Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 23 юли 2015 г., Комисията по отбрана обсъди на първо гласуване Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.

  На заседанието присъстваха 15 народни представители. В работата на комисията взеха участие представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Председателят на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

  Законопроектът бе представен от вносителя, н.п. Валентин Иванов Радев, който изложи и мотивите за внасянето му в Народното събрание. В законопроекта се предлага да се въведе императивна забрана за извършване на всякакъв вид дейности, с изключение на разрешените по силата на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини. В своето изказване той отбеляза необходимостта от приемането на такъв закон, които ще отговори на очакванията на обществото за решаване на проблема с утилизацията на боеприпаси на територията на Република България. Подчертано беше заложения в законопроекта по-ефективен контрол на този процес и беше отбелязано, че за изпълнението на дейностите по утилизация най-голям професионален капацитет притежава Министерството на отбраната. Отбелязано беше взаимодействието между МО и МВР в издаването на разрешения за дейности по утилизизирането на боеприпаси, процеса на утилизация, обучението и опазването на здравето и живота на хората при дейностите за обезвреждане на боеприпасите.

  Становищата по предложения законопроект на Министерството на отбраната представиха заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев, заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов и Петър Велчев – председател на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите представи становището на съюза.

  Председателят на Комисията по отбрана Михо Михов представи становища по проектозакона на Правната комисия на Народното събрание, на Министерството на труда и социалната политика, на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на Националния осигурителен институт. В становищата се подкрепя идеята по създаването на правен документ за изпълнение на Конвенциите за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотните мини и тяхното унищожаване.

  В становището на Министерството на отбраната пролича неразбирането на философията на предложения проектозакон и необходимостта му да отговори на очакванията на обществото. Не беше отчетено, че най-добрите специалисти в тази област са именно в Българската армия и решаването на проблема с утилизирането на боеприпасите, технологията на дейността при работа с тях и опазването на здравето и живота на хората, които се занимават с тази рискова дейност трябва да се осъществява от компетентни структури.

  Изказвания в подкрепа на предложения проектозакон направиха заместник-председателят на Комисията по отбрана Янко Янков, народните представители Пламен Манушев, Цветомир Михов, Христо Гаджев и Владимир Тошев.

  След изслушването на мотивите , становищата и обсъждането се проведе гласуване , в което участваха 15 народни представители. С 15 гласа „ЗА“, нито един „ПРОТИВ“ и О „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното

  РЕШЕНИЕ:


  Предлага на Народното събрание, да приеме на първо четене Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума