Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
01/09/2016
  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 654-01-00, внесен от Бойка Маринска и група народни представители.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602-01-48, внесен от Министерския съвет.
  П Р О Т О К О Л
  № 18

  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от господин Любен Татарски, председател на комисията.

  * * *

  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Добър ден, колеги!
  Предложението за дневен ред е:

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от Бойка Маринска и група народни представители.
  2. Представяне и обсъждане на Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, внесен от Министерския съвет.

  Добре дошли – на госпожа Мая Манолова, омбудсман на Република България, и на госпожа Бойка Маринска, която е вносител, на госпожа Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието. Има представители на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и от Българския център за нестопанско право

  Преди да гласуваме дневния ред ще си позволя да Ви запозная със становища относно Законопроекта по отношение на омбудсмана.
  Едното е от Национално сдружение на общините в Република България:
  Уважаеми господин Зеленогорски, в дневния ред на насроченото съответно заседание за изслушване, тъй като Проектът внася важни промени в основния Закон, които не са консултирани с общините, Ви призовавам обсъждането на Законопроекта да бъде отложено. Поемаме ангажимента да извършим спешно проучване на мнението на колегите, да обсъдим и приемем становището за предстоящото на 8 септември 2016 г. заседание на Управителния съвет, което незабавно ще Ви предоставим.
  Убеден съм, че ще намерите подкрепа и от членовете на Комисията и ще съобразите Вашата дейност с демократичните процедури на Сдружението, за най-широко консултиране с общините.
  Аз бих Ви предложил в тази връзка да обмислим възможността тази точка да отпадне от дневния ред с огромно извинение към госпожа Мая Манолова, към госпожа Маринска и към останалите колеги, които са тук във връзка с тази точка от дневния ред.
  Все пак, ако има мнения от страна на колеги народни представители, моля. (Реплики: „Да я отложим!“, „Да отложим!“)
  Да я отложим от днешния дневен ред, да изчакаме становището на Сдружението и да се видим отново…
  Господин Стойчев.
  РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Госпожо Омбудсман! Госпожо Маринска! Ние също сме на мнение, че трябва да се отложи тази точка и сега пристигна и становището на Министерство на регионалното развитие. И тяхното становище е горе-долу в тази посока, че трябва малко по-широко да се обсъди с Националното сдружение проблемът, тъй като преди всичко той е свързан с финансова страна, която за момента тези 93 общини, не всички биха могли да си позволят този разход за издръжката на обществения защитник в общините, така че и ние сме на това мнение – ако е възможно да се отложи тази точка от дневния ред за следващо заседание.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Аз мисля да не отиваме към гласуване и наистина да отложим тази точка от дневния ред, да благодарим на госпожа Манолова, на госпожа Маринска и на останалите колеги, които са тук по тази точка.

  Който е съгласен дневният ред да остане от една точка, тоест Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа, моля да гласува.
  Гласували: за – 10, единодушно се подкрепя.

  По единствената точка за днес:
  ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И МЕРКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
  давам думата на госпожа Мичева, заместник-министър на правосъдието.
  Госпожо Заместник-министър, заповядайте!
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА: Благодаря Ви, господин Председател!
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Желая да представя на Вашето внимание Проектозакона за физическите лица и мерките за подкрепа, като се надявам на Вашата подкрепа по отношение на него.
  Този Закон идва като отговор на международния ангажимент на България. Подписвайки, ратифицирайки Конвенцията за правата на хората с увреждания към ООН, която е в сила за България от 2012 г.
  През 2012 г. и 2014 г. има две осъдителни решения срещу България от Европейския съд по правата на човека в материята „Запрещението“. През 2014 г. Конституционният съд постанови, въпреки че отхвърли искането на омбудсмана да обяви за противоконституционен чл. 5 от Закона за лицата и семейството, в мотивите си изрази своята загриженост, че законодателството на България в материята за хората с психични увреждания, изобщо запрещението е остарял институт и следва да бъде променено и това го възлага на Народното събрание като ангажимент.
  След ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Министерство на правосъдието през 2012 г. е сформирана работна група, която има за задача да изработи законопроект, който да отговаря именно на изискванията на Конвенцията и на международните ангажименти на България. Тази работна група приключи с представения Ви Законопроект.
  Той три пъти беше, може би е един от редките случаи, когато три пъти се обявява за обществено обсъждане един законопроект, тъй като всички, можем спокойно да го кажем, това е едно много трудно, много революционно мислене – да отменим запрещението и с какво да го заменим. Всеки е притеснен в тази област.
  Ние получихме много становища след първото, след второто обществено съгласуване и с министерствата. При изработването на Законопроекта освен неправителствените организации, които представляват хората с психични увреждания, които трябва да участват в законодателния процес, разбира се, участваха и преподаватели по търговско и облигационно право, за да сме сигурни, че правната сигурност, търговския оборот няма да бъдат нарушени по някакъв начин.
  Участва и съдия от Върховния касационен съд, който действително много се ангажира по темата и смятам, че това, което вече Ви представям като краен продукт е наистина, което можахме да постигнем за тези четири години, сме го направили.
  Законът за физическите лица и мерките за подкрепа всъщност взема и една част от Закона за лицата и семействата, взема лицата – физическите, семейството остана в Семейния кодекс и останаха в Закона за лицата и семействата, след тази намеса юридическите лица. Решихме да ги запазим, тъй като, както работа на юридическите лица е възможно някоя хипотеза да не бъде уредена в Търговския закон или в другите закони, има едни Преходни и заключителни разпоредби, които вероятно все още влияят върху брака и затова Законът за лицата и семействата все пак ще остане като нормативен акт.
  Той – съдия Балазелков често казва, че това – Гражданският кодекс на България, не го пипайте! Та, ние не сме го пипнали, но всичко, касаещо правоспособността и дееспособността е внесено в новия Законопроект, където ще видите, че в частта „Малолетни и непълнолетни“ сме направили някои леки изменения именно с оглед осъвременяване на дееспособността на малолетните и непълнолетните.
  Основната идея и разбирането е, че всички хора се раждат свободни. Ако някой има затруднения в определена област, например, ако му липсва крак, ръка, му се слага протеза. Същото разбиране е и по отношение на психичното заболяване. Ако някой не може да се справи в определена област, тъй като има интелектуално затруднение, той следва да получи подкрепа.
  Развили сме именно подкрепеното вземане на решение, кой следва да бъде подкрепен, кой може да го подкрепи. Вие знаете в момента как действа запрещението. Лице, което е слабоумно, което не може да се справя само, му се назначава настойник или попечител, който вместо него, ако е настойник – попечителят, заедно с него, извършва правни действия и на практика хората, поставени под запрещение, са лишени от всякакви права.
  Идеята на новия Законопроект е хората да имат права. Всички хора имат права и в областта, в която те не могат да се справят, получават подкрепа от доверено лице.
  За по-леките случаи е развит институтът на подкрепено вземане на решение. Има и специална съдебна процедура за това. За по-тежките случаи е предвидена Глава трета „Производство в ситуация на риск“.
  Развили сме какво означават мерките за подкрепа, какви видове са всеки вид мерки за подкрепа, как се вземат съдебните производства, обжалването.
  За първи път сме предвидили какво се случва с хората в ситуация на кома. Досега те трябваше да чакат две години от изпадането в такова състояние. Налагаше се техните близки, ако могат да се справят материално с тяхното състояние и да ги лекуват през цялото това време, докато сега още веднага е предвидено съдът да се произнесе и тези хора, ако имат имущество, именно да го използват за своето лечение.
  Вие ще видите колко са дълги Преходните и заключителни разпоредби. Това е така, защото Законът за лицата и семействата уреждащ запрещението действа от 1949 г. и съответно той е оказал влияние на всички, на почти всички нормативни актове, та се наложи да се нанесат корекции съответни.
  В Закона за задълженията и договорите сме се опитали да внесем леки корекции в чл. 26 и чл. 27 и то така, че търговският оборот да бъде спокоен.
  По отношение на, винаги има притеснения, ама тези хора сега ще тръгнат сами да си продават имуществото, с тях ще се злоупотреби – предвидили сме, и с нотариусите много сме го говорили, какво трябва да направим. Вие знаете, че сега, ако отидете при нотариус трябва в днешния ден да се изповяда сделката.
  Изключение се прави за хора, които имат интелектуални затруднения и нотариусът установи, че тези хора сами не могат да се справят при изповядване на сделката и някой трябва да ги подпомогне. И в този случай е предвиден едноседмичен срок, в който нотариусът да събере информация, да събере семейния съвет и да се прецени за този имот, който е собственост евентуално на затрудненото лице, дали следва да бъде извършвана разпоредителна сделка.
  Какво касае повече общините, е може би органът по подкрепеното вземане на решение. Досега кметът беше орган по настойничество и попечителство. И кметовете назначаваха настойниците и попечителите. Сега съдът ще определя кой трябва да бъде довереното лице, но пък кметът или той може да възложи на определено лице от общинската администрация да изпълнява тази функция, има определени компетентности, които аз, дори моето разбиране е, че са много по-леки от в момента от тежестта, която кметът има, да определи настойник, настойнически съвет и т.н.
  Тук е по-лесно: ще отбелязва в регистъра съдебните решения, тоест мерките за подкрепа или защита, ще определя и ръководи лицата, които ще организират работата на индивидуалните съвети, ще изготвя докладите до съда, когато са му поискани. Общо-взето може, разбира се, да поиска и нови мерки за подкрепа или да се прекратят постановените такива, но ми се струва, че по отношение на кметовете сега ще бъде и по-лесно.
  Предвидили сме и едногодишен срок на влизане в сила на този Закон след публикуването, именно за да могат да се подготвят и съдът, и прокуратурата, и местната власт, а и обществото с новите разбирания, с новите функции и компетентности, които всеки от тях ще има.
  Моля за въпроси, ако е необходимо.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, госпожо Заместник-министър.
  Това е една, несъмнено много важна тема.
  Колеги, заповядайте, ако имате въпроси, изказвания, предложения.
  Все пак това е обсъждане на първо четене и при всички случаи ни предстои да влизаме тепърва в детайлите на Законопроекта. Аз лично съм удовлетворен от това, което чух и бих подкрепил Законопроекта.
  Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Аз също съм удовлетворен от това, което чух и с това, с което се запознах като Законопроект. Безспорно, самата водеща Комисия, не е Регионалната комисия.
  Що се отнася до това, че общините ще трябва да се подготвят именно за този процес, за улесняване на тези процедури смятам, че един такъв срок от една година, е достатъчен, през който самите общини да бъдат подготвени.
  Ние, от името на групата на ГЕРБ, ще подкрепим Законопроекта. Разбира се, между първо и второ гласуване, ако имаме съответните забележки или някакви промени, ще ги внесем. Благодаря.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря.
  Колеги, има ли други желаещи?
  Материята е специфична, наистина.
  Заповядайте, господин Славов.
  ИВАН СЛАВОВ : Благодаря.
  Уважаеми господин Председател! Запознах се със Закона. Оценявам го като несъмнено хуманистичен, предизвиква уважение и респект за грижата към определена категория хора в неравностойно положение, хора, които в един момент остават и без близки.
  Несъмнено решенията, които се предлагат чрез Законопроекта, дават повече вяра и доказателство за грижата на държавата ни към хората в неравностойно положение в частта „Хора с психически увреждания“ преди всичко.
  Мисля, че и на органа на местната власт, на местното самоуправление – по-точно,на кмета е отредена подобаваща роля.
  Разбира се, давам си сметка, че Законопроектът представлява квинтесенция на натрупания вече опит в страната ни, тъй както и водещите практики, които имат, несъмнено и роля, и перспектива в осигуряването на грижата, услугата към нуждаещите се от внимание, грижа и подкрепа български граждани.
  Ние ще подкрепим Законопроекта и смятаме, че той е отговор на реални проблеми с надеждни решения. Благодаря.
  ПРЕДС. НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Благодаря, господин Славов.
  Други желаещи? Не виждам.
  Тогава да отидем към процедура по гласуване.
  Моля, който от колегите е съгласен да подкрепим Законопроекта, да гласува.
  Гласували: 10 – за, против – няма, въздържали се – 3.
  Законопроектът е приет и ще бъде внесен с положително становище в залата.

  Благодаря, госпожо Заместник-министър.
  Благодаря и на Вас, и на Вашия екип.
  Благодаря и на Вас, колеги.
  Кратко се оказа днешното заседание, но успяхме да се видим.
  Пожелавам Ви успех след ваканцията, макар че много малко от нас, предполагам, са си почивали, така че с нови сили да работим в новата нова сесия, в която ни предстоят много предизвикателства, включително и президентски избори.
  (Участващите в заседанието представители на неправителствени организации на изключени микрофони изказват благодарност за приетия Законопроект.)
  И ние благодарим.
  Благодаря на всички!

  (Закрито в 16,00 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:

  Найден ЗЕЛЕНОГОРСКИ
  Стенограф:
  Вася Йорданова
  Форма за търсене
  Ключова дума