Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
10/06/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерския съвет на 01.06.2015 г.
  На 18-ата Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Доха през 2012 г. Европейския съюз (ЕС), неговите държави членки и Исландия заявиха с политическа декларация, че ще изпълняват съвместно ангажимента за постигане на 20 на сто намаление на общите си емисии парникови газове през втория период на Протокола от Киото (ПК) в сравнение с равнището им през 1990 г.
  Споразумението с Исландия е част от предложен от Европейската комисия законодателен пакет от документи за ратификация на Изменението от Доха на ПК, като с него се определят условията, уреждащи участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия, за втория период на задължения по ПК. Това не поражда нови задължения за държавите – членки на ЕС, в т. ч. за България, в допълнение към поетите още през 2009 г. цели по действащия в момента законодателен пакет „Климат - Енергетика“.
  Ратификацията на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото от всяка от държавите членки е необходимо условие за последваща ратификация на този законодателен акт от страна на ЕС.
  С ратификацията на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, ще бъде осигурена абсолютната предпоставка за предоставяне на предписаното количество на държавата (определен брой предписани емисионни единици), чрез който България ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото.

  На редовно заседание, проведено на 10.06.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. След изслушване на мотивите към законопроекта, представени от г-н Бойко Малинов – заместник-министър на околната среда и водите, г-жа Боряна Каменова – директор на Дирекция „Политика по изменение на климата” и г-жа Венета Борикова – началник отдел „Международни преговори и адаптация” в Дирекция „Политика по изменение на климата, народният представител Янаки Стоилов изрази мнение, че не е налице извънредна спешност, която да налага законът да влезе в сила от деня на публикуването в Държавен вестник, както е предвидено в законопроекта, вместо по общия ред.
  В резултат на проведено гласуване, с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  БОРИС СТАНИМИРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума