Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/11/2015
  1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502-01-41, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 29.10.2015 г. (за второ гласуване).
  2. Разни.
  Стенографски запис!  П Р О Т О К О Л

  № 28  (Заседанието на комисията започна в 15.45 часа и се ръководи от Найден Зеленогорски – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство местно самоуправление.)


  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Колеги, имаме кворум и можем да започнем.
  Присъстват: Госпожа Таня Милева – началник кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", госпожа Лазаринка Стоичкова – съветник, Ралица Стефанова.
  Това са нашите гости по точка 1 – ЗИД на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет, приет на първо четене.
  Точка 2 е Разни.
  Това е дневният ред. Ако имате предложения за допълнения към дневния ред? Не виждам.
  Моля да гласуваме проекта за дневен ред.
  Гласували: „За“ – 13; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Който вече става дневен ред.
  Преминаваме към точка 1.

  1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502-01-41, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 29.10.2015 г. (за второ гласуване)

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заглавие – Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
  Няма възражения.
  Който е съгласен, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 1, в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения. Те са пред вас.
  Има ли някакви коментари, въпроси по § 1?

  Стефан.

  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители.
  С колегите вчера от министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ обсъждахме текстовете с оглед прецизиране на някои редакции от правно-технически характер най-вече и стигнахме до извода, че е добре да се направи редакция на второто изречение, което се предлага, без да се променя смисъла. Ако позволите, да предложа един вариант за редакция: „За предотвратяване на опасността от падащи дървета, създаващи опасност за движението или застрашаващи живота и здравето на хората, площта извън обхвата на пътя до ограничителната строителна линия се допуска премахването им въз основа на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура““. След което да създадем второ изречение: „За взетото решение се уведомява Изпълнителна агенция по горите.
  Още едно нещо, ние вчера го коментирахме, но не можахме в движение да намерим по-точно място, ако разбира се комисията е съгласна, този текст с тази редакция да го сложим в чл. 25, като ал. 6, защото по-добре би звучало като отделна хипотеза там, където са забрани за извършване на определени дейности именно с цел безопасност по пътя и т.н., тъй като тук в основния текст на чл. 5 са дадени отделните елементи на пътя.


  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, господи Тодоров.
  Имат ли колегите по т. 1 или по редактираната т. 2 някакви коментари?
  Колегите от министерството, от Агенция „Пътна инфраструктура“? Нямат.
  Предлагам да гласуваме целия параграф с редакцията, която направи господин Тодоров, те ще го преместят после там, където смятаме, че е по-добре.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 9; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  Има предложение от господин Гроздан Караджов и група народни представители.
  Заповядайте да докладвате.

  ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми гости, уважаеми колеги, тъй като в приетия вече на първо четене и разглеждане от нас на второ четене законопроект група народни представители сме внесли няколко предложения взимам повод в момента да обоснова част от тях, за да не взимам отношение по всеки един от текстовете, а именно, че с колегите предлагаме въвеждането на смесена система за ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леките автомобили. Многократно и тук сме задавали въпроси на министър Павлова относно ТОЛ системата. Сегашното ниво на приходите, като източници от стикер винетките и ограничените възможности на държавния бюджет, както и оттук нататък европейските средства ще бъдат много ограничени, да не кажем, че почти няма да ги има в тази сфера налагат нов подход за дългосрочно устойчиво решение при осигуряването на необходимите средства за покриване на нарастващите разходи, свързани с изграждането и поддържането на републиканската пътна мрежа. Именно това налага въвеждането за друг различен от сега действащия справедлив най-вече начин за определяне и събиране на пътните такси.
  Знаете, че сегашната уредба, която е само със стикер винетките, много пъти сме го дискутирали тук, не е на-справедливият начин за определяне на тази такса. С внедряването на смесената система смятаме, че до голяма степен ще удовлетворим и това наше желание да се въведе и справедливост в това разпределение.
  Отделно от всичко знаем, че понастоящем приходите от винетките са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а съгласно Закона за пътищата, сегадействащ, не могат да бъдат използвани за бъдещи инвестиции. Пак повтарям, налице е критично важна потребност да се осигури дългосрочно предвидимо финансиране в тази връзка.
  На следващо място предвиждат се условията, реда и правилата за изграждане на тази смесена система за ТОЛ такса за тежкотоварните моторни превозни средства и електронната винетка за леки моторни превозни средства, както и механизма на функциониране на системата да се уреждат с наредба на Министерски съвет.
  Със законопроекта се предвиждат тези наши промени, които сме ги входирали. Установените в Република България доставчици на европейската услуга за електронно събиране на таксата за изминато разстояние да могат да представят европейската услуга, след като бъдат регистрирани в национален електронен регистър на доставчиците на тази услуга, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура“ и след сключването на договор с лицето, събиращо таксата за изминатото разстояние, като сме включили и текст, който да урежда споровете, възникнали в тази връзка.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, господин Проданов.
  Моля за коментари. От министерството. Господин Лазаров.
  Допускам, че това е една от темите, които силно ще ни вълнува днес.
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, наистина господин Проданов доста добре вникна в тематиката, изчерпателно предлага нещата, които общо взето имат философията на ТОЛ системата във вида, в който трябва да бъде заложена. Разбира се много са практиките в европейските страни, лутанията са много, но в крайна сметка дори и това, че ние по-късно ще внедрим тази система носи своите ползи, което може да вземе доброто от другите страни и да избегнем техните грешки. Така че изцяло подкрепяме тяхното предложение.

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Други желаещи?
  Ще си позволя и аз за кажа няколко думи. Аз изразявам подкрепата си и ще подкрепя това предложение. Мисля, че очевидно, че държавният бюджет не разполага с необходимите ресурси за поддържане на мрежата. Що се отнася до средствата от Европейския съюз всички сме наясно, че на практика в този програмен период ще бъдат инвестирани вероятно последните значими ресурси. В първия период имаше едни сериозни инвестиции. Сега във втория ще има сериозни инвестиции и оттам насетне за поддържане, рехабилитация и изграждане ще трябва да се търси нов вариант и през ТОЛ такси, и през публично-частно партньорство и през инвестиция от бюджета и чрез привличане на гарантирани от държавата заемни средства. Но идеята, че оттук насетне ще продължи привличане на средства по европейски проекти за съжаление е неосъществима. Така че според мен това е едно нормално и необходимо решение. Да, допускам, че от година в година ще се налага да се разширява сферата на прилагането на тази система, но мисля, че държавата е в такова финансово състояние, че не може да си позволи друг подход по поддържане на мрежата и затова аз ще подкрепя.
  Други желаещи?
  Господин Аталай.

  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, господин председател.
  За да бъдем по-точни аз първо не мога да разбера едно такова предложение защо идва от господин Караджов и група народни представители. Щеше да бъде много по-добре вносителят да бъде Министерският съвет, министерството или Агенция „Пътна инфраструктура“. Задавам си въпроса и отговорът не знам защо идва от народните представители, защото това е една политика на управлението, политика на правителството, което едва ли е било добре да се прилага само от определени народни представители.
  Но въпреки всичко идеята, която е заложена във Вашето предложение, господин Проданов, според мен не засяга това, което господин Зеленогорски обяснява. Тук не става въпрос дали достигат средствата от винетната такса или не достигат. По изискванията на Европейския съюз в България ние можем да приложим една от системите, или винетната или ТОЛ таксата. В момента пак, според изискванията на Европейския съюз, да разделим определени превозни средства – една част от тях да ползват винетната такса, а другите да ползват ТОЛ таксата. А цената на винетката и цената на изминат километър от ТОЛ таксата с този закон ние не я определяме, тя ще бъде определена, господин Зеленогорски, от Министерски съвет, а средствата дали стигат или не достигат, ако днес ни поставяте въпроса дали ние подкрепяме повишаване цената на винетката или колко ще бъде цената на изминат километър, тогава разговорът ще бъде по съвсем друг начин. И затова, според мен, за да бъдем екзактни прилагаме системата за винетки до определен тонаж и оттам нататък минаваме на ТОЛ таксата. Обаче не съм запознат с основния текст. Тук колегата преди мен е забелязал, господин Караджов не го виждам тук, ако беше тук не знам дали щеше да бъде в състояние да ни обясни какво ни предлага, господин Проданов е наясно. Параграф 1, където в чл. 10, където след винетна такса се добавя и такса за изминато разстояние – ТОЛ такса. Не трябва ли да бъде винетна такса или ТОЛ такса?

  ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По-нагоре в текста пише само една от следните такси.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Само ви обърнах внимание от гледна точка на екзактността. Ако все пак има някаква грешка, нека да бъде поправена. Ако няма – да продължим.

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, господин Аталай.
  Господин Проданов.

  ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Благодаря, господин председател.
  Както добре казахте, законът няма да определи размерът нито на винетната такса, нито на ТОЛ таксата. С това ние даваме възможност за смесена система и тя, разбира се първоначално за леките автомобили ще бъде винетната, за тежкотоварните ще бъде ТОЛ таксата. И към момента и в Европа такъв е и смисъла. Да, много държави се замислят напоследък да внедрят ТОЛ таксата за по-голям обхват от видове моторни превозни средства, но към момента тя действа за тежкотоварните. Смятам, че много добре вникнахме всички колеги, че средствата, които идват от винетната такса към момента и липсата на европейски средства за в бъдеще ще бъде голям проблем за поддържането на нашата пътна инфраструктура. И към момента тежкотоварните превозни средства, най-вече тези, които преминават и използват България само като преминаваща дестинация плащат много малка сума за преминаването си, която е недостатъчна. С въвеждането на ТОЛ системата вече ще плащат по-справедливо и тези ТИР-ове, тежкотоварни автомобили ще обосновават, ние ще бъдем, като държава в своите правомощия от тази такса впоследствие да инвестираме в нарушената от тези най-вече превозни средства инфраструктура. Това е смисъла. Не можем да оставим и към момента и за в бъдеще само винетната система, където ТИР, преминаващ примерно от Турция към Румъния плаща винетна такса един ден, размерът е крайно недостатъчен за щетите, които нанасят върху пътната ни инфраструктура.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Славчо Атанасов.

  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин председателю, колеги, господин Лазаров.
  Моят въпрос е много наивен, но искам да получа отговор.
  Всъщност с тази нова система винетната такса на леките превозни средства при всички случаи се предвижда да се вдигне или ще даде ли възможност Министерският съвет да определи тези неща. Това е в ал. 7. Искам простичък отговор – ще се вдигне ли винетната такса на моторните превозни средства ще се вдигне след тези промени? Простичък, много наивен въпрос. Това искам да знам.
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Господин Атанасов, наложените промени са само трансферирането на винетната такса от хартиен носител, стикер – на електронен носител. В смисъл, да не се лепи стикер. Нямаме визия да вдигнем с този текст винетната такса. Определянето на размера на венитната такса при положение, че влезе в сила ТОЛ системата вече е предмет на други обсъждания. Винетката е на време, ТОЛ таксата е на километър.

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Господин Тодоров.

  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, господин председател.
  Две думи по отношение на екзактността. Тя всъщност е в израза, който е на опашката на текста – за определена категория пътни превозни средства. Тоест, това е новото, което се добавя. В момента действащият текст на ал. 1 казва, че Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси и са дадени или винетката или ТОЛ таксата. Сега разграничението е, че следните такси за определена категория пътни превозни средства – за едните е едната такса, за друга категория – друга. Това е разграничението, защото по досегашното разбиране можеше или едното, или другото. А сега едното може за едни превозни средства, другото за други. Всъщност от правно-техническа гледна точка в целия този текст ние след това в доклада ще дадем само този текст – за определена категория пътни превозни средства. Това се добавя към действащия текст.
  Още нещо, ако позволите, тъй като вчера го коментирахме и за да не го коментираме по-нататък, да възприемете, че правно-технически ще го отразим навсякъде, както в текстовете, които са предложение, така и в текстовете, които съществуват в закона, но не се предлага тяхната промяна, където се употребява понятието ТОЛ такса. За коректност, може би господин Лазоров и госпожа Милева да потвърдят, ТОЛ такса е едно словосъчетание, което означава такса за изминато разстояние, тя е така е придобила гражданственост и може би в първоначалните редакции в закона, както е посочена, ние трябва навсякъде да я заменим с израза „такса за изминато разстояние“ в скоби абревиатурата ТОЛ. Това навсякъде по-нататък ще го направим, след като докладът трябва да бъде финализиран, без разбира се да се налага да се гласуват всичките тези поправки, които съществуват на десетина места в закона. Това е чисто техническа поправка, ако не възразявате – да ми гласувате доверие.
  Благодаря.

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: И аз благодаря.
  Госпожа Милева подкрепя, аз също, защото, уверявам ви на улицата от сто човека само десет знаят що е то ТОЛ такса и има ли тя почва у нас.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин председател, ако вървим чисто граматически и съкращенията ги взимаме от българския език, тогава такса за изминато разстояние би трябвало в скоби да бъде ТИР такса. Затова, ако искате, консултирайте се с господин Лютви Местан, за да видите какво точно трябва да пишете накрая – дали да бъде ТОЛ или ТИР такса. Но тъй като все пак ще бъде в закон, няма да бъде във вестник „Галерия“, имам още едно притеснение тук, тъй като предложението е от народни представители, а не от експерти, в текста преди точка 1 – за преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея, това „както и такива, които са извън нея“ изключва трансевропейските или включва и още пътни артерии или по техни участъци. Така наречената ТОЛ такса за изминато разстояние само за трансевропейските ли ще бъде, господин Лазаров, или и за такива, които са извън нея и за техните участъци. Примерно задаваме въпроса, който колегата зададе – от Цар Калоян пътят минава между Русе и Варна, която също е републиканска мрежа и извън трансевропейска и там ли ще има?
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: И тя попада.

  РАМАДАН АТАЛАЙ: С новата класификация реално коридорите, които преминават през нашата страна са два реално. От тези пет коридора, които бяха, сега са само два и затова има включен.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Тогава Министерският съвет би трябвало поне по някакъв начин да определи или който и да е, да ни кажат, все пак да знаем къде точно ще бъде, кои са тези извън трансевропейски, където ще има наложена ТИР такса.

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Общото понятие е „републиканските пътища“. Допълнителен анализ, както господин Зеленогорски посочи, тепърва ще се определи от обхвата на това дали третокласната пътна мрежа в целия си обхват ще влезе или само отделни трасета, отделни участъци. За първи клас няма съмнения ще влезе цялата, за втори клас със сигурност нямам съмнение, че ще влезе, става въпрос за третокласната пътна мрежа дали ще влезе в целия си обхват или само част от нея – там, където транзитните потоци ползват част от мрежата.

  РАМАДАН АТАЛАЙ: Кой ще го определя това.

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: С акт на Министерски съвет.

  РАМАДАН АТАЛАЙ: Още малко и ще ни накарате да не гласуваме. Натам отива, защото вътре транспортната мрежа, ако се обхване цялата, това означава повишаване цената на транспорта.

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Идеята, по-скоро е така да качим транзитните потоци наистина на трасета, които са оразмерени за това натоварване и ако той влезе на трети клас пътища, реши, че ще му бъде по-пряко по път, който минава през три села, ще съкрати движението си, но това, че настилката не оразмерена да поема тези 50 тона, с които е натоварен този ТИР и ще съсипе пътя, затова този път ще бъде таксуван и там ще бъде много по-скъпо за този транзитен трафик, отколкото примерно за трасето, където е определен. А за локалните ползватели, там вече има други механизми, те да бъдат бонифицирани по някакъв начин. Това ще бъде ясно разписано и със сигурно ще се дискутира, предполагам отново пред всички вас, когато тръгне да се прилага.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Аз бих помолил господин Лазаров да каже кога ще бъде приложена ТОЛ таксата, защото може би част от колегите си мислят, че от утре това ще стане факт. Има една дълга и сложна процедура – сателити и т.н. Така че, моля Ви, господин Лазаров, обяснете кога ще стане факт системата.
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ с решението на Министерски съвет е вменено да подготви процедура по внедряването на тази система. Както и господин Зеленогорски поясни, наистина тя е доста сложна система, не случайно и толкова дълго време не е приложена от нас и поетапно и много бавно се прилага и в другите страни, тъй като тя се нуждае, освен от поставянето на сателитни приемници, тъй като ние сме се спрели на сателитно базирана система, тоест – не да слагаме портална рамка и бариери на всеки път, а примерно във всеки товарен автомобил или ТИР да има такова устройство, което вече да стане съвместимо обаче и за другите страни членки на Европейския съюз, за да не се редят 28 устройства в една кабина, а с едно устройство да може да се минава във всички държави. Със сателитно базирано устройство ние да можем да определяме този товарен автомобил по кои пътища се движи и на базата на изминатото разстояние от съответна сметка – предплатена или ако има висок добър рейтинг тази фирма си плаща в края на месеца или друг период, се събират таксите за изминатото разстояние. В зависимост от това на кой път е стъпил този ТИР и колко струва за този клас автомобил преминаването по този пътен участък.
  Системата е сложна, по-скоро е сложна верификацията на тази система, защото за да може да се определи да няма нарушители, такъв, който да няма монтиран джипиес устройство в кабината, такъв, който въобще не си плаща дори маршрутна карта, защото за да не караме всички да си купуват устройство, даваме възможност да се направи маршрутна карта. На постерминали, както на бензиностанциите, така и на граничните пунктове, където на екрани, на модули да може да се определя маршрута, където иска да мине този водач и той му пуска бележка, че е заплатил такса за точно този определен маршрут. На база на тази такса автоматично този терминал праща в базата данни на сървърите, че за този автомобил, с този номер е платена такса за преминаване и автоматично впоследствие, когато минава през тези рамки с камери, които вече ние трябва да монтираме на всеки вход и изход – там, където е възможно, като се направи анализ на цялата пътна мрежа, да се засече, че този автомобил се движи наистина по този маршрут, защото ако има монтиран джипиес следенето става лесно, но ако няма монтиран джипиес и се работи само с маршрутни карти или билети, тогава физически вече трябва да се определи. В много страни контролът е както стационарни камери, които са монтирани на пътното тяло, така и камери в коли, мобилни камери, които се поставят отстрани, обозначени са и имат номерата на преминаващите автомобили, за да могат да разберат дали се плащат винетки.
  Практиката е такава, че във всички страни почват от един доста висок процент нарушители и след третия месец, в зависимост от контрола и санкциите нарушителите се свеждат до 1-2% максимум. Съгласно директивата това трябва да влезе 2017 година.
  АХМЕД АХМЕД: Господин Лазаров, един въпрос.
  Тази ТОЛ такса занапред дали ще е обвързана със сертификата на камион – дали евро 4 или евро 5?
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Да.
  АХМЕД АХМЕД: Защото практиката в Европейския съюз това показва, че трябва да е обвързана.
  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Правилно, точно така.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Други желаещи? Не виждам.
  Който е съгласен с текста по този начин, моля да гласува.
  Гласували: „За“ – 14; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  Следва предложение на Йордан Караджов и група народни представители.
  Има ли някой, който ще го коментира? Няма.
  По тези текстове, колеги?
  Който е съгласен, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 11; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  Следва нов параграф от 1в до 1ж.
  Който е съгласен, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 13; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  Създава не нов параграф 1ж.
  Министерството.
  ТАНЯ МИЛЕВА: Благодаря, господин председател.
  След като се бяхме събрали и обсъждахме текстовете направихме един експертен разговор с колегите от Комисията за защита на потребителите и предвид, че техният закон е доста тесен по обхват относно споровете, които могат да разглеждат, а именно касае само потребител като физическо лице и на практика хипотезите, при които помирителните комисии, в Комисия за защита на потребителите много малко случаи биха могли да разгледат, ние направихме бърза справка с други държави в Европейския съюз, в които такива помирителни комисии са създадени към съответните министерства, отговарящи за пътната инфраструктура, не към самите пътни агенции, за да могат да осъществяват такива помирителни комисии при спорове, касаещи доставчик на услугата и потребител, когато не е физическо лице, операторът на самата система с възложителя, в случая пътната агенция на самата държава. Затова ние предлагаме, ако разбира се вие го възприемете, за да изчистим и да направим по-работещ текста такава помирителна комисия да бъде сформирана към министерството, която ще бъде на ротационен принцип с ротация на съответно членове от самите браншови организации на тези доставчици впоследствие и по този начин ще предотвратим и една опасност от образуване на наказателна процедура за нетранспониране на решение на Европейската комисия, свързана с директивата.
  Нашето предложение е да се прецизира текста Комисията за защита на потребителите, че може само в случаите, позволени от закона да разглежда евентуални спорове, а всички други да са от помирителна комисия, която ще бъде сформирана от министерството, като правилата, по които тя ще работи, ще бъдат утвърдени с правилник, издаван от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря Ви, госпожо Милева.
  Други колеги желаят ли да вземат отношение? Става въпрос за промяна в § 1ж на т. 4.
  Имате думата.
  Господин Проданов.
  ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  Съвсем резонно е предложението, в смисъл, че при спорове, в които са замесени физически лица, а именно лицата, ползващи пътната инфраструктура, тези спорове да се разглеждат по реда на Закона за защита на потребителите, докато останалите, където става въпрос вече за лица, събиращи таксата и доставчиците на тази услуга, именно предполагайки, че това са юридически лица наистина тези спорове да бъдат решавани в тази помирителна комисия, която ще бъде създадена в бъдеще. Така че абсолютно резонна е тази промяна.
  Наш пропуск е, като вносители, тъй като от Законът за защита на потребителите потребител винаги се възприема, че е физическо лице, тук ще има спорове вече, като участници в тях ще бъдат и юридически лица, така че не е издържано от юридическа гледна точка. Резонно е предложението, което госпожа Милева направи.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Къде ще бъде тази нова структура?
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: В Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Притеснявам се, че с една промяна в закона създаваме една нова институция. Там ще трябва да има още назначени хора, които се занимават с тоз спор, когато има две други инстанции, които могат да решат този въпрос.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Госпожо Милева, ако може да разсеете съмненията.
  ТАНЯ МИЛЕВА: Благодаря, госпожо председател.
  Господин Аталай, тази комисия не предполага създаването на нова административна структура. Заимствано е от Закона за платежните услуги помирителната комисия, която също е създадена в изпълнение на едни ангажимент към Европейската комисия в частта за платежните услуги. Там председател и заместник председател се определят от страна на управителя на БНБ, като възнагражденията се поемат за сметка на съответния бюджет.
  Отделно от това комисията има едни листове на тези потребители на услугите, от които на ротационен принцип се излъчват съответните членове за конкретното заседание и възнагражденията се поемат от тях. Иначе чисто административната дейност се поема, в случая при тях е от БНБ. В случая с Комисия за защита на потребителите ще е за сметка на бюджета на комисията. А тук ние просто използваме този вариант, тя няма да е постоянно действаща, само ще е при спор, като административното обслужване ще е от администрацията на министерството, няма да се назначават нови хора. Освен това ние си спазваме административният борд. Така че в случая, както там се определят такива лица, при нас по всяка вероятност ще има член представител на Агенция „Пътна инфраструктура“, представител на съответната браншова организация. Това е идеята, която сме заимствали.
  Благодаря.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря.
  Не виждам други желаещи.
  Преминаваме към гласуване към предложенията, които бяха направени и коректно ще бъдат отразени в текста.
  Гласуваме нов § 10з.
  Който е съгласен, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 8; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 5.
  Текстът е приет.
  Преминаваме към § 2.
  Коментари?
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Тук няма предложения, но установихме, че чл. 19, където поправката сега е само в ал. 1, в ал. 3 трябва да направим същата корекция – тоест, да заличим Компания „Стратегически и инфраструктури проекти“.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Подлагам на гласуване.
  Гласували: „За“ – 10; „Против“ – 4; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  Преминаваме към § 3. Не са направени предложения.
  Подлагам на гласуване § 3.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 10; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 3.
  Приема се.
  По § 4 няма постъпили предложения.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 13; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  По § 5 няма постъпили предложения.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 10; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 6. Има корекция, която се предлага.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: В ал. 5 корекцията ще бъде от една страна правно-техническа, защото в две трети се повтаря досегашният текст. Идеята е да направим корекции в действащия текст, защото малко е сбъркан. Става въпрос, че разрешението се получава от агенцията, а пък в същият текст е казано, че разрешенията се дават от Управителния съвет на агенцията. Агенцията е цялата организация. Така че това ще бъде едната добавка тук – Управителния съвет на агенцията и респективно не от техническата служба на общината, а от кмета на общината, защото той е органът по чл. 26, който дава разрешенията за тези неща.
  Има две-три правно технически бележки, които са незначителни.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Коментари по предложението, което беше направено. Не виждам.
  Който е съгласен с така направеното предложение и текста на вносителите по § 6, моля да гласува.
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 7. Няма постъпили предложения. Има ли коментар?
  ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ: Имам предложение в ал. 1 думичката „решение“ да се замени с думичката „акт, тъй като тук практически ние определяме законово предмета на дейност и изведнъж отиваме към един индивидуален административен акт, който е на Министерски съвет. Практически тук Министерският съвет издава постановления, решения, разпореждания, правилници, наредби. Ние да определяме изведнъж в индивидуален административен акт, според мен не върви. Да допишем акт, който е по-общото понятие, то включва и решение, може да бъде и постановление, защото строго погледнато би трябвало да е постановление, тъй като се урежда материя, която е от компетентност на Министерски съвет, но не е уредена със закон. Затова предлагам вместо „решение“ да бъде „акт.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Други коментари?
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Прав е проф. Воденичаров в случая, все пак е професор по административно право. Това и ние сме го установили, с колегите даже намираме по-елегантното решение, като целта ни е тези други обети също да ги прецизираме, защото те рефлектират върху други поправки, които са направени. Става въпрос за други обекти на пътната инфраструктура, за да не се създава впечатлението, че те ще строят молове примерно. Така, че предложението ни е: „…, както и други обекти на пътната инфраструктура, определени от Министерски съвет“, а Министерският съвет с какъв акт ще ги определя, няма нужда да се казва с акт или без акт – „определени от Министерски съвет“. Министерският съвет актовете, които издава са тези трите, така че той може да ги определи било в решение, било в разпореждане, било в постановление, било в някой нормативен акт от подзаконов характер, определени от Министерски съвет. Законова практика е на много места да се употребява този израз без да се посочва с акт. В случая Министерският съвет ще ги определи с някакъв акт.
  ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ВОДЕНИЧАРОВ: Това би могло, защото посочваме само субекта. Но обикновено, когато говорим все пак трябва да кажем, че тук става въпрос за юридически акт и на мен ми се струва, че така, както и в други закони, тук не е тавтология или утежняването на текста, това е точно конкретизиране, защото Министерският съвет може да приеме и неюридически действия. Затова, нито утежнява текста, нито нищо, когато кажем така, както хубаво го е предложил и вносителя, той го определя с решение. Ние говорим за по-широк акт, а пък той от номенклатурата на актове, които са в устройствения правилник и в чл. 114 на Конституцията да си избере какъв акт с оглед на конкретната обстановка.
  Благодаря ви.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Колеги, смятам, че ще се обединим около предложението в края на ал. 1 имаме добавяне „и други обекти на пътната инфраструктура“, както и предложението на професора да бъдат определени „ с акт на Министерския съвет“.
  ИВАН СЛАВОВ: Госпожо председател, една незначителна редакционна поправка предлагам в ал. 1 след израза: „и изграждане на“ думата да бъде „автомагистрали“ да не изброяваме поименно, защото могат да се появят и други. Текстът да стане: „…. на автомагистрали и други обекти…“.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Това е разделението на правомощията между Агенция „Пътна инфраструктура“ и компанията за тези три магистрали.
  ИВАН СЛАВОВ: Приемам аргументите, оттеглям предложението си.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Имате думата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Въпросът беше защо го правят сега, защото когато правеха националната компания тогава им казахме да не го правят, сега го разделя.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Други предложения? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване. Гласуваме § 7 с направените предложения.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 8. Няма постъпили предложения.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 9. В този параграф ще направим една лека корекция на субектите автомагистралите.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  Предложение за създаване на нов § 9а. Коментари по него? Няма.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 11; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  Предложение за създаване на нов § 9б.
  Заповядайте.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Вчера коментирахме с колегите, че този § 44и, който се предлага буквално под индиго повтаря действащия чл. 44в с тази разлика, че 44в е за винетните такси, а пък този става за ТОЛ такси. Коментирахме възможността да ги обединим двата текста в един и стигнахме до извода, че заедно и поотделно те нямат никакъв смисъл да съществуват, тъй като всичките въпроси, свързани с финансирането на дейността на агенцията във всичките аспекти са уредени в действащия чл. 44 и няма нужда от тези текстове. Член 44 в навремето беше създаден, за да направи едно разграничение, когато за първи път се появиха винетките, но оттам насетне нещата не са се променили от общия ред на постъпване на приходите и разпределяне на разходите. Така че предлагаме, ако разбира се комисията е съгласна, това предложение за чл. 44и по вносител да бъде оттеглено, да не се гласува, а пък комисията да предложи действащият чл. 44в да отпадне.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Някой от вносителите?
  Съгласявате се чл. 44в да бъде отменен.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 11; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  Член 44в е отменен.
  Преминаваме към Преходни и заключителни разпоредби.
  § 10. Няма предложения.
  Имате думата.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: По § 10 коментирахме, че е по-добре вместо да е като преходна норма, тъй като такава тя ще уреди заварените случаи, тоест – към момента каквото е направено от Национална компания „Стратегически и инфраструктурни обекти“ да бъде предоставено на Агенция „Пътна инфраструктура“. Между нас казано такова почти няма, в рамките на шегата. Но стигнахме до извода, че такъв текст трябва да има в тялото на закона и той ще действа оттук нататък, включително и за заварените към момента и за бъдещи. Тоест, когато стратегическата компания реализира един обект, тя в съответния двумесечен срок го предава за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ със съответната документация. Затова предлагаме този текст да бъде подкрепен по принцип, но като систематично място ще го отразим като параграф, предложен от комисията в чл. 28б, като ал. 3.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Други предложения?
  Не виждам. Предлагам да гласуваме § 10, който ще бъде отразен на систематичното му място в Глава 28б, ал. 3.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  § 11. Няма предложения.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  Предложение за създаване на нов § 11а. Коментари по него?
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Тук са отново традиционните – винетна такса, ТОЛ такса. Коментирахме ги вече.
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря Ви.
  Предлагам да гласуваме § 11а.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 11; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 1.
  Приема се.
  § 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Който е „За“, моля да гласува!
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Приема се.
  Уважаеми колеги, с това тази точка приключва.

  Точка „Разни“.

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: В точка „Разни“ ви предлагам да направим едно следновогодишно събитие в средата на януари, в изнесена комисия.
  Предлагам да обмислим и в началото на другата седмица да коментираме в залата и да се ориентираме в някаква посока.
  Благодаря, колеги!


  (Заседанието завърши в 16.40 часа.)


  СТЕНОГРАФ:
  Кр. Петрова

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  (брой знаци 36 761) /Найден Зеленогорски/
  Форма за търсене
  Ключова дума