Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/01/2016
  1. Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет.
  2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет
  Стенографски запис!  П Р О Т О К О Л

  № 1

  (Заседанието на комисията започна в 15.40 часа и се ръководи от Найден Зеленогорски – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство местно самоуправление.)


  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добър ден на всички!
  Понеже ни е първо заседание – здрава, мирна и успешна да е годината ни! Тази година особено държа на мирна. Като гледам какво се случва, за съжаление, в международен план, ние трябва да имаме нашия принос в това в българските общини в България да бъде по-спокойно и дай Боже да гарантираме опазването на сигурността и обществения ред.
  Точките за дневния ред са пред вас. Две точки:

  1. Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет.
  2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет.

  Предлагам да гласуваме този проект за дневен ред.
  Който е съгласен, моля да гласува!
  Благодаря. Има пълно мнозинство.

  1. Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет.

  По първа точка ще бъде представена темата от госпожа Мария Дузова – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Заповядайте, госпожо Дузова.
  МАРИЯ ДУЗОВА: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, ще представя на вашето внимание законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020.
  Програма ЕСПОН 2020 е една от 12-те програми да европейско териториално сътрудничество, в които България участва в рамките на програмен период 2014-2020 година. Като относително нова държава членка това е втора възможност да участваме в програмата. За първи път участвахме в тази програма в предния програмен период, който приключи към днешна дата през 207-2013 година.
  Програмата е създадена като програма за сътрудничество между всички държави членки на Европейския съюз, както и държавите партньорите от Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
  Основната мисия на тази програма, основната цел е да подпомогне държавите в процеса им по анализиране и подобряване на териториалното сближаване, както и осигуряване на едно хармонично и балансирано развитие на регионите.
  Целта на програмата е да разработва модели, да подпомага държавите със статистическа информация, която именно да служи като основа за разработване на анализи, свързани с териториалното развитие на Европейския съюз.
  Общата стойност на програма е 48,6 милиона евро, като от тях 85% се осигуряват от Европейския съюз, останалата част се осигурява от държавите, които участват в програмата. Всяка държава има вноска, с която участва аналогично на предходния програмен период, като за България вноската е определена в размер на 225 хиляди евро за целия програмен период. Тази вноска се внася на годишна база от нас към управляващия орган на програмата. Управляващият орган е разположен в Люксембург, като за този програмен период се направи съществено изменение в подхода, по който ще се разпределят средствата по програмата, а именно за разлика от предходния програмен период, в който имаше отворени покани за намиране на проектни предложени, в този програмен период с оглед по-добро използване на финансовите ресурси се взе решение на етап програмиране на новата програма всички средства да бъдат разпределени в две приоритетни оси. Първата приоритетна ос е свързана с териториални доказателства, трансфер, наблюдение и инструменти, която ще се изпълнява от единствения бенефициент по тази програма, а именно обединението за европейско и териториално сътрудничество. Втората ос съответно е техническа помощ.
  Това, което може да се каже е, че програмата вече е отворена. Към момента на сайта на програмата са публикувани първите процедури за набиране, тук вече не говорим на преки предложения, за набиране на оферти за кандидатстване за разработване на различни стратегически анализи, които именно имат за цел да подобрят и да подпомогнат териториалното развитие в Европа.
  Тази вноска, която е определена за България вече е одобрена от Министерски съвет и съответно от Министерство на финансите. С този законопроект, който внасяме, всъщност с този документ се уреждат взаимоотношенията между отделните държави, както по отношение на изплащане на националното съфинансиране на конкретните вноски, така и останалите задължения, които имат държавите, които участват в тази програма.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря и аз.
  Колеги, пред вас е материалът. Въпроси, изказвания, становища, има ли? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Който подкрепя това с решение да предложим този законопроект да бъде ратифициран в парламента, моля да гласува.
  Гласували: „За“ – 12; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.
  Прието е решението.
  Благодаря Ви, госпожо Дузова.
  Преминаваме към втора точка.

  2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 502-01-101, внесен от Министерски съвет.

  Тук е министър Николина Ангелкова – министърът на туризма, заедно с екип: Албена Михайлова – главен секретар; Екатерина Дацова – директор на Дирекция „Правна“ и Мирослава Владимирова – директор на Дирекция „Концесии“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Заповядайте, заемете местата си.
  Един безусловно изключително важен законопроект.
  Госпожо министър, заповядайте.
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря.
  Първо, пожелавам здраве и щастие на всички и успехи през настоящата година.
  Господин председател, дами и господа народни представители.
  Съвсем накратко ще представя мотивите ни да предложим изменение и допълнение в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  Предложените промени в закона представляват първият етап от цялостната реформа, свързана с поддържането и управлението на морските плажове, като целта на законопроекта е да регламентира базовите предпоставки, за да може това да се случи. Предвижда се функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по предоставянето на концесии и отдаване под наем на морските плажове да се поемат от министъра на туризма. Законодателната промяна ще даде възможност цялостната информация и документация, свързана с концесиите и наемите на морските плажове да бъде предадена в Министерството на туризма, като това е важна и необходима предпоставка за окончателното финализиране на втория законопроект за изменение и допълнение на ЗУЧК, който ние в момента разработваме, който да уреди изцяло обществените отношения в тази сфера и да се осъществи цялостна реформа, която предлагаме, свързана с групирането на плажовете.
  Предлаганите изменения и допълнения в този законопроект могат да бъдат обобщени в следните насоки: Регламентиране на правомощията на министъра на туризма в процедури при определяне на концесионери и отдаване под наем на морски плажове. Намаляване на срока, с който се обявяват за неохраняеми морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем. Установяване на административно-наказателни разпоредби, които уреждат контролните правомощия на министъра на туризма. Въвеждане на разпоредби, свързани с процедурите по предаване на наличната в Министерство на регионалното развитие и благоустройството документация в Министерството на туризма, като с предложенията по § 1 до § 8 на законопроекта се урежда законодателната промяна, свързана с прехвърляне на дейностите по предоставяне на концесии и отдаване под наем от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма. Променяме срока за издаване на заповедта. Той към момента за неохраняемите плажове е до 31 май, ние предлагаме да бъде до 31 март, тъй като областните управители срещат трудности при изпълнение на задълженията си за обезпечаване на водно-спасителната дейност на тези плажове и имат необходимост от повече време, за да може да спазят и процедурите по Закона за обществените поръчки.
  С разпоредбите в § 9 от законопроекта правомощията по одобряване на схемите за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове се предоставят на министъра на туризма за схеми на територията на морските плажове, в това число за ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8 и на министъра на регионалното развитие и благоустройството за схемите на територията на селищните образувания с национално значение.
  С предложенията по § 11 до 13 се въвеждат административно-наказателните норми, чрез които се осигурява изпълняването на контролните функции на министъра на туризма. Предвиждат се имуществени санкции за юридическите лица и едноличните търговци в случаите на неспазване на установените им задължения за осигуряване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите и неспазване на изискванията за поставяне за преместваеми обекти и съоръжения на морските плажове.
  С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта в § 17 и 18 се предлага регламентация на процедурата по предаване на наличната в Министерство на регионалното развитие и благоустройството информация и документация, свързани с процедурите за отдаване под наем и предоставяне на концесии на морските плажове.
  Сроковете на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 година предлагаме да се удължат автоматично с още една година със съгласието на концесионера или наемателя, за които изтича договорения срок на концесиите или наема с оглед да протече сезон 2016 година плавно и без сътресения, тъй като някои от концесионните договори изтичат към май-юни 2016 година и ако няма автоматично удължаване това може да възпрепятства сезон 2016 година.
  Това е съвсем накратко.
  Благодаря ви и съм на разположение за въпроси.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, госпожо Ангелкова.
  Колеги, имате думата. Изказвания, въпроси.
  Госпожа Коцева.
  ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаема госпожо министър, факт е, видното от законопроекта, който Вие ни предлагате, че ще бъде направена смяна на органа на управление. Бих искала да разсеете съмнения, свързани с това, че едва ли не това е един законопроект, който прави чисто механична тази смяна. Още повече, че почти в навечерието на летния сезон бихме искали да имаме сигурност за това, че той ще протече нормално, че Министерството на туризма, поемайки тази отговорност, отнемайки я от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще гарантира това, че ще може да се справи с всички процедури, тъй като Вие казахте, че са започнали някакви предварителни процедури, свързани с отдаване под наем на 15 плажа. Може би тук и колегите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще ни помогнат с това кои са тези плажове, до каква степен е тази процедура, ще успеете ли вие да я довършите, този срок, който имате с удължаването, ок ли сме от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, защото наистина е един законопроект, който влиза, може би проблем на Народното събрание, натоварената програма, която има и тъй като законопроектът е нормално да се гледа октомври, ноември, за да могат всички да се свършат навреме и да не създадем проблем.
  Това е първата част, ще се включа евентуално и с втори въпрос, свързан с това, че в едно свое интервю вицепремиерът Томислав Дончев каза, че в рамките на април месец в изпълнение на директива на Европейския съюз във връзка с концесиите, приета 2014 година ще има законопроект, който ще влезе. Всичко това, ми се струва, ние ще правим нещо на парче или напротив – добре обмислена стратегия? Още повече, че Вие коментирате, че ще има и втори законопроект, ще правим нов в навечерието, след това втори. Моля Ви, нека в тази подробност, тъй като мотивите, които току-що изказахте ние ги имаме като документи, нека да стане разговор, който да разсее нашите съмнения.
  Благодаря.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте, госпожо министър.
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря.
  Уважаема госпожо Коцева, да, бих искала да разсея Вашите съмнения за това, че се работи на парче. Напротив – през цялата тази една година от създаване на Министерството на туризма, което се създаде за първи път, знаете на 7 ноември 2014 година, и със сигурност една от основните му функции, освен с привличането на повече туристи и превръщането на България в разпознаваема дестинация е и предлагането на качествен и цялостен туристически продукт по отношение на морския плаж.
  По отношение на морския туризъм основно туристите го посещават заради морския плаж, 90% от туристите, които посещават нашата страна лятото идват заради морския плаж и затова той е изключително важна част при управление на сектора.
  В тази връзка и имайки предвид проведените дискусии с абсолютно всички заинтересовани лица, както представители на туристическия бранш, така и представите на концесионерите в рамките на тази една година, ние предприехме и предложихме ревизирането на концепцията, която имаме за управление на морските плажове, именно свързана с тяхното групиране в категории съобразно техните индивидуални признаци, тъй като много трудно ние можем да коментираме и с хотелиерите и другите представите на туристическия бранш и с концесионерите някакви допълнителни услуги или преференциални условия, ако ние нямаме групиране на плажовете, защото всеки един плаж е различен и смятаме, че е важно да има индивидуален подход или най-малкото да бъдат разделени плажовете в групи съобразно сходни признаци. За да можем ние да направим това и да разделим плажовете по категории и оттам съответно за всяка една категория да действа различна методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение, като в момента тя е една за всички плажове, на нас ни е необходима пълна информация и досиетата на абсолютно всички плажове, за да можем да бъдем конкретни и от съществуващите 230 плажа ние да предложим кои трябва да бъдат съобразно нашата компетенция и обсъдени с абсолютно всички заинтересовани да попаднат във всяка една от групите. И поради тази причина и предвид това, че компетентен към момента орган е Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на туризма няма правно основание да изисква необходимата документация и информация и тя да му бъде предоставена, ние разделихме осъществяването на тази концепция, на тази реформа на два етапа. Първият етап е свързан с този Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие с прехвърлянето на правомощията, за да може Министерството на туризма да финализира концепцията, която е започнало вече да работи и ние представихме нейната рамка на оперативно заседание на Министерски съвет на 9 септември миналата година. И за да можем вече да финализираме и да я изпълним със съдържание на нас ни е необходима цялата налична документация, която в момента се намира в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и паради това разделихме реформата на два етапа. Тъй като сезонът всяка година започва от началото на юни месец до 30 септември и това е динамика в отношенията, защото всеки един от концесионните договори е сключен по различно време, очевидно изтича по различно време, ние затова сме предложили отново провеждайки неформални срещи, формални такива в министерството с представителите на туристическия бранш и на концесионерите за автоматично удължаване, при тяхно съгласие, на сроковете на договорите за концесии, които изтичат в рамките на тази една година именно, за да избегнем приемо-предаването на документите. Изобщо при прехвърлянето на дейността от едно министерство в друго да избегнем едно сътресение, което би могло да се получи и да доведе до застрашаване на летния сезон, който предстои, който ни е изключително важен.
  Смятаме, че с удължаването автоматично на срока на тези договори, които изтичат ние ще имаме допълнително време, за да можем да финализираме от една страна концепцията за групиране на плажовете и да я представим на вашето внимание и на вниманието на всички заинтересовани, тя ще залегне във втория ЗИД на ЗУЧК, който готвим. И от друга страна вече ще имаме достатъчно време да се подготвим там, където е необходимо да се финализират и стартират процедури това да бъде направено. Така че вече сезон лято 2017 година да протече безпроблемно.
  По отношение на стартиралите процедури, към момента от Министерство на регионалното развитие и благоустройството могат да дадат най-детайлна информация, тъй като те се намират при тях и са ги стартирали, но ние сме се съобразили с абсолютно всички предложения на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по време на съгласувателната процедура между министерствата преди да внесем законопроекта в Министерски съвет и там по предложение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сме приели тези процедури, които са стартирали, да се довършат от комисията, която е започнала да работи по тях, така че ако е необходимо това те да бъдат довършени и съответно да се финализира процедурата и да се изберат концесионери при съответно заявеното желание от страна на тези, които искат да кандидатстват по тези процедури.
  Смятам, че сме успели да вземем предвид възможните рискове, които могат да възникнат за сезон 2016 година, но тук при предложение от ваша страна и ако смятате, че е необходимо да подобрим някакви текстове в тази посока, между първо и второ четене ние с най-голямо удоволствие и с благодарност ще го направим, защото за нас е важно да имаме един добър сезон за лято 2016 година и успоредно с това, разбира се, да си изпълним ангажимента, който сме поели още при създаване на министерството за прехвърляне на концесиите към Министерство на туризма и да създадем тази нова концепция за управлението на морските плажове.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: И аз благодаря.
  Заповядайте, госпожо Коцева.
  ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
  Може би колегите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще доуточнят въпросите, на които не получих отговор.
  Имам една малка вметка. Вие казахте, че сте провели разговори с концесионерите и те са съгласни да удължите срока им с една година. Аз не съм юрист, но все пак принципът на конкуренцията по никакъв начин няма да бъде нарушен или може би юристите ще кажат?
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте.
  АЛБЕНА МИХАЙЛОВА: Идеята на тази разпоредба е наистина да гарантираме сезон 2016 година. Може би разпоредбата се нуждае действително от прецизиране, защото идеята ни не е да бъдат автоматично удължени всички договори, които изтичат през този период и да бъдат удължени за една година, разпоредбата е до една година, като идеята ни е наистина в зависимост от това в кой момент изтича съответният договор да бъде гарантирано неговото удължаване. Именно затова текстът в разпоредбата е до една година, не е задължително една година. Тази процедура сме я заимствали от една от разпоредбите на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Когато е изменян този закон по същият начин е процедирано и в общи линии текстът е взет от тази разпоредба, това е действащ текст, така че не е толкова притеснителен.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Господин Марков, имате опит като заместник-кмет на Община Бургас.
  Заповядайте.
  КОСТАДИН МАРКОВ: Благодаря.
  Въпросът ми е за изтичащите договори. Наистина не е коректно, и според мен, автоматично една година, но щом казвате – до една, това е вече по-приемливо, защото иначе може да отидат две години. Според мен фиксирайте го до края на септември да се удължат, защото веднъж ще се загуби една година от автоматичното удължаване и втори път, защото следващата година новият концесионер при минимално забавяне на стария няма да може да влезе във владение и ще отиде още един летен сезон. Затова може би между първо и второ четене е хубаво да фиксираме и според мен най-разумната дата е края на септември или средата на октомври, след което да можете вече спокойно да си правите процедури, да има време да влизат във владение новите концесионери.
  Въпросът ми е към областните управители за неохраняемите плажове. Променяте ли нещо, какво правите когато плаж остане без наемател и без концесионер? Какво прави областният управител?
  АЛБЕНА МИХАЙЛОВА: Не променяме правомощията на областните управители. Техният проблем беше, че към този момент ЗУЧК предвижда, че срокът, в който министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповедта за обявяване на неохраняемите плажове е 31 май, след тази дата те трябва да проведат обществена поръчка, с която да възложат извършване на неотложните дейности и те нямат практически време. Затова ние изтеглихме срокът 31 март, за да имат време да проведат обществените поръчки, да сключат договорите и да осигурят охраната на тези неохраняеми морски плажове, да осигурят необходимите дейности. Тук не се обявява поръчка по Закона за държавната собственост за наем, а това е по Закона за обществените поръчки, според който те избират изпълнител. А ако няма наемател, мисля, че колегите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството би трябвало да кажат какво се случва в момента.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте, моля.
  МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители.
  Разбира се моето становище ще бъде експертно, тъй като работя повече от 15 години в сферата на концесиите и това, което мога да ви предоставя като информация е, че към настоящия момент във връзка с приемането на Закона за Черноморското крайбрежие от Министерство на регионалното развитие и благоустройството беше изискана информация по отношение на всички договори, както за концесия, така и за наем, с тяхното изтичане и сумите, които дължат като концесионно, съответно дневно възнаграждение.
  От направената справка за 2016 година изтичат 32 договора, от които вече имаме изтекли 8 договора, като единствените концесии, които изтичат са само 2 договора – това са Китен юг и Лозенец. Така че към настоящия момент 8 от договорите вече са изтекли, 18 договора изтичат по време на сезона. За съжаление те изтичат в много различни времена, като започнем от март, април, май, юни, включително и юли месец изтичат договори. Има такива, които изтичат след края на летния сезон от 26 септември.
  По отношение на тези плажове е необходимо да се вземат мерки и то много от по-ранен етап, тъй като Министерство на регионалното развитие и благоустройството е стартирало подготвителни действия още от октомври месец миналата година и към настоящия момент са открити 15 концесионни процедури. По принцип концесионната процедура чисто технически и със законовите срокове, които са разписани в ЗУЧК трае 6 месеца. Към настоящия момент са изтекли два, като процедурите очакваме да приключат месец април.
  За наемните процедури и това, което е характерно, че стартирайки една наемна процедура, тя може да бъде провеждана на няколко етапа, в зависимост от това дали има или няма кандидати. По принцип цената се намалява с 30%, след което се намалява до 50%. Това разбира се отнема време. Тези срокове са законно регламентирани, ние сме длъжни да ги спазваме и в общи линии наемите като процедури, дори стартирайки сега - месец януари могат да приключат едва месец май. Да не забравяме, че всяко едно решение на компетентния орган Министерски съвет подлежи на обжалване и това е един огромен риск, ако тази процедура бъде обжалвана, какво се случва с плажа. Затова предвид тези процедури и тези, които бяхме стартирали миналата година, ние имаме опит вече с 10 процедури съгласно новите изменения в ЗУЧК. От 10 проведени процедури 6 от тях бяха обжалвани. За съжаление те все още се обжалват и са във Върховен административен съд. Но паралелно с тези процедури ние стартирахме и наемни процедури, поради което към настоящия момент плажовете имат наематели и ние сме спокойни по отношение на тяхното осигуряване за съответния летен сезон.
  В конкретния случай тези 15 процедури ние не знаем как ще приключат и ако месец април тези процедури бъдат обжалвани означава, че ние паралелно с тези 15 процедури сме предвидили стартиране на 15 наемни процедури паралелно с тези концесии, които се движат в момента. Освен това, за тези 8 изтекли договора, които са изтекли към настоящия момент, също трябва да предвидим откриване на наемни процедури. За съжаление те все още не са открити, но изчакваме стартирането на концесионните процедури, които ще започнат на 21 януари.
  Поради тази причина е необходимо своевременно, много бързо и адекватно ние да провеждаме тези процедури, за да нямаме риска от летен сезон 2016 година. Така че освен всичките тези процедури, които изброих, за съжаление на заседание на междуведомствена контролна комисия, което се проведе вчера на заседание имахме отправени и искания за прекратяване на нови концесионни договори, които са разбира се от страна на концесионера с едностранно прекратяване. За съжаление тези плажове са с изключително голяма посещаемост, това са три варненски плажове, които се намират абсолютно в града, говоря за Аспарухово, Рибарски и Кабакум и следващият плаж, който ще се прекрати е къмпинг Китен. Това означава, че при приемането на тези решения прекратяването на тези плажове, с решение на Министерски съвет в периода февруари-март е необходимо отново да бъдат стартирани процедури.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Шегуваме се тук с колегите, че е по-лесно да станеш министър, отколкото да вземеш плаж.
  МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА: Наистина са безкрайни процедури.
  Освен провеждането на тези процедури е необходимо да се стартират и процедури, свързани с контрола на морските плажове 2016 година и още март месец е необходимо да бъдат стартирани обществени поръчки за избор на изпълнители, които ще осъществяват и контролните заснемания и замервания по морските плажове.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Господин Марков, имате ли още нещо да кажете? Нямате.
  Господин Александров.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Въпросът ми е следният.
  Като кажем първо четене, след това второ четене, приемаме месец и половина, след това два месеца прехвърляне между едното министерство и другото министерство и евентуално падане на 15 плажа, какво правим? Защото отиваме началото на месец май, евентуално, чисто хипотетично, че може да има 15 плажа без наематели, концесионери и т.н.? Отправям го като въпрос.
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Ние затова предлагаме от една страна удължаване на срока до една година. От друга страна ние като прехвърляме правомощията ние прехвърляме и ресорната дирекция, която работи към момента, променяме устройствените правилници на двете министерства, прехвърляме съответната ресорна дирекция към Министерство на туризма. Не би следвало процесите, които са стартирали да се забавят или да бъдат прекратявани под една или друга форма. Още повече, че в законопроекта, пак казвам, ние сме предложили започналите процедури да се довършат от комисията, която ги е стартирала и която ги е започнала, така че да не се правят промени, а тези процедури да бъдат продължени.
  Благодаря.
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Ако мога да допълня, господин председател. Добре, вие предлагате да се удължи този срок до една година само при условие, че има съгласие на концесионери. Сега чухме, че има трима, които са се отказали самостоятелно. Ако те се откажат, хипотетично имаме и други, които се откажат, докато ние ги планираме, местим цялата дирекция при вас, какво се случва с тези плажове?
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: В момента има около 230 плажа и са отдадени само 58 на концесии и 60 под наем. Така че те си попадат в хипотезата на неохраняеми и съответно областните управители, на чиято територия попадат съответно осъществяват контрола върху тях, осигуряват водно-спасителна дейност и т.н. и успоредно с това, както и от Министерство на регионалното развитие и благоустройството обясниха се стартират и процедури за отдаване под наем. В крайна сметка е въпрос до съгласие кой иска да наеме този плаж под наем или да бъде концесионер на този плаж. В момента така или иначе имаме повече от 110 неохраняеми и неотдадени на концесии или под наем плажове.
  Благодаря.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Госпожа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Тъй като сме на първо четене, господин председател, колеги, госпожо министър, уважаеми присъстващи в залата, четохме много внимателно мотивите и не мога да схвана от тези три акцента, които звучат за какво става въпрос.
  Първият въпрос, вие сте описали, министърът го каза, първият етап от цялостна реформа. Влизах и в уикипедия и в Гугъл и четох, че реформа означава промяна към по-добро. Това означава ли, оценка, че до сега е било зле с плажовете?
  Второ, промяна на отношенията и в крайна сметка намаляване на грешки, злоупотреби и промяна в системата?
  Сега чувам, че ще бъде пакет, справедливо е да има един туристически пакет, който да се продава и в който пакет има и доста опасности, защото когато този концесионер държи концесията, всички други са много играчи около плажа, той става монополист на част от услугата. Пак не ми е ясно дали това е справедливото. Задавах си въпроса, че и вие казвате, четох много внимателно, може би две изпреварващи статии в „Капитал“, в които едната през октомври, какво предстои. Едната през януари за системата в Министерски съвет. В крайна сметка стана ясно, че в този закон ще сменим, тъй като вие сте един екип от екипа на министър-председателя Борисов, единият министър ще го сменим с другия. До тук. Администрацията е същата, тя е държавната администрация на Република България, ще сменим табелата. Дали ще дойдат при вас или са от другото министерство, за нас, като народни представители ние не казваме тези са по-добри или другите, те са българската държавна администрация.
  По-нататък обаче пред мен стои този въпрос. Като дадете всичко това на концесия там има сложени условия за концесионера, каква ще е тази промяна, която ще дойде във втория етап на тази цялостна реформа за плажовете, от която ще стане по-добро? Вие вече ще бъдете предрешили с онези договори 58, там има предрешено, вътре има условия, които концесионерите изпълняват. Другите 60, където са договорени под наем – пак има условия. Тези, по които сега текат процедури пак има условия. Значи вие занапред някога във времето ще имате вашата воля на ново, което да се предреши, а какво е това новото, чакаме да инвентаризирате документацията и да го решите какво е. Сега за мен това управленски не е прието. На мен ми звучи, няма да се изказвам до края, по-скоро може би ще препоръчам на колегите да прочетат един седмичник от 8 януари 2016 година, че се сменя единият министър с другия, сигурно по някакви причини. Но, поставяйки си другият въпрос – а главните архитекти не процедират, министърът на туризма оттук занапред след два месеца ще утвърждава териториалните схеми на временните обекти, като перспектива. По-нататък, когато стане нещо незаконно пак ще викате Гечева. В общото устройство на територията и министърът на регионалното развитие и кметът, след това и министърът на туризма ще бъде някаква страна, като процес. Сигурно има някаква благородна мисъл, но тя не е похарчена така пред нас като народни представители и пред обществото, не е разпределена във времето с пътна карта да се постигне, а в момента правим едно систематично прехвърляне от един министър на друг, една администрация ще го приеме в друга, не мога да го схвана, нещо не ми стига. Сега колегите народни представители, ако им е изкомандвано да сменят министрите, пагона, сигурно е така, тъй като вносител е Министерски съвет, даже мисля, че не беше редно да идва министърът на туризма, трябваше да дойде някой други представител на Министерски съвет, като вносител, защото това е волята на Министерски съвет. Какво по-добро ще стане? Имаше време, в което министърът казваше, че ще има безплатни чадъри, безплатни шезлонги, това в неохраняемите ли ще бъде, където кой ще отиде? Областният управител ще сложи някой под наем.
  Във вашата концепция и в пространството се говори, че ще се намалят глобите на концесионерите. Това означава ли, че Вие сте по-строг министър и тези концесионери на Вас ще гледат така или Вие на бизнеса ще гледате по-леко? Тук в случая звучи един по-либерален режим и едно притеснение, убедете ни, че ще стане по-добре, за да можем да го изгласуваме.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Имате ли нещо да кажете по това, което каза госпожа Янкова?
  Заповядайте, госпожо министър.
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Госпожо Янкова, мисля, че след въпроса на госпожа Коцева обясних какво планираме с промяната и с новата концепция за управление на морските плажове и защо сме предвидили нейното реализиране на два етапа, така че да групираме плажовете, за да можем да се съобразим с техните индивидуални особености, с това дали се намират в затворени комплекси, каква е достъпността до тях, колко са посещавани и т.н., в зависимост от това къде са разположени.
  Също така обясних, че за да можем да представим групирането с плажовете, които съществуват, но то е ясно какви са плажовете, на нас ни е необходима информация и документация, за да можем да бъде прецизни и за да може реално да видите къде, в коя група ние предлагаме да попадне всеки един от плажовете, разположени по нашето Черноморие в зависимост от техните индивидуални особености. За да може да се намалят цените на плажните принадлежности или дори да бъдат безплатни, това зависи от новата методология за формирането на минималното концесионно възнаграждение, за което обясних, че ние ще предложим и която ще бъде различна в зависимост от категорията за всеки един плаж и където отново обясних, че цената няма да бъде водеща, а допълнителните услуги, защото особено важно е за туризма и въобще за целия туристически продукт услугите, които се предлагат, така че съответно те да бъдат по-атрактивни и за потребителите.
  Всичко това ние ще можем в конкретика да ви го представим, когато обсъждаме втория ЗИД на ЗУЧК, когато имаме цялостната документация и най-вече правното основание това да го правим.
  Благодаря.
  ДОРА ЯНКОВА: Няма да питам повече, но още един въпрос.
  Аз Ви разбирам и смятам, че има нещо благородно, сигурно нещо искате да направите. Ще дадете някакво групиране, това означава ли, че до една година, заедно с вашето изучаване на документацията, с групирането на плажовете и с очакваните благородни решения за предлагане на нещо добро, означава ли, че ще включите всички концесионни договори? Няма как, защото във всеки концесионен договор до тук има стари условия. Концесиите за колко време са, госпожо Владимирова? За 20 години. Ще влезете в едни съдебни процедури, как ще ги групирате? Един с концесия, един без концесия. Единият ще е със стария договор, другият ще е с по-лек договор. Как ще стане това, на мен управленски не ми е ясно. Нормално е да сте ги прегрупирали и да кажете – Министерският съвет благородната идея е, че прави нещо добро, прекратява всички договори и влиза в нова процедура занапред. Или направете едно държавно предприятие и управлявайте, може би е добре, връщаме се малко по към социалистическата идея, едно държавно или общинско предприятие към Министерство на туризма ще има пари за реклама и управлявате плажовете и става хубаво.
  Не го виждам как става, защото 58 договора, 60 под наем, с изтичащи срокове, вие ще имате до 20 години сигурно работа, а всеки министър-председател занапред има различен възглед дали да има министерство или агенция, това означава, че пък блокираме занапред да има все Министерство на туризма, което не е лошо. Не знам, на мен не ми е ясно.
  ИРЕНА КОЦЕВА: Може ли да взема отношение?
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте.
  ИРЕНА КОЦЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
  Тъй като госпожа Янкова нямаше да зададе въпрос, аз все пак да я допълня, тъй като малко лирично го правим в този момент.
  Ние, от групата на ГЕРБ, при всички положения ще подкрепим този законопроект и то не защото харесваме министър Ангелкова повече от министър Павлова. Напротив, даже и въпросите, които задаваме, ние сме регионална комисия и повече сме работили с другия министър и пред нас не стои въпроса как въобще става това разпределение на министри в Министерски съвет. Министерският съвет присъства в лицето на нашия министър на туризма, така че смятам, че няма спор в тази посока. Това, което тук трябва наистина да изговорим е всички тези процедури. Една реформа се прави трудно. Ние задаваме много въпроси, дали времето на предаване на документи двумесечно, което ще прави Министерство на регионалното развитие и благоустройството дали не трябва да ги предаде в друг период от време, така разбирам и проблемите, които задава госпожа Янкова. Примерно дали зимата да не си предавате документи, сега да сключим договорите. Но реформа в туризма трябва да бъде направена и тя ще бъде направена. Въпросът е всичко да мине добре и това въобще не е тук политически въпрос, за успокоение на Дора. Това вие ще си го измислите след това. Въпросът е, че реформа там ще се прави, ще се прави трудно, но наистина тя да даде гаранция, че летният сезон няма да бъде блокиран. Това искам да чуя.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте, колега.
  РУМЕН ЖЕЛЕВ: Благодаря, господин председател.
  Аз щях да започна с отговор към госпожа Янкова, че никой не ме е изкомандвал, но заместник-председателят току-що го направи.
  Вижте, аз нямах намерение да се изказвам. Аз съм от бургаски многомандатен избирателен район и въпросният закон пряко ни касае, не само нас, а и хората, с които се срещаме.
  Да се създаде Министерство на туризма беше не хрумване на някой, нечия глава, а дълго осъзната борба в продължение на много години на голяма част от представители на хотелиерския бизнес и на всички хора, предлагащи туристически услуги и туристически продукт. Моите колеги от нашия бургаски район години наред се бориха това да се случи. Най-после това е факт и ние сме убедени, че това трябваше да стане, защото всички знаем, че туризмът е много важен приоритет за държавата, за формиране на Брутния вътрешен продукт и т.н. А морският туризъм има най-голям дял.
  Какво по-логично от това плажовете да отидат към новосъздаденото Министерство на туризма. Ама това щяло да доведе до трудности, естествено, всяка промяна води до трудности. То беше трудно и да се създаде министерство и те се преместваха от сграда в сграда, та една била администрацията. Да, ама не. Утре, ако създадем Министерство на горите, каквото е желанието на голяма част от горските, да оставим горите някъде другаде ли. Извинявам се за лиричното отклонение.
  Когато туристът тръгва да летува първото нещо, което слага в куфара си е банският. Тоест, той се интересува и се вълнува от това най-вече да намери контакт с природата на плажа. Аз съм убеден, че нещата, които са направени, няма да ги повтарям, промяната на срока от 31 май на 31 март е разумна. Сигурно ще има и други промени, които ще се направят между първо и второ четене, но посоката е правилна и не е хрумване, а е осъзната необходимост. Така че да подкрепим закона.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Много благодаря.
  Ще си позволя и аз да кажа няколко думи.
  Оказва се, че ние от вътрешността на страната разбираме повече от летен туризъм и от море, вероятно защото ползваме услугите за разлика от тези, които живеят там. Те не могат да оценят какво имат и много рядко ходят на плаж. Аз, като един истински патриот, през живота си не съм летувал никъде другаде освен на българското Черноморие. Защо го казвам? Казвам го, защото в известна степен понякога се изисква огромен патриотизъм, за да отидеш на море в България. Слава Богу, благодарение на усилията на Европейската комисия, проекти, пречиствателни станции и т.н., се прави всичко необходимо. Но аз мисля, че този закон е важен, защото Министерството на туризма ще може съвсем като акцент да се занимава само с това. Все пак в рамките на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, където има огромен брой проблеми и огромен брой сектори, няма как да се фокусираш само и единствено в това. В този смисъл за мен това е нещо полезно и аз ще го подкрепя. Силно се надявам, че министерството има и нужния административен потенциал, за да свърши очакваното от него. А за мен, като потребител на услугата очакването е да се подобри рязко качеството на услугата по българските плажове. Ако не рязко – бавно и полека, както е казал Иван Вазов в „Под игото“, защото в България винаги нещата стават бавно и полека, само че въпросът е да не е прекалено полека, за да не си изгубим окончателно и тези туристи, които са от малко по-високия ценови клас.
  Аз искам да е добре за потребителите. Бих се надявал тези процедури да бъдат направени по такъв начин, вие – контролните органи, Комисията за защита на потребителите, всички останали контролни органи да направят това по такъв начин, че хората на плажа да не бъдат малтретирани. Аз съм виждал с очите си как се малтретират и българи, и руснаци, и англичани и този човечец, който събира таксите там се държи като човек с повече власт от Барак Обама и като по-богат от Сорос. Защо го казвам? Казвам го, защото има хора, които ако веднъж бъдат малтретирани, казвам го с точната дума, точно по този начин, на плажа хикс и ако са били на много други места – в Анталия, в Хаваите или където и да е, повече няма да стъпят тук. Аз искрено бих се надявал, че в България ще има нормални цени на тези услуги, в България ще има персонал, там на плажа, който няма да плаши хората, ще поназнайва нещо от някои езици, ще има нужното възпитание, за да може да работи с хора и хората, които отиват да почиват там няма да бъдат постоянно в стрес. Не мисля, че е нормално в девет часа сутринта да ти вземат за чадър толкова, колкото ще ти вземат в 16.00 часа след обяд при положение, че плажът е отворен до 18.00 часа. Или ако на едно дете му стане лошо седне там за малко на сянка, ще дойде този с билетчетата и ще го изхвърли и ще го овика, както и родители му. Тоест, силно се надавам, че наистина процедурите по концесия, по отдаване под наем, всички контролни механизми, всичко, което ще заложим ние, като изисквания, ще гарантира и една истинска, една добра услуга за българския и за чуждестранния турист.
  Много, много проблеми имаме с качеството на туристическите услуги в България, но може би това е едно от най-важните неща. Общото ми впечатление е, че в зимния туризъм нещата се подобряват и някак си са на по-високо ниво. Но в летния туризъм е необходимо да направим много сериозна крачка, за да можем да сме сигурни, че българският турист и чуждестранният турист ще се чувства комфортно, ще отиде отново, ще има добро обслужване и в ресторанта, и в заведението, и в хотела, и естествено на плажа. И наистина трябва да помислим какво правим с тези цени. Няма как, невъзможно е да искаш цени от порядъка на 12 лева за чадър, 12 лева за шезлонг, това просто не е за тази държава. Извинявайте, много от нас са пътували в целия свят, за какво говорим изобщо?! Просто това е абсурд. Къде има такава норма на печалба, каквато има на българските плажове, особено на тези най-много посещаваните? Къде има такава норма на печалба? Има ли друг такъв бизнес изобщо? Аз затова се пошегувах, че е по-лесно да станеш министър отколкото да вземеш някой от българските плажове, защото там се изкарват много пари и защото аз съм бил и в бизнеса, макар и в държавния бизнес, и да ви кажа честно почвам вече да се съмнявам дали една държавна компания няма да се справя, както каза и госпожа Янкова, с риск да ме обявите за социалист, че няма да се справя по-добре, отколкото някои измислени частни компании.
  Благодаря.
  Други желаещи?
  МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА: Разбира се, че това е много важно да се случи и да се променят нещата, тъй като има доста наболели проблеми и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие е необходимо да се извършат промени.
  Това, което мога да ви кажа е, че в момента процедурите, които са стартирани, това са концесионните процедури е предвиден критерий за цена на шезлонг и чадър с доста голям процент относителна тежест, така че това ще са първите процедури, в които ще се залегне с цените.
  Това, което имах единствено като опасение и искам да споделя с вас е по отношение на административния капацитет на дирекцията, тъй като тя към настоящия момент се състои от десет човека. От тези десет човека пет от членовете на комисията са представители и са експерти в дирекцията, останалите пет съответно са разпределени и са членове на комисиите за провеждането на търгове. Предвид факта ние ще изпълним съответно вашето решение и ако е необходимо документацията да бъде описвана, ще описваме съответната документация, за да бъде предадена. Ако не – ще трябва да продължим с процедурите. Това е единствено и в това се състои моето опасение по отношение на сроковете, които са разписани.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Други въпроси? Няма.
  Колеги, моля да преминем към гласуване.
  Който подкрепя законопроекта, моля да гласува със „За“.
  Гласували: „За“ – 9; „Против“ – няма; „Въздържали се“ – 4.
  Законопроектът е приет.
  Благодаря Ви, госпожо министър.
  Моля да вземете предвид нашите критични думи, искаме българският турист да се чувства комфортно по българските плажове.
  НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря, господин председател.
  Ще вземем предвид всичките ви препоръки. Между първо и второ четене ще изчистим текстовете, които имат необходимост.
  Благодаря.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Закривам заседанието.


  (Заседанието завърши в 16.40 часа.)
  Стенограф: Кр. Николова  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА
  ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:


  (брой знаци 47004) /Найден Зеленогорски/
  Форма за търсене
  Ключова дума