Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
23/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602 – 01 - 34, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 23 юни, 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602-01-34, внесен от Министерски съвет на 17. 06. 2016 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Екатерина Захариева – министър на правосъдието, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Законопроект има за цел да утвърди съдийското самоуправление като ефективно средство за ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда и повишаване на отговорността и ефикасността на администрирането на съдилищата. Разширяват се правомощията на общите събрания на съдиите, като се предвиждат възможностите да правят предложения за назначаване на председател на съответния съд, да изслушват всички кандидати и да изразяват становище относно кандидатурите, да определят броя и съставите на отделенията и тяхната специализация по материя, да обсъждат и приемат доклада на председателя за дейността на съда, да дават мнения по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, засягащи дейността на съответните съдилища, да дават становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на районните съдилища.
  С предложените изменения в частта за прокуратурата се постига съответствие с конституционно определената й структура и организация. Прокурорите и следователите вече няма да са подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за административните ръководители, и то само при ръководната им дейност, като по този начин се постига разграничение между прокурорски функции и ръководна дейност. Засилва се отчетността на главния прокурор, както и на административните ръководители в системата на прокуратурата.Утвърждават се законови гаранции за ненамеса във вътрешното убеждение на прокурорите при произнасянето им по преписки и дела като се премахват възможностите за влияние и подмяна на преценката на решаващия прокурор чрез необоснована отмяна на прокурорски актове и произволни указания по линия на инстанционния и служебния контрол, като в тези случаи се поставят изисквания към актовете на горестоящите прокурори.
  Подобряват се процедурите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, за преместване и повишаване, посредством което се гарантира обективно и предвидимо кариерно израстване, и се акцентира върху придобития в съдебната власт юридически стаж като основен критерий за правораздаване във върховните съдилища и прокуратури. Предлага се и профилиране на стажа за придобиване на юридическа правоспособност, като се отчитат предпочитанията за професионалната насоченост на бъдещите юристи.
  Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните административни ръководители са разделени между съответните колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС). Така се постига независимост на магистратите и ненамеса на членовете на ВСС, които представляват прокурорите и следователите при реализиране на дисциплинарната отговорност на съдиите, както и ненамеса на членовете, представляващите магистратите при реализиране на дисциплинарната отговорност на прокурорите и следователите.
  Обезпечава се статутът на Инспектората към Висшия съдебен съвет като независим, авторитетен и ефективен орган на съдебната власт с ясно очертани контролни правомощия по отношение на дейността, имуществото и почтеността на съдиите, прокурорите и следователите.
  Предложени са промени в частта за съдебните заседатели, като подробно са разписани условията, реда, процедурите и сроковете, в които общинските съвети ще провеждат избора на кандидати за съдебни заседатели, които след това ще бъдат предлагани на съответния съд. Подробно са уредени и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и статута и възнагражденията на съдебните заседатели.
  Предложените в законопроекта промени са съобразени с основните положения на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) и изпълняват основните мерки, предвидени в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа (приета от Министерския съвет през декември 2014 г. и одобрена от Народното събрание през януари 2015 г.). Със законопроекта се изпълняват основните препоръки на европейските и международните институции, както и част от мерките, заложени в актуализираната Стратегия за продължаване на съдебната реформа.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси, свързани с атестирането и кариерното израстване на магистратите, на които бе даден изчерпателен отговор от министъра на правосъдието.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 602 – 01 - 34, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума