Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, № 602-02-22, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г.
  На заседание, проведено на 23 юни 2016 г., Комисията по отбрана разгледа и обсъди Законопроектът за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора № 602-02-22, внесен от Министерски съвет на 16.06.2016 г.

  На заседанието присъстваха 12 (дванадесет) народни представители.

  В законопроекта се предлага Народното събрание със закон да ратифицира Протокола за присъединяването на Черна гора към Северноатлантическия договор на основание чл. 85, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България предвид на факта, че протоколът представлява допълнение към Северноатлантическия договор. Същият е подписан на 19 май 2016 г. в Брюксел.

  В мотивите на вносителя е изтъкнато, че България, като член на НАТО неведнъж е декларирала принципната си и безусловна подкрепа на политиката на отворени врати на Алианса. Тази подкрепа е гаранция за укрепването на мира, трайната сигурност и просперитета в региона, а отправянето на покана към Черна гора е и несъмнен успех за провежданата от Република България политика.

  Становище на министерството на външните работи беше представено от заместник-министър Валентин Порязов, който изтъкна значението на присъединяването на Черна гора към колективната система за сигурност и отбрана, като фактор за укрепването на сигурността и стабилността в района на Западните Балкани.

  Становище по законопроекта беше представено от Председателя на Комисията по отбрана, който подкрепи законопроекта и обърна внимание на влиянието, което ще окаже присъединяването на Черна гора към НАТО по отношение на Македония и другите страни в региона.

  Изказалите се народни представители изтъкнаха, че Българската държава винаги е подкрепяла Черна гора по пътя на евроатлантическата ориентация на страната, активно е работила с нейното държавно и политическо ръководство и е оказвала необходимата помощ по линия на двустранното военнотехническо сътрудничество.

  В този смисъл може да се очаква, че с пълноправното си членство Черна гора ще допринесе за по-голяма стабилност в района на Западните Балкани.

  След обсъждането беше проведено гласуване в което участваха 12(дванадесет) народни представители. С 12 (дванадесет) гласа „ЗА“, нула гласа „ПРОТИВ“ и нито един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  РЕШЕНИЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България, със закон да ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, подписан на 19 май 2016 г. в Брюксел.
  Форма за търсене
  Ключова дума