Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/02/2016 второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 654-01-12, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 12.02.2016 г., приет на първо гласуване на 18.02.2016 г.
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И
  ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
  (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015г.и бр. 13 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:

  „Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.

  Параграф единствен. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

  1.Досегашният текст става ал. 1 и в него се създава т. 3:
  „3. участие в охраната на държавната граница.

  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Изпълнението на задачите по ал. 1 се възлага на въоръжените сили с акт на Министерския съвет, с който се определя и финансовото и ресурсното осигуряване на участието им

  (3) Министърът на отбраната определя правила за използване на сила при изпълнението на задачите по ал. 1.


  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  1. Параграф единствен да стане § 1 и в него, в чл. 57, ал. 3 накрая да се добави „по предложение на началника на отбраната".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов и Лъчезар Никифоров:

  1. В чл.57, в новата ал.2 в края на текста се поставя запетая и се добавят думите „ , координирани от главния секретар на MBР“.

  2. В чл.57, в новата ал.3 в края на изречението се поставя запетая и се добавят думите „ , по предложение на началника на отбраната".

  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
  Параграф единствен. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:
  „3. участие в охраната на държавната граница.“

  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Изпълнението на задачите по ал. 1 се възлага на въоръжените сили с акт на Министерския съвет, с който се определя и финансовото и ресурсното осигуряване на участието им.

  (3) Министърът на отбраната определя правила за използване на сила при изпълнението на задачите по ал. 1 по предложение на началника на отбраната.“

  Предложение на н.п. Велизар Енчев:
  2. Да се създаде § 2:
  „§ 2. В чл. 130, ал. 5 накрая се добавя „с участието на Въоръжените сили".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов и Лъчезар Никифоров:
  В преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл.39, ал.3 от Закон за министерството на вътрешните работи след основния текст се добавя второ изречение със следното съдържание:
  „Дейностите могат да се извършват във взаимодействие с въоръжените сили и други органи по решение на Министерския съвет."

  2. В чл.39, ал.3, т.3 от Закон за министерството на вътрешните работи думите „както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България." се заличават.

  3. В чл.39, ал.3, от Закон за министерството на вътрешните работи се създава нова т.4 със следния текст:

  „4. взаимодействието между службите за граничен контрол, както и това с въоръжените сили в Република България при съвместната им дейност по охрана на държавната граница."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума