Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
28/10/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28.09.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 28.10.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от г-н Адам Персенски – заместник-министър на здравеопазването и г-жа Тонка Върлева - началник отдел „Специализирани докторски програми“ към дирекция „Международни дейности, програми и проекти“ в Министерството на здравеопазването, както следва:
  Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 19 май 2015 г. по силата на Решение № 318 на Министерския съвет от 11 май 2015 г.
  Със споразумението се удължава срокът на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ със 7 месеца считано от месец март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране. Целта на продължаването е в рамките на спестени средства да се удължи изпълнението на програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. Сумата, одобрена за продължаване на дейностите, е в размер 572 121 евро.
  Чрез реализирането на националната програма и програмата, финансирана от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,8 на 100 000 население през 2013 г.
  Благодарение на безвъзмездната помощ беше подпомогната страната да осигури: превенция на заболяването сред най-уязвимите групи, наблюдение на пациентите с туберкулоза, стриктно спазване на терапията, особено в продължителната фаза на лечение, недопускане на прекъсване на лечението, включително предоставяне на ваучери за храна на пациенти с туберкулоза, спазване на мерките за инфекциозен контрол, осигуряване на лекарствените продукти за лечение на пациенти с мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза, закупуване на медицински изделия и медицинска апаратура.
  Планираните резултати за периода на удължаването на срока на изпълнението на програмата включват: подкрепа на 29 областни лечебни заведения за контрол на туберкулозата за изпълнение на дейности по осъществяване на пряко наблюдение на лечението в продължителната фаза на болните с туберкулоза, издирване на съмнителни контактни на туберкулоза и насочване за лечение; закупуване и доставка на противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред за пациентите с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB); достигане до 5940 лица, лишени от свобода, със скрининг за инфекция с туберкулоза (чрез анкета, рентгенологичен/флуорографски преглед и туберкулинов кожен тест), както и до 10 000 лица от най-уязвимите групи (бежанци, лица, търсещи закрила, лица от ромската общност, млади хора в риск) със скрининг за риск от туберкулоза.
  Необходимите средства от вътрешното финансиране, в това число и разходите за данъци (включително данък върху добавената стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответната година.
  Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж, освобождаване от мита, данъци и такси и изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума