Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/01/2017
  1. Обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие, № 602-01-61, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 22.12.2016 г., второ гласуване.
  2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 16.12.2016 г., второ гласуване, продължение.
  3. Разни.
  П Р О Т О К О Л

  № 2

  На 18 януари 2017 г. от 14.30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. То бе открито и ръководено от заместник-председателя господин Александър Ненков.

  ***

  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, добър ден! Откривам заседанието. На господин Зеленогорски му се наложи да пътува, затова днес аз ще водя заседанието.
  Дневният ред е обявен предварително.
  Последната точка ще включим, ако възникне нещо допълнително.
  Подлагам на гласуване така предложения дневния ред.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Единодушно се приема.
  Гости на днешното заседание са: от МРРБ Деница Николова – заместник-министър; Николай Нанков - заместник-министър, Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“, Пенчо Димитров – експерт в дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“, Стоянка Илова – директор на дирекция „Правна“, Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, Милка Гечева – началник на ДНСК; от Агенцията по геодезия, картография и кадастър: Лазаринка Стоичкова, Надежда Таранджийска и Галина Караславова; от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: инж. Светлана Николчева – заместник-председател; от Камарата на архитектите в България: арх. Борислав Игнатов, арх. Петкана Бакалова, Борис Милчев – юрист, Валентина Бакалова – адвокат.

  По т. 1 от дневния ред започваме с по-краткия „Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие“.
  Моля да гласуваме наименованието на Законопроекта.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Единодушно се приема.
  По § 1, § 2, § 3 и § 4 няма постъпили предложения по надлежния ред.
  Моля да ги гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Приети са текстовете за тези параграфи, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

  По т. 2 от дневния ред знаете, че предишния път стигнахме до § 19. Имаше сериозни разногласия между различните институции. Зная, че е имало сериозна работа на работната група през изминалите дни.
  Нека вървим по параграфите и да видим докъде ще стигнем. При широк консенсус от всички Законопроектът би могъл да влезе за гласуване в пленарната зала следващата седмица. Ако срещнем много трудности и нещата не удовлетворяват в широка степен всички заинтересовани страни, може да остане и за следващото Народно събрание.
  Започваме с отложените миналия път параграфи.
  По § 5 има предложение от народния представител Александър Ненков.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Отлагането беше с оглед дискусията по Вашето предложение за създаване на ал. 11. Възраженията бяха основно в частта по изречение второ от текста на предложението. След доста работни срещи и дискусии се опитахме да намерим компромисен вариант на решение. Предлагаме експертно решение, което Комисията ще прецени дали да го възприеме: второто изречение от предложението за ал. 11 да отпадне, а да се създаде нова ал. 12, която да гласи следното:
  „(12) С решение на общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 по предложение на главния архитект на общината може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на първостепенна улична мрежа, за Метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци. Забраната се налага еднократно за срок не по-дълъг от три години.“
  Тук всъщност съображенията ни бяха до отчетем нуждата в определени ситуации, свързани, както се вижда, с обекти, които на практика се явяват публична общинска собственост и са обекти с първостепенно общинско значение, по отношение на тях в определените от Закона случаи, конкретно както става дума в този случай, с квалифицирано мнозинство от общинския съвет, тоест да има консенсус по налагане на такава забрана и по аналогия на строителната забрана, която се налага по чл. 198, всъщност тази забрана по отношение на ограждане на определени имоти или части от тях да бъде със срок не по-дълъг от 3 години.
  Може би колегите нещо ще допълнят.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: В допълнение на това, което каза колегата Тодоров, смятам, че с този текст до голяма степен са защитени и публичният, и частният интерес. Първоначалното предложение наистина беше по-крайно.
  Смятам, че направеното сега предложение е на база на съществуващата ситуация и на консенсус от различните заинтересувани страни. Фактът, че общинският съвет с 2/3 квалифицирано мнозинство има право да го наложи, и то еднократно, и то при положение че е започната процедура по отчуждаване, пак казвам, смятам, че така ще задоволим и публичния, и частния интерес.
  Колеги, заповядайте, имате думата.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Съвсем дребна забележка. Абсолютно приемам съдържанието, смисъла на предложението. Но все пак се иска квалифицирано мнозинство. Явно е важно забраната, ограничението на правата. Мисля, че е редно кметът на общината, като орган на представителната власт, да го внесе, тъй като главният архитект не е орган на представителна власт.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, има ли друго мнение по въпроса?
  Колегите от Столична община също може да се изкажат дали текстът така е по-коректен? Нямате забележки, благодаря.
  Подлагам на гласуване § 5 с така направена нова редакция – заличаването на второ изречение в съществуващата ал. 11 и създаването на нова ал. 12 с текста, който прочете господин Тодоров. В доклада ще бъде отразено коректното изписване.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуване целия § 5 с направените предложения и с гласуваното от миналия път.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 9 има предложение от народния представител Александър Ненков.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Всъщност дискусията започна по двете предложения и беше отложена с идеята да се намери приемлива редакция, която да удовлетворява и двете страни. Сега е очевидно, че самото заличаване или отпадане на предложението е в едната крайност. За да се потърси баланс на интереса, се опитахме да предложим работен текст на редакция:
  „Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Присъединяването се извършва по реда на наредбата по ал. 3 и договора по ал. 2.“
  Смисълът е, че в крайна сметка собствениците не на всички недвижими имоти трябва да са длъжни да се присъединяват към ВиК мрежите и съоръженията, тъй като реално самият недвижим имот не се явява потребител на тази услуга. Той трябва да е застроен, респективно в него да има някакъв живот, било битов или производствен. От тази гледна точка предложението за застроени имоти е целесъобразно.
  Допълненията с препращането към наредбата и към договора по ал. 2 уреждат изключенията, пи които всъщност може да не се налага такова присъединяване. Мисля, че по този начин се отговаря на възраженията, които имаше от страна на колегите от Камарата на архитектите по отношение на задължителното присъединяване на всички.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, имате думата. От Министерството?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНКОВ: Ние заедно сме го работили.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Някой друг иска ли да се изкаже по темата?
  Господин Лилков, Вие оттегляте ли предложението си?
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Приемам предложението и оттеглям моето предложение за § 9.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, подлагам на гласуване целия § 9 с предложената сега редакция.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към § 19. (Шум и реплики.) Той не е гласуван.
  По него има предложение от народния представител Александър Ненков.
  Изказвания?
  СТЕФАН ТОДОРОВ: В работната група на експертно равнище достигнахме до съгласие по текста както е предложението по вносител: „в тридневен срок от влизането им в сила“ да се замени с „от одобряването им“.
  По Вашето предложение колегите от Министерството имат предложение за друга редакция. Идеята беше за обектите извън урбанизираните територии, които представляват не само площни обекти, но са свързани и с довеждаща до тях инфраструктура, производството да отива в един орган, в общинския съвет, както е във Вашето предложение, с оглед по-голямата защита на интересите на собствениците по отношение обявяването на тези планове. Колегите предлагат редакция, при която този тип обекти да бъдат в компетенциите на кмета на общината, като по този начин уведомяването ще бъде индивидуално за всички по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги от Министерството, имате ли коментар?
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: Нашето предложение е в ал. 2 на чл. 129 след думите „както и за поземлени имоти извън границите на населените места и селищните образувания“ да се добави „включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура“.
  По този начин, както господин Тодоров обясни, компетентният орган става един – и за парцеларните планове, за елементите на техническата инфраструктура, и за плана за застрояване – това ще бъде кметът на общината. Съобщаването в тези случаи ще се извършва чрез връчване на съобщения по реда на АПК.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Доколкото разбирам, постигнали сте съгласие по текста.
  Подлагам на гласуване § 19 с така направените промени.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към § 19а, който също е отложен.
  Аз оттеглям моето предложение по този параграф. (Шум и реплики.)
  Преминаваме към § 19б.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Тези параграфи сме гласували до § 21 включително.
  Бяхме оставили за редакция § 19в и поради това, че тя е малко по-значителна, отколкото правно-техническа, е добре да се чуе и да се гласува.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: В резултат на нашата работа, включително в последния момент, уточнихме някои промени в гласуваните алинеи и се налага да ги изчета отново, за да не обяснявам частичните нови редакции.
  Основното е, че целият нов чл. 134а урежда хипотезите на отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта само в плановете по чл. 16а. Направихме нова редакция на ал. 1 по настояване на колегите от Агенцията по кадастър, тъй като в противен случай ще се налага двойно изменение на кадастралната карта, което е абсолютно излишно.
  Няма много да обяснявам, то ще си проличи от съдържанието. Изчитам текстовете на чл. 134а:
  „Чл. 134а (1) Кметът на общината възлага изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16, в едномесечен срок от представянето от заинтересованите лица на влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, или на комбинирана скица, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър, с която се установява непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработването на плана.
  (2) В случаите по ал. 1 с изменението се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, засегнати от непълнотата или грешката, при спазване на правилата на чл. 16, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти на собственици, които не са засегнати от непълнотата или грешката. В случай, че това е невъзможно, равностойни урегулирани поземлени имоти се определят в заповедта по ал. 6 за сметка на други общински имоти в обхвата на плана и/или извън него.
  (3) В случаите по ал. 1 подробният устройствен план не се изменя, когато заинтересованите лица са съгласни да получат или да заплатят парично обезщетение, определено с решение на комисията по чл. 210, или сключат спогодба за уреждане на отношенията си, произтичащи от неизправянето на установената непълнота или грешка. Службата по геодезия, картография и кадастър отразява промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти по реда на чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, коментари? Няма.
  Подлагам на гласуване § 19в с така направеното и изчетено предложение за редакция от адвокат Бакалова.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Параграфи 20 и и 21 са гласувани.
  Стигнали сме до предложението на господин Лилков за създаване на нов § 21а.
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Разбрах, че има нова редакция, постигната в Комисията. Нека да я чуем.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Предвид обсъжданията в работната група, съобразявайки се с аргументите, които колегите изтъкнаха, предлагаме нова редакция, а тя е следната:
  „Всички документи, графични текстове по всички части на инвестиционния проект в електронен формат се съгласуват от проектантите на останалите части по електронен път по ред, установен с наредбата по ал. 5. Не се съгласуват изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.“
  Искаме да кажем, че съществуват PDF-и със сертифицирани цифрови подписи, при които на практика всяко изменение на файла води до сигнализиране към съответните проектанти, тоест има техническо решение и предлагаме да пристъпим към него, за да не се подписваме отново под хартиените копия на проекта. Абсолютно достъпен начин, който не ангажира с нещо повече проектантите.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин Милчев?
  БОРИС МИЛЧЕВ: Аз ще допълня арх. Бакалова. Въвеждането на такава норма изисква отлагателно влизане в сила, ако се приеме, разбира се. Както виждам от текста на предложението, този срок трябва да е поне шест месеца, за да има възможност да се подготви подзаконовата нормативна уредба за това нововъведение.
  Също така преходната разпоредба би трябвало да предвижда – такова е предложението, в този шестмесечен срок кой ред ще се прилага. Предложението е да се прилага редът преди последното изменение на чл. 139, не помня коя алинея.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги от Министерството?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: От гледна точка на това, че предложението се прави между първо и второ четене, то не е съгласувано с Националното сдружение на общините, както и с колегията, предложението на МРРБ е, ако се възприеме, да отпадне фигурата на водещия проектант, която беше въведена през 2015 г. По-скоро за чл. 139, ал. 3 следва да се възстанови предишната редакция на алинеята, а евентуално при следващо изменение на Закона, когато се подготви и останалата законова и подзаконова нормативна уредба и се съгласува, включително с Националното сдружение на общините, може да се обсъжда подобен вариант.
  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Искам да обърна внимание, че текстът за електронно предаване на проекти беше входиран с първото четене на Закона, така че предложението не е ново, а е гласувано и прието.
  Също така това е съгласувано с колегията, чиито представители сме ние.
  Тази технология е абсолютно достъпна, приложена е, да не говорим за най-напредналите страни, но в Македония и в Румъния това вече се прилага от година и е време и ние да вървим напред, а не да връщаме стари редакции на ЗУТ отпреди. Това не е градивно.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, подлагам първо на гласуване предложението на колегата Вили Лилков за създаване на нов § 21а.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 11.
  Може ли да представите редакцията на Министерството?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Предложението на МРРБ е в чл. 139, ал. 3 думите „от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7“ да се заменят с думите „от проектантите на останалите части и от възложителя“.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Подлагам на гласуване предложението за изменение на чл. 139, ал. 3, направено от госпожа Гечева.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 22 няма направени предложения.
  Моля да го гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 23 има предложения от народните представители Методи Андреев, Вили Лилков и Александър Ненков.
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: В предишния параграф, който гледахме, има нова ал. 6, която съм предложил и разгледахме – в § 21а разгледахме чл. 139 и към него предлагам нова ал. 6:
  „(6) Инвестиционните проекти се изработват от проектанти с актуална проектантска правоспособност, което е условие за одобряването им или за съгласуването им.“
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ние де факто отхвърлихме този параграф преди малко? (Шум и реплики.)
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Отхвърлихме първата му част – ал. 3.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: За коректност, вярно е, че Вие не си представихте предложението по втората част и всъщност дискусията се съсредоточи само върху първата, но целият параграф беше подложен на гласуване и беше отхвърлен.
  Ако трябва да изразим нашето експертно мнение по отношение на новата ал. 6, просто имахме категоричното съгласие помежду си, че не можем да я споделим, защото какво значи „проектанти с актуална проектантска правоспособност, като условие за одобряването на проектите им“? По принцип разбираме идеята, но кой на кого, как, по какъв ред и в кой период от време ще предоставя тази информация? Това е нещо, което го няма никъде разписано, така че няма как ние тепърва да вкарваме едно условие в Закона „проектант с актуална проектантска правоспособност“ – такова понятие по принцип няма. Респективно, за да се установява към даден период от време, когато той е бил с актуална правоспособност – според израза, и е направил проекта, пък в следващия момент, ако се окаже, че е без такава, какво значение има? Това е като юридическата правоспособност – или я имаш, или я нямаш. Още повече, ако някой без правоспособност извършва дейности, които я изискват, просто казано, административнонаказателните разпоредби съдържат достатъчно санкции за такива лица, които проектират, без да имат съответната проектантска правоспособност. От тази гледна точка: кой на кого ще дава информация за тази актуалност?
  Зная, ще обясните, че искате да въведете една процедура, но такава процедура трябва да се въведе в Закона, а такава няма. Казвам го за коректност от гледна точка на предложението Ви по ал. 6 – защо не сме я възприели. Такава дискусия е водена, но сме стигнали до това заключение.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги от Камарата, имате думата. От Министерството на същата позиция ли сте по казаното от колегата Тодоров?
  БОРИСЛАВ ИГНАТОВ: Това беше дискутирано многократно и също беше част от първото четене на Закона. Естествено, че някои промени изискват нови процедури, но това не значи, че те не могат да бъдат направени. Целта и общественият интерес в случая са, че проектантската правоспособност може да бъде ограничена или отнета за известен период от време, когато има нарушение. Информацията, за която господин Тодоров попита кой ще я дава, ще я дава Камарата на архитектите или Камарата на инженерите. Ние имаме тази информация, такива регистри. Целта на уредбата е да въведем дисциплина при нас, а не обратното – да искаме нещо, което да облекчи нашите членове. Това е изключително важно и е един от основните моменти в тези предложения. Ако това не се разглежда и въобще вървим назад към ЗУТ от 2014 г., мисля, че това не е градивно и ще доведе до сериозни критики в обществото. Ние в момента се занимаваме да връщаме стари текстове от 2014 г. Какво да им кажем?! – че календарът върви напред, а ЗУТ – назад?!
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Конкретно за настоящия параграф, който коментираме, не връщаме нищо – това за пояснение на Комисията. Господин Тодоров поясни. Може би арх. Игнатов се обърка в случая. Върнахме текстове от предходно разглеждане на параграф, където коментирахме водещия проектант – в чл. 139.
  Тук с ръка на сърцето си признаваме, че въпреки прогреса в Закона от 2015 г. по предложение на бившето ръководство на Камарата на архитектите тогава въведохме института на водещия проектант и отново по тяхно предложение решихме да върнем крачка назад, тъй като видяхме, че това не е най-добрата практика за инвестиционния процес, камо ли с така разписаните текстове от 2015 г. и отговорностите, които респективно се носеха от водещите проектанти.
  Конкретно по обсъждания параграф нищо не връщаме назад, нито в други параграфи. Единствено в чл. 139, коментирайки водещия проектант, тогава направихме отстъп към 2014 г., тъй като, отново повтарям, и на дискусия с браншовите организации сме достигнали до извода, че наистина институтът на водещия проектант не е най-ефективната промяна, която натворихме през 2015 г.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Мисля, че не се разбра правилно изказването на арх. Игнатов. Той имаше предвид цялата концепция, която в момента разглеждаме.
  При първо четене на ЗУТ беше прието, че инвестиционният проект ще се предава в две копия – на хартия и едно копие в електронен вид. Там също е записано, че това ще става по ред, определен в наредбата по обем и съдържание.
  Това, което се предложи в Камарата на архитектите, е вместо съгласуванията на хартия, така или иначе инвестиционният проект се предава в електронен вид, в същата наредба, където ще се упомене как точно ще стане това, да бъде записано, че електронното копие на проекта ще бъде съгласувано от всички проектанти по електронен път, вместо да се подписваме по 12 проектанти на всеки лист хартия, който се предава в общината. В ЗУТ на първо четене мина текст, че ще се предава електронно. Концепцията е съгласуването от проектантите също да става по електронен път към същото копие. Самото електронно копие да бъде съгласувано, за което има такава технологична възможност.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Очевидно има някакво разминаване.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: По същия начин се получава и с удостоверението за това, което говорим – за електронното удостоверение има решение на общото събрание, че Камарата на архитектите ще издава удостоверението на обект, а не за годината, защото има проектанти с отнети права, и то защото са нарушили интересите на възложителите. Тези проектанти са с отнети права за година или за няколко месеца. В конкретния случай те могат да проектират. Идеята е, че ние сме създали електронна система, а не само сме взели решение. Тази система може за всеки обект още буквално още от следващата седмица да издава такива удостоверения. Двете камари ще предоставяме информацията, ще се ангажираме да я предоставяме. Това беше текст, който пази обществения интерес, пази възложителите.
  Искам да поставя въпроса какво става с едно разрешение за строеж, което е изготвено от проектант без правоспособност към момента? (Шум и реплики.)
  Ние пазим обществения интерес от недобросъвестни проектанти, в случая не се възприема тази практика. Има техническо решение, подготвено е.
  Електронно копие на проекта се предава и това е минало на първо четене. Какво пречи това електронно копие да е съгласувано по електронен път от проектантите? Има техническо решение.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Извинявайте, арх. Бакалова, но в момента дебатът е по предложението на господин Лилков за създаване на нова ал. 6 относно изискването инвестиционните проекти да се изработват от проектанти с актуална проектантска правоспособност, което е условие за одобряването или съгласуването на проектите. Тук не говорим за реда, по който ще се извърши съгласуването между отделните части на проекта. Това е тема на друг параграф и на друго предложение.
  По повод на предложението Ви за нова ал. 6 и актуалната проектантска правоспособност като условие за одобряване на проектите, ще Ви дам пример как са уредени нещата в адвокатурата, тъй като един адвокат по същия начин, както и един проектант, работи на базата на специална правоспособност, която е придобил, вписвайки се като адвокат в адвокатската колегия.
  Това, което Вие предлагате, е преди всяко съдебно заседание съдът да влиза в регистъра на адвокатурата и да вижда дали е сложено зеленото тикче срещу името на съответния адвокат. Разбирате ли? Ние говорим за облекчаване на административната тежест, за облекчаване на реда за одобряване на проектите. Ако вменим на органа, сезиран с искане за одобряване на инвестиционните проекти, да проверява правоспособността на проектантите, които са се подписали върху проектите, и то към датата на одобряването, смятам, че ще усложним и без това трудната процедура за издаване на разрешение за строеж.
  Разбирате ли, всяко лице, което възлага инвестиционни проекти, може да се информира от Вашия публичен регистър, така както всеки клиент може да влезе в регистъра на адвокатската колегия, и да провери дали адвокатът, който наема, е с актуална правоспособност, дали не са му спрени правата, дали не му е наложено дисциплинарно наказание с решение на Дисциплинарния съд и т.н. Вие можете да му откажете актуална правоспособност само защото не си е платил членския внос, както се случва и с дисциплинарните производства на адвокатите. Това не ми се струва разумно.
  Що се отнася до начина, по който ще се извършва вътрешното съгласуване на инвестиционните проекти, за да могат те да се внесат с убедеността на всички проектанти, че отделните части са съгласувани, това вече е въпрос на друго Ваше предложение и мястото му не е в този параграф.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Мисля, че достатъчно много аргументи се изказаха по този параграф.
  Ще подложа на гласуване всяко предложение, направено от колегите Андреев, Лилков. (Шум и реплики.)
  Моля да гласуваме предложението на народния представител Вили Лилков за създаване на нова ал. 6 към чл. 139 (§ 21а).
  За – няма, против – няма, въздържали се – 11.
  Сега пристъпваме към § 23, където подлагам на гласуване предложенията на народните представители Методи Андреев и Александър Ненков, които са идентични по смисъл.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По предложението на господин вили Лилков в § 23 иска ли някой да вземе отношение? В работната група очевидно има някакво консенсусно мнение.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Мога да кажа, че това, което отличава предложението на господин Лилков от текста на вносителя (изключвам преномерацията в резултат на предложената от Вас нова алинея), всъщност новата алинея в първата си част е изречение последно в ал. 2, което се предлага да се заличи и се премести в ал. 3. Към него има добавени още две изречения. Ние споделяме предложението в частта „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват“. Следващото изречение, започващо със „Само когато“ е един разказ на действащ текст, който се вметва тук само да се поясни, че когато сме в другата хипотеза, която е законово регламентирана, това не се прави. От правно-техническа гледна точка е просто неприемливо да вадим едно изречение, да го създадем като алинея и към него да дадем описание, че в останалите случаи, които също са законово регламентирани, то не се прилага.
  Склонни сме в чл. 142, ал. 2 да добавим това изречение „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват“. В останалата Ви част, изключвайки преномерацията, предложението се покрива с текста на вносителя като предложение, без, разбира се, двете последни изречения на предложената от Вас ал. 3 и без заличаването на последното изречение в ал. 2.
  Ако сте склонни на този вариант, Комисията би могла по принцип да подкрепи Вашето предложение, но да го даде с такава редакция без това описание, което сте направили. Предполагам, че колегите ще споделят същото мнение, защото до такъв извод стигнахме в Комисията.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Тази сутрин с представители на Камарата обсъждахме този текст на работната група. Предложението всъщност е свързано с притеснения на Камарата и обобщаване на една порочна според мен практика на някои от общините след издаване на разрешение за строеж по реда и въз основа на идеен инвестиционен проект, какъвто е редът по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, по време на строителството се одобряват всички останали части на инвестиционния проект. Някои от общините, одобрявайки съответна част от инвестиционния проект, издават заповеди, вероятно по аналогия със заповедите по чл. 154 за преработка, което не е необходимо. Затова от Камарата предлагат да се постави запетая на изречението, което каза господин Тодоров, и се напише: „без да се издава допълнителен акт“.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Само кратък коментар. Смятам, че текстът „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват“ е достатъчно, защото след като ние нанасяме отметка върху самите чертежи, това коментирахме в работната група онзи ден, че в момента, в който върху техническите проекти се нанесе номерът на строителното разрешение, издадено на база на инвестиционните проекти в идейна фаза, това е абсолютно достатъчно и изобщо няма нужда от допълнителни актове или пък съобщаването им. Като кажем, че не издава никакъв акт, все едно даваме указание.
  Говорихме с колегите от Министерството. Те казаха, че ако се налага, ще направят и указателно писмо в този смисъл. Няма нужда от това допълнение накрая, което само обърква.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, господин Лилков, доколкото разбирам, има някаква консенсусна идея за редакция на това, което Вие сте предложили. Да го подложа ли на гласуване? (Реплики на изключен микрофон от народния представител Вили Лилков.)
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Предложението Ви по § 23 няма да звучи така: „1. В ал. 2 изречение последно се заличава“, а ще звучи:
  „1. В ал. 2 се създава ново изречение: „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват“.
  Останалото от предложението Ви за създаване на нова ал. 3 отпада.
  Другите – без преномерацията, са предложенията на вносителя.
  Ако се съгласите с този вариант, е по-лесно и за Комисията да запишем в доклада, че Комисията подкрепя по принцип предложението, другите предложения са подкрепени и с общата редакция за Вашето предложение, както я прочетох, ще бъде отразено като предложение на Комисията за редакция на този параграф.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ще подложа предложението на гласуване, както Вие сте го предложили, принципно да се подкрепи и после ще гласуваме текста на Комисията с корекцията, която господин Тодоров направи.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Лилков за § 23 с редакцията, която господин Тодоров направи.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 23 с всички предложения и редакции, които бяха направени.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 24 има предложения от народните представители Методи Андреев и Вили Лилков.
  Предложенията на господин Андреев са възприети от Комисията.
  По предложението на господин Лилков някой ще вземе ли отношение? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Методи Андреев.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме предложението на народния представител Вили Лилков.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 11.
  Моля да гласуваме текста на § 24.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 25 – предложение от народния представител Александър Ненков.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 25 с направеното предложение.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 26 няма постъпили предложения.
  Моля да гласуваме текста на вносителя.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Предложение от народния представител Вили Лилков за създаване на § 26а.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Работната група вчера възрази срещу тази редакция на параграфа. Основният мотив на ДНСК беше, че това ще доведе до забавяне на производствата пред ДНСК и необходимост от допълнително искане на документи и т.н.
  Това, което предлага като нова редакция Камарата, е поне да се даде възможност на проектанта по негово желание, не по искане на ДНСК, не в някакво производство, да представя към жалбата на възложителя, който е страна в производството, проектантът, който въпреки че не е страна, да има възможност да представя свои становища, мнения, обяснения по случая, който ДНСК да е длъжна да разгледа в мотивите си. Това е предложението на Камарата, което ще прочета:
  „В производството пред органа по чл. 216, ал. 2 по разглеждане на жалби срещу отказ за одобряване на инвестиционен проект проектантът може да представя писмени становища и обяснения, които задължително се обсъждат в мотивите на акта по повод оспорването на отказа.“
  Това е диспозитивна норма. Тя не задължава ДНСК да събира тези доказателства, но пък дава възможност на проектанта, като лице, срещу което евентуално ще има негативни последствия от това производство, да представи своите писмени обяснения. (Шум и реплики.)
  Считам, че това ще улесни също така в някаква степен ДНСК, защото проектантът е лицето, изработило проекта.
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Всъщност основният аргумент на МРРБ не е от гледна точка икономия на време при производствата по чл. 156 и 216, а основният аргумент е това, че в тези производства се преценява по законосъобразност на строителните книжа, а не по целесъобразност и не с оглед правилността и верността на инженерните решения и изчисления. Това не е обект на тази проверка. От тази гледна точка, когато се преценява по законосъобразност, всички необходими за органа документи, за да прецени по законосъобразност, се изискват, включително одобрените проекти и всичко, което е послужило за одобряването им.
  Що се отнася до възможността възложителят да защити своята позиция като представи становище на проектанта, то в процедурата по чл. 156 и чл. 216 не е изключено, когато се подаде жалба срещу заповедта на ДНСК, към нея да бъдат приложени всички относими документи, които възложителят счита, че ще защитят неговия интерес, както и главният архитект.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има разнопосочни мнения.
  Моля да гласуване предложението на народния представител Вили Лилков за създаване на нов § 26а.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 10.
  По § 27 има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители.
  ОГНЯН АТАНАСОВ (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране): При предишното изменение на ЗУТ пак се предлагаше такъв текст. Тогава Комисията го отхвърли. Предлагам сега също да го отхвърли, защото 0,5 ха е 5000 м² закрита площ. Става въпрос за много утежнени конструкции, както и за доста голямо количество енергия – говорим може би за мегавати енергия и не е редно да минава по такъв облекчен режим. До 200 м² е нормалното и мисля, че така трябва да остане.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Танев.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 10.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Едно уточнение за протокола: да е ясно, че към този текст на вносителя при гласуването на текстовете за оградите по чл. 48 беше направено предложение във връзка с редакцията на ал. 9, която гласувахме, да се направи съответната обвързаност в ал. 1, т. 7 на чл. 147, с изключение на случаите по реда на чл. 48, ал. 9. Това ще бъде добавено технически към текста на вносителя.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря за направеното уточнение.
  Моля да гласуваме целия § 27 с направеното уточнение и отхвърленото предложение на господин Танев.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 28 има направено предложение от народния представител Александър Ненков.
  Моля да го гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 28 с приетото предложение на Александър Ненков.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 29 има направени две предложения от народния представител Александър Ненков.
  Моля да ги гласуваме, те ще бъдат обединени в едно.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 29 с направените допълнителни корекции.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 30 има направени предложения от народните представители Вили Лилков и Александър Ненков.
  По предложенията има консенсус.
  Моля да гласуваме заедно предложенията.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме целия § 30 с приетите предложения.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 31 няма направени предложения.
  Гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 32 има направени предложения от народните представители Методи Андреев и Вили Лилков. Разбирам, че и по тях има консенсусно решение.
  Подлагам заедно двете предложения на гласуване.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 32 с направените корекции.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 33 има направено предложение от народния представител Методи Андреев параграфът да отпадне. Има консенсус по тази тема.
  Нека гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Комисията предлага § 33 да бъде отхвърлен.
  По § 34 има предложение от народния представител Методи Андреев за отпадане.
  Моля да гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 35 няма направени предложения.
  Моля да го гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 36 има предложения от народните представители Методи Андреев, Вили Лилков и Александър Ненков.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Господин Лилков, ако може за улеснение на гласуването и после за доклада на Комисията, предложението Ви по т. 1 преповтаря текста на вносителя, който Комисията трябва да гласува, че отпада, защото е гласувана промяна на категориите на строежите. Ако го оттеглите в тази част, другите предложения могат да бъдат гласувани и подкрепени едновременно, защото са идентични.
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Толкова беше убедителен колегата Тодоров, че нямаше как да му устоите! (Оживление.)
  СТЕФАН ТОДОРОВ: В случая се получава така, че има предложение от Методи Андреев за отпадане параграфа на вносителя е коректно, защото във вида, в който е внесен текстът, трябва да отпадне, тъй като вече е гласувана промяната в категоризацията да отпадне.
  Тъй като има предложения от господин Лилков и господин Ненков по същия член, където да бъдат направени и други изменения – ал. 7 и 8 в същия член 162 да бъдат отменени, мисля, че е логично тук Комисията по принцип да подкрепи предложението на господин Андреев за отпадане на параграфа на вносителя, а по предложение на Комисията ще създадем нов параграф със съответно съдържание. Така би било най-коректно: Комисията да не подкрепи текста на вносителя и да предложи нова редакция на параграфа. (Шум и реплики.)
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Има няколко предложения по чл. 162. Основното предложение е да отпадне параграфът, в смисъл, че всички корекции в Закона, произтичащи от предложената прекатегоризация, която отпадна, систематично трябва да бъдат отхвърлени, защото няма нужда от тези промени.
  Същевременно предложението на господин Ненков касае отпадането на ал. 7 и 8, които касаят водещия проектант, чиято фигура се отрича. Всъщност вече са гласувани първите промени в чл. 139 преди малко, затова тук последователно отменяме текстовете, които касаят водещия проектант. Затова с подкрепата на предложението на господин Ненков параграфът ще се промени по отношение на чл. 162 с отпадането на ал. 7 и 8.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Ще подложа предложенията поотделно на гласуване.
  Първо, моля да гласуваме предложението на господин Андреев за отпадане на § 36.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме заедно предложенията на народните представители Вили Лилков и Александър Ненков, защото са идентични.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 37 има предложение от народния представител Методи Андреев за отпадане на § 37.
  Подлагам го на гласуване.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По §§ 38 и 39 няма направени предложения.
  Моля да ги гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 40 има думата господин Тодоров.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Тук всички, които са направили предложения, са пропуснали да направят предложение за отпадането на този параграф, защото той е свързан с преномерацията на категориите.
  Моля по предложение на Комисията параграфът да бъде отхвърлен.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Моля да гласуваме отпадането на § 40.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 41 има направени предложения от народните представители Методи Андреев, Вили Лилков и Александър Ненков.
  Моля да гласуваме предложението на Методи Андреев за отпадане на § 41.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме предложението на господин Вили Лилков.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 10.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Александър Ненков.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към § 42, където има направено предложение от народния представител Методи Андреев параграфът да отпадне.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 43 има направено предложение от народния представител Методи Андреев.
  Моля да го гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме § 43 с направената корекция.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 44 има предложение от народния представител Методи Андреев.
  Моля да го гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме целия § 44 с направената корекция от колегата Андреев.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Има предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 44а.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Тук след много дискусии стигнахме до заключението, че бихме могли да възпроизведем донякъде проблемите, които съществуват след тълкувателното решение по чл. 208 във вида, в който в момента действа, и да дадем евентуална възможност и след изтичане на сроковете, визирани в текста 5-10, респективно 15 години, при определени условия държавата, респективно общината да може да стартира отчуждително производство. В тези условия изрично е предвидено да се гарантират правата на собствениците, както са разписани в действащия текст на чл. 208, т.е. те могат да предявят претенциите си за промени в действащия подробен устройствен план. Евентуално при постигане на споразумение между двете страни да се пристъпи към отчуждаване, ако собствениците се съгласят на това. По този начин се дава възможност от страна на държавата и общините да започнат отчуждително производство и след изтичане на сроковете по чл. 208, респективно, гарантират се правата на собствениците, че могат да предявят претенциите си и респективно, когато са предявени, няма да бъдат блокирани по някакъв друг начин. Ако не възразявате, да предложа редакция:
  Създава се нов § 44а:
  „§ 44а. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Отчуждително производство по Закона за държавната собственост или по Закона за общинската собственост, започнало след изтичане на сроковете по ал. 1, се спира при подаване на заявление от заинтересован собственик с искане за изменение на плана на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 до влизане в сила на акта за одобряване на изменението на подробния устройствен план за съответния имот. Административното производство за изменението на подробния устройствен план се прекратява, ако се сключи споразумение по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс за продължаване на отчуждителното производство.“
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги от Министерството, съгласни ли сте с така направената редакция? (Шум и реплики.)
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Съгласни сме с така направената редакция. (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, сериозно сте работили през последните дни и явно има резултат.
  Моля да гласуваме предложението на народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 44а, което ще стане текст на Комисията, с корекциите, които господин Тодоров прочете.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 45 няма постъпили предложения.
  Моля да гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Има предложение за създаване на нов § 45а от народния представител Александър Ненков.
  Моля да гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 46 има постъпило предложение от народния представител Методи Андреев – параграфът да отпадне.
  Моля да гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § § 47, 48, 49, 50 и 51 има идентични предложения от колегата Методи Андреев за отпадане на тези параграфи, и тъй като имаме воля в тази насока, ще ги подложа на гласуване заедно.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Моля да се върнем към § 45а.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Поправките действително са редакционни, но е хубаво да ги чуем и да се гласуват като цяло, тъй като се променя подредбата на изреченията в ал. 3 на чл. 218. Колеги, както говорихме в работната група, по същия начин е редакцията:
  „Когато административният акт по ал. 1 е оспорен частично, съдът с определение посочва тази част като предмет на делото, въз основа на което се определя съдържанието на съобщението по ал. 1, т. 1.“
  Това е изречението от действащата алинея.
  Новото изречение е: „Когато е оспорен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.“
  Това изречение става изречение второ.
  Сегашното второ изречение второ става изречение трето: „Определението подлежи на обжалване по реда на Глава 13 от Административнопроцесуалния кодекс“.
  Просто предложението за ново изречение в ал. 3 вместо като изречение трето отива като изречение второ и вместо „решението“ става „актът за одобряването“. По тази причина искахме да го изчетем отново.
  СТОЯНКА ИЛОВА: Ако позволите, бих искала, ако е възможно, да се върнем и на § 45, т. 1, защото тук при разискванията в работната група направихме уточнение, че в ал. 5, изречение първо, след думите „заповедите по“ се добавя „по чл. 156, ал. 3“. (Шум и реплики.) Това е техническа корекция.
  Във второто изречение трябва да се добави същото.

  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Това е техническа корекция, която ще бъде отразена коректно в доклада. Необходимо ли е да я гласуваме?
  Подлагам на прегласуване § 45а, тъй като бяха направени допълнителни корекции и уточнения, предложени от народния представител Александър Ненков.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  По § 52 няма постъпили предложения.
  Моля да го гласуваме.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  Предложения от народните представители Вили Лилков и Александър Ненков за създаване на нов § 52а, идентични.
  Моля да ги гласуваме заедно.
  За – 10, против и въздържали се – няма.
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Тъй като приключих с моите предложения и трябва да тръгвам, силно съм заинтересован по § 52а – въпрос, който поставих на миналото заседание. Нека да минем към този параграф и да припомня, че имам внесено писмено предложение за отхвърлянето му. Ако колегата Ненков е съгласен, ще си тръгна с успокоена душа.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Безспорно беше коректна миналата Ви забележка, която бяхте направили в Комисията. Аз говорих днес по-рано през деня с Вас, че ще оттегля предложенията, свързани със Закона за устройство и застрояване на София, тъй като в момента тече на първо гласуване. Когато следващото Народно събрание прецени, че трябва да го гледа, ще има повече възможност и ще бъде по-коректно, за да се създаде по-добър закон. Можете спокойно да си тръгнете, ще бъдат оттеглени.
  ВИЛИ ЛИЛКОВ: Благодаря.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 53 има предложение, направено от Методи Андреев.
  Някой ще вземе ли отношение по този параграф?
  ПЕНЧО ДИМИТРОВ: По принцип ние подкрепяме предложението на народния представител Методи Андреев за нова редакция на § 53, но искаме от т. 1 по вносител да остане предложението по т. 1, б. „в“ след думите „чл. 224, ал. 1“ да се добави „и 5“. (Шум и реплики.)
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Вчера коментирахме, че размерът на глобата е прекалено висок. Не сме стигнали до консенсус да предлагаме намаление, но имаше съгласие. 10 хил. лв., при условие че имотът може да не струва толкова, затова че си сложил някаква информационна табела в имота без разрешение ми се вижда прекалено!
  Не искам да ме разберете погрешно, но ако в Закона няма предвидена санкция, това е наредбата по чл. 56 и 57 по ЗУТ, няма проблем там, където Законът не е предвидил санкция, в наредбите на общинските съвети да се предвиждат съответните санкции в размери, посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Респективно всяка община би могла да преццицира. Общата норма ще отиде по чл. 233. Прекалено много са 10 хил. лв. Ако оставим настрана, че горната граница е прекалено висока, диапазонът е прекалено висок. Представете си един санкциониращ орган, в случая община Хикс, която и да била тя, има вариации за поставяне на една информационна табелка в имота без разрешение дали да го санкционира 1000 или 10 000 лв. Това създава, как да се изразя меко, предпоставки за евентуални неправомерни действия, които пораждат съмнения за последваща неправомерност, изразяваща се в определени дарове и облаги.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин Тодоров, това дори един политик не може да го извърти така, както Вие го направихте! (Смях, оживление.)
  БОРИС МИЛЧЕВ: Ще си позволя да възразя на господин Тодоров, защото административнонаказателният състав е за допустителство. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) допустителството може да се наказва само ако е предвидено в закон. Иначе, по отношение размера на санкцията, не може с наредба на общинския съвет да се определя наказание за допустителство. Иначе за размера на санкцията съм абсолютно съгласен.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Тук колегите юристи трябва да кажат.
  Склонни ли сте в глобата да бъде редуцирана цифрата? Това не може ли да бъде направено в залата? Ако сега направите предложение, което да гласуваме, ще бъде по-добре. (Шум и реплики.) Колеги, искате ли да направите предложение да редуцираме горната граница, да я занижим и гласуваме в Комисията. Ще е по-коректно. Ако искате, но не сте готови, ще изчакаме, ще продължим до края, Вие го обмислете и после ще се върнем към този параграф за санкциите. Очевидно всички изказвания са в посока на това, че са твърде високи. (Шум и реплики.)
  Трябва да се обединим около някаква горна граница.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Пак повтарям: защо е необходимо да въвеждаме санкция за този тип неща, които като правило като ред, условия за поставяне, премахване, са уредени в наредбата?! Много са различни нещата. Едно е да поставиш преместваем обект без разрешение, примерно турил си един павилион в имота, от който вървят облаги, друго е един информационен елемент. Друго е монументално-декоративен елемент. Ако сложа паметник, който възхвалява дадена личност, ако е на велик българин, какво, ще ме санкционирате ли? А там има ред – дали с разрешение, с изрично съгласие на собственика, там са условията по чл. 56 и 57, разписани са в наредбата. Сега какво значи „допуснал“? Иди доказвай, че не си допуснал в своя имот? Нали няма документ? Самите членове 56 и 57, респективно наредбите, изискват да има учредено право на ползване, под наем или изрично съгласие на собственика в случаите, когато е безвъзмездно. Как ще търсим допустителство? Щом като няма документ, въз основа на който е издадено това разрешение, то поставен обектът, какъвто и да бил той, без разрешение или без съгласие на собственика. Оттам нататък се влиза в нарушенията по наредбите, които, в интерес на истината, в доста наредби достатъчно детайлно са разписани санкциите. Както прецените.. Аз излагам съображения: първо, че санкцията е прекалено висока, второ, не смятам, че в случая тя трябва да бъде уредена тук, при условие че цялата тази материя е предоставена за уредба с наредби на общинските съвети.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Общото мнение е по-скоро тази санкция да остане. Ако трябва, да намалим стойността, но да е записано в Закона.
  Без да съм юрист, смятам, че когато един собственик притежава някакъв имот, той така или иначе има задължение да се грижи за него. Не може някой да поставя някакви неща върху неговия имот и той да не вземе каквото и да било отношение, без да направи някакви постъпки към неговото премахване.
  Колеги от Министерството? Госпожо Гечева, ако може с някаква корекция да вървим напред?
  МИЛКА ГЕЧЕВА: Бих искала само да поясня, без да взимам отношение по размера. Той ще бъде, както го решите.
  Искам да поясня, че в момента в чл. 232 има административнонаказателна разпоредба с абсолютно същия текст, но се отнася за физическо лице, което е допуснало върху негов имот да се постави преместваем обект или рекламен елемент в противоречие на изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2. Глобата за физическото лице е от 1000 до 5000 лв. И в момента има глоба за физическо лице. Очевидно се усеща пропуск, когато нарушителят е юридическо лице. Няма санкция за юридическо лице в чл. 237. Това се прави.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Нека гласуваме предложението така, както е направено.
  ПЕТЯ АВРАМОВА: Нямам пред себе си наредбата и не мога да видя изискванията за поставяне. Имам следния въпрос: тук е употребен термин „информационен или декоративен елемент“. Ако имам имот и поставя табелка „продава се еди-колко си дка и цена еди-колко си“, това минава ли по някакъв ред на наредбата, защото това е информационен елемент в собствен имот. Тогава глобяваме 10 хил. лв. за такава табелка или аз нещо не мога да разбера? Нямам наредбата и не мога да проверя какви са изискванията за поставяне на информационен елемент. (Шум и реплики.)
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Коректен е въпросът на инж. Аврамова. В отделните наредби на общинските съвети, които са „n“ на брой, се получава дефиниране. Това би следвало да се счита за рекламно-информационна табела.
  Да поясня, че това е предложение по искане на Националното сдружение на общините. Има празнота в Закона как се санкционират юридически лица, които виновно допускат в собствен имот да се разполагат преместваеми обекти с целите, посочени и изброени в предложението. Наистина санкцията, размерът на глобата е съобразен, тъй като в чл. 232, ал. 5 конкретно глобата за физическо лице е от 1000 до 5000 лв. Тук да не се получи колизия? (Говори на изключен микрофон.) Санкцията е съразмерна с тази в чл. 232, ал. 5 за физически лица.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Тук с колегите дискутираме разликата в редакцията по отношение на състава за физически лица, където нарушението е, че лицето е допуснало в негов имот да се разположи преместваем обект или рекламен елемент. Сега в състава се включва допустителство – за поставяне на преместваем обект, рекламен, информационен или монументално-декоративен елемент“, тоест за всички тези елементи на градското обзавеждане.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Разковничето е в това, споменах тук коректния въпрос на инж. Аврамова – да се придържаме към редакцията, към дефиницията на чл. 232: „да се постави преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата“, т.е. да отпадне „информационен и монументално-декоративен“.
  БОРИС МИЛЧЕВ: Само да поясня това недоразумение за информационния елемент. Това е проблем на чл. 56. Той не е предмет на сегашното изменение на Закона. Ако четем буквално чл. 56, на нормативна регулация би трябвало да подлежи и всяка пейка, всяко кошче за отпадъци, което се поставя въз основа на разрешение за поставяне и т.н., ако буквално четем текста. Това е свръхрегулация. В общи линии, общините в техните наредби не стигат до такива ексцесии, така че нямам притеснения в това отношение.
  ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА: Доколкото разбрах, предложението на господин Нанков е текстът да звучи така:
  „На лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2…“. Това съвпада с т. 7, ал. 5 на чл. 232.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, мисля, че се уточнихме.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Методи Андреев.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме предложението на вносителя за § 53 с корекциите, които преди малко бяха казани.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Предложение за създаване на нов § 53а, направено от народния представител Александър Ненков. Аз оттеглям своето предложение. (Шум и реплики.)
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  По наименованието на подразделението и § 54 няма предложения.
  Моля да гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 55 има направено предложение от колегата Методи Андреев.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме целия § 55 с направеното предложение.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 56 има направено предложение от колегата Методи Андреев параграфът да отпадне.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 57 има предложение от колегата Методи Андреев параграфът да отпадне.
  Има предложение и от народния представител Александър Ненков.
  Колеги, някой ще вземе ли отношение по тези предложения? (Шум и реплики.)
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Да не се създава впечатление, че са две различни предложения. Текстът по вносител е във връзка с категоризацията, респективно господин Методи Андреев предлага да отпадне, както навсякъде досега е гласувано.
  Предложението на господин Ненков е да се направят съответни изменения в Закона, които не са свързани с тази промяна, а са от гледна точка на ангажиментите на юридически лица и еднолични търговци по отношение на съответните дейности при план за защита при бедствия. Донякъде сме в ситуацията на онези хипотези, когато подкрепяме предложението на господин Методи Андреев да отпадне този параграф, но подкрепяме и предложението на господин Ненков за същия параграф с друга редакция.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Преди малко имахме идентичен случай.
  Моля да гласуваме предложението на колегата Андреев за отпадане на § 57.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме предложението на народния представител Александър Ненков за редакция на § 57.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Има предложение за създаване на нов § 57а, направено от народния представител Александър Ненков.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 58 – предложение от народния представител Методи Андреев – параграфът да отпадне.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 59 – предложения от народните представители Методи Андреев и Александър Ненков.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Двете са идентични. По различен начин са предложени, но са едни и същи като съдържание.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Моля да гласуваме двете предложения, които са идентични.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Подлагам на гласуване целия § 59 с направените корекции.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 60 няма направени предложения.
  Моля да гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 60а. Преди малко казах, че ще го оттегля. Сега и формално го правя.
  Има предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на § 60б, чиято номерация ще се промени, ако се приеме първото предложение.
  ПЕТКАНА БАКАЛОВА: С извинение към експедитивността на работата на Комисията до тук, подозирам, че по този параграф ще се наложи малко повече дискусия, защото освен че това предложение е малко встрани от тематиката на ЗИД на ЗУТ, тъй като нито един от параграфите, гласувани в текста на вносителя и след това, не касаят промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), но и предложението за промяна в ЗКИР е изключително смущаващо по няколко съображения.
  Първо, припомням, че лятото на миналата година, точно преди шест месеца след доста разгорещени дебати отпадна обжалването на първоначалните кадастрални карти с много ясни мотиви и на вносителите по време на обсъжданията, включително с подкрепата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съображенията бяха, че е по-ефективно една одобрена кадастрална карта веднага да може да се изменя по административен ред, вместо да се обжалва в рамките на две инстанции по съдебен ред и при евентуалната й отмяна, което е възможно най-многото, което може да постигне жалбоподателят, да се получи дупка, образно казано, в одобрената кадастрална карта, с последваща процедура на нова кадастрална карта, която отново се изменя.
  В момента текстовете, които се предлагат, първо, не въвеждат възможност за оспорване на първоначалната кадастрална карта във всички случаи, а само по отношение на кадастрални карти за урбанизирани територии, и то само ако те са изработени при съвместяване на информацията от картна основа и преки измервания. Самото предложение и мотивите към него си противоречат. При положение, че кадастралните карти, които ще се създават на база на картата на възстановената собственост, няма да подлежат на обжалване, просто мотивите за обжалване на част от кадастралните карти, и то на част от съдържанието им, с абсолютно нищо не се оправдават. Смятам, че това предложение не трябва да се подкрепя.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги от Агенцията, заповядайте.
  ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА: Искам да направя две уточнения. Съгласни сме, че тази разпоредба, като отмяна на обжалването, беше приета между първо и второ четене по искане на група народни представители. Съгласихме се. Да уточня, всъщност вече има и съдебна практика. Агенцията по геодезия, картография и кадастър по принцип няма проблем с продължаването на разпоредбата, каквато е.
  Мотивите да внесем такава промяна са само и единствено жалби от страна на граждани до Конституционния съд, жалби от страна на граждани до омбудсмана на Република България. От това е продиктувано нашето предложение.
  Ние ще подкрепим изцяло каквото решат народните представители.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Ще призова колегите експерти да бъдем коректни помежду си, за да може народните представители да вземат информирано решение. Да, има жалби от граждани към Агенцията, че сте променили Закона, не Вие, а онези там, както се изразяват, но трябва да им се обясни, че тази промяна е в техен интерес. Тук беше изрично коментирано – могат да се извадят протоколите, стенограмите, че това е в интерес на гражданите, защото, когато оспориш, нищо не печелиш. На Вас като специалисти в кадастъра, Ви е много добре известно какво се случва в резултат на едно оспорване и спечелил жалбата – нищо след това.
  Така, както беше направена промяната в Закона преди време, всъщност дава възможност с новите текстове, които по Вашите предложения бяха възприети, за непълноти и грешки, за всички попълвания и т.н., дават възможност на гражданина веднага на другия ден да защити правата си именно по този ред – чрез отстраняване на явни или неявни фактически грешки, чрез допълване на празноти и грешки в кадастъра и по този начин се решават проблемите. Тоест текстът, който казва, че заповедта не подлежи на обжалване, не представлява акт, който прегражда пътя за защита на гражданите по отношение на тяхната собственост или на някакви други техни интереси и права, поради което няма как да бъде отнесен в категорията на актовете, че се явява в противоречие с чл. 120, ал. 2 от Конституцията, защото константната тълкувателна практика на съда в това отношение е, че само когато изрично въведената забрана за обжалване препятства пътя за защита на гражданите, то тогава може да се търси евентуално нейната противоконституционност.
  От друга гледна точка, ако мога така да кажа, трябва и би трябвало да се има предвид константната практика на Върховния касационен съд в резултат на едно решение (част от него тогава не искахте да възприемете тук), което вече е създало тази унифицирана практика. В нашия случай, ако перифразирам, това винаги е било известно на юристите, занимаващи се с вещни права, че в крайна сметка кадастърът не създава, не поражда, не променя, не изменя и т.н. права. В случая няма какви права да ми бъдат засегнати, ако случайно моят имот го няма в кадастъра или са го отразили по погрешен начин. Това не променя, не отменя моето право на собственост и аз имам пътя на защита по общия ред, а в случая – по отношение на кадастъра, с попълване на празноти, грешки и т.н.
  Така че аргументите, че видите ли, трябва да се отмени забраната за обжалването или неподлежащото на обжалване в случая, или я разпростираме еднакво върху всички, а не така избирателно само върху определена част от заповедите. Това е единият аргумент от мотивите, които аз не мога да приема, защото не са коректни.
  От друга страна, ако имаше някаква връзка в тези изменения с промените, които се правят в ЗУТ, и с оглед евентуално изтървано предложение да се обвържат, и да бъде направено още с проекта при внасяне, да, бих го приел. Но сега изведнъж – предложения на второ четене за изменение в закон, при това съществени, които коренно променят досегашната философия на приетия закон, не става въпрос за редакционни или правно-технически и те да минат на едно четене, най-малкото е некоректно.
  Ако трябва да продължа в духа на изложените от Вас съображения за противоконституционност, трябва да кажа, че в този случай константната практика на Конституционния съд винаги е била подобни текстове, вкарани по този начин и гласувани, да падат само на това формално основание, че са внесени и разгледани на едно четене. Казвам го за коректност и да знаят народните представители дали да подкрепят, или не това предложение.
  Ако смятате, че нещо съществено трябва да се променя, то трябва да си мине през един нормален ЗИД със съответните обсъждания. Това реално сме го обсъждали два дни между колегите експерти в работната група.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Тодоров, бяхте безкрайно изчерпателен.
  Колегата Нанков искаше да вземе отношение по въпроса.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: В унисон с всичко, което казаха и господин Тодоров, и госпожа Бакалова, и госпожа Стоичкова, въпреки че имаше противоречия, факт е, че всъщност има анонс към вносителя на предложението то да бъде оттеглено с цел да не пораждаме противоречиви най-малкото професионални, пък и обществени отношения с така предложените текстове.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Доколкото виждам, няма обща визия върху този параграф, затова съответно оттеглям предложението за § 60б.
  По § 61 има предложение от народния представител Александър Ненков параграфът да отпадне.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 62 и 63 няма постъпили предложения.
  Моля да ги гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 63а.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Има предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 63б.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  По § 64 има направено предложение от народния представител Методи Андреев параграфът да отпадне.
  Гласуваме.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Колеги, по последния § 65 (шум и реплики) правя предложение да бъде отхвърлен.
  СТЕФАН ТОДОРОВ: Срокът на параграфа се обезсмисля. Той беше с оглед промяната в категориите и изработването на подзаконовите актове, така че е логично да отпадне. Законът ще влезе в сила по общия ред – три дни след обнародването.
  ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, преди да подложа на гласуване отпадането на последния параграф, искам да Ви благодаря, защото най-вероятно това е последното заседание на Комисията за 43-тото Народно събрание.
  Във връзка с промените в Закона за устройство на територията искам да благодаря на всички колеги, които много сериозно се включиха в изработването и постигането на консенсус по текстовете на ЗИД на ЗУТ. Специални благодарности на госпожа Дора Янкова, която е изразила сериозна подкрепа на Закона, така че ще се постараем следващата седмица да мине и през пленарната зала. Ще направим всичко възможно да се случи. Пожелавам на всички ползотворна работа! Надявам се скоро да се видим в такъв формат след няколко месеца! Успех!
  За да приключим, правя предложение § 65 да бъде отхвърлен и Законът да влезе в сила по общия ред.
  Гласуваме това предложение.


  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Колеги, хубава вечер!

  (Закрито в 16,25 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Александър Ненков

  Стенограф:
  Виржиния Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума