Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
08/12/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 602 – 01 – 67, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 8 декември 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 602 – 01 – 67, внесен от Министерски съвет на 01. 11. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Таня Милева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Здравко Здравков – главен архитект на Столичната община, г-жа Силвия Христова – председател на Комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика в Столичния общински съвет, г-жа Лорита Радева – председател на Комисия по околна среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет, г-н Борислав Игнатов – председател на управителния съвет на Камарата на архитектите в България, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Столична община, представителите на професионални и граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Таня Милева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството и от г-н Здравко Здравков – главен архитект на Столичната община.
  Законопроектът цели да реши възникнали в последно време обществено значими проблеми пред устройството и застрояването на Столичната община и да отстрани някои правно-технически недостатъци в действащите текстове.
  Инвестиционният натиск, който има принципно благотворно влияние върху икономиката на общината, налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на столицата, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране.
  Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на Столичната община.
  Предложена е замяна на рамковата програма за прилагане на общия устройствен план и на специализираните програми към нея с Общинския план за развитие, тъй като в практиката по прилагането на общия устройствен план е установено, че общинския план за развитие на практика изпълнява функцията и на програма за прилагане на ОУП, което за Столичната община е целесъобразно решение при специфичния ѝ статут между останалите български общини.
  Предложено е удължаване с пет години срокът за започване на усвояването по новото предназначение на далекоперспективните територии. Изяснени са случаите, при които е допустимо усвояването на такива територии, както и отговорностите и ангажиментите на общината и инвеститорите.
  Особено важен за развитието на града при прилагане на предложеното изискване за транспортната допустимост на конкретните строежи. Прилагането на тази разпоредба изисква мащабна работа по създаване на транспортен модел за цялата община и правила за изработване на ограничени по обхват транспортни симулации на бъдещ трафик, което налага и предвидения отлагателен срок за влизането в сила на тази разпоредба от една година. През този период общината следва да възложи изработването на транспортен модел и на наредба по прилагането това изискване.
  Предвижда се Столичният общински съвет да приеме наредба за градската среда, която да определя правила и нормативи за облика на сградите, архитектурните ансамбли, както и правила за определяне местоположението на сгради. Свързано с това е и предложението, според което Столичният общински съвет ще може да определя зони с максимално допустимо натоварване с преместваеми обекти и с рекламни елементи, както и да въвежда ограничения и забрани за поставянето им.
  Предложени са и редица други промени от правно-технически и редакционен характер, свързани с прецизиране на отделни разпоредби от действащия закон.
  В представените становища от представителите на Камарата на архитектите и от Съюза на архитектите в България бе изразена принципна подкрепа към голяма част от предложените промени, като същевременно бяха направени и предложения за допълнения и прецизиране на отделни разпоредби.
  В становището на Камарата на строителите в България са направени редица бележки и предложения по внесения проект, като са направени и възражения срещу част от текстовете свързани с въвеждането на минимални и максимални показатели, промяната в режима на някои от зелените площи, неоправданото удължаване на сроковете за отчуждаване и други.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложените промени. Същевременно бе обърнато внимание на необходимостта от допълнително прецизиране на отделни разпоредби, както и отпадане на някои от предложените промени, свързани с въвеждане на различни срокове за отчуждаване и тяхното неоправдано удължаване с предложените промени, въвеждането на задължение за инвеститорите да изграждат за своя сметка публична инфраструктура и други.Изразено бе и несъгласие по отношение на предложената промяна на землищни граници между Столична община и община Самоков, тъй като това е в противоречие със Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  В заключение бе изразена увереност, че между двете гласувания спорните текстове ще бъдат прецезирани и ще бъде постигнат консенсус за намиране на необходимите целесъобразни решения по тях.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 602 – 01 – 67, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума