Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/04/2016
  1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията , №554-01-114, внесен от Иван Иванов и група народни представители.
  2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерски съвет.
  П Р О Т О К О Л

  № 9

  Днес, 14 април 2016 г., четвъртък, от 15:30 часа се проведе редовно заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
  Към протокола се прилагат списъците на присъстващите членове на комисията и гостите по съответните точки от дневния ред.
  Заседанието се ръководи от председателя на комисията г-н Найден Зеленогорски.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаеми колеги, дневният ред ви е известен. Предлагам да започнем в обратен ред, ако разбира се, гостите ще са тук. Те са тук. Добре. Тук ли са колегите, които са ангажирани по втора точка от кадастъра? По втора точка тук би трябвало да са Лазаринка Стоичкова – съветник към политическия кабинет на министъра, Светослав Наков – изпълнителен директор, Надежда Таранджийска – гл. експерт „Нормативна уредба” в отдел „Правен и нормативна уредба” на дирекция АПФО, Галина Куцарова – гл. експерт в същата дирекция, Емилия Ангелова – правен консултант на АГКК, Светла Захариева – началник на СГКК – Бургас, Владимир Гергов – началник на СГКК – Видин и Михаил Киров – началник на СГКК – Ловеч. Тук има и представители на неправителствени организации, които имат интерес към темата и ще си позволим да чуем и техните мнения, така че смятам обсъждането няма да бъде кратко и няма да стигнем бързо до гласуване и ще изчакаме колегите и тогава ще гласуваме.
  Започваме с втора точка:
  Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет.
  Заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА: Може ли една процедура?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Да, заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА: На такива важни законопроекти, с голямо уважение към кабинета на министъра, но внася Министерски съвет, политически сътрудници на министъра – не е редно. Затова предлагам на процедурно основание, докато не дойде министър или зам.-министър да обясни мотивите, да не го разглеждаме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Вижте, ние имахме едно принципно решение от преди време, че няма как законопроекти да бъдат внасяни от ниво по-ниско от зам.-министър. В този смисъл г-жа Янкова е абсолютно права и тогава ще се върнем към другата точка. Аз ще Ви помоля евентуално да поканите колегите. Заповядайте все пак, г-жа Стоичкова.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Благодаря Ви, г-н Председател, уважаема г-жо Янкова, зам.-министър Нанков следваше да бъде тук между нас и да представи закона, но в момента е в болница. Просто наистина се случи така, че той е в болница в момента, а министърът, както знаете, е на европейски форум в чужбина и поради тази причина си позволяваме да представим на вашето внимание нашия екип. Считаме, че законопроектът е наистина изключително важен и затова ви молим да бъде разгледан на днешното заседание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добре. Г-жа Янкова, все пак, при положение че г-н Нанков е в болница, да направим един компромис. Заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА: Има и други зам.-министри. Явно, разбирам, но законът е изключително важен. Законът касае собствеността на всички български граждани за дълго време занапред. И ние тук, с уважение към експертите, но ако трябва да го отложим, не е толкова спешно и без това няма много работа да се върши, за другото заседание и сега да разгледаме само ЗУТ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Да въведа колегите, които сега влязоха. Г-жа Янкова реагира, че законопроектът се представя от началник на политическия кабинет, шефа на кадастъра и неговия екип, но имахме, знаете, едно правило поне зам.-министър да докладва законопроектите. А за съжаление г-н Николай Нанков е в болница и не може да дойде, очевидно това е неговият ресор и аз се съмнявам, че който и да дойде от другите заместници би могъл да бъде по-детайлен и в час от експертите. Но така или иначе ще подложа това формално предложение на г-жа Янкова за отлагане на гледането на този законопроект. Моля гласувайте.
  За – 1, против – няма, въздържали се – 8.
  ДОРА ЯНКОВА: Принизявате отношението към парламента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Ще започнем. Ще помоля г-жа Стоичкова и екип – моля ви искам предварително да знам ако има проблеми, ако не могат зам.-министри да докладват проектите, за да търсим някакво решение преди да сме влезли в тази зала.
  Г-жа Стоичкова, заповядайте.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа народни представители, днес ще представим на вашето внимание законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, законопроект, който беше изготвян в продължение на повече от една година съвместно с екипи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Агенция по геодезия и картография и кадастър, Министерство на правосъдието, респективно Агенция по вписванията.
  Детайлната обосновка и мотиви на основните промени са представени в писмен вид, но с оглед на даване възможност за дискусии, ще ми позволите да се фокусирам върху някои от основните промени.
  Първата и основна промяна, която целим със законопроекта е трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта по административен ред. Какво сме имали предвид при подготвянето на тази промяна в закона? Картата на възстановената собственост, която е била създадена по време на реституционните закони, върху която са извършвани преки геодезически измервания, която е минала на административна и съдебна процедура на контрол, реално бихме искали да прехвърлим с ресурс, със силите на служителите по Агенцията по кадастър за създаването на цифрова кадастрална карта. С това ще се постигне едно много по-голямо покритие на територията на страната с цифрова кадастрална карта, цифровите данни ще се съберат в една административна институция и по този начин и обслужването на гражданите ще бъде облекчено, самите данни ще бъдат ситуирани в една административна единица, нещо което е цел на закона още при създаването му през 2001 г.
  Във времето някак си се проточиха нещата и не можахме да извършим докрай реформата и поради тази причина в едногодишния ни труд, съвместно с колегите от останалите администрации и ведомства, които споменах протестирахме закона, процедирахме промените като готовност до момент да бъдат представени на вашето внимание. Промените, разбира се, минаха на обществено обсъждане, на дискусионни форуми, така че общо взето, имаме позитивната подкрепа на доста голяма част на съответно бранша и земеделския, и геодезическия, не в цялостния им обхват, разбира се, но в по-голямата им част. Това е първата промяна, която целим.
  Втората промяна е създаването на така наречените електронни скици. В настоящия момент скиците се издават на хартиен носител или само заявяването се подава по електронен път. С промяната целим да облекчим и бизнеса, и гражданите, така че да могат и по електронен път да заявяват и получават скицата вместо да ходят на гише. Именно по този начин ще се намалят и разходите за администрацията да издава скици на хартиен носител, от една страна, от друга страна за гражданите, за бизнеса това ще бъде едно огромно облекчение, включително и вчера на Земеделска комисия от страна на земеделските производители, изказаха изключително позитивно отношение към тази промяна, която самите те, доколкото разбрах, са целели.
  Третата промяна, която целим е свързана с така нареченото комплексно административно обслужване. Знаете това е цел, която е зададена от доста време, върху която правителството се е фокусирало в настоящия си мандат, а именно когато административен орган съдържа информация и данни, то тя да не бъде изисквана от гражданите или бизнеса, а съответно администрацията по вътрешно-ведомствен ред да може да достъпва тази информация. Какво имаме предвид с тази промяна в закона – именно, че например община или ведомство, което е заинтересовано да получи данни от Агенцията по кадастъра, да може да достъпва, разбира се по определен начин и ред, до информационната система на кадастъра, оторизиран ред и по този начин да не утежнява административно граждани, земеделски производители и бизнес да ходят, да вадят скици или да вадят справки от Агенцията по кадастъра, като по този начин, разбира се, това ще доведе до намаляване на разходите за получаване от гражданите, от обществото на съответната информация. Именно това се корени в така нареченото комплексно административно обслужване, което изцяло изпълняваме с тази промяна.
  Следващата основна промяна е сътрудничеството, което постигнахме с колегите от Министерството на земеделието и горите, имахме доста обсъждания, доста дискусии как да получим най-добрия модел за това. Тук отново е мястото да благодаря за тяхното сътрудничество, именно те, съгласно закона да бъдат елемент от процеса на обслужване, с което ще се подобри и обслужването на териториален принцип, а именно гражданите да не трябва да ходят само в 28-те регионални служби по кадастъра, а да могат да се възползват и от службите по земеделие и гори, които са 252 на брой към момента, за да могат да заявяват и пред тях съответната услуга. Отново подчертавам колегите от Министерство на земеделието и храните ще имат съответен оторизиран достъп до информационната система на кадастъра, която е национално внедрена, където ще се съхраняват всички цифрови данни като кадастър относно собствеността. Ще продължим съответно сътрудничеството си с общинските администрации. И с тях са водени много разговори, със Сдружението на общините, имаме и тяхната подкрепа за промяна на закона. Това е по отношение на комплексното административно обслужване.
  Следваща промяна, по която съвместно с Министерство на правосъдието работихме като екип е регламентирането на така наречените електронни файлови партиди. Към настоящия момент имотен регистър и имотни партиди няма поради простата причина, че основното за създаване на имотен регистър е създаването на така наречен идентификатор на имот. Идентификатор на имот това е ЕГН-то на съответния имот, който се създава при реализирането на кадастрална карта. На база на този идентификатор се привързва съответната имотна партида, която се открива, а имотния регистър се открива за цял съдебен район или с последната промяна на закона, землище. Това, което целим в момента, Министерство на правосъдието, създавайки така наречените електронни партиди, в момент в който ние наистина приобщим картата на възстановената собственост (КВС) да се трансформира и да се преобразува в цифрова кадастрална карта, тази карта да може да генерира съответните идентификатори на имотите, които да привържат електронните файлове и партиди, които в настоящия момент Министерство на правосъдието изготвя, прави, но те нямат своята юридическа стойност. И в момент, в който ние приемайки КВС, ще успеем да покрием съдебни райони, ние ще можем, съответно колегите от правосъдието, разбира се, ние като екип да можем да започнем и по-мащабно и систематично създаване и на имотен регистър.
  В заключение искам да отбележа, че промените в закона са всъщност изключително обществено полезни. От една страна, за държавата, която ще спести изключително голям финансов ресурс за даването, за повторното финансиране на дейности, които вече са били финансирани с реституционния закон. От друга страна, ще намали и разходите на гражданите именно поради комплексното административно обслужване, това гражданинът да не бива винаги натоварван с това да се изисква от него информация, съдържаща се в администрация или ведомство. Ще се събере информацията, която в момента е в три, образно казано, администрации – земеделие, кадастър и общински администрации, разпокъсано. Ще се събере на едно място информацията. Ще се осигурява оторизиран достъп до нея от съответните институции, ще се облекчи също издаването на електронни скици, ще се създаде възможност за създаване, най-накрая и на имотен регистър.
  И от гледна точка на обществена полезност на промяната в закона ние екипите, които сме работили по промените, считаме че това е така и разбира се, сме готови да отговорим на всякакви въпроси, които вие като народни представители ще имате, неправителствените организации също така. Оставаме на ваше разположение. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря на г-жа Стоичкова. Освен колегите от МРРБ тук имаме гости от Министерство на земеделието и горите - Стилиян Митев – директор в дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Антоанета Делева – държавен експерт в същата дирекция, Даниела Ангелова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” Изпълнителна агенция по горите и Валентин Чомбев – директор на дирекция „Промени в горските територии” в същата агенция.
  От Българската асоциация на съдиите по вписванията - г-жа Надежда Коцева, зам.-председател, г-жа Нина Николова – съдия. От Българска нотариална камара г-жа Ксения Балазелкова – нотариус. От Браншовите геодезически организации – инж. Иван Калчев – председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, инж. Николай Главинчев – председател на секция „Геодезия” към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инж. Валентин Йовев – председател на Камарата на инженерите по геодезия и инж. Николай Киров – председател на Асоциацията на геодезическите фирми. От Национална асоциация „Българско Черноморие” – Димитър Канариев – председател на УС.
  От вносителите още някой би ли искал да вземе думата? Засега не.
  Колеги народни представители, заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА: Тъй като законът е изключително важен и касае както кадастъра, така и имотния регистър, аз ще помоля от Министерството на правосъдието да вземат отношение. Казахте, че има представител или зам.-председателя на Агенцията по вписванията – г-жа Коцева, защото тук сме с огромно закъснение и в мотивите това, което се казва - 35 000 по районите, в които досега е имало подготовка и подкрепа, моля да направите във Вашето въведение коментар, също.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Моля седнете пред микрофона и изложете Вашето мнение. Представлявате институцията нали?
  НАДЕЖДА КОЦЕВА: Съжалявам много – моето изложение ще е някак неструктурирано понеже ние със съдия Николова разбрахме вчера, че ще присъстваме на тази комисия и нямахме много време да се запознаем, но в текста на този законопроект има наистина много изненадващи неща.
  Съжалявам, че емоционално пак ще се изкажа, но с потрес научаваме за поредната инициатива за правене на имотни партиди. Моята молба е – моля ви спрете с тези опити. Тези проекти години поред под една или друга форма се слагат я в правилника за вписванията, я в Закона за кадастъра и имотния регистър. Откакто беше създаден Закона за кадастъра и имотния регистър и влезе в сила с първата си редакция от 2001 г. той имаше безкрайно добра уредба как да се правят т.нар. предварителни имотни партиди, които впоследствие да бъдат преобразувани в окончателни имотни партиди, част от имотния регистър. Имаше създадена процедура, имаше начин на оспорване на записите, тоест на защита на правото на собственост. Сега след 2014 г., мисля че отпадна възможността за правене на предварителни партиди и се въведе някакво понятие електронни партиди. Понастоящем службите по вписване извършват вписване, като изключим тези пет съдебни района, за които има издадена заповед по чл. 70, той е за откриване на производство, но и в тях няма въведен имотен регистър, тоест при тях вписванията продължават да се извършват по реда на Правилника за вписванията, въз основа на Закона за собствеността. Ние водим книги за вписване. Вписването означава подреждане на акт с вещно право на ефект в една книга и отразяване на данните от този акт в персоналната партида на страните по акта, т.е. на прехвърлителя. Това е вписването понастоящем.
  Със Закона за кадастъра и имотния регистър се предвиди едно такова нещо, наречено имотен регистър, който е сбор от имотните партиди, направени въз основа на кадастъра. Навсякъде имотния регистър се прави въз основа на кадастъра. Година след година се правят такива опити имотният регистър и тези партиди, които Законът за кадастъра предвижда да предхождат създаването на кадастър. И доколкото знам това се прави единствено с цел попълване кадастралния регистър на собствениците, което обаче е недопустимо.
  Сега ние водим едни партиди, всичките служби работим по една и съща програма, наречена „Икар”. Това е частта от ИСКИИР, която касае имотния регистър. Таза програма не е въведена по реда на правилника, тоест за нея няма издадена заповед за част Имотен регистър, единствено и само службите по вписванията работят въз основа на заповед на тогавашния изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Но, заповедта, която изисква Правилника за вписванията, не съществува. Ние правим едни партиди, с извинение, на случаен принцип. Това, което ще продължи и е целта на тези промени, е да продължат да се правят такива партиди.
  Видях в мотивите, че има 13 млн. имотни партиди ама никой не е казал за колко имота са тези 13 млн. имотни партиди. Защото, ако 13 млн. са имотните партиди, имотите са не повече от 6 млн. И нямаме способ, по който да проверим откъде идват тия грешки. Всеки акт, който постъпва при нас за подреждане в книгата, получава ново име на партида. Да не говорим за грешките в кадастъра, тоест няма как ние да правим правилен имотен регистър въз основа на грешен кадастър. Вчера гледах такъв случай два различни обекта апартаменти с един и същи идентификатор и то в нотариален акт.
  Не може, не бива да се допуска такова нещо. Това е наше на съдиите по вписване, категорично становище. Моля ви не правете така. Ако трябва да се възстанови първоначалната редакция на закона. Нека да правим предварителни партиди и нека съдията да си изследва имота, нека хората да могат да си обжалват, след което с въвеждане със заповедта по чл. 73 от Закона за кадастъра, да се преобразуват тези партиди в окончателни. Тоест целта на имотния регистър е единствено и само сигурност, тя зависи от кадастъра, но когато няма кадастър няма какво да правим имотни партиди по Закона за кадастъра и имотния регистър. Това е нашето категорично становище.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря Ви много. Има ли коментари от вносителя по тезите на госпожата? Г-жа Стоичкова.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Да, благодаря. Всъщност бих искала да благодаря на колегата. Заключителните думи бяха, че докато няма кадастър, няма как да има имотен регистър. Всъщност това потвърждава именно нашата основна цел на промените в законопроекта – да трансформираме КВС в кадастрална карта, така че да създадем за почти цялата територия на страната, за да можем да създадем предпоставките за имотния регистър, за който говори колегата. Разбира се, по отношение частта Имотен регистър, тъй като ние сме съвносители, това са промени, инициирани от Министерство на правосъдието, ние като МРРБ не настояваме в тази част. Ако вносителят, Министерство на правосъдието ги оттегли, нека това да бъдат разпоредбите, които ние в момента няма как да обсъдим, тъй като те са предложение на Министерство на правосъдието.
  Но отново благодаря за Вашите заключителни думи, които потвърдиха крайната цел на основната промяна, която ние индикираме, а именно покритие с кадастрална карта за създаване на предпоставки за имотен регистър, който от 2001 г. , когато влезе закона в сила, реално имаме само петте пилотни служби. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: От колегите народни представители? Благодаря Ви госпожо.
  Тук се заформи един казус с другия съвносител – Министерство на правосъдието, което за съжаление няма представител тук и доколкото знам, те са казали, че си има становище на МС и подкрепят това становище на МС, т.е. подкрепят и предложеното от Министерство на правосъдието в този законопроект. Така или иначе, обаче, докладът от комисията, какъвто и да е той, той ще влезе в зала и тогава ние ще настояваме да има и представители на Министерството на правосъдието и в зала да се отговори на тези въпроси от другия съвносител, освен МРРБ и Министерство на правосъдието. Все пак след зала и едно евентуално гласуване на първо четене, следва второ четене, влиза се в детайли, възможно е да има корекции, дори значителни корекции, тоест не мисля, че в момента е необходимо да спрем до тук или да отложим и да продължим в присъствието на представители на Министерство на правосъдието. Това нещо ще се случи, така или иначе, в зала.
  Други желаещи от народните представители? Не виждам. От нашите гости има ли желаещи? Заповядайте.
  ДОРА ЯНКОВА: Първо, спор няма, че България трябва да има кадастрална карта. Второ, спор няма, че поземлената реформа е с огромни натоварвания. Тук в залата може би няма човек, който да не знае, че за един имот хората го владеят, а реално когато отидат в поземлените служби, имотът не е този. И по това спор няма.
  Ще ви информирам – знаете, че в моя избирателен район много селища, само едно ще посоча и в много повече в страната е така – с. Средец – цялата карта не е вярна. Хората владеят едни имоти, картата е фалшива. И ако това ще нанесем в картата ни, картата за възстановената собственост ще стане кадастрална карта и там ще направим имотни партиди и ако ние като държава поставяме върховенството на собствеността в икономическия и стопанския живот, хайде да оттеглите закона. Нямаме готовност за това.
  Второ, по всичко, което видях в мотивите – това означава да дадете една пътна карта, район по район. Да има една добра стиковка. Министерството на земеделието с абсолютно всички реквизити да ви предаде тези документи. Защото от опит знам как като кметове сме плащали път, който е възстановен на хората и който с години го е имало в поземлените комисии и хората казват – искаме да ни го платите когато асфалтирате. Тази цялата история, в която ще влезем като народни представители, може би ще бъде едно от най-тежките неща, свързани със собствеността на хората.
  Тук ще пренесем и горските карти. И си давам сметка на горовладелските кооперации как ще внесете съсобствеността в идеални части, сигурно има от Министерството на земеделието и горите представители. По районите за вписвания вие ще направите един идентификатор, след това ще си създадете документи, а след това министъра със заповедта от приемането на закона, той е издал районът за вписванията – ние знаем, че има землищни граници и областни управи и други, които не съвпадат с районите по вписване. Там има също огромни проблеми и огромно напрежение.
  Принципно, този законопроект е може би един от малкото закони, който засяга на 100 % българските граждани. В него ще има трайни последици за огромни затруднения. Сега в подготовката за това заседание ни казвате – отиваме в поземлената комисия, подаваме документи и веднага ни се издава скица. Отиваме в Агенцията по кадастъра и ни се казва след една седмица, след пет, след десет дена, според плащането.
  И тук стои въпроса, може би към ръководителя на Агенцията по кадастър – какъв е капацитетът ви, колко пари са необходими за тази реформа, ще бъдете ли гарант, и МС ще бъде ли гарант пред българските граждани, че те няма да влязат в една въртележка собствеността им – поземлена, земеделска – тя няма да им създаде допълнителни усложнения допълнително да заплащат.
  А няма да влизам в експертизата на детайлите на членовете, които сте внесли по същество. Дори в мотивите, които коментираме винаги на първо четене, има огромни противоречия. Четох на два пъти мотивите на МС. Кадастрална карта, кадастрални регистри. Ще вземем възстановената собственост – имате ли в момента анализ, имате ли яснота в тази възстановена собственост грешките на каква стойност са и кой ще ги заплаща. Да, вие казвате тези планове са били обнародвани, те не са жалени, по съдебен път не са минавали, но хората с фирмите – с голямо уважение, имаше и добросъвестни фирми, които правеха землищата, подредени добре. Имаме и землища, в които за един имот има 4-5 нотариални акта – недобросъвестни. Не можем да горим чергата на специалистите.
  Второ ще попитам – поддържащите фирми, които досега поддържаха плановете, когато отидеш и се обърнеш към тях, тъй като не е улегнала – една поземлена реформа в цял свят, аз съм разговаряла с много колеги от други държави – няма такава теория, в която на сто процента да трансформираш от държавна собственост в частна и тя да улегне за 10-20 години. Ние сме сигурно вълшебниците на света. Може би някой ще напише учебник за това как се случвало като теория по отношение на упражняване на собствеността.
  Затова, добро е делото като начало, но според мен, то не беше предшествано от сериозен управленски дебат, в който в центъра да бъде поставена собствеността на българските граждани с всички елементи. Сега Министерският съвет го е инициирал и тъй като Министерство на правосъдието е казало след като те го внасят… Аз, след като се запознах задълбочено с нещата, съм подготвила три питания до министъра на правосъдието, като човек, който арбитрира тези отношения. Че каква съдебна реформа правим тогава? Част от съдебната реформа е и собствеността.
  Ето, поради тези причини, ние няма да подкрепим този законопроект. За нас е необходимо, ще влезем и като народни представители в такава дискусия и поговорете с МС, още един обществен дебат. Обществен дебат с всичките силни и слаби страни. На нас ни трябват пари за това. Пари са необходими, за да се реализира по същество кадастрална карта, която да важи с години. Аз знам как много хора се възползваха от ВСО-та, временно стопанисвано от общината се явяват от други райони хора, които по административен начин си подписват документите и как кутията на Пандора много лесно се отваряше в този период. И за това може би 11 години нямаме имотен регистър, за да може да не е прозрачна собствеността и в картата на собствеността се бърника с години.
  Добър е подходът, но дайте да го видим като прочит отвсякъде. Да се види и с експертизата на всички хора, да се целеположи, да се намери финансовия ресурс, да се види капацитета на държавата. И моят въпрос към директора на Агенцията по кадастър – имате ли сили, имате ли самочувствие да поемете тази отговорност, имате ли финансов ресурс и портфейл за това, имате ли капацитет и гарантирате ли, защото всичко идва при вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря г-жа Янкова. Заповядайте за отговор.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Благодаря г-жо Янкова. Преди изпълнителният директор да отговори на поставения въпрос, ще ми позволите ако може. Всъщност сте изключително права, но ние реално сме работили по това, което Вие повдигнахте сега като въпроси.
  През 2004 г. България официално отчете 100 % успешна реституция. От 2004 г. до момента ние седим и не правим нищо. Грешките си стоят в КВС-то, собствеността е такава, каквато е. Поради тази причина направихме един анализ – анализа, за който Вие споменавате, че трябва да стъпим върху него. В началото на 2015 г. направихме анализ на качеството на картата на възстановената собственост, за да видим къде ще излязат, колко ще излязат, защото досега витае в пространството КВС-то е много грешно. Да, но се оказа, че то не е толкова грешно. На база на анализа, на база на съпоставянето на много източници, които са налични в земеделието и в другите служби, се оказва че между 9-10 % е грешката в картата на възстановената собственост. И за да имаме един систематичен подход, а не да работим на парче, тоест в тази една година успоредно с изготвянето на законопроекта, ние сме правили и тази аналитична част.
  Успоредно с това успяхме да осигурим и пари, защото да, Вие няколко пъти споменахте, че има нужда от финансиране. Успяхме да осигурим финансиране от европейските структурни фондове – оперативна програма „Добро управление” – най-големият проект за финансиране, който беше приет с пътната карта, мисля че миналата седмица, ако не се лъжа, той вече е качен и на Strategy BG. Най-големият проект, с който се осигурява финансиране, включително и за изчистване на грешките, които коментирате, тъй като - да, те и в момента се пренасят в кадастралната карта, когато тя се изготвя с държавно финансиране, т.е. подходът не е променен. Да, ние ще вземем картата с грешките, такава каквато е, но ако седим и чакаме още 15 години, ние ще стоим и ще се въртим на едно и също място. Осигурено е финансиране и ако ние наистина се позамотаем малко, това финансиране както е осигурено от структурните фондове на Европейския съюз, вие знаете, че 2020 г. то просто имагинерно ще изчезне, ще се върне в Европейския съюз. 12 млн. има осигурени за Агенция по геодезия и картография и кадастър, те са бенефициент по този проект. Целта е наистина да изчистим тези грешки и да можем да стъпим на една основа…
  ДОРА ЯНКОВА: За населението ще е безплатно?
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Да, абсолютно. Убедена съм. Това е 100 % грантова схема от Европейския съюз, с която ще се възлага на същите тези геодезически фирми, чрез Закон за обществените поръчки, разбира се, финансиране за изчистване на грешките, базирано на анализ, отново подчертавам на анализ, на картата за възстановената собственост.
  Надявам се с това да съм успяла поне на част от въпросите да отговоря, но наистина 2004 г. България официално в международното пространство обяви успешна реституция.
  ДОРА ЯНКОВА: И се смеят, всички ни се смеят.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Абсолютно ни се смеят. От 2004 г. сега сме 2016 г. ние седим и не правим стъпка напред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря на г-жа Стоичкова. Заповядайте изпълнителния директор.
  СВЕТОСЛАВ НАКОВ: Да, благодаря и аз за всички направени констатации. Факт са повечето от тях. Искам само да допълня г-жа Стоичкова относно изчистването на грешки. С този ресурс, който ще ни бъде предоставен по оперативна програма „Добро управление” ще изчистим само явните фактически грешки. Не предвиждаме промяна на имотните граници на собствениците, единствено само ако те са засегнати от…
  ДОРА ЯНКОВА: Тоест няма амнистия.
  СВЕТОСЛАВ НАКОВ: Напротив това цялото упражнение ще бъде абсолютно безплатно, а законът е много гъвкав за това да се променят имотни граници с така нареченото проектно предложение и не виждам проблем при такива грешки с въпросното село Средец, което визирахте, при наличието на кадастрална карта това, нещо да се случи.
  Относно капацитета ни. Факт е, че Агенцията по кадастъра в момента няма достатъчно наличен човешки ресурс, за да може да смогне с предстоящия обем на работа. Затова с предвижданията на този законопроект ние се обърнахме, в лицето на Министерство на земеделието и храните, за помощ и те ни подпомагат в тази дейност в административното обслужване с техните служители във всичките 252 общински служби, от което гражданите не би трябвало да усетят никаква разлика от преминаването на КВС-та в кадастрална карта, кадастрални регистри. Въвеждането на тази електронна услуга в лицето на електронната скица, електронно подписана от нашата система, също е в тази посока с цел облекчаване на тази дейност. Единствено, което ще остане в приоритета на Агенцията по кадастъра е изработването на проекти за изменение на кадастралната карта. Всички останали дейности в лицето на общинските служби по земеделие и на общинските администрации ще бъдат подпомагани от тях. Така че, смятам че Агенцията по кадастър има абсолютен ресурс и капацитет, ако това нещо се случи, да поеме този обем от работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добре. Други колеги народни представители? От неправителствените организации някой друг иска ли думата? Две-три минутки максимум. Представяйте се за протокола и седнете на масата, моля. Заповядайте.
  ЦВЕТЕН БОЕВ, бивш изпълнителен директор на Агенцията по кадастър от 2003 до 2009 г.: Добър ден! Благодаря г-н Председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз искам да взема думата по повод на законопроекта във връзка с това, че тук в залата се казаха много неща, но не докрай.
  Ние, неправителствените организации, към които съм се присъединил и аз в момента, подкрепяме картата на възстановената собственост да мине в Агенцията по кадастър. Но, начините, методите, времетраенето, анализа на това преминаване категорично не може да бъде обявено за истина и това, което колегите от Агенцията по кадастър, с които съм работил дълги години, добре представиха тук, не отговаря докрай на истината.
  На въпроса на г-жа Янкова ще бъде ли безплатно за гражданите, колежката Стоичкова и колегата Наков са абсолютно прави – ще бъде безплатно за гражданите, но докато се промени идентификатора на имота. От там нататък издаването на нови документи за собственост, пререгистрирането на арендните договори, промяната на нотариалните актове – всичко това ще бъде за сметка на гражданите и няма защо да го крием. Тоест в предлаганата реформа има едни скрити разходи, които не са изплащане на заплати на персонала и тези разходи не касаят администрацията на Агенцията по кадастър. Не може да стане без това, повярвайте ми, тоест не може всичко да бъде за сметка на държавната администрация. Това трябва да се направи.
  Тук, обаче, трябва да кажа, че аз не съм съгласен и с това, че в картата на възстановената собственост има много грешки. В КВС има много неточности. Начинът и методите на създаване на КВС когато започна поземлената реформа и когато завърши бяха такива, повярвайте ми, че КВС да изглежда така, както изглежда сега. Да, може би не с 4 нотариални акта за един имот, но точностите, които бяха заложени, изискванията към изпълнителите, бяха такива и те бяха удовлетворени от изпълнителите. Ние трябва да търсим грешките в КВС и в прибързаните политически решения.
  Молбата ми е днес, когато се обсъждат промените в Закона за кадастъра, да не се вземат прибързани политически решения.
  Законът за кадастъра работи от 2000 г. Както каза и колегата от Асоциацията на съдиите по вписванията, от 2000 г. досега ние имаме много проблеми със Закона за кадастъра. Повярвайте ми, обаче, един от най-малките проблеми на Закона за кадастъра е картата на възстановената собственост. Да, има проблеми с картата на възстановената собственост, има контактни зони, има зони на застъпване, зони на разминаване и има понякога неясна собственост. Но пред кадастъра стоят много големи проблеми, които не се поставят на дебат, а се замитат някак си под килима.
  Мисля си, че 15 години след като законът работи е време наистина да се направи един действителен анализ, както се каза анализ, в който да участват всички, тук не говорим само за технически анализ, за това вярна ли е картата на възстановената собственост, или не. Не говорим за това ще стигнат ли на Агенцията по кадастър хората, за да обслужват тия граждани. Да, мога да подкрепя г-н Наков, че в някои служби те ще се справят. Но има служби, в които има 5 служители за цяла област. Не поземлените комисии, папата да дойде да им помага, няма да се справят, уверявам ви. И то тогава когато има кампанийност в работата на Агенцията, а то ще се налага заради изискванията, които Агенцията трябва да удовлетворява във връзка с европейските нормативи и с изискванията на разплащателната агенция.
  Така че, кадастърът не може да бъде работа и дейност само на Агенцията по кадастър, нито пък може да бъде работа и само на Агенцията по вписванията, нито пък само на Министерство на земеделието. Това е една задача, която трябва да се изпълнява от цялото правителство, повярвайте ми, частично и от обществото, защото твърде много са проблемите, които стоят пред кадастъра както с регулацията, както с картата на възстановената собственост, така и с различните устройствени планове и други.
  Това, което искам тук кажа е, че аз лично не мисля, че това е реформа. Преминаването на една база данни от една администрация в друга администрация, повярвайте ми, не е реформа. Не само това. Ние не променяме нищо в качеството на тази база данни. Точно обратното. Сменяме идентификаторите и задължаваме, макар и не написано в закона, задължаваме всички собственици да отидат да си пререгистрират документите за собственост заради новите идентификатори. Няма коя служба по земеделие и гори да регистрира аренден договор със стария идентификатор, при положение че има нов идентификатор.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Агенцията ще издава удостоверения за идентичност.
  ЦВЕТЕН БОЕВ: Да, Агенцията ще издава удостоверения за идентичност – чудесно, значи още една допълнителна задача. Ние увеличаваме обема на работа в Агенцията по кадастър с откритите нови процедури в момента и с тези, които се завършват от миналата година и от по-миналата година, увеличаваме обема на работа в Агенцията по кадастър с повече от 85 %, но в същото време увеличаваме числеността на Агенцията с 42 души, което е под 17 %. Не знам как ще се справи, не, пак казвам, поземлените комисии да я подпомагат, ако искат колегите от Агенцията по вписванията, службите по вписванията да я подпомагат, мисля че пак е недостатъчно това.
  Благодаря ви за отделеното време. Това е, което имах да кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Други желаещи има ли? Този път аз ще засичам времето. Заповядайте.
  Инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ, председател на Камарата по геодезия: Нашите бележки са изразени в становището, което мисля че беше разпространено. Няма да повтарям написаното.
  Намеренията и това, което се прави с това изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър и с представения ни проект е стъпка в правилна посока. По начало в Закона за кадастъра беше заложено двата регистъра в един момент да преминат в една единна информационна база и да бъдат обслужвани от една администрация. В същото време, преценявам, че процедурите, които, не говоря от собствено име, разбира се, а от името на Камарата, в същото време процедурите, по които е предвидено това преминаване, за нас лично, са силно смущаващи. Предвиденото административно трансформиране или преобразуване, както каза г-жа Стоичкова, не зная кое от двете понятия ще се ползва за закона, предвиденото преобразуване да се извършва от служителите и след това те самите да си приемат работата, ми се струва доста екзотично като начин на действие, тъй като това действие по преобразуването служителите трябва да го извършват докато си почиват, помежду другото, тъй като те имат и доста друга работа. Дали някъде няма да се смърцофляса някой имот, който няма да се види и след това изпълнителния директор да го приеме като готова работа това. Мисля, че е ясно за какво става въпрос.
  Не мисля, че има безсъвестни служители в Агенцията, а напротив. Аз съм бил също изпълнителен директор за кратко време и там са изключително дисциплинирани и отговорни служители, адски са натоварени като дейност, особено пък и сега като цяла София влезна в кадастрална карта. Виждам какви са им ангажиментите, знам че се стои до 7-8 часа вечерта, просто физически не виждам как ще бъде извършвано това. Иначе подкрепяме измененията в закона, но трябва да бъдат изчистени доста от текстовете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добре. Благодаря Ви.
  КСЕНИЯ БАЛАЗЕЛКОВА, нотариус: Аз моля да ми бъде дадена възможност за писмено становище, защото нещата са много сериозни с ужасни рефлексии и никак няма да са безплатни, защото когато един човек получи една негодна скица, му казват ми - сега честито, в съда. И това, повярвайте ми, не само не е безплатно, а е една много дебела сметчица.
  Искам и нещо друго да кажа. Един добър кадастър, според моите информации, се прави с коли, ботуши, инженери и инструменти. Аз такова заснемане, уверявам ви, не съм видяла. Следователно всичко, което имаме е уж кадастър. Извинете.
  Наскоро поисках кадастрални схеми, в които да бъде отбелязана квадратурата на определени имоти. От кадастъра ми казаха, че те не могат да сложат квадратура, защото имало било в нотариален акт. Моята най-елементарна грамотност казва следното: кадастърът представлява едно реалити, тоест какво е на място. А от кадастъра аз чух, това, което е в нотариалния акт, това ще напишем.
  Искам да кажа, че наистина има нужда от едно много сериозно писмено становище. Аз съм готова да се даде. Нещата не стоят само в това да усвоим една кола пари. Ако ние ще си направим една кола ядове след това, благодаря за чудната оферта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Няма проблем да дадете становището в комисията. То ще бъде предоставено на всички колеги от комисията, те ще могат да се възползват от него в пренията в зала и в пренията между първо и второ четене.
  Господина и финишираме с изказванията. Заповядайте.
  НИКОЛАЙ КИРОВ, председател на геодезическите фирми: Част от нещата, които исках да споделя, се споделиха и може би като обобщение ще ги споделя съвсем кратко.
  Абсолютно приветстваме идеята да се ускори процеса за създаване на кадастрални карти и регистри. Да се съсредоточи в една организация цялостната дейност. Това всъщност беше задача, поставена още 2000-та година, но за съжаление никой не я реализира и досега това не се постигна. Сега действително трябва да намерим начин да стане бързо.
  По начина, по който се предлага, аз определено считам, че това не може да се постигне сега и по този начин, защото обобщено – ние говорим за кадастрална карта, но ние не правим кадастрална карта. Ние измисляме нови терминологии. Доскоро беше преобразуване, § 31 – откриване производство по създаване на кадастрална карта, § 32 – преобразуване КВС в кадастрална карта. Всъщност това подсказва, че има някакъв проблем. Сега г-жа Стоичкова каза пък, че трансформираме, така че обобщавайки ще кажа само следното: когато се внасят такива промени, те трябва действително много задълбочено да се обсъждат. Ние също сме ги обсъждали. Доста пъти ги обсъждахме, но трябва да си признаем, че ние до единно становище по начина, по който да се изпълни, не стигнахме. Но законопроектът се внесе, което също е едно противоречие.
  В този смисъл, за да обобщя и приключвам. Считам, че следва да се защити държавния интерес, да се съсредоточи в една инстанция всичко, но съгласете се – кадастър геопространствените тайни остава в Министерството на транспорта, кадастъра в Агенцията по кадастъра, специализиран кадастър в общините, а представете си имаме закон, който е в две министерства. Ако не си признаем, че това е част от генезиса на проблемите, които се произвеждат, значи да си затваряме очите. Проблемът в един закон да бъдат две министерства, трябва задължително да отпадне. Вие виждате сега, просто е смешно да се казва кой присъства, кой е вносител. Закон за кадастър и имотния регистър и Министерство на правосъдието няма представител.
  Това са моите бележки. Ние не сме постигнали тази цел, която е записана като основен мотив – да съсредоточим в една инстанция. Тезата на нашата асоциация, е че това трябва да бъде една държавна структура, агенция, която да обединява кадастъра и имотния регистър. Тема по-дълга и широка за обсъждане. Обществения интерес защитен ли е в това предложение, което го правим? Определено не, защото продуктът, който предоставяме на обществото, което е най-важното и същественото за дадено предложение и реформа, той не е по-качествен. Не се подобрява и организацията за предоставянето на този продукт като услуга на обществото, цената му става по-висока. Професионалният подход и нарушен.
  Аз мисля, че ако се замислим първо трябва да създадем цифров кадастър на урбанизираните територии – те са по-ценните и там няма цифров кадастър. Там хората все още работят на копия разпокъсани, не могат да ги свият. А ние правим кадастър там където има цифров кадастър и регистър. Ако действително търсим друга цел, да го направим както трябва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добре. Благодаря Ви. Моля да приключвате, понеже колежката била експерт по други закони, си позволявам да й дам думата и ще я помоля за краткост наистина. Това е последното изказване.
  Адв. ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Благодаря г-н Председател, уважаеми народни представители, аз си позволих да депозирам писмено становище тази сутрин, тъй като наистина в краткото време, което имаме при един дебат, не е възможно да се кажат аргументирано всички проблеми, да се предложат решения и съответно те да се мотивират, така че няма да го чета, предполагам вече го имате. Това, което искам да кажа само за минута и половина е, че все пак внасянето на законопроекта е една стъпка напред. Защото всички ние, които следим реформата в тема кадастър и имотен регистър, очакваме този законопроект от юли месец миналата година. Като работният вариант, който беше качен на сайта на Агенцията по кадастър юли месец миналата година все още стои там, тоест този законопроект, който виждаме в момента, аз там не го видях. И знаем, че преди да се направят тези работни предложения беше предшествано от една упорита работа по развитие на кадастъра. Информацията, която се съдържа в мотивите е очевидно на базата на този анализ.
  Дали ще наречем КВС-та кадастрална карта, или не, не съм сигурна, че това има голямо значение. Значение има това, че в картата на възстановената собственост не навсякъде, но в част от тях има застъпване или разминаване в имотните граници, така наречените контактни зони или бели петна. Такива застъпвания на граници на имоти има и в урбанизираните територии. Тоест, ако ние продължим работата по законопроекта, което според мен е редно, трябва да се съсредоточим върху това да намерим правилното решение и то със законодателни промени, да изпишем вярно реда, по който ще се отстранят грешките, тоест съмнявам се, че ако пренесем картата на възстановената собственост с грешките в кадастралната карта, това ще ни помогне. Напротив, това вероятно ще ни затрудни.
  Но в рамките на 30 секунди аз бих искала да ви предложа нещо друго. Да се опитаме да формулираме в процедурата по приемане на законопроекта изменение на чл. 1 и да напишем целите на кадастъра, защото когато се дебатираше първоначалната редакция 2000 г., единствената цел, която прозираше в закона беше да се създаде имотен регистър. След 15 години ние знаем, че кадастърът има значение за много други неща. И за създаване на портал за пространствени данни, и за предоставяне на цифрова информация за инвестиционните проекти, за големите структурни проекти, и за отчуждаването, и за държавното управление, и за данъчните партиди, и за много други неща.
  Предстои ни транспониране на физическата структура, трябва да изпълняваме други регламенти, които ни карат бързичко да се справим с проблема с цифровата информация на пространстваените данни, така че смятам с тази уговорка да изразя своето мнение, че все пак внасянето на законопроекта е крачка напред и с малко повече работа, мисля че ще се справим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря адвокат Бакалова. От народните представители ако още някой иска да изрази становище. Заповядайте г-жа Янкова.
  ДОРА ЯНКОВА: Един въпрос. Как сте се разбрали, защото в § 27 пише, че общинските поземлени служби ще подпомагат Агенцията. Това са по начина на ръководство и ще издават скици. Общините също ще издават. Достатъчна връзка по между си, електронни подписи, кой ще разписва в тези отношения като цяло. И тъй като общо взето малко разбирам от администрация, не много, пише че общинските поземлени служби в двуседмичен срок трябва да въздадат по районите, картите. Като си правя сметка тук има от определени райони, ръководители на кадастъра. Смятате ли, че в двуседмичен срок, една поземлена комисия може да въздаде всички документи. Има толкова нереални срокове.
  Аз казах – ще се възползвам като опозиция, ще изтече първия месец – ще питам министъра: дайте ми правилника, ще изтече втория месец, ще питам дайте ми правилника, ще питам колко служби са си подали документите. На много голям контрол ще ви подложа, на много голям. Постоянно ще бъдете засипвани с писмени въпроси и ще огласяваме на гражданството какво правите. На изключително голям контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Някой иска ли да отговори? Заповядайте.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Ако ми позволите подред и в много бърз порядък и на г-жа Янкова.
  Първоначално на въпросите или по-скоро коментарите на г-н Боев. Аз имах удоволствието да работя с него като професионалист когато той ръководеше Агенцията по геодезия, Агенция по кадастър по това време. Имали сме много спорове, целта винаги е била една – да имаме основата, да имаме цифров кадастър, на база на който впоследствие да решаваме много други проблеми, а именно т.нар. мултифункционален кадастър. Когато ние целим картата на възстановената собственост да стане, да колегите ме поправят трансформиране, преобразуване, но целта е една и съща на финала, простете аз съм юрист не съм геодезист, когато тя стане кадастрална карта, то тогава ние наистина ще имаме базата данни, ще имаме основата. Без тази основа, събрана на едно място, за какви други проблеми на кадастъра като мултинационален кадастър, като специализиран кадастър, ние можем да говорим, когато ние нямаме основата. Да решаваме проблемите на дворищна регулация, да решаваме проблемите на подземен кадастър, на надземен кадастър, когато ние нямаме основата.
  И затова смятам да приключа в тази посока.
  Г-н Боев отново каза че проблемът не е в КВС-то. Ние също не сме казали, че проблемът е в КВС-то, даже напротив. Това, което споменахме е, че така както 15 години се шуми, че КВС-то е изключително грешно, при анализа, който направихме, се оказа, че не е така. Другата опозиционна теза е, че подобряваме качеството. Ами, именно в тази посока вървим. Не да налеем една кола с пари, както се изказа колегата Белазелкова – да усвоим една кола пари. Точно обратното ние коментираме от самото начало, а именно, че няма да се възлага отново създаването на кадастрална карта на база на КВС. То ще става с усилията на служителите на Агенцията по кадастър, защото там има професионалисти, които беше подчертано вече, че работят добре.
  На практика целта е наистина да обединим данните, да създадем основата за един имотен регистър чрез идентификатор. Да създадем основата кадастър за последващ мултифункционален кадастър, за последващи специализирани данни.
  Другото нещо, което бих искала също да опонирам, че ще има вторичен ефект като заплащане. Не виждам защо, при положение че създадем идентификатор за имот, след това задължително това ще води до промяна на нотариален акт. Няма такова изискване, няма такава необходимост. Освен това, бих искала наистина да наблегна на следното.
  Това трансформиране, преобразуване, простете, отново ще повторя – целта е една. Как се създава кадастрална карта в момента, ако ми позволите, г-жо Янкова. Възлага се с обществена поръчка от Агенция по кадастъра. Държавата, разбира се, дотира това мероприятие. Прави се за урбанизираната територия, преки геодезически измервания с ботуши, със станции, както се спомена, се случва. И категорично не мога да се съглася, че кадастралната карта е толкова грешна, колкото се спомена тук от колегата Балазелкова, ако не се лъжа. За урбанизираната територия се създава чрез преки геодезически измервания, чрез ползване на модерни технологии. За оставащата, т. нар. привързана с контактните зони, земеделската територия, реално фирмите, които изработват кадастралната карта, взимат готовия цифров модел от КВС-то от Министерство на земеделието и храните. Те просто го взимат, привързват го с урбанизираната територия, правят всъщност изчистването на контактната зона и с това се случва кадастралната карта.
  Какво по-различно предлагаме ние сега? Нищо. Единствената разлика е, че това ще е с ресурс, административен на служители на Агенцията по кадастъра, а не чрез възлагане чрез обществена поръчка. Отново ще кажа за нещо, върху което са минали възлагания за преки геодезически измервания по реституционните закони.
  Тук ми опонира колегата, че не е добро досега и защо трябва да продължаваме по този начин. Добре колеги от браншовите организации, тогава защо вие се възползвахте към момента от този недобър метод, за да може вие да създавате кадастралната карта към настоящия момент, взимайки модел от КВС-то за неурбанизираните територии.
  Ще помоля г-н Михаил Киров от СГКК град Ловеч да отговори на г-жа Янкова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Заповядайте, моля.
  МИХАИЛ КИРОВ: В рамките на не повече от 15 секунди. Като началник на службата в Ловеч, ние сме в 21 век реално. Ние поддържаме 85 % от областта в кадастрална карта. Вярно е, че имахме проблеми, г-жа Янкова и ние имаме балкани, също там са проблемите. В рамките на няколко години се изчистиха. Във всяка точка от нашата област, всеки човек може да си поръча скица, за всеки район дали Априлци, дали Троян, дали Ловеч, дали Тетевен. Ние сме реално в 21 век. Проблемът със земеделието беше решен в не по-малки проценти относно преснимане на някои документи. Всичко останало се предаваше бързо, нямаме забележки, малко хартията идва в повече, може би трябва да намерим по-добри варианти за сканиране, но нямаме проблеми.
  Смятаме, че това е най-добрия път и като човек, който поддържа вече години наред 85 % от областта, Ви казвам, че друг път няма. С този ресурс в областта работят 195 човека в отдел ТСУ, земеделие и други такива неща.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Дебата приключи, така че моля гласувайте.
  За – 10, против – 1, въздържали се – няма.
  Законопроектът е приет и ще бъде внесен в зала с положително становище. Благодаря на всички.
  Минаваме към точката Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 554-01-114, внесен от Иван Иванов и група народни представители.
  По тази точка присъства Виолета Ангелиева – директор на дирекция „Технически правила и норми” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  За съжаление няма кой от колегите-вносители да изнесе експозе по проекта, затова ще го направя аз като техен колега от Реформаторския блок. Ще прочета мотивите.
  В устройствените планове на урбанизираните територии и особено в големите градове все по-често като приоритет се залага изграждането на велоалеи иили друга инфраструктура за велосипедно движение, с оглед облекчаване на трафика, облекчаване проблема с паркирането в централната градска част и подобряване на екологичната среда. Изграждането на тротоари също е приоритет, с оглед насърчаване ползването на градския транспорт.
  Макар в действащата уредба на ЗУТ и в Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии да присъстват разписани процедури по изграждане на велоалеи иили друга инфраструктура за велосипедно движение, липсват срокове за реализирането им, независимо от включването им в устройствените планове на съответната територия.
  Предвид на гореизложеното, колегите считат за целесъобразно, съответните местни администрации да бъдат задължени чрез съответните промени в ЗУТ, при извършване на ремонт и рехабилитация на съществуващи пътни артерии, за които е предвидено изграждането на тротоари и велоалеи иили друга инфраструктура за велосипедно движение, същата да бъде реализирана едновременно с извършването на ремонтните дейности. Това, от една страна стимулира местните администрации да извършват комплексни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, а не да се действа на парче, което пък от своя страна, ще окаже положителен дългосрочен финансов ефект, тъй като няма да се налага последващ ремонт или инвестиционни дейности само за изграждане на заложените в устройствените планове велоалеи иили друга инфраструктура за велосипедното движение и нови разходи за това.
  Аз бих добавил, знаете че има множество проекти с европейско финансиране, работиха големи градове основно по тези теми. На много места се предложиха и изграждане на велоалеи. Оказа се, че нашето общество все още не е съвсем готово по тази тема.
  В страните, към които се стремим, всички пътуваме и знаем колко заложено е използването на велосипеда като транспортно средство, със съответна инфраструктура, велоалеи. Да не говорим и колко добре се отразява и по отношение на опазването на чистотата на околната среда, въздуха, пък и на здравето на хората, които ползват подобна инфраструктура. Тоест, аз по принцип подкрепям това усилие на колегите и моля вие да изразите становище, ако обичате.
  ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще разгледам нещата в две направления. Преди всичко искам да ви уведомя, че наистина по този въпрос, той е много важен за нашето общество, тъй като и за цялото ни законодателство до тук, имам предвид Закона за устройство на територията, но по-скоро Закона за движение по пътищата и нормативната им уредба е построен на едни принципи, които сега трябва да ги обръщаме малко, по малко.
  Ние осигуряваме безопасността на колите, а пешеходците и велосипедистите са на последно място. По тези проблеми в министерството е създадена една междуведомствена работна група със заповед на министър Лиляна Павлова и в нея са включени както колеги от различни ведомства, така и от неправителствени организации.
  Една от темите, по които работим е именно по велосипедната инфраструктура, тъй като в наредбата има някои неточности. Все пак тя е била направена преди повече от 10 години – 2004 г. Наредба № 2 за комуникационно-транспортната система в населени места. В нея лятото направихме малки поправки, но те бяха по-скоро козметични, а сега се работи усилено за ремонтиране на тези раздели, свързани с велосипедната инфраструктура, защото дори в законите, не само в ЗУТ, но и в Закона за движение по пътищата, който разглежда сигурността и техническите изисквания, няма ясна дефиниция и определение що е това велосипедна алея, велосипедна пътека се употребява, велосипедна лента и т.н.
  Ние вече сме почти готови, работи се и ще предложим изменения като се започне от самите определения, след това къде могат и къде се допускат велосипедни алеи и т.н., собствеността най-вече, освен принципите, които трябва да се спазват при планиране и проектиране, това са и принципите на интегриране, защото не може да се разглежда един план за велосипедното движение или за велосипедните трасета самостоятелно, сам по себе си или само да се интегрира с устройствените планови и с подробните устройствени планове. Това трябва да е интегрирано и с тези планове за устойчива мобилна интеграция, които по-големите населени места вече имат и ги изпълняват чрез приетите програми.
  Всичките тези елементи ще бъдат изработени и ако излезе необходимост въз основа на изработената техническа уредба, ще се направят промени и в ЗУТ, и в останалите закони, тогава предлагаме да бъде променен и този член от Закона за устройство на територията.
  Конкретно по предложението, бих обърнала внимание на текущи и основни ремонти. Текущ ремонт, вярно така е и в наредбата, но това ще го променим, текущ ремонт, законодателят така е решил, се извършва без разрешение за строеж.
  С един текущ ремонт се подобряват само транспортните, в случая говорим за пътища, персонални някакви характеристики, маркировки и пр., но без съгласуване с органите, които отговарят за организация на движението е немислимо да се изграждат нови велоалеи. Това просто е невъзможно.
  А дори и при основен ремонт, пак казах, може да се помисли за промяна на този член, но след като подготвим измененията в подзаконовата уредба и ако има необходимост от уреждане на отношения или от тези принципи, за които говоря, както и за определенията, което е много важно нещо и те могат вече да бъдат предложени към ЗУТ. А той се подготвя от много ведомства и този пакет от закони има за цел да облекчи административната тежест.
  В момента е в дискусия, но по-голямата част от пакета от закони са подготвени, така че до края на годината ние също ще сме готови до два месеца с тази материя, защото наредбата е огромна, специално с велосипедните трасета, защото то не е въпрос само велоалеи да се изградят, цялата велосипедна инфраструктура обхваща самите велосипедни трасета, паркинги, светофари, станции – както ги има във всички нормални държави за обществените велосипеди и т.н.
  Да не ви отнемам повече време, мисля че така е най-целесъобразно и удачно. Намеренията и предложенията са добри и трябва да се стремим да създаваме нормативни условия за въвеждане на този транспорт у нас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря г-жо Ангелиева. Колеги, изказвания, въпроси? Няма. Добре, отиваме към гласуване. Моля гласувайте.
  За – 1, против – 2, въздържали се – 7.
  Благодаря. Законопроектът не се приема.
  Искам само да кажа, че сега обмисляме възможността за тази изнесена комисия, която все не ни се случва, за да може министър Павлова да представи програмата за развитие на районите с проблеми.
  Между другото, ако сте следили, вчера на заседанието на Министерския съвет бяха отделени едни допълнителни средства около 110 млн., сред които има и доста средства за инфраструктура, пътища в такива тежки райони Северозапад, Североизток, мисля че има и в Южна България, тоест това вече е едно доказателство, че по тази стратегия за развитие на слабо развитите райони, ако мога така да се изразя, започва целево финансиране, защото въпросът с финансите, за съжаление, не ни води доникъде.
  Благодаря на всички. Приятна вечер и до утре.

  (Закрито в 17:00 часа)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

  Стенограф:
  Т. Екимова
  Форма за търсене
  Ключова дума