Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502 – 01 – 78, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 19 ноември 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502 – 01 – 78, внесен от Министерски съвет на 15. 09. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите и г-жа Свилена Симеонова – директор на дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите, които представиха законопроекта от името на вносителя.
  С предлаганите промени на закона се цели да се подпомогне ефективното осъществяване на вътрешен одит в публичния сектор и да се актуализира уредбата с оглед развитието и досегашното прилагане на тази дейност.
  Предвижда се задължително изграждане на одитни комитети във всички министерства, Държавен фонд „Земеделие“ и общините с вътрешен одит. Въвежда се задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и годишен оборот над 10 млн. лева, включително лечебни заведения, за търговските дружества, чийто капитал е собственост на посочените дружества, с годишен оборот над 10 млн. лева и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с годишен оборот над 10 млн. лева, да изградят звена за вътрешен одит. Финансовото състояние на изброените търговски дружества и предприятия и необходимостта от по-добра защита на интересите на държавата или общината изискват наличието на ефективен вътрешен одит.
  Разширява се приложното поле на съгласувателната процедура с министъра на финансите при назначаване и освобождаване на вътрешни одитори в определени категории организации. С предлаганите промени се въвежда такава процедура за всички вътрешни одитори, а не само за ръководителите на вътрешния одит, с оглед осигуряване на по-голяма независимост при изпълнение на функциите им.
  Създава се нов способ за структурирането на вътрешния одит в общините чрез въвеждане на правна възможност за създаване на споделени централизирани звена за вътрешен одит към една община, които да осъществяват вътрешен одит в няколко общини. Предвижда се в такива случаи да се сключва споразумение между общините, с което да уредят въпроси като: планиране на бюджет за тази дейност и определяне на възнаграждения за вътрешните одитори, определяне на местоработата им, утвърждаване на плановете на звеното за вътрешен одит, възлагане на одитните ангажименти и определяне на екипите за тях, както и докладване на резултатите от дейността им.

  В становището на Националното сдружение на общините в Република България се изразява принципната подкрепа за промените, предложени в законопроекта. Същевременно се обръща внимание на факта, че общините са сред организациите с колективен орган в лицето на общинския съвет, поради което създаването на одитни комитети следва да е по преценка на общинския съвет, тъй като самия общински съвет може да изпълнява функциите на одитен комитет. Предлага се също така да се предвиди правната възможност за няколко търговски дружества с общинско участие в капитала, чиито годишен оборот по отделно е по-малък от 10 млн. лв. но общият им оборот надвишава тази граница, да се създаде звено за вътрешен одит.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за предложените промени. Обърнато бе внимание на необходимостта от прецизиране на разпоредбите, касаещи общините, като се вземат предвид предложенията, направени в становището на Националното сдружение на общините в Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 502 – 01 – 78, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума