Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
E-mail: e-mail: kvp@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 102 - 104
Телефон: 02 9393182;
А.Паунова
Комисия по външна политика
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 9393182;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за организацията и дейността на Комисията по външна политика

1. Настоящите правила уреждат дейността и реда за работа на Комисията по външна политика в ХLIII Народно събрание и са приети в съответствие с чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Комисията по външна политика като специализиран орган на Народното събрание участва във формирането и съдейства за провеждането на външната политика на Република България. Осъществява контрол върху прилагането на принципите, целите и функциите на Дипломатическата служба.

3. Комисията по външна политика упражнява своите законодателни и контролни правомощия като разглежда законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени от председателя на Народното събрание. Изготвя доклади, предложения и становища по тях, и изслушва представители на изпълнителната власт в съответствие с Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

4. Комисията периодично изисква информация и изслушва доклади на членове и представители на Министерския съвет и на други държавни институции и организации относно законопроекти, актове и актуални въпроси в областта на външната политика на Република България, относно двустранните отношения с други държави, участието на страната в Организацията на обединените нации и други международни правителствени организации, както и относно формирането на позиции и за ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС и в НАТО.

5. Комисията по външна политика провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията на комисията се ръководят от председателя или от един от заместниците му в съответствие с ПОДНС и Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията.

5.1. Заседанията се свикват от председателя на Комисията, по искане на най-малко на една трета от членовете на Комисията или от председателя на Народното събрание.

5.2. Редовните заседания се провеждат веднъж седмично – в сряда от 14:30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.

5.3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по външна политика.

5.4. Дневният ред на заседанията се предлага от председателя на Комисията или от председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане.

5.5. Председателят на Комисията обявява деня, часа и мястото за провеждане на заседанията на определените за това места в Народното събрание. Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане чрез интернет страницата на Народното събрание, чрез съобщение по електронна поща и на хартиен носител до членовете на комисията. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.

5.6. Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Комисията на хартиен носител и/или чрез електронна поща 24 часа преди заседанието, определено за тяхното разглеждане.

5.7. Комисията по външна политика заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявения час за начало на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

5.7.1. В началото на всяко заседание, членовете на Комисията удостоверяват присъствието си като полагат подпис в присъствен списък.

5.7.2. Председателят на Комисията по външна политика обявява откриването на заседанието при наличие на кворум.

5.8. Комисията по външна политика приема дневния ред и актовете си с обикновено мнозинство при явно гласуване.

5.9. При редовно заседание на Комисията, поканите за участие към ръководствата на съответните министерства и ведомства се отправят в деня предшестващ заседанието, не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието.

5.10. При извънредно заседание на Комисията, покани за участие към представители на съответните министерства и ведомства се отправят след решение за провеждането му или едновременно с насрочването му.

6. Министърът на външните работи се явява пред Комисията по външна политика, за да отговаря на актуални въпроси в съответствие с чл.27 от ПОДНС.

7. Комисията провежда изслушване на дипломатически служители и на други лица, предложени за ръководители на дипломатически мисии на Република България в други държави и към международни организации.

7.1. Изслушването се провежда след започване на процедурата по назначаване и преди получаване на съгласие от приемащата страна.

7.2. Изслушването включва кратко представяне на кандидата от министъра на външните работи или от негов заместник.

7.3. Изслушваното лице представя своите виждания за работата на длъжността, която предстои да заеме.

7.4. Народните представители могат да задават въпроси, отнасящи се до бъдещата служба, дейността и квалификацията на предлагания кандидат, на които той отговаря.

8. При разглеждане на въпроси от обща компетентност, Комисията по външна политика може да провежда заседания с други постоянни или временни парламентарни комисии, в съответствие с ПОДНС.

9. Комисията по външна политика може да образува от своя състав постоянни или временни подкомисии, както и работни групи, които проучват и подготвят доклади, становища и предложения по конкретни въпроси.

9.1. Съставът на всяка подкомисия или работна група се определя от Комисията по външна политика, а нейният председател – от председателя на Комисията.

9.2. Подкомисиите и работните групи работят в рамките на мандат, определен от Комисията. В определения срок те изготвят доклад до Комисията, в който анализират конкретните въпроси и предлагат проект за становище или позиции на Комисията по външна политика.

9.3. Подкомисиите и работните групи са работни органи на Комисията по външна политика.

9.4. Председателите на подкомисиите и на работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания за изготвяне на доклади, становища или позиции, които предоставят на Комисията по външна политика.

9.5. Подкомисиите и работните групи разполагат за дейността си с бюджет, определен от председателя на Комисията по външна политика.

9.6. Временните подкомисии и работни групи прекратяват дейността си след изготвянето на доклад, становище или позиция по въпроса, за който са формирани, освен ако Комисията по външна политика не реши друго.

10. Заседания на Комисията по външна политика:

10.1. Заседанията на Комисията и нейните работни органи са открити, когато комисията разглежда и обсъжда законодателни актове, разпределени по реда на ПОДНС. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.

10.2. При провеждане на срещи, изслушвания и обсъждания на въпроси извън законодателната дейност, заседанията на Комисията по външна политика са закрити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат открити.

10.3. Когато Комисията по външна политика и нейните работни органи обсъждат теми и разглеждат документи, съдържащи класифицирана информация, или важни държавни интереси налагат това, заседанията са закрити.

10.4. Членовете на Комисията по външна политика и всички участващи в заседанията на Комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информацията за лични данни в съответствие с действащото законодателство.

10.5. Членовете на Комисията по външна политика имат достъп до класифицирана информация по въпроси, свързани с нейната дейност, която се ползва в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

10.6. Информацията от обсъжданията и протоколите от закритите заседания обвързва със съответните задължения за нейното опазване всички членове на Комисията и лицата, които имат достъп до заседанията.

10.7. Решенията, приети на заседанията на Комисията по външна политика са публични. По изключение комисията може да реши друго.

10.8. Народните представители, които не са членове на Комисията по външна политика, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.

10.9. Участието на народни представители в закрити заседания на Комисията по външна политика, на която те не са членове, класифицираните документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и се подписват от същите.

10.10. В заседанията на Комисията по външна политика по право участват представители на кабинета на председателя на Народното събрание, упълномощени представители на Президента на Република България, парламентарните секретари, придружаващи представителите на Министерския съвет, както и експертите на комисията.

10.11. Допуска се присъствие на акредитираните журналисти, граждани и организации само на откритите заседания на Комисията, на които е осигурен достъп в съответствие с ПОДНС.

11. Ръководството на Комисията по външна политика може да предоставя информация на средствата за масова информация непосредствено след всяко заседание или в друго определено време.

12. Комисията по външна политика може да привлича експерти за консултации и работа по определени въпроси.

13. За заседанията на Комисията по външна политика се съставят протоколи, въз основа на пълен звуков или стенографски запис.

13.1. Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола.

13.2. Протоколите от откритите заседания се изготвят и публикуват в съответствие с чл.34 ал. 1 и ал.2 от ПОДНС.

13.3. От закритите заседания се изготвя пълен протокол, който се съхранява в секретариата на Комисията, а при определено ниво на класификация се предава за съхранение в сектор „Защита на класифицираната информация” на Народното събрание.

13.4. Председателят на Комисията определя нивото на класификация на протоколите от закритите заседания в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и ПОДНС.

14. Комисията по външна политика се представлява от нейния председател, от упълномощен от него заместник-председател или член на Комисията.

15. По въпроси неуредени с настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на ПОДНС.

16. Предложения за промени в настоящите вътрешни правила се отправят писмено до председателя на Комисията по външна политика. Постъпилите предложения се разглеждат на заседание на Комисията и се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство.


Настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по външна политика са приети на 10 декември 2014 година.