Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
14/05/2015

  Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария, № 502-02-14, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.
  Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (Конвенцията) е подписана във Виена на 5 май 2006 г. от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Конвенцията има за цел укрепване на сътрудничеството между договарящите страни с оглед противодействие на заплахите към обществената сигурност и/или обществения ред, както и по отношение на превенцията, разкриването и полицейското разследване на престъпни деяния. Република България е ратифицирала Конвенцията със закон (ДВ, бр. 88 от 2008 г).
  Меморандумът за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (Меморандумът) е подписан в София на 21 май 2010 г. и е ратифициран от Република България със закон (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
  Целта на Меморандума е да определи ролята и задачите на Секретариата на Конвенцията, сътрудничеството между договарящите страни и Секретариата, подкрепата от страна на договарящите страни за дейността на Секретариата, както и организационните и оперативните възможности на Секретариата. Секретариатът действа като технически експертен орган, упълномощен да подпомага договарящите страни при изпълнението и прилагането на разпоредбите на Конвенцията. Той е институционално свързан с Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF) и е разположен в гр. Любляна, Република Словения.
  Съгласно т. 8 от меморандума Секретариатът се подпомага финансово от договарящите страни и международните партньори, като за първоначален период от две години договарящите страни се съгласяват всяка от тях да направи вноски в размер 10 000 евро (десет хиляди евро) на година, за да се подпомогне покриването на оперативните разходи на Секретариата. Вноските могат да бъдат в брой или под формата на поемане на разходи (in-kind). Съгласно Анекса за изменение на Меморандума, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария, вноската в размер 10 000 евро става ежегодна.
  До момента Министерството на вътрешните работи е превело всички дължими годишни вноски. Разходите, свързани с изпълнението на Анекса, ще се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.
  Тъй като Меморандумът е бил ратифициран със Закон на Народното събрание Анексът за неговото изменение подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България.

  На редовно заседание, проведено на 14.05.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума