Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
E-mail: fdc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 284
Телефон: 35-63; 988 13 88; Факс: 988 19 87
Жулиета Георгиева
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на Комисията по отбрана


1.Настоящите правила уреждат реда и работата на Комисията по отбрана при ХLІIІ-то Народно събрание и са в съответствие с чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

2.Комисията по отбрана, като специализиран орган на Народното събрание участва във формирането и съдейства за провеждането на отбранителната политика на Република България.

3.Бюджетът на Комисията по отбрана се съставя и предлага от ръководството на комисията и се утвърждава от председателя на Народното събрание.

4.Комисията по отбрана се представлява от председателя си, упълномощен от него заместник-председател или член на комисията.

5.Комисията по отбрана упражнява своите законодателни и контролни правомощия, като разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от ПОДНС, проекти за решения, декларации и обръщения разпределени от Председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях в съответствие с Конституцията на Република България и ПОДНС.

6.В заседанията на Комисията по отбрана по право участват представители на кабинета на Председателя на Народното събрание, упълномощени представители на Президента на Република България, парламентарният секретар на Министерството на отбраната, както и сътрудниците на Комисията.

7.Комисията по отбрана провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията на Комисията се ръководят от председателя или от един от заместниците му в съответствие с ПОДНС.

7.1.Заседанията се свикват от председателя на Комисията по негово решение или по искане на най-малко една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.

7.2. Редовните заседания се провеждат при нормална натовареност, веднъж седмично – в четвъртък от 14:30 часа, по време на сесиите на Народното събрание.

7.3. Комисията провежда и изнесени заседания във формирования на Въоръжените сили и обекти, свързани с отбраната на страната.

7.4. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по отбрана.

7.5.Дневният ред на заседанията се предлага от председателя на Комисията или от Председателя на Народното събрание, когато заседанието се провежда по негово искане. Комисията по отбрана приема дневния ред с обикновено мнозинство на присъстващите нейни членове.

7.6.Председателят на Комисията обявява писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на определените за това места в Народното събрание. Дневният ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, както и чрез съобщение по електронната поща на членовете на Комисията. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.

7.7.Проектите за становища и доклади на комисията се предоставят от секретариата на Комисията на всеки неин член не по-малко от един ден преди заседанието за приемането им по електронната поща и/или писмено преди заседанието.

8.Комисията по отбрана приема актовете си с консенсус или чрез явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите й членове.

9.Комисията периодично изисква информация и изслушва доклади на министри и представители на Министерството на отбраната и други министерства, на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана по актуални проблеми в областта на отбранителната политика, състоянието на Въоръжените сили на Република България и нивото на националната сигурност на страната.

9.1.При редовно заседание на Комисията по т. 6, покани за участие към представители на съответните министерства и ведомства се отправят не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието.

9.2.При извънредно заседание на Комисията по т. 6, покани за участие към представители на съответните министерства и ведомства се отправят след вземането на решение за провеждането му или едновременно с насрочването му.

10.Комисията по отбрана заседава когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседание кворумът не е на лице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

10.1.При провеждане на заседание, членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.

10.2.При разглеждане на въпроси от общ интерес, Комисията по отбрана може да провежда заседания с други постоянни или временни парламентарни комисии, в съответствие с ПОДНС.

10.3.Всеки първи четвъртък на месеца, ресорният министър се явява пред Комисията по отбрана и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете й на самото заседание при условията и по реда на чл. 27 от ПОДНС.

11.Комисията по отбрана може да образува от своя състав постоянни или временни подкомисии, както и работни групи, които проучват и подготвят становища, доклади и предложения по конкретни проблеми. Подкомисиите и работните групи работят в рамките на мандат, определен от Комисията.

11.1.Съставът на всяка подкомисия или работна група се определя от Комисията по отбрана, а нейният председател – от председателя на Комисията.

11.2.В определения срок те изготвят доклад до Комисията, в който анализират конкретните проблеми и предлагат проект за становище на Комисията по отбрана.

11.3.Информация за работата на подкомисиите и работните групи може да бъде огласявана извън Комисията само по решение на нейния председател.

11.4.Председателите на подкомисиите и работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания и изготвят доклади и становища, които предоставят на Комисията по отбрана. При съществено различие между членовете на работната група по отделен въпрос, нейният председател докладва пред комисията различните позиции и мотивите за тях.

11.5.Подкомисиите и работните групи разполагат за дейността си с бюджет, определен от председателя на Комисията по отбрана.

11.6.Временните подкомисии и работни групи прекратяват дейността си след изготвяне или становище по проблема, за който са формирани, освен, ако Комисията по отбрана не реши друго.

12.Заседанията на Комисията по отбрана са открити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат закрити.

12.1.Членовете на Комисията по отбрана и привлечените за работата на Комисията експерти са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

12.2.Членовете на Комисията по отбрана имат достъп до класифицирана информация по въпроси, свързани с нейната дейност, която се ползва в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

12.3. Народните представители, които не са членове на Комисията по отбрана, могат да участват в нейни заседания без право да гласуват.

12.4.Участието на народни представители в закрити заседания на Комисията по отбрана, на която те не са членове, класифицираните документи и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и се подписват от същите.

12.5.Обсъжданията и изготвените протоколи от закритите заседания са класифицирана информация и обвързват със съответните задължения за нейното опазване всички членове на Комисията и лицата, които са имали достъп до заседанията.

12.6.Решенията, взети на заседания на Комисията по отбрана, са публични. По изключение Комисията може да реши друго.

12.7.Изискванията, свързани със закрития характер на заседанията се отнасят и до заседанията на подкомисиите и работните групи, образувани от Комисията по отбрана.

13.Ръководството на Комисията по отбрана може да предоставя информация на средствата за масова информация непосредствено след всяко закрито заседание или в друго посочено от него време.

14.Комисията по отбрана може да привлича експерти за работа по определени въпроси.

15.За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.

15.1.За заседанията на Комисията по законопроектите, по които е водеща, се водят пълни стенографски протоколи.

15.2.Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола.

15.3.Председателят на Комисията определя нивото на класификация на стенограмите от заседанията, когато заседанията са закрити.

15.4.След изготвянето им протоколите от закритите заседания се предават за съхранение в сектор „Защита на класифицираната информация” на Народното събрание.

16.По въпроси неуредени с настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на ПОДНС.

17.Предложенията от членовете на Комисията и секретариата й за промени в настоящите вътрешни правила се отправят писмено до председателя на Комисията по отбрана и се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство от членовете й.


Настоящите Вътрешни правила за работата на Комисията по отбрана са приети на 11 декември 2014 г.