Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
10/02/2016

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г., и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015, №602-02-3, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2016 г.
  На заседание, проведено на 10 февруари 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник -министъра на външните работи Румен Александров.
  Доверителният фонд се учредява в рамките на Eвропейския фонд за развитие. Целта e да се разработи иновативен европейски прилагащ инструмент, който да привлича средства от донори. Доверителният фонд ще създаде нова форма за европейско сътрудничество за помощ. Фондът има за цел да осигури по-висока степен на координация и по- силно интегриран подход за обстойно справяне с миграционните предизвикателства.
  Основната цел и предназначение на доверителния фонд е да се предприемат действия за разрешаване на кризите в районите на Сахел и езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. Фондът ще действа при субсидиарност и взаимно допълване на инструментите на ЕС. Учредява се за ограничен период – до 31 декември 2020 с цел да бъде даден краткосрочен и средносрочен отговор на предизвикателствата пред трите региона.
  Вноската на Република България в размер на 50 000 евро ще бъде осигурена от бюджетните средства за официална помощ от програмния бюджет на МВнР за съответната година.
  Съгласно чл. 3.2.2 от споразумението за учредяване всяка вноска от донор се извършва след подписване на „сертификат за вноска”, изготвен съгласно образеца в Приложение III и изпратен на Управителя от донора. Всички подписани сертификати от донорите стават част от Приложение ІІ по смисъла на чл. 3.7 от споразумението за учредяване.
  Меморандумът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г., и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015, №602-02-3, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума