Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
30/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602 – 01 – 32, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602 – 01 – 32, внесен от Министерски съвет

  На редовно заседание, проведено на 30 юни 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602 – 01 – 32, внесен от Министерски съвет на 15. 06. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Диян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката, г-жа Емилия Вълчовска - началник на отдел "Професионално образование и обучение" в Дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" на Министерството на образованието и науката и г-н Емил Савов – заместник-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от заместник- министър Диян Стаматов. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е разработен в изпълнение на § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и се отнася до привеждане на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.
  Основната цел на законопроекта е да се синхронизира училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование, да се въведат нови допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап.
  С предлаганите изменения и допълнения се оптимизира организацията на процеса на обучение в системата за професионално образование и обучение.
  Урежда се статута и дейността на професионалните колежи, които с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование вече не са част от училищната система, като се осигурява функционирането им съобразно новата нормативна уредба.
  Разширяват се възможностите за професионално образование и обучение за ученици и лица, навършили 16 години, чрез въвеждане на нови входящи и изходящи образователни и квалификационни равнища. Предвижда се промяна на съотношението между теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в т. ч. на практиката в реална работна среда, което ще доведе до повишаване качеството на професионалното образование и обучение.
  С предлаганите изменения и допълнения в закона се предоставя възможност за разширяване на възможностите за професионално обучение на учениците със специални образователни потребности и на учениците в училищата в местата за лишаване от свобода.
  Допълват се функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и по назначаването на директори на общинските професионални гимназии и професионални колежи.
  В комисията е постъпило становище по законопроекта от Българска стопанска камара, придружено от анализ на състоянието на професионалното образование и обучение и предложения за неговото оптимизиране.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени, тъй като те са в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование. Наред с това бе подчертано, че по отношение на значителна част от общините в страната, чрез подобряване на системата на професионалното образование и професионалното обучение ще може да се осигури необходимия квалифициран персонал, което да доведе до подобряване на условията за инвестиции и осигуряване на заетост.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602 – 01 – 32, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума