Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
18/05/2016

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.
  На заседание, проведено на 18 май 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, одобрен с Решение № 319 на Министерски съвет.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и от постоянния секретар на Министерството на външните работи Василий Такев.
  Със законопроекта се предвиждат няколко групи съществени промени в Закона за чужденците в Република България.
  Въвежда се процедура за предоставяне на статут „лице без гражданство” съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, които Република България е ратифицирала със закон, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 11 от 2012 г.
  Регламентира се понятието „апатрид” като лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство. Урежда се правният статут на апатрида. Статут на лице без гражданство ще се предоставя от дирекция „Миграция” при Министерството на вътрешните работи.
  Предложени са нормативни изменения и допълнения, чрез които да се установят условия и процедури за издаване на документ за пътуване на апатридите, на които страната ни е предоставила статут на лице без гражданство, както и на тези, на които друга държава е предоставила статут на лице без гражданство, постоянно или дългосрочно пребиваващи са в Република България и поради непреодолими причини не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала.
  Със законопроекта се възстановяват разпоредбите, които уреждат снемането на биометрични данни и издаването на карти на членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства.
  Предвидено е създаването на електронен регистър в Министерството на външните работи на издадените карти на членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства. За регистрацията ще бъдат уведомявани Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите (с оглед освобождаването от данъчни задължения) и Държавна агенция „Национална сигурност”.
  Създава се изрична правна уредба по отношение на представяните пред службите за контрол на чужденците документи, съставени в чужбина и удостоверяващи семейни връзки, като се въвежда изискването те да са признати или допуснати за изпълнение по българското право.
  Привежда се синхронизиране с решението на Съда на Европейския съюз по дело С-575/12, според което гражданите на трети държави могат да влизат на територията на Съюза с валиден документ за пътуване и валидна виза, положена в обявен за невалиден паспорт.
  Създава се яснота по отношение на пределите на компетентност на съдилищата в случаите, в които е налице обжалване на откази за издаване на визи.
  Спрямо лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване на основание, че осъществяват търговска дейност в страната се въвежда изискване разкритите 10 работни места да са на пълно работно време. Целта е право на продължително или постоянно пребиваване в страната да могат да получават само лица, които в действителност осъществяват търговска дейност.
  Въвеждат се по-строги изисквания и по отношение на лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване в качеството си на представители на чуждестранни търговски дружества.
  Възстановява се и законовата възможност за продължаване срока на пребиваване на чужденец, който вече се намира на територията на страната, но не може да я напусне поради причини, за които той не носи отговорност.
  Прецизирани са определения, като „държавен интерес” и „хуманитарни причини”, за да бъдат избегнати възможностите за разширителното им тълкуване.
  Друга група промени са насочени към уеднаквяване на терминологията с европейската.
  Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта предвиждат изменения и допълнения в Закона за българските лични документи и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
  Предлаганите промени в Закона за българските лични документи ще създадат по-детайлна уредба на случаите и условията, при които се издават временни паспорти на български граждани.
  В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства се прецизира основанието за обжалване на отказа за издаване на виза на член на семейството на гражданин на Европейския съюз. По този начин се уточняват правомощията на съда в случаите на обжалване, като ще се намали възможността за създаване на разнородна съдебна практика.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума