Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
03/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление № 502-01-96, внесен от Министерския съвет на 23.11.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 03 декември 2015 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление № 502-01-96, внесен от Министерския съвет на 23.11.2015 г.

  В заседанието участваха 13 народни представители. Присъстваха министърът на отбраната Николай Ненчев, заместник- министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев, заместник началника на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов, парламентарният секретар Лора Кендова и експерти от Министерството на отбраната.

  От името на вносителите законопроектът беше представен пред членовете на Комисията от заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев, който изложи мотивите на Министерския съвет.

  Становището на Министерството на отбраната по законопроекта бе представено пред Комисията по отбрана от началника на отдел „КАС“ в дирекция „КИС“ полковник Атанас Мазнев като непосредствено отговарящ за прилагането на разпоредбите на законопроекта. Пред народните представители бе отбелязано, че законопроектът не е минал на междуведомствено съгласуване и Министерството на отбраната има забележки и предложения за изменения на текстове в законопроекта.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Янко Янков, Пламен Манушев, Корман Исмаилов и Михо Михов, като и присъстващите от министерството на отбраната.

  В изказванията си народните представители се обединиха около виждането, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление е изготвен съгласно Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“, приета с Решение по Протокол № 23 от заседанието на Министерския съвет на 10 юни 2015 г.

  Законопроектът цели подобряване на институционалната рамка за електронното управление, която включва създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ и Държавно предприятие „Единен системен оператор“.

  Комисията по отбрана подкрепя решението Държавната агенция да се създаде на базата на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Комисията счита, че предлаганото обединение премахва дублирането на инфраструктура и системи, които двете ведомствени структури изграждаха и ще ограничи и отстрани провеждането на некоординирани политики по електронизиране на услугите за институциите и населението. Комисията по отбрана поддържа подобен подход на централизация и координация, водещ до оптимизиране на процесите в областта на електронното управление и електронните услуги и подобряване на контрола върху дейностите и средствата, отделени за тях. Положителното е, че новата агенция ще има правомощия и функции за изграждане и поддръжка на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление), от които да се възползват всички държавни органи, което ще доведе и до намаляване на средствата, разходвани в областта на електронното управление
  Комисията по отбрана подкрепя и създаването на Държавно предприятие „Единен системен оператор“, което ще бъде собственост на Република България, а Министерският съвет като колективен орган на изпълнителната власт ще има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения както на новата Държавна агенция „Електронно управление“, така и на държавното предприятие „Единен системен оператор“. Облекчава се дейността на администрациите, от които се снемат задълженията за постоянно 24-часово наблюдение и контрол на споделените информационни ресурси, което има значение и по отношение на специалните обекти за нуждите на отбраната и инсталираните мощности за военно време.

  Законопроектът премахва и множество пречки пред изпълнението на електронното управление чрез изменителни разпоредби в редица закони, които до момента са били в противоречие с основни концепции на електронното управление и са възпрепятствали принципа за еднократно събиране на информация и многократното й използване. В това число са и предлаганите промени в ЗОВС, които Комисията по отбрана подкрепя.

  С приемането им се преразпределят съществуващите в чл.40 от закона положения, като в задължение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията остават за съгласуване с Министъра на отбраната въпросите по организиране и ръководство на пощенските и електронните съобщителни мрежи за привеждането на въоръжените сили в по-високи степени на готовност и за съобщително осигуряване на въоръжените сили и на страната в мирно и във военно време. В задължение на новата Държавна агенция „Електронно управление“ се прехвърлят отговорностите по изграждането и поддържането на специалните обекти за нуждите на отбраната, инсталираните за нуждите на отбраната електронни мощности в пунктове за управление и съобщителни мрежи за мирно и военно време. Според Комисията по отбрана предлаганото преразпределение на отговорности не влияе отрицателно върху сигурността и отбраната и същевременно облекчава Министерството на отбраната в изграждането и поддържането на специалните обекти, пунктовете за управление и електронната съобщителна мрежа за нуждите на отбраната. Комисията по отбрана счита за наложително предложенията на Министерството на отбраната за промени в § 48 на законопроекта, във връзка с чл.40 от ЗОВСРБ, да се внесат за разглеждане във водещата комисия между първо и второ гласуване.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в което участваха 13 (тринадесет) народни представители. В резултат на гласуването Комисията по отбрана с 9 (девет) „ЗА“, 1 (един ) глас „ ПРОТИВ“ и 3 (три) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ прие следното

  РЕШЕНИЕ:

  „Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление № 502-01-96, внесен от Министерския съвет на 23.11.2015 г.“
  Форма за търсене
  Ключова дума