Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
28/09/2016
  от извънредно заседание на
  Комисията по регионална политика, благоустройство
  и местно самоуправление

  28 септември 2016 година
  П Р О Т О К О Л

  № 20

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители.


  Към протокола се прилага списък на присъстващите народни представители и на гостите.
  Заседанието се откри и ръководи от председателя на комисията г-н Найден Зеленогорски:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - Добър ден колеги и гости!
  Имаме кворум и аз предлагам да започваме работа. Откривам заседанието. За днес имаме една точка за обсъждане, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители.
  Който подкрепя този дневен ред, моля да гласува: - „за“ – 14, против и въздържали се няма.
  Моля, от името на вносителите, който колега е тук да ни запознае със законопроекта.
  Заповядайте г-н Димитров.
  ДИМИТРОВ: - Благодаря г-н председател,
  Уважаеми народни представители, аз и колегата Кристиан Митев сме едни от вносителите на този законопроект, който е внесен още през миналата година. Още тогава ние изразихме някой забележки по него пред г-жа Негенцова и ръководството на Висшия адвокатски съвет. Те бяха взети под внимание и бяха предмет на дълги разговори. Тази година, когато законопроектът беше внесен в комисията по правни въпроси и ние, тук присъстващите трима членове участваме в нея - направихме широк дебат по два от членовете, защото той на практика е устройствен закон и се урежда дейността на адвокатурата. Няма отношение към други. Имаше два члена, в които имаше притеснения, че може на определени категории професии, …. Като на счетоводители, юрисконсулти, да се изземат правомощия и да им се създадат затруднения. В правната комисия, където всичко беше стенографирано, г-жа Негенцова внесе разяснения. В основата си те бяха структурирани по следния начин: всички професии, които по закон имат право да внасят някъде документи, годишни отчети, счетоводни отчети, тези права са им възложени със закон и те разбира се, че ще продължават и ще могат да ги упражняват. Беше заявено категорично видно от стенограмата, че адвокатите по никакъв начин не искат да бъдат нито дипломирани счетоводители, нито юрисконсулти или да изземат други професии, а единствено тези текстове, които фигурираха и които разбира се, ще бъдат спорните и ще бъдат променени в подходящия вид, за което беше постигнато съгласие и за това, че когато отидеш за дадена адвокатска услуга, която трябва да получиш или по-скоро адвокатска помощ, би трябвало да се каже, че ти ще я получиш от лице, което е квалифицирано и е трябвало да е упражнявало тази професия. На проведения разговори в комисията присъстваха дипломирани експерт - счетоводители, счетоводители, Асоциацията на банките, юрисконсултите и още други, които не мога да си спомня. Към тях г-жа Негенцова изрично поясни, какви текстове смята да предложат между двете четения, за да няма колизии, и всички се обединихме около това, че тези текстове удовлетворяват всички и те ще бъдат предмет на законодателна инициатива, когато преминем първо четене. Разбира се от свое име, аз бих искал да помоля колегите сега те да подкрепят този законопроект, а всеки един от тях, ако счита, че тези текстове, които са обещани от г-жа Негенцова и тези разговори, които са проведени и е постигнато съгласие не се изпълнят и направо на второ гласуване категорично да не подкрепят този текст. Но аз пак казвам, съгласието беше постигнато, аз самият имах редица забележки, а на този разговор, който беше в комисията и тя единодушно подкрепи текста – водещата комисия беше постигнато едно съгласие да не се правят непремерени публични изявления, защото може да не бъдат правилно преразказани, да 4ма някаква интрига и впоследствие да се създаде излишно напрежение, което не беше нужно.
  В заключение, правната комисия подкрепи този текст, има съгласие и то да бъде във вида, че всяка професия, която с устройствен закон е предвидено да упражнява дадени правомощия, тя ще си ги упражнява, така, както са й разрешени от закона, а всички останали действия ще се извършват от хора, които са упълномощени пък те да бъдат и еднократно, защото рискуваме всеки да се занимава с процесуално представителство без да носи отговорност за това и без да има възможност на практика да го извършва, както в целия свят. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - заповядайте да се представите. Вие сигурно представлявате Адвокатската колегия И БИХ Ви помолил да кажете няколко думи. Г-н Митев, ако иска и той да вземе думата.
  Заповядайте.
  ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ – заместник-председател съм на Висшия адвокатски съвет.
  Това, което искам да кажа г-н председател, уважаеми народни представители, е, че напоследък се спекулира с този внесен законопроект. А целта е да се подобри правното обслужване на населението адвокатите да слезем по-близо до гражданите да осъществяваме по-ефективно и по-бързо и по-качествено правно обслужване, като далеч не ни е целта да изземваме дейността от която и да е друга професия която по силата на нейния специален закон има правото да упражнява такава дейност. Предполагам, че е разпределен на вашата комисия законопроекта, с оглед ал. 2 на чл. 31, който предвижда достъп до национална база население, която се води в министерството на регионалното развитие. Доста от изказващите се пред медиите спекулират, като заявяват, че по този начин, този текст, както е формулиран ще даде достъп до всички адвокати от целия Европейски съюз да имат достъп до Национална база данни население. Това не е така, защото в самия проект е записано, че адвокатът „и трайно установеният адвокат от ЕС“. Просто пропускат думичката „трайно“ – трайно установеният адвокат от ЕС преди малко направих справка са 65 човека. Значи те се регистрират по сега действащият закон за адвокатурата, чл. 16, има специален ред, изпити и т.н. така, че тази опасност я няма. Но, какво постигнахме като съгласие след многото разговори. Този достъп да бъде не директен, всеки адвокат да го осъществява а да предложим между първо и второ четене вие да го предложите естествено – този достъп да е посредствен и да се осъществява от председателя на адвокатската колегия или упълномощени от него лица. Това са 27 колегии, имаме 27 председателя. Още едно лице да се упълномощи около 50 човека. Освен това някой от критиците ни пропускат факта, че когато по възлагане ние извършваме работа да защитаваме колегите по дела с класифицирана информация, по силата на самото възлагане ние имаме правото по Закона за класифицираната информация, без допуск, без нищо да се запознаваме с делата. Така, че това е по-високата на защита на информацията и ние я имаме. П останалите текстове, които не се коментират, законопроектът е от 92 параграфа, 5 са така дискусионните, другите уреждат наши вътрешни отношения с подобряване на дисциплината. Един от текстовите е срокът за търсене на дисциплинарна отговорност от адвокати, които не си изпълняват задълженията в момента е двугодишен. Сами разбирате, че в рамките на една година ние практически не можем да потърсим дисциплинарна отговорност и ние там предлагаме да се завиши на три години. Така, че това е достатъчно показателно за разумността на предложения от нас текст за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и ви моля, да го подкрепите и между първо и второ четене да се направят съответните прецизирания на текстовете за които да речем ние сме разсъждавали че са разумни по един начин, но след като е минало времето или са проведени дискусии е разумно да бъдат гласувани по друг начин.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - и аз благодаря.
  Колеги, имате думата за въпроси по законопроекта.
  Имаме доста становища по него, ще избегна обичайната процедура да ви запознавам с тях, имате ги всички. Очевидно е, че има 4-5 организации, които изпитват известни опасения от заложени текстове в законопроекта, за което вече стана дума. Очевидно е, че ако законопроекта бъде подкрепен на първо четене, което аз лично ще направя и в зала, това означава, че за второто четене трябва да бъдат изчистени доста текстове включително и тези, най-спорните, за които става дума. Включително и тези, които вълнуват и регионалната комисия да бъдат изяснени, ако трябва да бъдат прецизирани и т.н. доста месеци се търкаляше законопроекта в медийното пространство, доста неща се чуха. Всички сме наясно със ситуацията. В този смисъл аз не чакам някаква бурна дискусия защото тя вече се състояла в обществото и в нашите среди в парламента.
  Но колеги, все пак имате думата за коментари, предложения, въпроси.
  ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: - благодаря Ви г-н председател, уважаеми колеги.
  В допълнение на казаното и от вносителите и от представителите на браншовата организация, прав сте г-н председател, през последните месеци много неща се изговориха за този законопроект и на мен, като на човек, който също упражнява тази за мен благородна и достойна професия на адвокат лично ми е обидно, че в обществото се създадоха възможности, някой умишлено или неумишлено се опита да противопостави много професии. Г-н Димитров заяви, че в правна комисия, там, където е мястото на този закон, тези спорни текстове ще бъдат изчистени, ние също имаме гаранцията за това от нашите колеги, които са вносители и нека преди всичко оттук нататък да се съсредоточим върху въпроса, че наистина този закон урежда преди всичко предмета, упражняването на адвокатската професия, тази професия, от която се изисква да е в помощ на обществото, която изисква едно добро образование, в последствие непрекъснато усъвършенстване. Така, че нека тези спорни въпроси да бъдат изчистен, аз съм сигурен в това, но с цел по-доброто получаване на правна защита от хората, с цел създаване на един адекватен в момента устройствен закон в сферата на адвокатурата и да го подкрепим.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: - и аз ви благодаря. Други желаещи.
  Не виждам други желаещи за изказвания и мнения.
  Тогава да преминем към процедурата към гласуване.
  Който е съгласен, да подкрепим законопроекта на първо гласуване, моля да гласува: „за“ – 10, колегите Карагьозов и Радослав Стойчев също са заявили че подкрепят законопроекта и стават 12 „за“, против – няма, „въздържали се“ – 1, и г-жа Янкова е заявила, че се въздържа при гласуването, стават двама.
  Със 12 гласа „за“ и 2 гласа „въздържали се“ законопроектът е приет от комисията на първо гласуване.
  Надявам се между първо и второ четене да има достатъчен срок, да обсъдим внимателно всичко и да се представи на обществото един поносим и точен закон, по който да се движите. Благодаря на всички, приключихме за днес.
  Закривам заседанието.
  ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  В. Бойчева Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума