Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502 – 01 - 101, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 януари, 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, №502-01-101, внесен от Министерски съвет на 30. 12. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма.
  Законопроектът предвижда функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове да се поемат от министъра на туризма. В тази връзка са предложени съответните изменения и допълнения в отделни разпоредби на закона в няколко насоки. Регламентират се правомощията на министъра на туризма в процедурите по определяне на концесионери и отдаване под наем на морските плажове. Предложено е намаляване на срока, в който се обявяват за неохраняеми морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем. Установяват се административнонаказателни разпоредби, които уреждат контролните правомощия на министъра на туризма. Въвеждат се разпоредби, регламентиращи процедурата по предаване на наличната в Министерството на регионалното развитие и благоустройството документация на Министерството на туризма.
  Законопроектът отчита обстоятелството, че има концесионни или наемни договори, чийто срок на действие изтича малко преди или по време на предстоящия летен сезон. Предвид сроковете за провеждане на концесионни процедури, реализирането на такива за определяне на нови концесионери не би било възможно да приключи преди започването на новия летен сезон. Прекратяването на договорите и обявяването на тези плажове за неохраняеми ще доведе до невъзможност да се обезпечат с водноспасителна дейност, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане.Това налага да се предвиди възможност за удължаване на сключените договори, за да се осигури предоставянето на услуги на морските плажове по време на активния летен сезон. По този начин ще се избегне негативният ефект от преустановяването на тези дейности и ще се гарантира стопанисването на плажовете до края на сезона, което е в интерес на гражданите, туристическия отрасъл и бизнеса.
  Предложените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие представляват първи етап от цялостната реформа, свързана с поддържането и управлението на морските плажове, като целта на законопроекта е да регламентира базовите предпоставки за това. Законодателната промяна ще даде възможност цялостната информация и документация, свързана с концесиите и наемите на морските плажове да бъде предадена в Министерството на туризма, което е важна и необходима предпоставка за окончателното финализиране на последващ законопроект за изменение на ЗУЧК, разработван от Министерството на туризма, който да уреди изцяло обществените отношения в тази сфера и да осъществи цялостната реформа в нея.
  В хода на дискусията бяха поставени редица въпроси, свързани с действащите договори за наем или концесии, за започнатите процедури, както и за готовността на Министерството на туризма да поеме новите функции и да гарантира обезпечаването и нормалното протичане на предстоящия летен туристически сезон.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502 – 01 - 101, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума