Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 9 март 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет на 11. 02. 2016 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Кирил Ананиев – заместник–министър на финасите, който обърна основно внимание на промените, предлагащи мерки за финансово подпомагане на общини с финансови затруднения.
  С предложените промени се определят условията и реда за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. Дефинирани са условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване.
  Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните бюджети. Необходимостта от финансово оздравяване на общини с финансови затруднения е израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения.
  Предвидена е възможност въз основа на наблюдение на финансовото състояние на общините и при наличието на три или повече от условията за обявяване на общината във финансово затруднение министърът на финансите да уведоми кмета на общината за предприемане на действия за откриване на процедура за финансово оздравяване на общината. В законопроекта е предвидено бюджетите на общините с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласуват предварително с министъра на финансите и да се разглеждат от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите.
  Определен е обхватът и съдържанието на плана за финансово оздравяване на общината, като е регламентирано, че план за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем, се съгласува предварително с министъра на финансите. Временните безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини ще се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване. Допуска се възможността при отклонение от целите на плана министърът на финансите да преустанови отпускането на заема.
  По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на безлихвените заеми при определени условия, доказващи че са предприети необходимите действия за финансово оздравяване на общините и за изпълнение на плана за финансово оздравяване.
  В комисията бе представено становище на Националното сдружение на общините в Република България в което се изразява принципна подкрепа за промени в законодателството, насочени към повишаване на финансовата стабилност в общините.Същевременно бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране и допълване на отделни разпоредби, свързани с показателите за финансовото състояние и достъпа на общините до подпомагане, да се предвидят механизми за ранно предупредеждение за съществуването на потенциални финансови затруднения, допълнителни превантивни мерки за подпомагане и други.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха промените, предложени в законопроекта, като същевременно обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания, при които да се вземат предвид и част от бележките и предложенията на общините.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 602 – 01 – 7, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума