Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
05/11/2015
  1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 502-01-65, внесен от Министерски съвет.
  2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет.
  3. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежта за 2014 г. (с приложен проект за решение), № 502-03-16, внесен от Министерски съвет.
  П Р О Т О К О Л

  № 25


  Заседанието се откри и ръководи от председателя на комисията Найден Зеленогорски.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - Добър ден на всички.
  Колеги, днешното ни заседание ще протече по предварително обявения дневен ред, като точка първа – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане ще отпадне, тъй като тази точка влезе днес в пленарна зала за обсъждане на първо гласуване.
  И така, който е съгласен днешния дневен ред да се състои от две точки, а именно:
  1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет.
  2. Годишен доклад за младежта за 2014 г. (с приложен проект за решение), № 502-03-16, внесен от Министерски съвет, моля да гласува:
  Гласували „за“ – 8, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.
  Дневният ред е приет.
  На нашето заседание ще присъстват и ще представят законопроектите:
  По точка първа от министерство на финансите:
  1. г-н Фейзи Бекир – заместник-министър
  2. г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“
  3. г-н Никола Шерлетов – парламентарен секретар

  По точка втора от министерство на младежта и спорта:
  1.г-жа Анастасия Гоцева – директор на дирекция „Младежка политика“
  2.г-жа Ваня Колева – парламентарен секретар.
  Давам думата на г-н Бекир – заместник-министър на финансите да ни представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Заповядайте.
  ФЕЙЗИ БЕКИР: - благодаря г-н председател.
  Уважаеми г-н председател, уважаеми господа народни представители!
  Имайки предвид профила на комисията, аз ще ви запозная накратко с промените в Закона за местните данъци и такси, разбира се, ако имате въпроси и по другите промени на ваше разположение сме.
  Промените в Закона за местните данъци и такси са следните:
  Предлага се промяна на чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици да бъдат включени в обхвата на облагаемите имоти. Понеже промените съгласно сградите обновени с публични средства по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в резултата на което получават сертификат клас Енергопотребление по Закона за енергийната ефективност да не се прилага данъчно облекчение за освобождаване на данък върху недвижимите имоти за срок от 10 години.
  Другото предложение, свързано с прецизиране на разпоредбата е с чл. 71а, относно освобождаване от такса за битови отпадъци, както на храмовете, молитвените домове и манастирите, така и на недвижимите имоти, върху които са построени законно регистрираните вероизповедания на страната, като ги освобождаваме от такса по общите условия, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебнна дейност. Предвижда се и въвеждането на административно наказателна разпоредба съгласно, която при непредставяне на взаимен информация от общините и устройството на финансите по електронен път се налагат санкции на кмета на съответната община от министъра на финансите.Това се налага, защото непредоставянето на информация за общините води до нефункциониране на националната база данни за местните данъци и такси. Това са общите промени, които се предлагат в Закона за местните данъци и такси.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - благодаря и аз.
  Колеги имате думата. Имаме становище от Националното сдружение на общините в Република България, становище на Българска стопанска камара. Има принципни бележки и конкретни предложения от Националното сдружение на общините, с които смятам всички сме се запознали с тях. От Стопанската камара подкрепят законодателна инициатива, насочена към усъвършенстване на данъчното законодателство, но от своя страна имат идеи за актуализиране на определени текстове и предложения по текст. Една специализирана материя, но все пак г-н заместник-министъра обърна внимание специално върху нещата, които в голяма степен интересуват българския данъкоплатец и общините в обслужване с общинските бюджети.
  Имате думате колеги.
  ДОРА ЯНКОВА: - аз съжалявам, че не чух уводните думи на заместник-министъра, моя да ме извините, но надявам се, че се е опрял на мотивите на самия законопроект.
  Първо бих искала да коментирам предложението, което правите и развивате, произтичащо от Европейските директиви за представляващите държавна помощ регионално развитие. Това е един от увеличаващия се брой в случай на нарастваща интервенция на Европейската комисия, в националното данъчно законодателство и за различните страни членки, то е много различно. Мисля, че сте подходили, вносителя и по-конкретно министерство на финансите много скромно. Над 25% безработица. Нова процедура сте разписали по отношение на новите инвестиции и така, аз ще направя коментар в пленарна зала за това, мисля, че можеше много по-конкретно чрез прочита на тази директива да се види и да се предложи една политика, свързана с държавната помощ за регионално развитие. Ние имаме много контрастиращи региони. Имаме необходимост, това е една минимална стъпка в посока стопанско-икономическо развитие в подкрепа на икономическите играчи, които отиват на терена. Безспорно е, че когато България е с много по-слабо развита икономика с ниска конкурентоспособност в рамките на общия пазар е необходима данъчна политика с повече мерки и повече инструменти за подкрепа на бизнеса за да може да се стимулира, особено слабо развитите региони. За нас, от името на нас, тримата колеги, като представители на БСП – Лява България за нас това е много скромно. Това е едно опипване на тази тема. Да не забравяме, че западните държави са изградили вече своите развити икономики, чрез широкото използване на инструментите на протекционалистичната политика. Реално те много по-лесно си решават тези въпроси. Дори и през прочита на тази Директива. Ние всъщност ще пледираме за по-голяма смелост в тази посока. До тук според мен решаваме нищо, но от сърце. Ще Ви дам пример. Висока безработица. Най-висока в Неделино – 30% в Баните 28. Средната за страната 10,8 някъде – 18, за областта. И ако 25 трябва да е отгоре, ние трябва да я стимулираме тази политика в райони, където има 45-50% безработица. Т.е. – безсмислено, защото вие няма да покажете като правителство статистика, безработица над 30%. Така, че това може би е добре да бъде дебатирано по-сериозно. Ако ще правим стъпки да подкрепим, а имаме страхотна нужда – да насочим и да подкрепим инвеститори и хора, които за първи път ще отидат в такива региони да намерим комплексни измерители на такава политика. Имаме също така бележки по отношение на промяната свързана с определението „инвестиция с преференциален данъчен режим“, като цяло. Предлаганите промени знаем, че са необходими и полезни отново, стимулираме ги, както и представляващата държавна помощ за регионално развитие. Да, те съдействат за повишаване прозрачността на данъчните системи, стимулират обмена на информацията от юрисдикция с преференциален данъчен режим, но в същото това време това е едно силно противодействие на юрисдикциите с преференциален данъчен режим чрез блокиране на възможностите на данъкоплатците за избягване на плащане на данъците. Очакваме положителен режим в посока предотвратяване на случаите на двойно данъчно необлагане. Произтичащо от различното данъчно третиране на разпределение на печалби в различните страни-членки. На използването на мултифункционалните кампании, в случай в схеми за агресивно данъчно планиране и според нас, да, това се стимулира като цяло. Дава необходимост да се съдейства и да се повиши прозрачността на данъчните системи, но в същото това време, ние защитени ли сме или на използването на този инструмент от мултифункционалните компании, в схеми, където те правят агресивно данъчно планиране и си ситират своята дейност. По отношение на предложението, което правите върху доходите на физическите лица. Ние първо така не сме доволни, че вие правите един микс от закона, който внасяте. По принцип беше редно да ги дадете отделно. По отношение на данъците за физическите лица ще го спестя за зала, като цяло, но това което сте предложили по отношение на данъка, който общините по принцип стимулират земеделски земи на територията на градовете, където са урбанизирани или в селищни образования. От опита си като кмет, много си мислех кои са тези земеделски земи в една урбанизирана територия на един град. И стигнах до там, че това може би са онези села, които са на кадастър., които нямат план за да ги обложим с данъци, които са 9-та категория, където данъка е 2-3 лв. аз не можах да го измисля,, ако може вие да коментирате малко повече. Общините, казвате ок, разговарям със Сдружението, независимо, че в момента екипът още не е конструирано, ще ни дойдат повече пари, обаче този дебат, който се разрази, според мен не е това, а вие пояснете дали е това, че ако имаш двор и сееш картофи, фасул или спанак едва ли не това ще бъде данъчно облагане. Аз смятам, че вие не влагате това като цяло. Всъщност да, има в микса от данъчни закони едно подобрение, едно желание за осветляване, желание за търсене на възможности за повече приходи, за изчистване на сивата икономика, но е много скромно. Написали сте много материал, но е много скромно. Ако сте хора, които планирате, явно сте си дали сметка, към заместник-министъра с този пакет, който сега внасяте, какво очаквате да се внесе в повече в бюджета, с тази регулация, която ще дойде. Ако парите сега са 100 единици, 120, 130 единици ли ще добавим към бюджета на Отечеството и на общините. Какво се очаква. Ето, това са нещата като цяло, а що се отнася до ограничаване на плащанията в брой, целесъобразно е да се приближаваме до наложената практика на страните членки на ЕС, но тук може би ще стане голям дебат в зала от 15 до 5 хил. лв., това до какво ще доведе. Дебата при експертите е многостранен, но пак казвам, ще го оставим за дебат в зала. Вие реално предлагате 5 хил., като цяло, банките ще бъдат ли щастливи. Поне като данъци или разплащане в по-ниски суми, хората ще продължат ли да си държат в бурканите парите. Това са чест от въпросите, които искахме да ви поставим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: благодаря г-жа Янкова.
  Имате думата да отговорите г-жо Петкова:
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: - благодаря г-н председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители.
  Ще започна с отговор на въпросите на г-жа Янкова.
  Първоначално преференцията се взима с общини с висока безработица. Знаете, че миналата година процента на общините с висока безработица беше променен от 35 на 25%. По отношение на преференцията всяка данъчна преференция се оценява от Европейската комисия и може да се прилага след получаване на положителни решения, от нея, т.е. че няма неправомерна държавна помощ. Всъщност тази преференция и още една бяха изготвени схемите в края на 2014 г. първата беше за преотстъпен корпоративен данък в размер 60/100 за земеделските производители, която беше одобрена от комисията по-рано, направиха се промените през февруари 2015 година и съответно да се приложи за 2014 г. тази схема малко се забави, тъй като първоначалната схема беше разработена във вид, каквато беше действащата схема, каквато беше през 2007 до 2014 г. с автоматичен характер. Т.е. всяко предприятие, разработва инвестиционен проект, съответно преглеждат и условията в закона, отговаря или не отговаря условията за ползване на преотстъпен креативен данък и прилага преференцията. Комисията, във връзка с новите насоки за регионална помощ 2014 – 2020 ни разреши, на България, автоматично системата и схемата, вие сте се запознали с нея всеки инвестиционен проект ще се оценява предварително от българската Агенция за инвестиции получава се разрешение, след това ще се прилага. От една страна изглежда, че е по-сложно за самите инвеститори, но от друга страна това пък е с по-голяма правна сигурност, защото в момента ЕК проверява схемата за държавна помощ за периода 2007-2014 г. и при установяване, че примерно неправомерно е ползван корпоративен данък ще излезе с решение съответното дружество да възстанови преотстъпения данък, заедно с лихвите. По принцип не е плаха стъпка, а по-скоро ЕК счита, че всички тези преференции трябва да се ограничават във времето и насоките и регламента, който е за държавни помощи е написан по начин, по който много трудно може да се одобри една схема за държавна помощ. Т.е. не е от нежелание да се направи, а просто тенденцията е такава, да се ограничават всички тези преференции.
  По отношение на промяната за определени юрисдикции с преференциален данъчен режим в момента в закона за корпоративното подоходно облагане имаме определение, и то е следното, има един списък от държави за които няма критерии и едни критерии включени не е ясно коя държава отговаря на тях. Новата идея и тенденциите са, когато се сключи с една държава Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или Споразумение за обмен на информация, тази държава да бъде изключена от списъка. И всъщност критериите, които са посочени, да има сключена Спогодба или да има Споразумение за обмен на информация, това ефективно да се извършва да има информация, защото има случаи при сключено Споразумение не ни се предоставя информация на нас, което не е ефективен обмен. И третото, с по-нисък корпоративен данък – 60% от нашия корпоративен данък, като по отношение на това, което попита г-жа Янкова за защитата за българските дружества, всъщност е в данъчно осигурителния процесуален кодекс. Има разпоредби, съгласно които всяка сделка между българско дружество и дружество, което е регистрирано с юрисдикция с преференциален данъчен режим по закон се счита, че е сделка между свързани лица. И ако примерно се установи отклонение на сделката, примерно от пазарните цени се счита за скрито разпределение на печалбата не се признават разходите по сделката и се облагат със 10% корпоративен данък и 20% санкция за скрито разпределение на печалбата. Това всъщност са 30% облагането с юрисдикцията с преференциален данъчен режим. По отношение на въпроса за земеделските земи в строителните граници. Действащият текст в момента е както виждате разпоредбата, с изключение на това, което добавяме включително и земеделски земи. В момента общините ни сигнализираха, те и сега облагат тези имоти, говорим за земеделски земи в строителните граници ги облагат с данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Проблемът е, че стигнат ли до съда, съдът казва: тези земи нищо, че са в строителните граници, те са земеделски земи и не трябва да се облагат. Едновременно с това, същите земи примерно, които са в строителните граници се отчуждават и се заплаща обезщетение се казва, да, тези земи са в строителните граници, не са земеделски земи, но обезщетението, което трябва да изплаща държавата те съответно са като за строителен парцел. Всъщност има разнопосочна практика на съда и на ВАС по отношение на данъка и по отношение на обезщетението. Всъщност ние, не искаме да се въвежда облагане, а по-скоро да се помогне на общините, защото те и сега облагат тези земи, но има противоречива практика по отношение на облагането и изплащането на обезщетение.
  Това е по предложение на общините във връзка с проблемите от практиката на съда.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря ви.
  Други въпроси, колеги.
  КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: - уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник-министър, колеги!
  Като продължение на последното ви изказване във връзка с облагането на земеделски земи, които имат статут на земеделски земи и попадат в строителните граници на населените места не мисля, че с тази промяна вие ще промените нещо относно практиката на съда. Първо, защото нейния статут на земеделска земя не е променен и съгласно нашето законодателство в момента земеделските земи са освободени от плащане на данък. Така, че с една такава промяна в данъчния закон аз не мисля, че не е промяна на техния статут и в същото време това ни дава правото ние да ги облагаме с данък.
  Така или иначе, те отново ще отидат в съда. Според мен ние трябва да търсим някаква процедура по която гражданите, чиито имоти се намират в строителните граници на населените места, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по някоя по-облекчена процедура да променят статута си и наистина да станат в урбанизирани територии в рамките на населените места. А не по този начин само да избегнем някакви … и да кажем , че ние ще ги облагаме само с данък. Това няма да реши нещата. И аз съм сигурен, че практиката ще уеднакви и съдът ще реши в полза на гражданите.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: - всъщност, ако е за облекчена процедура съответно трябва да бъде в съответния закон, но аз казах, че предложението е изготвено след консултиране с общините, по тяхно искане и считам, че все пак се изравнява данъчния режим по отношение на лицата, които притежават примерно поземлени имоти в населените места, лице, което е променило статута съответно заплаща данъка, а лице, което не е променило статута не заплаща данък. Така, че вие ще решите, но по принцип това е направено след консултации и по молба на общините, тъй като действително има голяма проблем и с облагането и с плащането на обезщетения.
  КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: - само една реплика, но статута продължава да си остава земеделска земя.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА – идеята не е да се промени статута. Идеята е да се уеднакви режима на данъчно облагане, защото земеделските земи, които са извън границите на населеното място, те са земеделски земи и те не се облагат.
  КИРЧО КАРАГЬОЗОВ: - да, но противоречието е в това, че ако гражданинът желае да промени статута той ще го направи в урбанизирана територия, т.е. да го застрои и т.н., но не го прави и продължава да го ползва като земеделска земя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: други изказвания колеги.
  Не виждам.Тогава преминаваме към гласуване на законопроекта.
  Който е съгласен, моля да гласува: „за“ – 2, „против“- няма – въздържали се“ 5.
  Законопроектът не се приема.
  Благодаря Ви г-н заместник-министър, госпожо Петкова.
  Колеги минаваме към точка втора от нашия дневен ред.
  Представяне и обсъждане на Годишен доклад за младежка за 2014 г. (с приложен проект за решение), № 502-03-16, внесен от Министерски съвет.
  Кой ще ни представи доклада? -Анастасия Гоцева – директор на дирекция „Младежка политика“. Заповядайте г-жо Гоцева.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - благодаря ви г-н председател, уважаеми народни представители.
  Първо да се извиня, че нямаме заместник-министър, в момента сме в процес на избор на такъв, затова аз ще ви докладвам доклада. Какво направихме в рамките на годишния доклад.
  Той е разработен в изпълнение н чл. 5 ал. 1, от Закона за младежка, като целта на доклада е да представи информация за социално икономическото положение на младите хора в страната, както и предприетите мерки от страна на отговорните институции.
  Годишният доклад се разработва от министерство на младежка и спорта като на базата на събраните и анализирана информация от местните и централните ведомства също се предава информация. От Националния статистически институт, Евростат, както и различни национални и международни проучвания. За целта на доклада всяка година министерство на младежта и спорта поръчва независим институт в случая да направи проучване, което да включи, като данни в доклада. Информацията в доклада е структурирана съобразно 9-те приоритети в Националната стратегия за младежта, като постигнатите резултати, описанието на младежкия статус и изпълнението на отделните приоритети съответно се анализира на базата на 21 индикатора. Към 31.12.2014 г. броят на младите хора в страната на възраст между 15 и 29 години е малко над 1млн. и 200 хил. души, което е 16,73% от общия брой на населението на страната. В сравнение с 2013 г. се наблюдава спад. През 2014 г. е регистрирана положителна тенденция по отношение на намаляване на младежката безработица и засилен интерес към професионалното обучение и предприемачеството. Идентифицирана е необходимост да се работи в посока на утвърждаване на ползите от неформалното образование, т.е. структуриране и целенасочена работа в посока познаване на знанията и уменията придобити в неформални форми на обучение, както и доброволчество, като важен фактор за личностното и професионално развитие на младите хора в страната. През 2014 г. също така се наблюдава стремеж от страна на отговорните институции за по-пълно обхващане на младите хора в малките населени места и селските райони от политиките и мерките, които са планирани и изпълнявани в тази насока. Също така, обаче се запазват тенденциите показателите за икономическа активност, заетост и безработица за младите хора живеещи на село са по-лоши от тези при младите хора в града. Затова в някаква степен допринася влошаващата се структура в селските райони. Внушителен факт през 2014 г. е отчетената миграция в посока град- село, което малко по-висока от тази село -град. Положителни тенденции в малките населени места и региони се наблюдава и в действието в новите информационни технологии. На национално ниво интересен факт също така през 2014 г. е регистрирано засилено влияние на телевизията като източник на информация, в сравнение с 2013 г., когато интернет е бил по-водещ. През 2014 г. те са почти изравнени. Сред младите хора се запазва тенденцията като основни източници на информация в сфери основни източници за тях да бъдат интернет страниците на ведомствата. По отношение здравословния начин на живот и практикуването на спорт тук са отчетени приблизителни резултати. Близо ¼ от младите хора спортуват активно, като по отношение на инфраструктурата, спортни площадки, местата където могат да практикуват спорт, по-голяма част от тях ги оценяват положително, че ги има и са достъпни. Негативни тенденции се отчитат по отношение на гражданската активност сред младите хора, както незаинтересовани са политика, запазва се преценка на младите хора, които желаят да се включат в процеса на вземане на решения на местно и на регионално ниво чрез участие в ученически, младежки клубове, младежки парламенти и други форми. Обезпокоителен е високият процент декларирано недоверие в държавната и общинска администрация. До голяма степен предприетите мерки относно участието на младите хора по решаване на младежките проблеми се обезпечава чрез националното и европейско финансиране. През 2014 г е отчетен като цяло нисък процент на млади хора, които са участвали в международни проекти затова е добре да се работи в посока насърчаване на младежите да се възползват от възможностите, които им се предоставят. Тази година за първи път в доклада включихме нова глада, която е Политики за развитие и промяна с цел да очертаем планирането от различните отговорни ведомства мерки за подобряване условията за живот на младите хора.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - благодаря Ви г-жо Гоцева. Ще продължим и ще нарушим малко принципа заради Вас. В комисията трябва да докладва министър или заместник-министър. Нека следващия път да знаете, че няма да допуснем това нещо. Благодаря Ви, че сте се подготвили, доклада е много интересен и се надявам да имаме достатъчно време да се подготвим добре за пленарна зала.
  Колеги имате думата за въпроси и изказвания по темата.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - нека да кажа, докато мислят колегите, че съм тук, само защото нямаме заместник-министър в момента сме в процес на избор на нов заместник-министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - благодаря, виждам, че доста сте се постарали и докладвахте доста експертно.
  Колеги, имате думата.
  ДОРА ЯНКОВА: - тук винаги се докладват едни огромни доклади, както беше и за ромите, сега и за младежта. Въпросите си стоят. Освен статистика, и това, което сте констатирали. Министърът го няма, но ще го питаме в залата. В състояние ли е да привлече вниманието на правителството. Ще има оперативно заседание или се предприемат някакви мерки. Защото ние всички се кълнем в името на младежта, но нея я няма. И Вие самата казахте. От селата миграцията към градовете от малките градчета към големите и от големите към Европа. И благодарение на тази последната част, за която говорите, която се идентифицирали, имате ли някаква прогноза от този доклад, констатациите, които произтичат и действията които ще вземе правителството на Борисов-2, какво ще се случи.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - благодаря за въпроса. Аз ще Ви отговоря експертно, така, както оценихте моето представяне.
  Министерство на младежта и спорта е ресурсно министерство по отношение координиране на младежките политики. Както сте забелязали и в доклада, голяма част от министерствата в България изпълняват младежки политики.
  ДОРА ЯНКОВА: - но Вие в доклада сте ги обобщили всичките политики на всичките министерства. Нали така.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - точно така.
  ДОРА ЯНКОВА: - извинявайте. Министърът има ли самочувствие, като координиращ тази политика да направи едно заседание и да вземат някакви мерки.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - това, което сме предприели към момента, със съгласието на министъра е да подобрим координацията между ведомствата. Н не само да обменим опит, но и да координираме по-адекватно политиките, които се изпълняват и да бъдат свързани една с друга.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - и аз ще кажа няколко думи. Нямахме много време да се запознаем с този доклад, все пак имаше местни избори и всички бяхме ангажирани. Аз бих призовал колегите много внимателно да се запознаем с този доклад и да бъдем по-активни в зала и да се опитаме наистина да предприемем ефективни стъпки, които да дадат ефект. Защото до момента ситуацията е много драматична и по отношение на това, че в рамките на България има едно придвижване към София към големите градове. Има едно обезлюдяване. Но виждам, че има и неща, които силно трябва да ни притесняват. Гледам тук една таблица. Оказва се, че 38% от младежите, участвали в изследването не са ползвали никога библиотека. 21% са били за последно в библиотека за последно преди 2-3 години. Това е голям проблем. Гледам спортуването и тук положението е не по-малко драматично. Преди повече от година са спортували 24% от изследваните. Преди повече от година 11%, преди повече от 6 месеца 14%. Тези хора нямат ли физическо възпитание в училище? Извинявайте, аз съм убеден че вие правите всичко възможно и г-н Кралев полага неимоверни усилия, но тези данни звучат ужасяващо. Идейните общества към които се стремим и към които искаме да достигнем, първото и най-важно нещо е да достигнем супер високо образование и второ най-важно е да бъдат в добра кондиция, дори знаете, че за тях в щатите успешен студент означава и успешен спортист. А при нас нито ходим в библиотеката, нито спортуваме. Не знам с какво се занимаваме през останалото време. Това е риторичен въпрос, едва ли Вие бихте могли да ми отговорите, но обръщам внимание на колегите защото ситуацията е наистина много драматична, и тъй като предстои гласуване на държавния бюджет и там специално от Реформаторския блок настояваме да бъдат увеличени средствата за образование и то главно за зали, училищни салон да сме сигурни, че тези деца имат къде да спортуват. Г-н Москов се опитва да се бори с вредните храни, т.е. имаме комплекс от мерки, които трябва да се предприемат. Ние много добре си спомняме, когато бяхме ученици колко спортувахме. Поне по 2-3 часа седмично, а тук виждаме, че положението е ужасяващо с месеци, с години тези хора не спортуват по никакъв начин. Аз смятам, че вероятно общините трябва да направят нещо, в смисъл да има повече спортни площадки в комплексите, където живеем и т.н. трябва да се гледа по-целенасочено. Стратегии има винаги, но трябва да постигаме резултати и да контролираме до къде сме стигнали. Аз бих се надявал след Вашите усилия догодина, когато гледаме следващия доклад да сравним тези параметри и да видими ,че децата спортуват повече, посещават библиотеката по-често и т.н.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - ако ми позволите да Ви отговоря. Всъщност аз мога да ви отговоря, че това което цитирате са данни за извънучилищни допълнителни занимания със спорт. И специално в тази глава е отчетена положителна тенденцията с повишаване на броя на млади хора, които не само че искат да спортуват но и имат достъп до осигурените места за спорт. Това са площадки, които са построени и съответно подобрени спортни бази. Така, че в тази посока има положителна тенденция. Но за съжаление това са отчетени, че все по-малко млади хора ходят в библиотеките. Това, което министерство на младежта и спорта прави в рамките на Национална програма за младежта е насърчаване на младите хора.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - благодаря. Аз се успокоих като ми казахте, че говорим за извън училище. Т.е. силно се надяваме, че в часа по физическо възпитание наистина има спортуване.
  АНАСТАСИЯ ГОЦЕВА: - искам да кажа, че министерството инициира и третия час по законодателна промяна, което беше спешно приет, така че се работи доста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - други желаещи.
  РАДОСЛАВ СТОЙКОВ: - вчера в комисията по младежта и спорта се коментира точно ТОЗИ, третия час, че с него намаляването на другите… намаляване на два часа и добавянето на този час за подготовка се съблюдава и с период до нормализиране на законодателството, в същото време децата, които са в тази възраст трябва да бъдат физически активни в часовете по физическо възпитание. Затова там има становище на комисията и ще искаме сериозен дебат по този въпрос, тъй като се получава намаляване от 2,5 на учениците, които са между 3 и 6 клас не е нормално и допустимо. Това не е тема на това заседание, на тази дискусия.
  Благодаря ви.
  ДОРА ЯНКОВА: - аз смятам, че това коренно да се промени системата за финансиране на спорта и стопанисване на бази. Защото мина мутренското време, ако съм в попогрешка може и пък да се завръща, нямам представа, в което прането на пари беше свързано със спорта. Държавата няма нито масов спорт. Днеска впечатляващо е може да видите изказването на треньора по волейбол, че часовете по физкултура са формални, но вие пак ще кажете, че той министъра си контролира. Средства за такива дейности почти няма. Покрай делегираните бюджети мисля, че има на брой ученици, знаете ли колко са.
  От министерството: - по 3 лв.
  ДОРА ЯНКОВА: по 3 лв. на ученик за масов спорт за година на училище. И това са ученическите спортни игри. Като цяло държавата няма план за здравето на хората. Аз знам, че вие ще докладвате на министъра, че докато се правят такива захаросани доклади нищо няма да се получава. Министъра в залата да се изправи и да каже – аз съм български министър и съм си поставил, тъй като е министър и на спорта и на младежта – и съм си поставил тези цели за младежта и с правителството на Борисов ще ги постигна тези цели. Ако не да му отпадне младежта и да му остане само спорта. Иначе ние тук, аз започвам да се гневя и да не приемам нещата, защото нямаме полза от такива неща. някъде за статистиката трябва, за управленско решение като български парламент, аз също бих искала с председателя да вземем едно две решения, които да ги предложим като решения и ни е необходим министъра за този дебат. В залата ще говорим по този начин.
  ИВАН СЛАВОВ: уважаеми г-н председател, уважаеми колеги.
  Аз неискам да се присъединявам към вече дадените оценки. Те са обективни, и дори пестеливи. Бих уточнил, че все пак политиката с младежта е резултат от други политики. Същият треньор на който се радваме и казва, че е на път големите спортни зали да станат складове, което е изключително тревожно. Трагично е, когато виждаш млади хора които няма къде и какво да правят. Които съчетават енергия, способности, но немогат да се реализират, искам да кажа, че в дух на доклада, който ще влезе в парламента няма каква промяна да се търси. Вече беше казано от колегите – трагичното състояние в което са тези 1 млн. и 200 хил., всичко, което се прави в парламента и в държавата трябва да се подчини заетост, на перспектива за живота.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - други желаещи колеги, не виждам.
  Преминаваме към гласуване: който е съгласен Годишен доклад за младежта за 2014 г., № 502-03-16, внесен от Министерски съвет, да бъде приет, моля да гласува: „за“ – 4, „против“ – 0 и „въздържали се“ – 3.
  Благодаря Ви колеги, Годишният доклад за младежта е приет.
  С това приключихме днешното заседание.  ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  В. Бойчева Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума