Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654 – 01 – 57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 май 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654 – 01 – 57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Дияна Йорданова.
  Със законопроекта се предлага промяна в съществуващия към момента режим на регистрация и контрол на специализираните малки обекти за дестилиране. Предвижда се регистрацията, декларирането и заплащането на акциза, както и административния контрол да преминат от Агенция „Митници“ към кметовете на съответните общини.
  Регламентирани са условията и реда за регистрация, респективно за заличаване на регистрацията на специализираните малки обекти за дестилиране от страна на кметовете на общини. Прецизирано е определението за „специализиран малък обект за дестилиране”, като е предвидено производство на не повече от 10 хектолитра чист алкохол на година.
  Целта на предложението е да се създаде възможност за ежедневен контрол по отношение на изискванията за извършване на регламентираните дейности в тези обекти от страна на местните органи, като по този начин се увеличи и събираемостта и размера на приходите от тази дейност, които ще постъпват в общинските бюджети.
  Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателните постановления, издадени от кмета на общината, ще постъпват в приход на бюджета на съответната община.
  В комисията са постъпили становища в подкрепа на законопроекта от страна на Министерството на финансите и Агенция „Митници“, като са направени и предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
  В становището на Националното сдружение на общините се изразява несъгласие с предложения законопроект, тъй като на общините се вменяват неприсъщи задължения, а приходите от тази дейност ще бъдат недостатъчни за покриване на разходите за осъществяване на задълженията.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложените промени, като същевременно бе обърнато внимание на необходимостта да се потърси решение, с което да се преодолеят противоречията с позицията на общините. Част от народните представители, както и представители на сдружението на малките обекти за дестилиране изразиха несъгласието си с предвиденото ограничение в количеството за производство на алкохол, като обърнаха внимание и на различията по тълкуването и прилагането в практиката на съответната европейска директива, с която са регламентирани условията за отделните държави – членки.  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 1 глас - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654 – 01 – 57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума