Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/07/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 29.07.2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и тяхното унищожаване, № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015г. На заседанието присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи: Зам.министър Красимир Ципов и Кристина Лазарова - нач.отдел „Нормотворческа дейност“.
  Законопроектът бе представен от вносителя Валентин Иванов Радев, който изложи мотивите за внасянето му в Народното събрание. На 01.10.2011 г. за Република България е влязла в сила Конвенцията за касетъчните боеприпаси, с която за страната ни произтичат редица ангажименти с определени срокове за унищожаване на наличните стокови запаси от клетъчни боеприпаси. С предложеният законопроект се регламентират стриктно разрешените от Конвенцията дейности по унищожаване, транспортиране, внос, износ или трансфер с цел унищожаване. Дейностите, които са нормативно регламентирани са разрешени по силата на двете конвенции. Засилва се контрола върху осъществяването на утилизацията, като се възлага на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Възложени са и функции по контрол и съгласуване и на други държавни органи – Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. С внесеният законопроект се цели и максимално ограничаване на процесите по внос и транспортиране на оръжия и боеприпаси с цел утилизация. Предлага се и инкриминиране на осъществяването на всякакви дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини без разрешение или в нарушение на издадено разрешение.
  Представителят на Министерство на вътрешните работи – зам.министър Ципов изрази становище за подкрепа на законопроекта, тъй като детайлно е постигната регламентация на дейности, които са високорискови.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване № 554-01-131, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 08.07.2015 г.
  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред
  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума