може да бъде:
  а) обособен обект в сграда, до който е осигурен необходимия за паркиране достъп, без да е покрит и ограден със стени.
  б) обособена част от незастроен поземлен имот или от свободна дворна площ в застроен поземлен имот, до която е осигурен необходимия за паркиране достъп.
  в) обособена за паркиране част в автоматизирана механична система, която е трайно прикрепена към земята или сградата.
  85. „Особен сервитут“ е ограничено вещно право и може да бъде предмет на актове, с които той се учредява, прехвърля или прекратява. Особеният сервитут може да се наследява. Особеният сервитут, учреден във връзка с господстващата вещ, не може да бъде изменян или прекратяван за срока на нейното съществуване.”
  Предложение от Кирчо Карагьозов и група народни представители:
  В § 41, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „а“ се изменя така:
  а/ точка 18 се изменя така:
  „ 18. „Разгъната застроена площ“ /РЗП/ е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена. В разгъната застроена площ, освен застроената площ на подземните, полуподземните и надземните етажи се включват също така всички застроени площи в подпокривното пространство на сградите, допустимите архитектурни елементи на проведена под 45 градуса спрямо хоризонта от линията на пресичане на фасадната плоскост с горната повърхност на корниза или стрехата, както и цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.“
  2. Създава се нова буква „б“:
  б/ точка 19 се изменя така:
  „ 19. „Интензивност на застрояване“ е отношението на сбора от застроените площи на всички надземни етажи до кота корниз на основното и допълващото зстрояване към площта на урегулирания поземлен имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  В § 5 т. 83 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  В § 41, т. 2, буква “б“ се изменя така:
  „б/.създава се т. 84:
  „84. „място за паркиране и/или гариране“ е обособена, за да се ползва за гариране или паркиране на превозно средство, част от общите части на сграда, от гараж/паркинг в сграда, или от незастроената част на поземлен имот, чието ползване е разпределено между етажните собственици, между съсобствениците на гаража/паркинга или между съсобствениците на поземления имот, а в имоти публична държавна или общинска собственост – част от имота, предназначена за паркиране или гариране на превозни средства.“

  Предложението бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41, който става § 51:
  § 51. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „притежаващи пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването й“.
  2. В § 5:
  а) в т. 18, изречение първо след думата „всички“ се добавя „надземни“, а думите „на и над терена“ се заличават;
  б) в т. 64 думата „съществените“ се заменя с „основните“, а думите „чл. 169, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“;
  в) в т. 66 думата „съществените“ се заменя с „основните“;
  г) точка 83 се отменя.

  § 42. В § 127 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225“ се заменят с „компетентния орган за прилагане на мерките по чл. 225 и 225а“.
  2. В ал. 15 накрая се добавя „и чл. 225а“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 52:
  § 52. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 127:
  а) в ал. 5 думите „Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225“ се заменят с „компетентния орган за прилагане на мерките по чл. 225 и 225а“.
  б) в ал. 15 накрая се добавя „и чл. 225а“.
  2. В § 149 думите „ 1 януари 2016 г.“ се заменят с „ 1 януари 2019 г.“.
  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  Създава се § 42а:
  „§42а. В § 149 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2014 г.) изразът „с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.“ се заменя с израза „с изключение на § 16 и § 35, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2016 г., и § 39, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 52.
  § 43. (1) Навсякъде в закона думите „съществените изисквания“ и „със съществените изисквания“ се заменят съответно с „основните изисквания“ и „с основните изисквания“;
  (2) Навсякъде в закона думите „чл. 169, ал. 1 и 2“, „чл. 169, ал. 1, 2 и 3“ и „чл. 169, ал. 1-3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 53:
  § 53. В останалите текстове на закона думите „съществените изисквания“ и „със съществените изисквания“ се заменят съответно с „основните изисквания“ и „с основните изисквания“, а думите „чл. 169, ал. 1 и 2“, „чл. 169, ал. 1, 2 и 3“ и „чл. 169, ал. 1 - 3“ се заменят с „чл. 169, ал. 1 и 3“.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
  § 44. (1) Търпимите строежи по § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на закона и по § 127, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
  (2) Търпимите строежи по ал. 1, които нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване на изискванията на този закон да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.
  (3) Дейностите по ал. 1 и 2 могат да се разрешават след представяне на проект-заснемане на съществуващия строеж, одобряване на инвестиционния проект за новия строеж и издаване на разрешение за строеж по общия ред на този закон.
  (4) За търпими строежи, представляващи линейни обекти на техническата инфраструктура, може да се разрешава реконструкция или основен ремонт, без да се променят трасето, обхвата и границите на сервитутните зони, нанесени в кадастрална карта, специализирана карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост, след одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж. Промяна на трасето, обхвата и границите на сервитутните зони за тези строежи може да се разреши по общия ред на този закон в съответствие с предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 54.
  § 45. Издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26 ноември 2012 г., както и заповеди, издадени на основание § 126 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.), за строежи от четвърта, пета и шеста категория, се изпълняват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 55.

  § 46. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
  (2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита денят на внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 56:
  § 56. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
  (2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган.

  § 47. Разпоредбата на чл.180а се прилага и за паркоместата, придобити до влизане на закона в сила с актове в предвидената от закона форма, с изключение на тези, който са обявени за недействителни с влязло в сила съдебно решение.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.

  § 48. В § 72 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
  (ДВ, бр. 49 от 2014 г.) думите „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 57.

  § 49. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28, 66 и 105 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 61 от 2015 г.)се правят следните изменения:
  1. В чл. 13 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Преместваемите обекти и съоръжения на територията на морските плажове, както и тези, разположени в зона „А” и зона „Б”, които не отговарят на условията по ал. 3 и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.“
  2. Създава се чл. 24б:

  „Чл. 24б. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 6 на кмета на общината се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

  (2) Актовете за установяване на административното нарушение по ал. 1 се съставят от служителите на Дирекцията за национален строителен контрол, а наказателните постановления се издават от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от упълномощено от него длъжностно лице.”
  3. В § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 58.

  § 50. В Закона за техническите изисквания към продуктите
  (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
  2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 2 т. 5 се изменя така:
  „5. определя с наредба условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите, както и условията и реда за изпълнение на дейностите по т. 1 - 4, включително за контрола на лицата по т. 3.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 59.

  § 51. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
  бр. 58 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1997 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на инвестиционното проектиране“, „министърът на инвестиционното проектиране“, „Министерството на регионалното развитие“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 60.

  § 52. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
  2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя тъй като поправката е отразена в действащия текст на закона и предлага § 52 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Найден Зеленогорски:
  Създава се § 53:
  § 53. В Закона за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) в чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава ново изречение второ „Ако министърът на културата не е изпратил до заявителя уведомление за отказ от съгласуване в срока по ал.1, това се приема като съгласие от негова страна.“
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато съгласуването с Министерството на културата е при условията на ал.2, изречение второ, мълчаливото съгласие се доказва с копие от заявлението по ал.4 и поставен върху него входящ номер, удостоверяващ постъпването му в деловодството на Министерство на културата, както и с писмена декларация, че заявителят не е получил изричен отказ в срок от 3 дни след изтичане на срока по ал. 1.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар.пр. Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Манол Генов:
  Създава се § 53:
  „§ 53. Параграфи 12, 19 и 26 влизат в сила от 01.01.2016 г.“
  Предложението бе оттеглено.




  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума