Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/11/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 – 01 – 86, внесен от Министерски съвет
  На редовно заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 – 01 – 86, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Николай Нанков и г-н Иван Аспарухов – заместник-министри на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите и г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  Г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, представи пред комисията проекта за бюджет на министерството и информация за предвидените в проекта средства по основните политики, програми и дейностите, осъществявани от министерството. Разходите за дейността са обособени в три основни политики и девет бюджетни програми, осъществявани от министерството. Обърнато бе внимание на средствата, предвидени в проекта за осъществяване на дейностите от Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.
  Г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, представи пред народните представители подробна информация за предвижданията на законопроекта в частта му за взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините. С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 222 918,7 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 269 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 28 128,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 142 090,2 хил. лв.
  Г-жа Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, представи становището на общините по законопроекта. Предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности, мотивите и конкретния размер на необходимите допълнителни средства подробно са изложени в протокола за проведените консултации по законопроекта, подписан между министъра на финансите и сдружението.
  В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, свързани с отделните параметри на бюджета, на които отговориха представителите на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обърнато бе внимание на въпросите, свързани с възможностите за реализацията на обекти в пътната инфраструктура, програмата за енергийна ефективност и санирането на жилищни сгради, както и на предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности.
  Бяха направени предложения между двете гласувания на законопроекта да се потърсят допълнителни механизми и възможности за предоставяне на допълнителни средства както за определени дейности, осъществявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и за общините, като се отчетат и специфичните особености при формиране на бюджетите на отделните общини, с оглед осигуряване на необходимите финансови ресурси, с които общините да оперират самостоятелно през следващата година.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

  - с 0 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 12 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 – 01 – 86, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 , да не бъде приет на първо гласуване;

  - с 10 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 – 01 – 86, със становището на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума