Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
07/09/2016

  Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместна програма „Евростарс-2“, 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 1 август 2016г.
  На заседание, проведено на 7 септември 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“. Договорът е подписан от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) на 30 декември 2015г. в Брюксел, Кралство Белгия, при условие за последваща ратификация.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от Никола Стоянов, заместник-изпълнителен директор на изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
  Настоящият Двустранен договор, част от програма „Евростарс-2” в рамките на инициативата ЕВРИКА, цели подпомагането на малките и средните предприятия, провеждащи научноизследователска и развойна дейност. Програмата подкрепя предприятията, които участват в съвместни научноизследователски или иновационни проекти в партньорство с друго малко или средно предприятие или с голямо предприятие, или с изследователски организации. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност.
  Съвместната програма „Евростарс” стимулира съвместни международни изследователски и иновационни проекти чрез облекчаване на достъпа на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги.
  Програмата “Евростарс-2“ допринася за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020“, а именно, да се ускори развитието на технологиите и иновациите, които са в основата на конкурентноспособния бизнес.
  Република България е пълноправен член на инициативата ЕВРИКА от 2011 г. Това създаде условия предприятията ни да се възползват от възможностите, които ни се предоставят посредством инициативата ЕВРИКА, така и от съвместната програма „Евростарс-2“.
  Съгласно Решение № 979 на Министерския съвет от 2015 г. разходите за дейностите по организацията и координацията на дейностите по подготовката и участието на Република България в съвместната програма „Евростарс-2“ и за националното финансиране на проектите, участващи в съвместната програма „Евростарс-2”, са за сметка на бюджета на Министерството на икономиката за съответната година съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (НИФ). В качеството си на администрираща институция на Националният иновационен фонд и съгласно Решение № 979 от 2015 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е институцията от българска страна, която финансира българските участници в международните научноизследователски проекти по съвместна програма „Евростарс-2”. Приносът на България към проекта ще бъде в размер на 500 000 евро на година за периода на програмата /2014-2020 г./.
  С договора се предвижда реимбурсиране от Секретариата на инициативата ЕВРИКА на до 20% на изплатените субсидии от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към българските участници в проекти по „Евростарс-2“. Договорът ще допринесе за ефективно изпълнение от българска страна на дейностите по „Евростарс-2“, както и ще ускори развитието на технологиите и иновациите сред средните и малки предприятия.
  Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“ , 602-02-29 внесен от Министерски съвет на 1 август 2016г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума