Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
07/12/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, 602-02-45 внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.
  На заседание, проведено на 7 декември 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, подписано на 21 декември 2015 г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от г-н Ганчо Ганев – директор на Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерство на външните работи.
  Казахстан е първата държава от Централна Азия, с която Европейският съюз договори подобен вид споразумение. То следва да замести и осъвремени Споразумението за партньорство и сътрудничество между двете страни, което е в сила от 1999 г. Състои се от 9 дяла, 287 члена, 7 приложения към търговския раздел и Протокол за административна взаимопомощ по митнически въпроси.
  Споразумението се основава на три ключови елемента - предмет на уреждане в съответните глави, както следва:
  – Политически диалог и сътрудничество в областта на външната политика и политиката на сигурност: Дял I „Общи принципи и цели на настоящото споразумение“ и дял II „Политически диалог; сътрудничество в областта на външната политика и политиката на сигурност“. Дял II съдържа разпоредби относно политическия диалог, демокрацията и върховенството на закона, външната политика и политиката на сигурност, сигурността в областта на космическото пространство, тежките престъпления с международно измерение, предотвратяването на конфликти и управлението на кризи и борбата с тероризма.
  – Дял III - „Търговия и стопанска дейност”- включва широк диапазон от търговски и стопански въпроси простиращи се от движение на капитали и стоки, до интелектуална собственост и обществени поръчки.
  – Отраслово сътрудничество: дял IV „Сътрудничество в областта на икономическото и устойчивото развитие“; дял V „Сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието“; дял VІ „Други политики за сътрудничество“; дял VІІ „Финансово и техническо сътрудничество“.
  В допълнение, със Споразумението се създава институционална рамка (дял VIII „Институционална рамка”), състояща се от Съвет за сътрудничество, Комитет за сътрудничество и Парламентарен комитет за сътрудничество. С него се въвежда и процедура за уреждане на спорове.
  Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България. Ратифицирането на споразумението от Народното събрание на Република България ще препотвърди трайната политическа ангажираност на България с един от приоритетните й партньори в региона на Централна Азия – Казахстан.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума