Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/10/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 544-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 28.09.2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата № 554- 01- 14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г.

  На заседанието присъстваха от - Министерство на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник министър; Министерство на правосъдието – Вергиния Мичева, заместник министър и Висшия адвокатски съвет – г-жа Ралица Негенцова, председател и Йордан Цветанов, заместник председател.

  Законопроектът бе представен от вносителя Данаил Кирилов, който поясни, че инициативата за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е на Висшия адвокатски съвет в резултат на сериозен дебат за необходимостта от усъвършенстване на правната уредба. Проведено е обсъждане на законопроекта в адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет. Разработената концепция в правни норми е споделена от юристи – народни представители от различни парламентарни групи, които са вносители на законопроекта. В същото време народният представител Кирилов подчерта, че по част от разпоредбите вносителите са изразили резерви. Резервите обхващат следните въпроси:
  - може ли адвокатите да извършват заверка на документи;
  - по отношение на имунитета срещу наказателно преследване при осъществяване на някои процесуални действия, което не се подкрепя;
  - за достъпа на адвокатите до информационните база данни - „Национален регистър на българските лични документи” и до Национална база „Население” и при положение, че не се подкрепя и предвидената удостоверителна функция, също е необоснован;
  - следва ли изискуемият стаж за придобиване на адвокатска правоспособност трябва да е адвокатски или както е досега и е по приемливо да е юридически;
  - по отношение на предвидената административно-наказателна разпоредба, отнасяща се до така наречения „мним адвокат”, чието тълкуване при правоприложението може да създаде конфронтация с други професии, включително изискващи и юридически образование.

  Това са само пет разпоредби, останалите общо 97 разпоредби са в кръга на регламентацията на свободно организираната адвокатска дейност и в защита на принципа на автономна и самоуправляваща се адвокатура, които се подкрепят от вносителите. Господин Кирилов посочи, че един от най-сериозните гаранти за осъществяване на ефективна съдебна реформа е реформирана и независима адвокатура, поради което подкрепата на законопроекта е важна.

  Заместник-министърът на Министерство на вътрешните работи Красимир Ципов обърна специално внимание на внесеното в Комисията становище, с което се подкрепя по принцип законопроекта, но в същото време се правят и мотивирани предложения за подобряване на спорни текстове като по отношение достъпа до Национална база данни „Население” и „Национален регистър на българските лични документи”, с предимство извършване на справки, получаване на копия от документи и др. Обръща се внимание и с оглед защитата на правата на гражданите, страни по различни производства да се дава възможност на адвоката за достъп до материали с изрично упълномощаване, за да не се стига до злоупотреба от неупълномощен адвокат до данни и информация, която обичайно не би им била предоставена. Конкретните предложенията ще бъдат предоставени на водещата Правна комисия в помощ на народните представители при обсъждане на законопроекта на второ четене.

  Ралица Негенцова заяви, че промените, които се предлагат са в обществен интерес, в интерес на гражданите за бързина в правосъдието, сигурност, пестене на време и средства на съдебната система и на данъкоплатците. Адвокатите имат достъп до квалифицирана информация по дела, по които са ангажирани без да са необходими други изисквания и счита, че с направените изменения и допълнения няма да се застраши националната сигурност. Призова да се подкрепи законопроекта като гаранция за повишаване качеството и ефективността на адвокатската професия.

  Заместник министъра на Министерство на правосъдието госпожа Мичева изрази становище за принципна подкрепа на законопроекта и в същото време обърна внимание на някои от дискусионните текстове, които могат да създават проблем при приложението им. Това са текстовете свързани с удостоверителната функция на адвокатите, с пълния достъп до база данни в информационните системи, по отношение на стажа адвокатски или юридически за вписване в адвокатската колегия и др.

  В обсъждането взеха участие народните представители Атанас Атанасов, Хамид Хамид и Димитър Делчев, които подкрепиха по принцип законопроекта. Народният представител Атанас Атанасов обърна внимание, че нормите за получаване на достъп до справки и документи на адвокатите по дела, по които са ангажирани е право, което трябва да отговаря на принципа на равнопоставеност на страните в процеса и не следва да се ограничава.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-114, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23 януари 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума