Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
15/03/2016
  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  предстоящите промени в Министерството на вътрешните работи и постъпилият в 43-то Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обществено обсъждане на предстоящите промени в Министерството на вътрешните работи и постъпилият в Четиридесет и третото народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2016 г.

  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Цветан Цветанов – председател на Комисията.


  * * *

  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Добър ден на всички!
  Искам да благодаря на колегите от Вътрешната комисия, също така на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, на синдикалните организации, че откликнахте на тази покана.
  Като специална Комисия в Народното събрание искаме да дискутираме теми, свързани с предстоящи законодателни промени в сектор „Сигурност”, респективно в Министерството на вътрешните работи. Понеже в публичното пространство има доста различни мнения, смятам, че съвсем закономерно беше да направим такава работна среща.
  Молбата ми към всички, които участват в тази среща, е да се придържаме към някакъв лимит от въпроси и коментари, които ще се правят, за да може да чуем повече различни мнения и, разбира се, да запазим добрия тон, с който смятам, че трябва да дадем и правилните си послания за това, което трябва да направим заедно. Благодаря още веднъж.
  Нека да дадем думата на вицепремиера и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова, за да може да се представят акценти от реформата за законодателните промени, които вече са внесени в българския парламент. Благодаря.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Благодаря, господин Цветанов.
  Благодаря и за възможността да представим нашето предложение за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, заедно с това и нашата визия за по-широки действия за реформиране на Министерството на вътрешните работи.
  След месец ноември миналата година, началото на декември, когато имахме почти подобна по формат среща в парламента заедно със синдикатите, мисля, че постигнахме съгласие, че имаме общо разбиране за необходимостта от реформата. Вашето присъствие и участие днес показва, че наистина темата е доста важна за всички нас.
  Искам да Ви кажа, че лично аз съм удовлетворена от интереса, който има, защото това, което се случва в МВР, и това, което може да се направи за МВР, трябва да бъде наистина обща грижа на всички ни и да направим най-доброто, което е възможно в момента.
  Днешната презентация е съсредоточена върху смисъла на предложенията в Закона за МВР, които сме направили. Ще маркирам по-широките мерки и посоки, по които работим – нещо като Програма за модернизиране на МВР. Най-общо три големи проблема, които сме се опитали да адресираме с промените.
  Първо, това са недостатъчно ясните правомощия на органите за управление и прекомерната им централизация – знаете, 45 хиляди души се водят на щат в Министерството на вътрешните работи. Само за сравнение – около 450 са тези във Финансовото министерство, няколкостотин са тези в Социалното министерство. Това показва, че структурата, която в момента съществува, е изключително натоварена и това провокира обществени реакции, недоволство и наслагва впечатление и отношение към МВР, което, първо, не е правилно, второ – не е заслужено според мен.
  Тромаво управление, дълги управленски вериги за вземане на решения, усложнени бюрократични процедури – това е състоянието в момента. Тук е ръководството – професионалното, политическото ръководство на МВР. Мисля, че всеки един от тях има достатъчно примери за това.
  Друг проблем. От 1991 г. досега са приети четири изцяло нови закона за МВР, като те имат допълнително и 75 промени. Това означава нестабилност на системата, липса на устойчива стратегия за развитие на МВР, непоследователност на реформите в МВР и негативни обществени нагласи към това, което се случва.
  Искам да уточня, и това е по-скоро политическо изказване, моите впечатления през последната една година в МВР са, че всяко едно от ръководствата се е опитало да реши проблем, да направи нещо, което по една или друга причина е останало недовършено, и това усложнява ситуацията, създава допълнителни проблеми. Липсата на институционална памет всъщност или на прекаленото политизиране на работата на институцията води до тази нестабилност в решенията и общото усещане на служителите, на състава, за несигурност.
  Третият, много голям проблем, е известен на всички – недостатъчно средства за защита, остарели технологии, неподдържани информационни системи. Тоест базата, вътрешната управленска инфраструктура не е в добро състояние, не са в добро състояние и средствата, с които си служат нашите служители. Всичко това ни отслабва изключително много. Има системи, които, ако заработят – правим всичко възможно, намерили сме необходимото финансиране – ще подобрят изключително много качеството на работата.
  В крайна сметка условията, при които работят служителите, са далеч от необходимото, далеч от нивото, на което работят нашите колеги в другите държави. В този смисъл основният ни дълг е в тази посока да търсим възможности.
  Що се отнася до числеността на състава. Полицейските служители, пожарникари и спасители в момента са 34 256, като тук се включва и „Гранична полиция”, и Пожарната – не са изцяло само полицията. Специализирана и обща администрация – 4200 човека, лица по трудови правоотношения – 6804. Обща е тенденцията след 2011 г. на спад в числеността на МВР като по друг повод е имало възможност да кажем средно около 4000 – 4500 човека напускат системата всяка година. Така в крайна сметка се оказа и общата сума за миналата година.
  В същото време, пак от 2011 г., се увеличава делът на разходите по перо „персонал”, за да стигнем до 90,71% в момента от общия бюджет на МВР. Това означава липса на възможност за инвестиция в условия на труд, хроничен, изключително болезнен недостиг на средства за издръжка, капиталови разходи и много остарели технологии.
  Основните цели на реформата, както сме си ги поставили, са: първо, финансовото стабилизиране и оздравяване с цел ресурсно обезпечаване на основни дейности на МВР и подобряване на услугите, които предоставяме на гражданите; второ, въвеждане на съвременен модел за управление чрез разграничаване на административните от професионалните и политическите функции с цел оптимизиране на управлението на Министерството на вътрешните работи; третата цел е кадрово и техническо укрепване на полицейските структури – един много важен приоритет за подобряване изпълнението на техните функции; четвърто е постигане на устойчивост на планираните мерки и реформи, даващи ясна перспектива пред служителите на Министерството на вътрешните работи. Тази устойчивост има не само своя нормативен аспект. Тя може да дойде от установяването на такъв модел на управление в институцията, който да гарантира, че резултатът, който постигаме сега в структурно и функционално отношение, ще може да бъде постигнат и в следващите години. Ако трябва да го обобщя или да го нарека с една фраза – на практика правим реформа на управлението в Министерството на вътрешните работи.
  За да можем да покрием всички цели, които сме си поставили, сме определили седем насоки, по които да осъществим тези дейности и на практика да модернизираме Министерството на вътрешните работи.
  Първата е оптимизиране на управлението в Министерството.
  Втората е преструктуриране и отделяне на нетипичните дейности.
  Третата е ефективно управление на финансите и собствеността.
  Четвъртата е нова политика за професионално развитие и подготовка.
  Петата е съвременен модел и стандарти на полицейска дейност; подобряване на условията за работа и технологична модернизация, комуникационно и информационно модернизиране на системите в Министерството на вътрешните работи.
  Във всичките тези седем насоки ще бъдат подготвени планове с мерки. Те вече се работят и имат почти финален вариант. За всяко едно от направленията има определена група, която работи и следи за изпълнението на мерките, не само ги разработва, и един общ Съвет за реформите в Министерството на вътрешните работи.
  Искам да кажа, че това не е формален подход. Този подход е много важен, за да можем да управляваме процесите в хода на тяхното реализиране. Личните ми впечатления и опит показват, че колкото и добре да е структурирана една реформа или да има добра идея за нейното осъществяване, ако тя няма ежедневен контрол, много ясен план на осъществяване и постигане на конкретни резултати, тя много трудно би се случила – и това ще бъде добрият вариант, а понякога и не се случва. Това е обяснението защо някои от много добрите намерения обикновено не успяваме да ги реализираме.
  Изключително важна задача, която поемам и адресирам към себе си е управлението на процеса по реализиране на мерките на реформата.
  Четиридесет и две са основните мерки по тези седем направления – не са представени тук заради ограниченото време. Те са свързани с вътрешнонормативни промени, с решения на ръководството на Министерството на вътрешните работи, затова тук ще се фокусираме само върху предложенията, които са отразени в Закона за изменение и допълнение, както вече казах.
  Първото е по отношение управление на администрацията, що се отнася до оптимизиране управлението на Министерството. Знаете, че в Закона, приет през месец февруари миналата година, беше въведена фигурата на административния секретар. Ние имаме такъв – господин Славчев, но анализът ни показа, че много по-ефективно бихме работили по тази ос на дейност – административната, ако имаме такива аналогични фигури в отделните структури на Министерството на вътрешните работи.
  Със Законопроекта за изменение и допълнение въвеждаме позицията „Административен ръководител” в главните и областните дирекции. Това ще помогне за йерархична координация на административните функции и за възможност, която ще дадем на директорите, да се съсредоточат върху своите професионални задачи.
  На тази графика (показва я) може да видите как са разпределени отговорностите на политическото ръководство, на административното ръководство. Искам да Ви обърна внимание на факта – нещо, което сме обмислили много внимателно, че въвеждането на тази фигура няма да доведе до някакви вътрешни и структурни противоречия, защото йерархично по вертикала ще има методически указания към административните ръководители, но те ще са пряко подчинени на директорите в областните и главните дирекции.
  Другото предложение, което правим – възможност за делегиране на правомощия. Министърът да делегира свои правомощия на ръководни длъжностни лица от Министерството, както и на главния секретар част от правомощията по назначаване и преназначаване на служители по преценка. Тези предложения се правят, за да се избегне ненужната концентрация, която съществува в момента и, за да оптимизираме ежедневните дейности в Министерството.
  Следващата мярка е преструктурирането на Министерството на вътрешните работи за по-добро управление на основните дейности. Имали сме възможност да обсъдим тази посока в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Представила съм на народните представители част от вижданията си по този въпрос.
  Смисълът на преструктурирането е в няколко посоки: първо, за да ограничим съпътстващите или нетипичните дейности от основните политически дейности. Министерството е за това, за да провежда политики, а дейностите, които обезпечава или осигурява, за да предостави на гражданите, имат съвсем друг характер.
  За пример отново ще Ви дам структурата на Министерството на финансите, където в едно малко ядро е съсредоточено политическото ръководство, а всички останали дейности са в основни агенции като Националната агенция по приходите, „Митници” и така нататък.
  Това е съвременната структура за управление на големи конгломерати, каквито в случая все още е Министерството на вътрешните работи.
  Затова, нашето предложение е да се създаде Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”, в който да бъдат съсредоточени дейностите, които МВР извършва, за да предостави услуги на гражданите. След малко, подробно ще Ви го представя.
  Предложението е да създадем Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”, да отделим Дирекцията в Агенция към Министерството, да се създаде Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности”, която има доста специфични задачи, преминаване на специалната куриерска служба към Държавната комисия за сигурност на информацията. Вече с решение на Министерския съвет дружеството БМВ, което е 100% държавно участие, премина към структурата на МВР, и да се създаде ново дружество със 100% държавно участие, което ще има основни ангажименти при осигуряване издаването на личните документи. Това е общата структура, която в тази концепция, би представлявало Министерството на вътрешните работи.
  Предлагам да преминем на следващата графика, която обяснява смисъла на новото преструктуриране.
  Става въпрос за дружествата, които ще подпомагат дейността на МВР и ще бъдат в един общ модел с основата, Държавното предприятие „Център за предоставяне на услуги”.
  Как ще функционира тази система? На изхода й гражданите ще получават услугите, заради които се обръщат към МВР, те ще заплащат услугите в дружеството и средствата ще остават в самото дружество, което ще се явява възложител по изпълнението на основните допълнителни дейности, които го подсигуряват, към двете държавни дружества вътре в рамките на Министерството. Тоест средствата, които МВР ще събира и ще може да кумулира, предоставяйки услуги, ще бъдат включени в процеса на вътрешно управление на системата и ще имат възможност да осигуряват по най-ефективния и бърз начин. Знаете, че това е специфична дейност, свързана с интересите на широк кръг хора, и по този начин ние гарантираме в най-висока степен това, че гражданите ще могат да получат тези услуги.
  В същото време МВР запазва своите контролни и методически функции в тоя процес, като на Изпълнителната агенция от съда се дават правомощия за осъществяване на контрол върху процедурите, които осъществяват дружествата, вътре в рамките на МВР. Целта на тази структура е да не допуснем изкривяване на цените, залитане или някакви злоупотреби.
  Как ще се осъществи създаването на Центъра за предоставяне на услуги? На първо време на два етапа. Първият етап – към него ще премине регистрацията на пътните превозни средства, проектирането, развитието и поддържането на автоматизираните информационни системи. Това означава, че 484 служителя от щата на Министерството в момента, ще преминат на този първи етап към структурата на държавното предприятие.
  Вторият етап – ще се съсредоточи обслужването на гражданите за издаването на българските документи за самоличност. Знаете, не сме се отказали от концепцията за въвеждане на централизиран модел, така както е в съвременните държави, просто много дълго време е отлагана тази процедура – още от 2008 г. на практика не е била осъществена, но така или иначе, това е пътят по който трябва да вървим.
  От тук издаване на други документи и предоставяне на други услуги. Тук сме планирали извеждането от основния щат на МВР на около 948 служители. В крайна сметка, когато финализираме този процес, ще имаме 1432 служители, които ще бъдат извън сегашните рамки на бюджета на МВР, тоест ще ги облекчим на стойност, която много по-късно ще Ви представя, изчислена към момента в най-минималния си вариант, около 23 млн. лв. годишно.
  По отношение създаването на Агенцията „Пожарна безопасност и защита на населението”, която в момента е Главна дирекция, смятаме, че характерът на дейността и опитът в управлението, които има, и вече са установени в Дирекцията, позволява да й се даде повече самостоятелност, което ще даде шанс за по-лесна координация и взаимодействие с други институции, без административното посредничество на Министерството на вътрешните работи. Направих си усилия да проверя, имам справка – на ден около 30 документа се разменят между Агенцията и Министерството само, за да се съгласува едно или друго решение – това е на ден, понякога тези документи са и повече.
  Правейки преструктурирането, ще избегнем тази бюрокрация и ще дадем възможност много по-активно, така както е характерът на самата дейност на Дирекцията в момента, да осъществява своята координация и взаимодействие с други министерства. Тя и сега се осъществява, но трябва да мине през Министъра, през централното ръководство. Тази оперативна самостоятелност ще направи по-оперативна и самата служба. Ще даде възможност на директора да създава съвети и експертни консултативни звена, работни групи, за изпълнението на конкретните задачи и ще отговори на очакването, което е и общоевропейска практика да има една ясна точка за контакт, която да реагира при ситуации на бедствия и аварии. Подобрени възможности ще даде за разработване на проектни предложения за кандидатстване по различни европейски програми, включително и районните структури на Пожарната, в качеството им на отделно юридическо лице.
  Искам да кажа, че няма пряк финансов ефект върху бюджета на Министерството на вътрешните работи тази мярка, но ще има много голям ефект върху мобилността на Дирекцията, на нейното управление и на нейното функциониране. Съдейки по опита и на други държави, тук в последствие във времето този процес може да се развие, може да се потърсят други възможности за координация или форми, така че гражданите да получават по-бързо тази услуга.
  Изпълнителната дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”, знаете, че са голяма част от задълженията, които МВР има към своите служители, изключително голяма част – тук има и много висок щат, има много собственост и обекти, които трябва да бъдат управлявани, затова извеждането им в отделна изпълнителна агенция ще има ефект, който ще подобри управлението на този процес, и самата Агенция може да изпълнява функциите на орган по методическо ръководство за провеждането на обществените поръчки или за централизирано звено за такива поръчки. Много има да се оптимизира по тази линия, изключително много – и да се електронизират процесите, и да се преструктурират, защото 5 млн. са само средствата, които имаме годишно за капиталови разходи и това ни обрича на практика на невъзможност да поддържаме в добро състояние собствеността, с която разполагаме. Всички можете да видите какво виждат гражданите тогава, когато отидат в сградите, в които работим и осъществяваме нашата дейност.
  Следващата мярка в управлението, това е един нов модел на финансово управление. МВР разполага с 1 млрд. годишно. Обикновено допълнителните плащания, които формират дефицита й към държавния бюджет, са около 200 млн. Това е не малка сума и ние се опитахме да видим по какъв начин можем да оптимизираме начина, по който работим с тези средства. Затова въвеждаме централизирано планиране управление на всички средства, които са достъпни за МВР. Тук включвам средствата от държавния бюджет и средствата от отделните европейски фондове. Това, което съществуваше до момента, е, че в някои от случаите координацията между субсидирането на една или друга дейност, едни или други процеси, не беше добре координирано. Натъкваме се на случаи, когато се финансира един проект, който по своята същност противоречи на осъществяването на друг проект, който е много важен за дейността на МВР, затова в момента на практика вече осъществяваме, подготвили сме това централизирано управление, информацията за всеки един такъв разход, се одобрява от едно място.
  В същото време даваме възможност за децентрализиране разходването на средства на всеки отделен разпоредител с бюджета, тоест даваме възможност на отделните разпоредители сами, много по-гъвкаво, да разполагат със своите бюджети като прехвърлят средства от един месец в друг, с оглед на сезонните особености, с оглед на особеностите на ситуацията, така че да могат да бъдат по-оперативни и да преценяват необходимостта от щатната численост, други разходи, които трябва да се направят, с оглед на конкретните си потребности.
  Следващата мярка, това е извън ЗИД-а, но мисля, че е изключително важно, остойностяване на основните дейности в МВР и управление, базирано от финансовата целесъобразност. Успях да открия една такава заповед преди много, много години в МВР, която е издадена, тя не е в пълния вид, в който в момента я въвеждаме, но бихме искали да сме наясно, че всеки, който взема решение за една или друга операция, действие и така нататък, е наясно колко струва това на бюджета. Например, сега с тренировъчното учение на границата направихме такъв анализ и от тук нататък, когато планираме, вземаме решения – по-дългосрочни, по-краткосрочни, ще съблюдаваме този модел и този принцип.
  Динамичност и гъвкавост на финансовото управление и по-ефективно планиране – това означава, че на всеки три месеца, ако имаме средства, които сме успели да спестим по перо „Персонал”, имаме възможност по съответните процедури да ги прехвърлим към другите пера, които имат недостиг. Това е буквално, ежедневно управление на средствата, което искаме да направим, за да можем лека-полека, без да чакаме големи субсидии или актуализации на бюджета, да се справяме с конкретните си проблеми по издръжката.
  Конкретни мерки, които ще облекчат ефективното управление на финансите на МВР. Това е преминаване към възмездно предоставяне на услуги за охрана по реда на Закона за МВР. Оказа се, че МВР има задължения за охрана на институции, които могат да си позволят или би трябвало да си позволят плащането на тази услуга, но МВР го прави към момента безвъзмездно. Размерът на тази сума, която е за сметка на бюджета в МВР е около 16 млн. лв. годишно. Изпратили сме писма до съответните институции, които да преценят дали да сключат отново договори с МВР, но при тези условия – чрез държавни трансфери, или ще изберат друга форма, по която да осигуряват своята охрана.
  Тук не е включено, но ще Ви кажа, анализът ни показа по 90 закона МВР трябва да осигурява съдействие на поредица от институции, може би най-интересната от тях са частните съдебни изпълнители, които също ползват безвъзмездно тази услуга. Представете си при тази чувствителност към битовата престъпност с колко хора разполагаме, за да можем да осигурим и съдействието на институциите, и безопасността на гражданите.
  Актуализация на списъка на охраняваните обекти, което очаквам да се случи скоро.
  Намаляване на основния годишен отпуск за полицейските служители от 30 на 25 дни, плюс допълнителния отпуск за стаж. Ясно е, че това предизвика реакция на синдикатите, обяснимо е, това е в рамките на техните правомощия, това е мярка, за която те бяха информирани първи, преди всички останали, и след малко ще се опитам да се аргументирам защо предприемаме тази мярка.
  С промените в Кодекса на труда отпускът за държавните служители беше определен на 20 дни. Всички останали, които ще работят в МВР, ще имат възможност да се ползват от 20-те дни отпуск. За полицейските служители, тези, които са с полицейски правомощия, даваме пет дни допълнително, отчитайки сложността на техния труд, и отчитайки факта, че има около осем допълнителни пера от бюджета на МВР, които се изплащат, за да отразят спецификата на техния труд, тоест сложността и спецификата на труда е компенсирана във вече един договорен социален пакет, който в рамките на годишния бюджет на МВР е около 300 млн., тоест 30% от бюджета на МВР е за тези допълнителни плащания, които отразяват нощния труд, извънредния труд, работата по време на националните празници, времето за разположение и така нататък, което се начислява към основната заплата на служителите. Тук имахме едно принципно предложение – в хода на разговорите, не дори и на дискусиите, тези суми да бъдат включени в основното възнаграждение, но това е сложна процедура, която от своя страна, би утежнила изключително много и допълнително бюджета на МВР, в смисъл, не сме стигнали до това предложение, но това е една възможност, която така или иначе се обсъжда.
  Предложението ни за намаляване на обезщетенията при прекратяване на правоотношението от 20 на 12 заплати, която да важи само за постъпващите след 1 януари 2017 г.
  Искам да Ви обърна внимание, че датата 1 януари 2017 г. е в резултат на разговорите ни със синдикатите. Приехме това тяхно предложение, защото предварителното наше решение беше, това да влезе в сила с приемането на Закона, което има вероятност да се случи доста по-рано.
  Оставила съм за накрая да Ви представя ефекта от мерките, но тук мога да кажа, че с намаляването на общия брой на отпуските, в МВР годишно ще бъдат спестявани 16 млн. лв., за да се покрият необходимите часове, ако служителите вземат целия си обем отпуска. Това означава или да назначим още 660 човека, или да спестим 16 млн. лв. Аз лично предпочитам да назначим още 660 човека, за да можем да облекчим дейността на останалите, да осигурим, да отговорим на обществените очаквания за повече полиция в обществото.
  Тогава, когато влезе в сила след 12 години, новото правило за 12 заплати обезщетения, бюджетът на МВР ще се намали с около 30 млн. годишно от необходимите компенсации.
  Мисля, че по този въпрос оттук-нататък даваме възможност на хората, които ще кандидатстват за работа, да са наясно с условията, които им предлагаме, и разчитам тази яснота да се запази, за да нямаме изненадващи предложения.
  Дванадесет години сме избрали, защото преди промяната на 20-те заплати обезщетение, това е било нивото, което е било предложено на служителите, от една страна, тоест има такава традиция и практика в МВР, от друга страна, това е точно два пъти повече, отколкото биха получили хората, които са назначени по Закона за държавния служител. Отново отчитаме и сложността на тяхната работа и тяхната дейност.
  Друга много важна политика: прозрачност на даренията – силна, чувствителна политическа тема. Затова със Закона, за да не изглежда пожелателно, въвеждаме Комисия на централно ниво, която да определя целесъобразност и законосъобразност на предложените дарения, за да нямаме регионални договаряния и съмнения в почтеността на Министерството на вътрешните работи, ще поддържаме публичен регистър на даренията и ще публикуваме информация за сключените договори. Публичният регистър на даренията вече съществува. Искам да Ви кажа, че в този тежък за цяла Европа и за нас момент изключително много разчитаме на помощта, която могат да ни осигурят партньорските служби, за да осигурим някой от най-необходимите средства и екипировка за нашите служители. Мнението ми е, че не трябва да се отказваме от тази възможност, но не трябва да допускаме да се спекулира с нея.
  Новата политика за професионално развитие и подготовка на кадрите.
  Първо, трябва да приключим процеса на разграничаване на трите категории служители в МВР по Закона за МВР, Закона за държавния служител и Кодекса на труда според техните функции. Това е реформа, която е започнала преди една година, приета е в Закона. Сега с предложенията, които правим, искаме да я приключим, за да има яснота за всички служители. Основният принцип на това разделение е да се отчита начинът, по който се договарят трудовите правоотношения и отношението с възложителя да отчита особеностите на условията на труд, при които работят отделните служители. Държавните служители са със статут по Закона за МВР, имат ограничени политически и граждански права за времето, в което работят за МВР, затова е нормално, естествено, да получат и допълнителни правомощия, допълнителни възможности, които са свързани с правото за употреба на оръжието, което е свързано и със средата, в която работят, и с функциите, които изпълняват. Полицейските им правомощия се отнасят и за служителите в пожарната безопасност и спасяването.
  Държавните служители със статут по Закона за държавния служител ще бъдат тези, които работят в специализираната и обща администрация. Тяхната основна функция, според Закона за държавния служител, е да подпомагат провеждането на политиките на МВР и политиките на министъра. Те от своя страна получават права и защита по Закона за държавния служител, която е доста по-дълга от тази за тези, които са по Закона за МВР. Лицата, работещи по трудово правоотношение, които имат спомагателни и технически дейности, но имат неограничени политически и други права, имат възможност да работят по договори и на други места, тоест без да може до грам да се прецени, но, мисля, че в тези три категории се е търсил и има един такъв баланс между правомощията и задълженията, които имат служителите. Разграничаването им е свързано с това, че прилагането на трите закона и управлението по тях, първо, го налага, второ, е по справедливо, и в крайна сметка регламентира отношенията вътре в системата на МВР, защото в момента има доста напрежение от отделни страни затова, че хора, които работят в кабинетите и в затворените офиси, са със същия статут като хората, които са на улицата и са при много по-тежки условия.
  Що се отнася за кадровата политика, създаваме възможност и условия (това е на следващия слайт) за мобилност на държавните служители, работещи в структурите на сектор „Сигурност”, тоест могат да преминават от една към друга структура.
  Създаваме и задължения на държавните служители в МВР да поддържат и повишават професионалната си квалификация – нещо, което е изключително важно. Досега то е било по-скоро задължение на ръководството да го организира, сега трябва да се вмени като основно задължение на служителите; провеждане на годишни проверки за нивото на квалификация, които да се включват в атестацията на служителите; нова система за оценка изпълнението на служебните задължения чрез провеждане на тестове. И може би най-важното с пряк ефект, който ще имаме – възможност за назначаване по Кодекса на труда на бивши служители с полицейска подготовка за охрана на обекти на МВР и на границата. Това е основният ресурс, с който най-бързо можем да подсилим нашите дейности и структури.
  Как може да стане в административния процес преминаването на Закона за МВР към Закона за държавния служител? Тук даваме три възможности на служителите. Първото е преназначаване, при което се запазват натрупаният брой обезщетения по Закона за МВР и започват да начисляват обезщетения по Закона за държавния служител, като общата сума се изплаща при прекратяване на правоотношенията и не може да надвишава 20 работни заплати към момента на прекратяването. Мисля, че по този начин гарантираме, че хората, които са започнали при едни условия за 20 заплати обезщетение, имат шанс да ги постигнат дори с тази мярка за преминаването.
  Втората възможност е преминаване на позиция по Закона за МВР с полицейски правомощия без конкурс. Хората, които имат такива правомощия, искат да се върнат на полицейска позиция, могат да го направят без да преминават през конкурс.
  И третата възможност е прекратяване на правоотношенията и повторно назначение само чрез конкурс. Само при третата възможност това ще означава изплащане на обезщетенията. При предишните две обезщетенията ще се изплащат при прекратяване на трудовите правоотношения. Все пак може да се предположи, че абсолютната стойност на тези обезщетения, ще бъде по-различна и във времето.
  Преструктуриране на човешките ресурси.
  Имах възможност да го кажа и преди, бюджетът на МВР е функция и строго определен дял от държавния бюджет. Мисля, че е доста нереалистично да очакваме да се увеличи бюджетът на държавата, да се увеличи бюджетът на МВР, затова смятам, че е правилно, и анализът ни показа, че би имало много силен ефект вътрешното преструктуриране на кадрите, което предлагаме.
  Подготвяме такава реорганизация, която ще даде възможност на охранителните постове на МВР да бъдат назначени хора с полицейски правомощия, пенсионери от МВР. А тези, които са реално полицай и жандармеристи, да преминат към своите основни функции. Анализът ни показа, че това са 506 бройки само в София. Ако приключим този процес в рамките на няколко месеца, той веднага би имал ефект, защото няма да се нуждаем от този период на подготовка на нови кадри и обучение, какъвто се изисква при обявяването на новите конкурси.
  Въвеждането на възмездните договори за охрана на обекти по Приложение № 1 от Закона за МВР също ни дава възможност да пренасочим част от 475 полицаи от временен щат към постоянен щат, които вече осъществяват охранителната си дейност.
  Заложили сме в Закона и поредица от мерки, които гарантират антикорупционния модел, който искаме да въведем. Знаете, че това е чувствителна тема. Преди два дни, докато говорех с австрийската министърка на вътрешните работи, тя не можа да проумее как е възможно в МВР да има съмнения за корупция на служителите. И на мен ми беше трудно да й го обясня, но е факт. Затова вътрешноадминистративно и институционално въвеждаме модел, който ще ни даде възможност чрез проверки и чрез анализ на имотните декларации да следим това явление и да го ограничаваме.
  По отношение на полицейската дейност.
  Разработили сме поредица от мерки, разглеждане, преразглеждане на вътрешните наредби и нормативни актове. Подготвяме и промени в закони, които имат отношение към полицейската дейност, които сега няма да коментираме, при друг повод ще бъдат представени. Основното, което тук предлагаме, е разширяване обхвата на дейност на ГДБОП към противодействие на незаконното превеждане през границите на страната. Тоест това е възможност, с която даваме на ГДБОП да работи по трафиканските мрежи, и регламентиране възможността на ГДБОП да работи по противодействие на корупционни престъпления в органите на държавната власт, изпирането на пари, без те да са обвързани непременно с организирана престъпна дейност. Това е, както знаете, и една от основните препоръки, която се съдържа към дейността на МВР в доклада по Механизма за оценка.
  Очакваните резултати.
  При промяна на статута на държавните служители, за 4200 служители, които преминават по Закона за държавния служител, 11 мил. и 600 хил. лв. ще бъде намаляването на годишните разходи за осигурителни вноски. Тази сума няма да засегне по никакъв начин служителите, те няма да усетят, но от бюджета на МВР тези почти 12 млн. лв. ще бъдат в един плюс, който само за сравнение, за да си представите какво означава, са петте милиона за капиталови разходи за цялата година в Министерството.
  При основния платен годишен отпуск на служители с полицейски функции от 30 на 25 дни – 13 млн. 680 хил. лв. намаляване на годишните разходи или възможност за 660 човека полицаи и пожарникари, които да бъдат назначени. Казах вече: намаляването на обезщетението при прекратяване на правоотношенията за назначените след 1 януари 2017 г. – 30 милиона минус от бюджета на МВР.
  Създаването на държавното предприятие „Център за предоставяне на услуги” и извеждането на около 1400 бройки от щата на МВР ще доведе до 22 млн. 168 хил. лв. намаление само по линия на перо „Персонал”.
  Друга мярка, която не е отразена в Закона, но е вътрешноинституционална, това е прекратяване дейността на авторемонтната база на МВР, при което ще спестим около 3 милиона от годишния бюджет. Компенсираме го с рамковите договори, които трябва да се сключат. Оказа се, че Министерството харчи 3 милиони за вътрешната услуги и 9 милиона за външната услуга. Купуването на нови автомобили при условията за оперативен лизинг всъщност ни дава възможност цялата тази дейност да бъде прехвърлена навън и да спестим тези пари. Общият финансов ефект, който сме изчислили – 64 млн. 944 лв., почти 65 млн. лв. икономии, които в рамките на една година, ако се осъществят, вече сме загубили възможността, вероятно половин година, означава, че за три години можем да компенсираме хроничния дефицит, който МВР има към бюджета.
  Надявам се, ако тези мерки бъдат приети, да има възможност това да стане и по-бързо. Но, докато стоим и чакаме в края на годината да ни бъдат отпуснати средства от държавния бюджет и оставаме с вързани ръце, защото дори отпуснати тези средства не могат да отидат там, където имаме нужда, защото нямаме време да проведем съответните процедури, това ще бъде от изключителна полза за дейността ни. Ще можем буквално на три месеца да използваме средствата и да ги насочим към подобряване условията на работа, технологична модернизация, комуникационно информационно модернизиране и тогава, когато имаме възможност за определени позиции, да повишим и заплатите.
  Увеличаване на полицейския състав на МВР с 1160 служители, което сме убедени, че ще доведе до подобряване работата по противодействие на престъпността, повече полицейско присъствие и намаляване на извънредния труд като натоварване за служителите. Намаляване числеността на административните служители в МВР след преструктуризирането, което ще оптимизира работните процеси, разходите за издръжка на персонал и ще дадем възможност на хората, които нямат специфичните полицейски функции, да минат на друга система за издръжка и заплащане, която е пряко свързана със средствата за предоставените услуги. Това дава възможност да се изисква и да се следи с по-висока степен на внимание и изисквания към качеството на предоставените услуги.
  В общи линии това е свързано с промените, които предлагаме. Лично за мен основната платформа за реформа в МВР е, и доколкото зависи от мен ще бъде, електронизацията на процесите и системите в МВР. Няма друг по-ефективен в момента подход, по-ефективна платформа, която може да ни помогне да оптимизираме дейността си. Първо, разбира се, тези системи трябва да бъдат подсигурени и поддържани на съвременно високо качество – нещо, с което не можем да се похвалим в момента, но работим, използваме и европейски средства.
  Вътрешноадминистративните процеси.
  Не знам дали знаете, но и в най-малките фирми има електронни системи за управление на човешките ресурси, складова наличност. Във финансовите системи в МВР няма такива системи, въпреки че 2006 г., дано не бъркам, са дадени 14 милиона за такива системи и няма нито един модул в момента, който да функционира. Търсим възможност това да се случи, да го въведем, за да можем много по-бързо да оптимизираме състава вътре и процесите, които ще се случват, защото се оказа – един такъв пример, много от отпуските не се завеждат. Няма електронна система, която да ги следи. Подава се молба за отпуск, ползва се отпуск, не се завежда, и след това плащаме изключително големи суми компенсация за неизползван отпуск. Чудех се как работят тези хора толкова време без да си почиват – 10 години назад. Оказа се, че в голяма част от случаите отпуските не се завеждат. Това е много малък пример. Както примерно общата система за складова наличност – в определени дирекции голям дефицит от определени артикули, в други дирекции остават в излишък и излизат от срок на годност. Без обща система, която да следи складовата наличност, няма да можем да решим този въпрос.
  Затова, слава Богу, имаме възможност да ползваме европейски средства, да модернизираме системите и да бъдем в тон с модела на полицейска дейност и в Европа, и в останалите държави, защото това е основната посока, по която върви развитието на специфичната ни дейност – коопериране, обменна информация като основа на полицейската дейност и съвместимост с всички системи, с които работят нашите партньори. Благодаря Ви.
  Мога да говоря още два часа.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да благодарим на Вицепремиера и министър на вътрешните работи за така представената подробна концепция. Убеден съм, че това повод за откриване на дискусията, за да можем да чуем и различните мнение по това, което беше представено досега.
  Ако не възразявате, колеги народни представители, може би, първо, добре е да чуем професионалното ръководство и синдикалните организации, след което може би да вземат отношение и съответните представители от парламентарните групи – членове на Вътрешната комисия.
  Съгласни ли сте, колеги? Добре.
  Отворена е дискусията, ще помоля само да се придържаме към по-малък лимит от време, за да могат всички да бъдат чути, или тези, които имат желание да се изкажат.
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН ГРОЗЕВ: Добър ден! За протокола – Валентин Грозев, заместник-председател на Синдикален алианс „Сигурност” в МВР.
  Уважаеми господин Цветанов, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители и членове на професионалното и политическо ръководство на МВР, колеги! Благодаря, за предоставената възможност.
  Накратко казваме нашето становище. Подготвихме текст, който бихме желали да раздадем, но се оказва, че има някаква административна пречка и не пожелаха да Ви го раздадат. Ще се постараем да стигне до Вас след заседанието.
  Накратко казано, този Законопроект почива на финансова целесъобразност. За нас тази финансова целесъобразност винаги е била на второ място в МВР. Ние не сме търговска фирма. По тази причина финансовата целесъобразност винаги е била на второ място, тъй като наистина е важно парите да се харчат разумно и да не се разпиляват, но по-важно е да се осигури сигурността на хората. Когато в основата на управлението се сложат финансите, а не достигането на резултата, винаги ще има лош резултат и финансите ще се разходват напразно. Това е нашето становище по отношение на основанието. Много пъти сме казвали, и пак казваме, няма ясен план какво се иска от Министерството и от нас като служители, за да може да се специализира в тези посоки и да работим ефективно. Това важи и за полиция, и за пожарна, и за административни структури. Има дори нагласа да се разделят механично административните от професионалните структури, като се забравя, че самата професия „Полицай” и „Пожарникар” в същината си е административна дейност. Ние сме администрация към министъра. Всички, които сме в Министерството.
  Второ, приветстваме желанието за реформа, при която администрацията се дефинира в строги правила и се казва кои са по Закона за държавния служител, кои по Закона за МВР, кои по Кодекса на труда. Много голям проблем виждаме с това, което се заявява, тъй като накрая се казва: „но за нас е много важно”.
  Абсолютно не съм съгласен с твърдението, че повечето от отпуските в МВР не се завеждали и едва ли не извършваме някакви престъпления или нарушения на дребно, за да печелим от народните пари. Отпуските в МВР се завеждат в три екземпляра – Деловодство, Финансова служба, Човешки ресурси, слага им се регистрационен номер, така че остават в информационните фондове. Абсолютно невъзможно е една отпуска да не бъде заведена, освен ако може би става дума за някой директор, който после си прикрива следите. Но не вярвам, че и това може да стане.
  На следващо място, по отношение на тези 13 млн. 680 хил. лв., които щели да бъдат спестени, при наличните 34 хил. 256, мисля че бяха служителите, които ще останат с полицейски правомощия и са с функции по пожарна безопасност и спасяване означава, че разделени на тези 34 хил. 256 служители, това са по 400 лв. на година. Простата сметка означава, че на тези служителите заплатата им би трябвало да бъде 1800 лв., кръгло, който иска да си го сметне, лесна е сметката. Истината е, че такива заплати взимат много малко хора. Реално заплатите в МВР са около 1000 до 1100 лв., като полицаите и пожарникарите, които не са с висше образование, дори не могат да вземат и тези пари, а те са основната бройка в Министерството. Така че, очакваният прогнозен резултат със сигурност е, ако не на половина, то не повече от 60% от това, което са предвидили.
  На следващо място, с нашите пари да назначават допълнително полицаи, изглежда като не много правилна постановка на мисленето. Вече стана достатъчно ясно как се платиха изборите преди две години – за това че бяхме там, сега се оказва, че трябва да платим и за колегите, освен за принтерите и тонерите.
  Казвате, че ще се въведат регистри за дарения. Ами, нека, първо, да минат през колегите, да се заведат компютрите и другите неща, които са дадени на МВР – тонери, принтери, хартия и така нататък, да се види колко са истинските дарители в МВР. Това основно са служители.
  На следващо място, когато става дума за намаляване на обезщетенията – да, няма да си кривя душата, казах го на 1 януари 2017 г. с оглед на факта, че бяхте толкова вътрешно убедени, че ще приемете тази реформа да се намалят обезщетенията, че се чудихме вече как малко и малко да се отложи всичко това. Обаче това не бива да Ви заблуждава, че сме се съгласили да бъдат намалявани тези обезщетения, независимо че такива колеги все още няма и се използва формалният статут: те не са Ви членове, Вие не можете да ги представлявате, което е може би формално вярно, но реално ще видите, че и тези хора ще ни станат членове – дали на нашата организация, или на други. Това означава, че ще докарате едни хора, които наистина не ги мотивира нищо. А пък човек, който не го мотивира нищо, съответно няма и какво да постигне в служебната си дейност.
  По отношение на петте дни отпуск, които искате да се намалят, и по отношение на 12-те обезщетения, няма как да постигнем съгласие, поне с нашата синдикална организация, а от това, което има като общо становище, мисля че не е променено и за другите колеги. Що се отнася до отпуските, лично нашата синдикална организация сме заявявали няколко пъти предложения: вместо тези пет дни от основния отпуск и за прослужено време приравненият отпуск, да махнете не пет, а дванадесет дни. Дванадесет дни, пак казвам, от този отпуск, който се дава за извънреден труд на ненормиран работен ден. Защото има и такъв отпуск. Махнете го него, давайте на хората отпуската в пари, и всичко ще бъде наред. Никой няма да каже нищо. Но тук става дума за основен, а не за допълнителен отпуск, което е много важно.
  Следващото, съвсем кратко, защото трябва да приключвам – много колеги имат да говорят, липсва абсолютно каквато и да е за нас обосновка за създаването на агенции и за държавно предприятие, особено за Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Тази Агенция, според нас, с нищо не се различава от една дирекция, която в момента съществува. Нашето виждане е, че по този начин Вие се мъчите да подготвите едно излизане на Дирекцията от МВР, като това е може би някаква първа крачка и пробна стъпка. Въпросът е обаче, че в същото време искате да постигнете някаква трайна реформа, а не виждам как ще се постигне трайна реформа, когато има следваща стъпка с изцяло отделянето на тази Агенция от МВР. Тоест означава, че има още една промяна в Закона. Ако ще се прави такава промяна, направете я докрай, или хич не я правете. Това е нашето виждане, може би не сме разбрали правилно.
  Що се отнася до държавното предприятие, нищо не казвам. Мисля, че там колегите от Федерацията повече ще говорят по отношение на това, какво всъщност представлява. Дали ще има полза от него или не, е друг въпрос.
  Що се отнася до Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социалната дейност” там пък сме категорично против, защото се извеждат социалните дейности от Министерството на практика. Не сме съгласни нашите пари, които се дават като СБКО, и така се дават на всички граждани в държавата, не само на нас, да се дават на една агенция, върху която няма да имаме контрол като синдикални организации. В действителност това е една от основите на социалния диалог. Как ще може ние като синдикална организация да седнем да контролираме дейността на тази Изпълнителна агенция? Ами, никак няма да можем. Какво ще се случва в нея, как ще се случва – също не е ясно. Затова няма и как да се съгласим.
  И на последно място, това, което изразяваме като несъгласие, е по отношение на промяната по първия текст, който ни дадохте януари месец, и вторият, който внесохте в Народното събрание през февруари. Считаме, че е абсолютно невъзможно при преминаване на служебните правоотношения от Закона за МВР към Закона за държавния служител да не се изплащат обезщетенията. Това особено е абсурдно по отношение на Кодекса на труда. Законът е ясен – когато се променя едно правоотношение в друго, предишното представа да съществува. Когато престане да съществува това правоотношение, трябва да се изплатят обезщетенията на човека. Доколко сте съгласни или не, доколко и ние сме съгласни, въпросът е на принцип и на закон. Това е, което трябва да се спазва като закон – винаги може да се наруши Закона, винаги може да се правят изключения, но говорим за спазването на законните принципи, нещо, което някой с някого си е договорил и понеже този другият е по-силен, е наложил волята си, но не с някакви правни механизми, а по правото на силата.
  Смятаме, че в България не е основание правото на силата, а е по-важна силата на правото. По тази логика следва да се плати на хората, това което им се дължи, а след това да им се променят правоотношенията. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Само да помоля от всяка синдикална организация по един представител да взима думата, за да можем все пак действително да запазим добрия тон и да може всяка една от синдикалните организации да има представител, който да вземе отношение.
  Заповядайте.
  ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВ: Добър ден! Казвам се Валентин Никифоров и съм вицепрезидент на КНСБ.
  Уважаеми господин Цветанов, уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Министър! Колеги, искам да кажа, че двете структури КНСБ – Синдикат „Огнеборец” и служителите от гражданската администрация в МВР, имаме разписана позиция и ние също ще запознаем народните избраници. Разбира се, искам веднага да кажа, настояваме Проектът на Закона, който отмина на първо четене, да бъде разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той е доста всеобхватен, засяга доста работещи в системата на МВР, засяга и цялото българско общество.
  В Националния съвет за тристранно сътрудничество искаме да обсъдим от всички страни предложеното, за да е по-добре и за работещите в системата на МВР, да е по-добре и за българските граждани.
  Няма да отнемам повече от времето. Колегата Станков от Синдикат „Огнеборец”, разбира се, и колегата Христов искам да кажат някои конкретни неща, но ние не приемаме отнемането на постигнатите социални плащания на хората, които са на терен. Заявихме го в края на миналата година, заявяваме го и днес. Икономията, която се показва понякога, е икономия на отнемането на права, постигнати права, и то не незаслужени. Имайки предвид условията, при които се работи, понякога създават напрежение в системата, създават неувереност, и не знам дали ще се намерят кандидати, да заемат тези бройки, които, Вие госпожо Министър, предлагате, и които от икономията ще бъдат назначени.
  Ще спра дотук, защото колегите ще кажат своите позиции. Държим нашите позиции, които също са разписани от двете синдикални структури, да достигнат до народните представители, разбира се, Вие ще го получите, госпожо Министър. Благодаря.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, следващата синдикална организация.
  ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ: Казвам се Венцислав Станков и съм президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите към Конфедерацията на независимите синдикати в България.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо Вицепремиер, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми господа народни представители, уважаеми колеги! От представения Ви Законопроект преди малко, за съжаление, голяма част от неговата обща платформа не беше представена пред синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи, а само отчасти. Визирам социалната част, която касае социалната и професионалната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи, и структурите съответно към това Министерство.
  Всички видяхме, че има очертани седем насоки за реформи в Министерството на вътрешните работи, втората насока е преструктуриране и отделяне на нетипичните дейности. Означава ли според Вас, че осигуряването на пожарната безопасност и защитата на населението при пожари и бедствия, аварии и катастрофи, е нетипична дейност за Министерството на вътрешните работи, защото според мен и според нашето виждане на ръководството на организацията и членовете ни, е точно това, че се неглижира тази дейност от политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи. Уверявам Ви, това е изключително важна дейност. Имайки предвид условията, в които живеем в момента, климатичните промени, всички анализи от Европейската комисия, които излизат в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението при бедствия, показват, че цикличността на произшествията ще се увеличава.
  От друга гледна точка, въвеждаме позиция „Административен ръководител”. Хем искаме да намалим администрацията в Министерството на вътрешните работи, хем въвеждаме и допълнителни административни длъжности. От 47 хиляди служители в Министерството на вътрешните работи, както разбрахте, 34 хил. 256 са с полицейски правомощия и правомощия пожарна безопасност и защита на населението.
  Другото, целим самостоятелност при управлението на специфичната дейност и по-лесна координация и взаимодействие с други институции без административно посредничество на Министерството на вътрешните работи. Също така и нов модел на финансово управление. Какво означава това? Децентрализиране разходването на средствата на всеки отделен разпоредител с бюджет, както и гъвкавост на управлението. За съжаление, съгласно новият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, ние лично не виждаме такова нещо. Ще Ви кажа защо. Беше предвидено в предишния Законопроект директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” да е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, но на делегиран бюджет. Това не се случи. В момента ще бъде второстепенен разпоредител на бюджетни кредити, определен със Закона за държавния бюджет по политики. За съжаление, финансовите средства, които се отделят за тази дейност в България, са изключително малко в сравнение с всички страни в Европейския съюз. Ще Ви кажа: в България се отделят около 2% от брутния вътрешен продукт за финансиране на тази дейност, като средно в Европа, във всички държави – членки на Европейския съюз, се отделят между 0,6 и 1,1% в Скандинавските страни относно финансирането на тези дейности. Другото, което искам да Ви кажа, е за ефективното управление, а именно намаляването на основния годишен отпуск от 30 на 25 работни дни, намаляване с пет дни на годишния отпуск. Според нас действително ще доведе, може би, до икономия от 13 млн. 650 хил. лв., което за първи път го чувам. Досега тези разчети не ни бяха направени. Но дори това да е така, какво става? Както колегата преди малко каза, трябва да бъдат намалени отпуските на служителите на Министерството на вътрешните работи, за да могат да финансират самото Министерство, дейността на Министерството. С това категорично не сме съгласни, първо, имайки предвид в какви условия работят служителите на Министерството на вътрешните работи. Госпожа Бъчварова каза преди малко, че в Кодекса на труда са регламентирани 20 дни основен годишен отпуск. Не мога да се съглася, защото, действително, в Кодекса може да е регламентирано, но в голяма част от браншовете имат право на сключване на колективно трудово договаряне и там отпуските, повярвайте ми, скачат не на 30 дни, а доста повече.
  Относно намаляване обезщетенията при прекратяване на правоотношенията от 20 на 12 работни заплати за служителите, които ще бъдат назначени от 1 януари 2017 г., още повече това е обсъдено със синдикатите, категорично заявявам, с Националния синдикат на пожарникарите и спасителите ни беше представено това, но в никакъв случай не сме дали съгласие и не сме го обсъждали. Всички становища и позиции, които сме давали пред политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, е, че не сме съгласни с това намаляване на възнагражденията на служителите било настоящи или бъдещи. Категорично сме против разделянето на служителите на Министерството на вътрешните работи на настоящи и бъдещи, защото според нас, както и госпожа Бъчварова каза, има орязване на граждански права. След като има орязване на граждански права, естествено, че това трябва да бъде компенсирано по някакъв начин, защото нито ние сме го измислили, нито пък сегашното политическо ръководство на МВР. Това е практика от много дълги години в Министерството на вътрешните работи, а и не само в него, че при прекратяване на служебните правоотношения при пенсиониране се изплащат определен брой възнаграждения. Ако премахнем тези възнаграждения и намалим броя им до 12 – това е един от компенсационните и мотивационни механизми за новопостъпващите служители в Министерството на вътрешните работи. Няма с какво да мотивираме нови служители да постъпват в Министерството на вътрешните работи и ще Ви кажа защо. Повече от 60% от служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” не са обезпечени със защитни средства. Другото – ниското възнаграждение. Третото – постоянното разположение на работодателя по всяко едно време – сега, ако ми звънне телефона, след един час ще трябва да съм в службата и трябва да замина било за Мизия, било за Турция за земетресение, където и да е било. Това всичко компенсира, само и само служителите да могат да бъдат на разположение на работодателя и да бъдат ефективни.
  Относно преминаването на статута, намаляването на статута на служителите в Академията на Министерството на вътрешните работи от Закона за МВР, минаваме през Закона за държавния служител и отиваме чак по трудови правоотношения по Кодекса на труда.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател, с тази мярка, която се въвежда, уверявам Ви, а и вече е факт, че голяма част от преподавателите в центровете за професионално обучение, както и преподавателите в Академията на Министерството на вътрешните работи, желаят да напуснат или пък, които нямат условията за пенсиониране, желаят да се преместят на други длъжности, защото в крайна сметка са преминали всички необходими курсове, обучения, говоря за преподавателите, които са в центровете по професионална подготовка, всички те желаят да извършват други дейности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и рискуваме дори сега, служителите, които са на курсове, постъпващи на работа и на първоначално професионално обучение, да останат, да не бъдат обучени, или пък трябва да се правят нарушения на Закона, за да се запазят тези служители там и да може да се извършва обучението.
  Относно тези неща, изразяваме категоричното си несъгласие.
  Намаляваме служителите на административни длъжности, а същевременно се предвижда увеличение на служители „Административни дейности”.
  Общо взето това са нашите предложения и несъгласие с Проектозакона.
  Относно Агенцията – много важен въпрос.
  Уважаеми дами и господа, преди малко засегнах темата, че със създаване на Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението” институционалното й укрепване, както и подобряването дейността на тази Агенция и тази служба, няма да се случи. Няма да се случи от такава гледна точка, че освен финансирането трябва подобряване координацията между съответните структури и институции, които са ангажирани с предотвратяването на бедствия и така нататък. Недостатъчното финансиране, намаленият брой на служителите, защото в момента към днешна дата имаме над 1000 щата незаети, не в комплект. Не можем пълноценно да извършваме тази дейност и същевременно да използваме едните си отпуски, ако щете, защото с две думи, няма кой да служи.
  По тези точки, които казах, нямаме съгласие, не можем да се съгласим с това и силно се надявам да намерим общ език и да стигнем до консенсус.
  Относно реформите в Министерството, всички тук сме на мнение, че трябва да има реформи. И действително, едните от тях се засягат – това е отделянето от административните длъжности от служителите по пътно-полицейски функции, които имат, и по пожарна безопасност и защита на населението, съгласно Закона на МВР.
  Последно ще кажа, уважаеми дами и господа, нашето мнение е, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е доказала своята тежест в Министерството на вътрешните работи, а като цяло е от обществено значение. Нашето лично мнение е, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” не трябва да се подхвърля в някаква изпълнителна агенция, а трябва да стане държавна агенция на подчинение на министър-председателя. Същата има своя капацитет за развитие и, за да стане една модерна структура, както в Европа, докато е в Министерството на вътрешните работи, за съжаление ми се струва, че това няма как да се случи. Благодаря.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Христов, последен ще Ви дам думата, за да видим как се движим с тайминга, защото все пак имате представител от КНСБ, който изрази Вашата позиция.
  Заповядайте.
  ………………. Най-напред Ви благодаря за поканата и инициативата, господин Цветанов. Ако ми позволите да направя едно предложение – да продължите евентуално с тази инициатива между първо и второ четене на Закона в пленарна зала, но ако е възможно в малко по-широк вариант, за да мажем да дадем възможност на неправителствени организации и представители на гражданите да се включат в тази дискусия, дотолкова доколкото тук в момента сме в един относително тесен професионално политически кръг.
  Най-общо по въпроса за реформата, много накратко. От това което чухме, и от това което чуваме, защото госпожа Бъчварова е абсолютно права, когато казва, че някои от тези неща са представени на вниманието на синдикатите от МВР от началото на годината досега, оставаме с впечатлението, че с този Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР не приключва реформата. За нас поне е без съмнение. Остава един много сериозен набор от въпроси: в какъв ред, по какъв начин и с какви законови актове ще продължи да се развива тази реформа? Със съжаление трябва да кажа, че в конкретния случай става нещо, което според нас не е редно. Започват се нормативни промени без да имаме цялостната стратегия, разработена в детайли. Не твърдя, че ръководството на МВР я няма, твърдя, че ние не сме достатъчно добре запознати с нея.
  Конкретни въпроси във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР. Става дума, и то е нормално, нещо, подкрепено от синдикалните организации, за разделяне на административните и професионалните функции в Министерството. За политическите не говоря, там нещата са повече от ясни. Стои обаче въпросът кои функции на МВР са административни и кои професионални? Тук очевидно имаме известни разминавания. Например, административно обслужване на гражданите ли, административна функция ли е това, което извършват операторите от Националната система за спешни повиквания на Единен европейски номер 112. Ние смятаме, че това не е типично административна функция. В същото време, преминавайки на всички оператори към работа по трудово правоотношение като WORD, на практика превръщаме тази система в кол център. Дотам, толкова, без да се съобразяваме с една особеност – високото ниво на стрес при тези хора и в някои случаи високата отговорност на решенията, които вземат. Преди малко стана дума, и аз съм напълно съгласен с госпожа Бъчварова, че би трябвало да изхождаме и от тежестта и натоварването на съответната длъжност.
  Също такъв и толкова интересен въпрос е, какво точно, каква функция е професионалното обучение – дали е административна или професионална функция. Предложихме вече, това очевидно не се възприема, преподавателите в Академията на МВР, и то говоря конкретно за Академията по бакалавърската и магистърската програма, да се разделят условно на две групи – преподаватели по общи и по-специални дисциплини. Защото нормално е някой, който преподава примерно „Наказателен процес” или „Висша математика” да работи по трудово правоотношение, което му дава възможност да преподава и в други ВУЗ-ове и така нататък, да не влизам в подробности. Но какво правим с някой, който преподава „Тактика на пожарогасене” или „Оперативно-издирвателна дейност”? Това са изключително специфични дисциплини, които нямат приложение на друго място освен в МВР и още една, две, три държавни агенции или институции. Толкова, край.
  А още по-сериозно е положението с центровете за подготовка на младши изпълнителски състав, защото там директно се подготвят полицаи и пожарникари. Това вече наистина е строго специфична дейност и строго специфично обучение.
  Като говорим за администрацията, само преди година започна реформа в това отношение от министър Вучков по онова време, и в действащия Закон за МВР, с измененията му от февруари миналата година, беше ясно записано, че на административни длъжности ще се назначават служители по реда на Закона за държавния служител от 1 април 2015 г. Само година по-късно разширяваме обхвата на тази норма, или поне така е в Проекта, върху всички служители на административни длъжности. Като служители в МВР сме свикнали, това го казва и госпожа Бъчварова, и аз съм напълно съгласен, една администрация да започне нещо, следващата администрация да прави нещо друго, нещо по-различно или нещо в същата посока, но да го разширява. За първи път обаче, доколкото си спомням, в една и съща администрация в рамките на един мандат се получава това нещо. Миналата година изменения на действащия Закон за МВР с постановката, че на административни длъжности по Закона за държавния служител ще бъдат само новоназначените след 1 април, година по-късно разширяваме обхвата на нормата върху всички служители на административни длъжности. Липсва устойчивост. Определено липсва устойчивост! И в този ред на мисли много наши членове са сериозно притеснени, когато става дума за намаляването на обезщетенията – дали това, което сега се предлага да стане само за новоназначените след 1 януари 2017 г., няма през 2017 г. да се разпростре върху всички.
  Много интересно задължение се въвежда с този Проект на служителите в МВР – да поддържат и повишават професионалната си подготовка и квалификация. В същото време системата за професионално обучение и квалификация в МВР е такава, че конкретният служител няма абсолютно никаква възможност да влияе върху собствената си квалификация, като изключим някои общи неща. Да, физическата си форма, да речем, би могло да я поддържа самостоятелно. Но това, което го прави полицай, граничен полицай или пожарникар, няма как да го поддържа извън системата за професионална квалификация на Министерството, извън специализираните курсове, където, поне в МВР е известно на всички, нещата не стават по желание на служителя. На база на това след това да се лъже, че има възможности той да бъде преназначаван или служебното му правоотношение да бъде прекратявано според нас е общо-взето, извинявам се за израза, ноусенс.
  Намаляваме отпуските – поне така е в Проекта.
  Имаме един конкретен въпрос, защото в първата част на презентацията стана дума за 16 милиона, а след това за 13 млн. 680 хил. Не знам защо се е получила тази разлика, но между другото, защото не тя е важната в случая. Колегата го каза, съжалявам че ще го повторя, но оказва се, че служителите в МВР, и то работещите на терен, ще трябва реално да плащат за кадровата дупка, която съществува в МВР. През последните 10 години това беше достатъчно добре показано в цифри – числеността в МВР намалява. Намалява обаче най-вече числеността точно на щатове, предвиждащи работа на терен. Последният пример е от януари миналата година – 2500 свободни щата, бяха съкратени, за да влезе МВР в изискването за численост на устройствения си правилник, но това бяха единствено щатове на работещи на терен. Там нямаше администрация, нямаше щатове от административни дирекции и това е документиран факт.
  Обезщетенията, намаляването им, вече изразих едно от притесненията на колегите. Няма абсолютно никаква гаранция, че това ще остане в този вид, а няма да се промени след година, две и да обхване всички държавни служители. Има нещо друго обаче. Дори да приемем, че това стане факт, че се окаже устойчиво като тенденция, при всички случаи ще имаме назначен през декември 2016 г. на една длъжност, назначен през февруари 2017 г. на същата длъжност – с разлика от два месеца хората ще работят една и съща работа, на една и съща длъжност и при напускане на системата ще получат различно обезщетение. Това определено, ако не е точно дискриминация, е много близо до нея.
  На практика, освен че се очаква служителите на МВР да плащат за кадровата дупка, защото намаляването на годишния отпуск с пет дни реално означава намаляване на приходите, и веднага ще кажа защо. Работим повече за една и съща заплата. След като ни намалявате с пет дни годишния отпуск, това означава, че през годината аз ще работя пет дни повече за същото заплащане. Това означава, че заплащането намалява.
  Има друго обаче и това са така наречените други правомощия, цял нов раздел. Става дума за лица, назначени по трудово правоотношение. Разграничението беше много добро. Професионалисти и администрация, работещи по Кодекса на труда. Тук обаче се получава едно смесване между първото и третото. Предвижда се лица, работещи по трудово правоотношение, да имат право да носят оръжие, съответно да го употребяват, възлагат им се определени – не целия набор, но определени полицейски правомощия, и, да, чухме че ще става дума за бивши служители на МВР, които са преминали някакво обучение, само че в Закона това го няма. Няма го! Няма изискване тези лица да са бивши служители на МВР, да са преминали някаква професионална подготовка, няма изобщо изисквания към тях, визирани в този Проект. Аз поне не можах да ги срещна, може и да съм допуснал грешка, колегите ми също, ще бъда благодарен, ако ни коригирате. Но това в Закона отсъства. Наистина бяхме учудени, че отсъства изискване за подготовка или каквото и да е друго изискване – за възраст, за килограми, за височина, без значение, в един момент, в който много подробно в Закона е разписан един протокол, реквизитите на един протокол, с който въпросните лица ще предават на полицейските органи задържаните от тях нарушители на нещо.
  И в момента пропускателен режим в МВР на някои места се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. В това отношение адмирации за идеята, ние сме напълно съгласни, че това не е място за полицаи. Не е място примерно при влизане в Академията на МВР човекът, който вдига бариерата да е полицай. Нормално е това да е лице, работещо по трудово правоотношение. В същото време обаче не е нормално лице, работещо по трудово правоотношение да се занимава с гранично наблюдение. Това категорично не е нормално. Тук ще отидем на възстановяване на съществуващия до 1944-та година миналия век институт на пъдарите. Няма как да се съгласим с това.
  Има още някои неща, които бихме искали да поставим като въпроси, за които имаме предложения, но това ще го направим писмено, ще го изпратим и в Комисията, и на парламентарните групи. Искам да направя само още една бележка, свързана с цифри. Става дума за едни 30 милиона, които след 12 години ще бъдат ефект от намаляването на обезщетението от 20 на 12 заплати. Не ми стана достатъчно ясно тези 30 милиона дали са част от общия очакван ефект на намаляване на разходите за персонал в размер на 64 млн. 944 хил.?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Не, не са.
  ..........................: Не са. В такъв случай трябва да Ви кажа следното. След 12 или по скоро след 13 години, ефектът от това намаляване на възнагражденията при напускане на системата, ще бъде минимален. Защото са сравнително малко хората, които напускат системата след 13 години стаж в нея. Проверете го, статистиката има – малко са. Пълният икономически и финансов ефект от намаляването на тези възнаграждения ще бъде някъде след около 35 години, защото тогава, по сега действащото вече пенсионно законодателство, ще започнат да се пенсионират служителите, които ще бъдат назначени догодина. Нищо против да гледаме в такава перспектива. Това е нещо, което бихме подкрепили, стига обаче то да се прави по отношение на цялостното развитие на МВР, а не само в някои конкретни неща. Това е основното ми притеснение – с това започнах, с това и ще завърша, че за пореден път този ЗИД е промяна на парче. Не виждаме цялостно подредения пъзел. Виждаме негови елементи, които се появяват и започват да застават на местата си. Цялостната картина към момента ние не можем да я видим. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  Заповядайте.
  ИВАН ПАВЛОВ: Благодаря Ви.
  Иван Павлов, Синдикат на служителите в МВР. Ще бъда значително по-кратък, тъй като колегите, които говориха преди мен, изразиха голяма част от нашите опасения и притеснения по повод така внесения Законопроект. Искаме за пореден път от нашата организация да препотвърдим позицията, която имаме, и при предната среща сме я изразили в съседната зала. Оттогава до момента нашата позиция не търпи никакво развитие и категорично считаме, че, говорейки и обличайки нещата в едни цифри, искаме да кажем, че тези цифри все пак са част от едно уравнение, в което има много неизвестни. Този предполагаем и изнасян тук икономически ефект няма да бъде въобще такъв с оглед на крайния резултат. Това се е доказало във времето назад. Преди няколко години бяха намалени и започна драстично затваряне на столовете, затвориха се част от почивните бази, съкратиха се съществено разходите, които се правят за СБКО и така нататък. Тоест всички социални плащания, които бяха съкратени и снижени, не доведоха до решаването на проблемите, които са системни за МВР – нито едно от тези съкращения. И в тази връзка сме категорично против да се пипа социалният пакет на служителите, които остават служители по Закона за МВР.
  РЕПЛИКА: Рязахме и отпуски.
  ИВАН ПАВЛОВ, Синдикат на служителите в МВР: Ние рязахме и отпуски, точно така беше. Тук колегата ме подсеща, че и отпуски рязахме, и всякакви видове социални плащания –допълнителни ваучери, специфични дейности, специфични условия. Това по никакъв начин в днешния ден не носи нито един лев реална икономия.
  Така че няма как да подкрепим в тази част, в социалния пакет, да бъдат направени нови орязвания, които гарантирано няма да доведат до нищо добро и до решаване на проблема, който всъщност е от години. Всички около тази маса знаете за какво става въпрос – тези над 200 млн. лева годишно, които допълнително се отпускат, за да дадат възможност на МВР да функционира.
  От друга страна, много притеснително за нашата организация и за колегите, споделяли сме си, започва да се наблюдава от известно време една особена тенденция в МВР, която е характерна само за МВР – появи се така наречената „администрация с пагони”. Много интересна администрация. Тя е извън онези 4200 човека, за които никой нищо не споменава. В момента, ако се направи по-детайлен анализ на заетите щатове, ще се види, че най-големите липси и най-големите проблеми са с обезпечаване на изпълнителската дейност в районните полицейски управления и на пожарогасенето с пожарникари и полицаи на терен. Нямаме полицаи – това е истината! Няма кой да работи! От тук нататък да говорим колко хиляди оставали с полицейски правомощия, мога да Ви кажа, че голяма част от тези хора изобщо не изпълняват полицейска дейност, не упражняват своите правомощия и никога не са ги упражнявали. Но това стана вече модерната тенденция в МВР, да имаме и такава администрация.
  Искам да обърна внимание, че администрацията след провеждането на тази реформа, няма да се снижи в онези нива, в които очакваме, а просто една част от нея ще сме я облекли в униформа.
  Другото, което следва да се каже: не говорим само за математика. Цялостната концепция, която се развива тук, ще доведе до възникването на нови проблеми, които изобщо не са споменати. Категорично ще се доведе и до ново завишаване на извънредния труд с оглед на неопределеността на системата и недостатъчния брой служители, които да поемат и трансграничните потоци, да срещнат и новите демографски изменения и тенденции, които вървят в страната. Имаме огромни територии, които са обезлюдени, огромна битова престъпност, която трудно се овладява, трудно се разкрива и с липсата на недостатъчен брой хора, трудно се работи в тази посока.
  Няма повече да отнемам вниманието на аудиторията. Само казвам: нашата организация е категорично против да се пипа пакета от социални права и придобивки на служителите от системата на МВР.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
  Има ли от другите синдикални организации – останаха две, които не са взели отношение към настоящия момент?
  Заповядайте, господин Христов.
  ХРИСТО ХРИСТОВ, председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР: Уважаеми дами и господа, колеги! Нашият синдикат представлява лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи, които са около 15%, но които изнасят на своя гръб основно обслужването на гражданите – в паспортни служби, в регистрация на автомобили, в административно-наказателна дейност.
  Това, което ни притеснява – изложил съм нашите предложения, изпратили сме ги на парламентарните групи, включително и на членове на Комисията, и ще разчитаме на един следващ етап детайлно да ги обсъдим. Тук ще се спра съвсем накратко само на най-главните неща.
  Първо, заплащането на лицата по трудово правоотношение със средно и висше образование, което изостава чувствително спрямо ежегодното повишение на минималната работна заплата за страната. Настояваме да се промени базата за определяне размера на основните заплати и това да се въведе със Закона, считано от месец януари, следващата година, когато ще могат по един нормален процедурен ред да се предвидят и необходимите средства. Сега базата е изостанала повече от два пъти спрямо средната заплата за бюджетната сфера и по никакъв начин не може да мотивира кадърните служители в системата на МВР. Казал съм го и пак ще го повторя: системата на заплащане въобще в държавната администрация плаче за сериозен ремонт, защото не е нормално една чистачка примерно в съдебната система да взима повече от един специалист с висше образование в Министерството на вътрешните работи, само защото диспропорциите между отделните бюджетни ведомства са големи, принципите са коренно различни. Текстът, който предлагаме, е действащ и в Закона за ДАНС и не виждаме причина този принцип да се приложи и в Закона за МВР.
  Вторият проблем, който назрява последните месеци и година, е свързан със заместването на отсъстващи или вакантни длъжности на държавни служители от лица по трудово правоотношение, които имат нужната квалификация. Трябва да споделя, че преди две години една четвърт от лицата по трудово правоотношение – близо 2 хил. души, бяха съкратени. Както и колегите споделиха, нито стотинка от тяхното съкращение – като финансов резултат, не беше дадено като увеличение на заплатите, което отначало се обещаваше. При това сега им се възлагат функции на отсъстващи или незаети бройки за държавни служители, които нашите хора с чувството за отговорност изпълняват, но затова, въпреки че остават и след работно време, не получават никакво допълнително възнаграждение, а в Кодекса на труда ясно е казано, че положеният труд е възмезден.
  Третият пункт, на който ще се спра, е нашето категорично неприемане да се създаде изпълнителна агенция – УССД, конкретно, защото там са съсредоточени социалните дейности. Считаме, че това е само формална промяна на наименованието, без да се променят функции, те пак ще продължат да обслужват, да се създава нещо като министерство в министерството. Това крие риск, не само защото противоречи абсолютно на Закона за администрацията, където ясно са разписани точно обслужващите дейности на министерствата, и в другите министерства, където има такива агенции, те са специализирани по съответни направления, докато тук, това е обща администрация, която и сега обслужва министерството.
  Огромният риск, който се крие при това, е, че публичната държавна собственост ще става публична частна собственост, а това може определено да доведе до риск да бъдат загубени имоти и реституционни претенции, които има, включително и за почивните бази, което ще рефлектира върху социалния пакет на служителите, нещо за което категорично възразяваме и не считаме, че трябва да се допуска, още повече че при тези съкращения преди две години, близо две трети от обектите, които са в социалната сфера, бяха съкратени, поради това че бяха затворени, защото и хората бяха съкратени.
  Няма да се спирам подробно, а само ще маркирам, че много години сме поставяли проблема за това, което сега ще се случи и мисля, че положителното трябва да се отбележи. Трябва да се диференцират ясно различните категории държавни служители по Закона за МВР, по Закона за държавния служители и лица по трудово правоотношение, за да няма вътрешно напрежение между хора, изпълняващи едни и същи функции, но бидейки с различен статут, получават различни заплати и ред други различни условия.
  Така че нашето виждане е в посока на един доста задълбочен анализ на функциите на отделните дейности, да се оптимизират самите дейности и в структурите, защото, ако се сравни сегашното състояние на дирекциите и броя на междинни нива началници, които гълтат – всеки един междинен началник гълта фонд за три лица по трудово правоотношение, а в същото време основните изпълнителски дейности лежат върху гърба на лицата по трудово правоотношение. Мисля, че там трябва да се наблегне и да се търси повишаване на ефективността, която всички очакваме. Завърших, благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
  Смятам, че след времето, което бяхме предоставили на почти всички синдикални организации, можем да дадем думата и на професионалното ръководство, ако има някакви изказвания. Но мисля, че това, което беше представено от министъра на вътрешните работи, би трябвало да е съгласувано, да е обсъждано с професионалното ръководство, затова давам думата на народните представители, които са членове на Вътрешната комисия.
  Заповядайте, господин Атанасов.
  АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Председателю.
  Уважаема госпожо Бъчварова, разбира се, ще обсъждаме Законопроекта във Вътрешната комисия, след това в пленарна зала ще гласуваме и така нататък.
  Искам само да направя няколко изпреварващи бележки като целта на днешната среща е да чуем синдикалните организации и становища на хората, които работят в системата, и да не ги отекчаваме с нашия дебат. Бях си написал едно определение, ще го спестя на този етап, защото не сме в позиция да отваряме сега политически дебат, но трите основни неща, които видях в този Законопроект – личното ми мнение, ще се опитам да убедя и народните представители в това, е, че е контрапродуктивно създаването на тази агенция „Противопожарна безопасност и защита на населението”. Или ще имате смелостта да направите радикалната крачка да извадите дейността от МВР и да я дадете на общините, или не я пипайте. Какъв е смисълът от създаването на въпросната агенция, с какво ще се подобри дейността, не мога да разбра? По тази логика искам да попитам: защо не направите изпълнителна агенция „Гранична полиция” или нещо такова? Така че това е необяснимо. Не знам кой се бори за това нещо?
  Втората тема е нещо, което не беше коментирано тук на масата, но виждам един дребни поправки, които обаче променят много сериозно системата на кадровото израстване в Министерството на вътрешните работи. Аз лично ще гласувам категорично „против” да бъдат прехвърлени кадрови правомощия на министъра, на който и да било, особено пък на професионалното ръководство на главния секретар, няма значение кой е той. Защото отговорността за кадровото израстване трябва да бъде на политическото ръководство на Министерството, в смисъл, че трябва да се въведе реално конкурсно начало за израстване в системата на МВР. Конкурсното начало внимателно и бавно се загърбва, което е много лошо и демотивира служителите от Министерството на вътрешните работи. Защото хората, които упражняват този специфичен труд, трябва да имат реална перспектива за своето развитие и в зависимост от резултатите, които показват, трябва да очакват да получат повишение, развитие и така нататък, а не в зависимост от това кой се харесва на главния секретар или на еди-кой си началник, или който е удобен за такъв тип назначение. Кадровата политика в сектора „Сигурност” е изключително важно обстоятелство за добри резултати. Ако тя не е опряна на реални критерии за израстване, не очаквайте никаква мотивация, защото огромната част от служителите, които са съвестни, не виждат перспектива за своето развитие.
  На последно място, а може би трябваше да го кажа на първо, личното ми мнение е, че секторът за сигурност като цяло, и в частност Министерството на вътрешните работи, е недофинансиран. Това е въпрос на политика, на политически решения на изпълнителната власт, разбира се, и на законодателната. Вижте числата през годините и ще видите накъде се отива. Да, ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, но в тази сложна международна обстановка, на мястото на което се намира България, да се опитваме да правим дребни икономии, и то за сметка на сигурността, това е ноусенс.
  Между другото, това сравнение с Министерството на финансите не мога да го разбера. Известно е, че министърът на финансите не обича да дава пари за сектора за сигурност, мека казано, но не той е този, който ще насърчава или ще принуждава сектора да се реформира с постоянното стягане на колана. Условията, в които работят служителите на МВР, липсата на нови технологии, са в основата на лошите резултати. Защото в днешния динамичен свят, за да има резултатност, трябва именно в тази система технологиите да са най-високо ниво. Ще се огранича дотук, ще има време да коментираме допълнително.
  Искам обаче да Ви кажа отново, че най-важното нещо, което според мен трябва да се подобрява, а не да се пипа, е конкурсното начало в кадровата политика. Има и редица други важни проблеми, но също така реформата не може да бъде съсредоточена върху това да спестим едни пари. Не може да бъде съсредоточена върху това да се търси само механизъм, откъде да спестим пари, при условие, че секторът е недофинасиран. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря за краткото изказване. Предполагам, че и колегите ще се придържат към такъв времеви порядък.
  Заповядайте.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Уважаеми колеги, участници, представители на синдикатите! Ще изразя съвсем накратко моето впечатление от казаното дотук, а и мнението, което формираме като политическа сила.
  От презентацията на госпожа Бъчварова ми стана ясно, а и така беше обявено, че цел на реформата е улесняване управлението на МВР, като за целта то максимално се разгражда. Като аргументи бяха представени слайтове, във връзка с алтернативата за развитие, защото трудно се управлява от сегашното министерство. Да, така е. Управлението на системата за сигурност, осигуряването на живота, здравето, имуществото на българските граждани е труден и отговорен процес, той се приема като призвание и не е за всеки. Работещите от системата в сектор „Сигурност”, тези, които чух като представляващи от името на синдикатите, точно това ни показаха, че за тях работата в МВР е призвание.
  Апелирам към политическото ръководство да се вслуша в това, което те ни казват. Ние като политическа партия вече сме им го заявили, че ще се вслушаме, защото действително това се очертава като поредно изменение на Закона за МВР без да има еманация на процес, който предстои да има обществена подкрепа. А за работата на българския полицай това е изключително важно, защото няма писмен договор между гражданите и служителите от системата на МВР, но обществената подкрепа, когато е разбрана като предложение за бъдеще, регламентирана е работата на самите служители, тогава и обществото ще подкрепи предложението, ако има съгласие с тези, които приемат професията като призвание. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  Колеги?
  Господин Хайтов.
  ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, ще си позволя да Ви помоля нещо лично.
  Господин Председател, ако позволите?
  Чувствам се некомфортно, когато табелката с името на министъра се валя отпред. Може ли някой да я вдигне, ако обичате?
  РЕПЛИКА: Господин Цветанов, вдигнете табелката. (Шум и реплики. Смях.) Господин Цветанов е с дълги ръце.
  ЯВОР ХАЙТОВ: Няма значение как се казва министърът. Министърът е институция, полицаите винаги са... (Шум и реплики.)
  Господин Главен секретар, спечелихте ме за каузата на полицаите. (Смях.)
  По същество. Бях на всички годишни анализи на главните дирекции и на някои от големите областни дирекции на МВР. Прави ми впечатление, че имаше теми, които бяха засегнати и като че ли една ръка ги беше писала. Мисля, че това трябва да бъде основа за коментарите по този Закон, който днес анализираме.
  Какво се казва в една от големите дирекции на МВР? Липсва категорична информация за социалния статус на служителите, усеща се несигурност в служителите, нарушени са принципите на приемственост и на кариерно развитие.
  На годишния анализ на Главна дирекция „Гранична полиция” разбрах нещо, което страшно ме огорчи, и мисля, че и него трябва да коментираме, а то е, че през месеците декември, януари и февруари българските граничари са охранявали границата с летни униформи. Столична дирекция работи в момента с недокомплект около 500 – 600 човека. В Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” липсват компютри и основни средства, с които тази важна дирекция да си върши работата. Бих могъл да продължа все в тази посока.
  Ще гласувам „за” този Законопроект, ако получа ясна и категорична увереност, че наистина това ще доведе до по-добро материално-техническо обезпечаване на служителите в МВР, защото ми се струва, че това е изключително важно и трябва да го коментираме.
  Нека да припомня, че преди около година време може би, имахме подобно такова събиране, не знам защо беше в лъскавия столичен хотел „Радисън”, когато Политическа партия ГЕРБ представи своите пет законопроекта? Това бяха, освен промените в Закона за МВР, така също и Закона за Държавна агенция „Разузнаване”, Закона за военното разузнаване, Закона за Съвета за сигурността, както се казва, и Закона за НСО. Останах с впечатление, че реформата е приключила, защото несериозно е според мен, а и в момента излизаме извън политическата рамка, с която Вие се явихте на избори и спечелихте обществено доверие и за Вас гласуваха 1 млн. 81 хил. 650 човека. Никъде в предизборната програма на ГЕРБ не е казано, че дори един служител на МВР ще става служител в държавно предприятие! За някои може би това е несериозно, но за мен е важно, защото ние като политици, честно и откровено трябва да казваме това, което считаме, че ще направим, когато спечелим изборите.
  Не може след като нито в политическата програма на ГЕРБ е заявено това нещо, нито в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. в Глава 20 – „Сигурност и обществен ред”, не се коментират такива неща. Така че, моля Ви, продължете да ни убеждавате, че тези промени са необходими, а към момента аз считам, че в политически план излизат извън обсега на политическата програма на ГЕРБ, както и на това решение, което споменах, а то е изключително важно, защото това е Програмата за развитие на страната. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  Заповядайте.
  СТАНИСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Благодаря, господин Председател.
  Изключително накратко би следвало да заявим, че изказването на всеки един от народните представители по никакъв начин не може да претендира за изчерпателност с оглед разглеждания към настоящия момент Законопроект. За такава изчерпателност може да претендират представителите на професионалното, на политическото ръководство в Министерството, на синдикалните организации, тоест презумирам хората, които би следвало да носят експертизата по отношение на проблемите и тенденциите в Министерството. С оглед на това не бих си позволил да коментирам в момента в детайли Законопроекта, който е предложен. Както каза господин Атанасов, ще имаме възможност да разгърнем такъв дебат в съответните ресорни комисии, в пленарната зала и така нататък.
  Моите общи впечатления са, че реформата в МВР по един или друг начин трябва да продължи, но с един резултат, който да дава максимална дългосрочност – дългосрочен хоризонт, който да гарантира устоите на Министерството, който да гарантира правата, задълженията на служителите в него и, който хоризонт да бъде повече от четири години, какъвто е мандатът на всяко едно правителство.
  Ще си позволя да кажа, че за последните две години – от 2014 г. насам, това е може би седмата по ред поправка, която коментираме в Закона за МВР. Оказва се на практика, че самото Министерството към настоящия етап, с оглед процесите, които са развивани през последните няколко години – визирам повече от година-две, се оказва една от най-нестабилните системи в България, и това е парадокс, защото това всъщност е системата, която би следвало да гарантира стабилност в обществото. Имам предвид, че всички тези поправки, които са извършени през последните няколко години, създават такова усещане в самите служители, а всъщност служителите са основният ресурс и капитал на Министерството.
  Имахме възможност с господин Румен Иванов, който е заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, да присъстваме в Интерпарламентарна конференция в Хага – затова закъсняхме, тъй като идваме директно от летището, която беше с дневен ред „Трафик на хора в дигиталната ера”, но всъщност един от основните панели в нея беше именно миграцията.
  С оглед на всички тези предизвикателства, пред които е изправена Европа и Европейският съюз, смятам, че е абсолютно алогично да търсим вариант да оптимизираме процеси в Министерството с оглед на някакъв вид финансови икономии. Бюджетът на МВР, това наистина е крайно време да бъде отчетливо поставен, както имахме възможност да го поставим и в края на миналата година при обсъждането на Закона за държавния бюджет, трябва да бъде драстично увеличен. Но това трябва да бъде направено с оглед на надеждни анализи, тъй като промени в бюджета за МВР е имало и през последните няколко години. Самите увеличения трябва да бъдат анализирани до какво са довели.
  Смятам, че Законопроектът е изключително сложен към настоящия момент, тъй като съчетава много широк спектър от проблеми и въпроси, които се засягат. Смятам, че в Законопроекта има и много силни моменти. Има и моменти, които могат да бъдат критикувани в различни направления и посоки, затова ще очаквам с интерес самите дебати, предвидени за пленарната зала и за самите комисии. Благодаря.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  Само да кажа, че часът за днешното обсъждане беше променен от 11,00 ч. на 14,30 ч. заради колегите, които искаха да присъстват, защото се върнаха точно от тази конференция.
  СТАНИСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ: Бих искал още веднъж да благодаря за разбирането.

  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте.
  ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! И аз благодаря за изчерпателното представяне на идеите за реформа и ще се радвам на бъдещи дискусии и предстоящите обсъждания в Комисията, тъй като това е една от най-важните реформи в страната – реформата в сектор „Сигурност” и трябва да сме сигурни, че тя ще доведе до желаните резултати.
  Смятам, че е твърде оптимистично да се надяваме, че бюджетът на Министерството на вътрешните работи ще бъде увеличен толкова, колкото той има нужда, тъй като, за да се увеличи или трябва значително да се увеличи икономическият растеж – говоря тук за двойно, тройно увеличение и повече, или трябва се вземе от някой друг сектор. В сегашните условия, в условията на икономическа криза, ми се струва немислимо да се взима от някъде и да се дава на някое друго министерство, независимо дали вземаме от образованието и даваме на МВР, или вземаме от МВР и даваме на здравеопазването, защото това ще доведе до вътрешни напрежения. Тоест подходът за мен на оптимизиране на разходите в МВР е подходящ, особено ако има наистина от къде да се оптимизира, но това може да каже най-добре Министерството на вътрешните работи.
  Оптимизирането на административните служители и освобождаването на средства за полицаи, които да работят на терен – дали за увеличаване възнагражденията им с цел по-добра мотивация, или още по-добре, за увеличаване броя на полицаите с реални професионални функции, за мен е ключова и приоритетна дейност. В този ред на мисли, разбирам принципното положение на Закона, но не разбирам например, защо се предлага да се увеличава административният щат в областните дирекции с един административен ръководител? Това не е толкова голямо увеличение, защото става въпрос за дузина хора, които ще бъдат назначени на тази длъжност, но все пак трябва да имаме ясна представа за ефективността от работата на тези хора.
  Второто нещо, което искам да повдигна, а то беше повдигнато и преди мен, това е конкурсното начало, на което много държим. Допускат се назначавания вътре в системата или от административните служители, тоест административни служители да се назначават на професионални позиции без конкурс – нещо, което също трябва много добре да бъде обосновано или да бъде премахнато, за да сме сигурни, че всеки, който попада на позиция в Министерството на вътрешните работи, е издържал конкурс и отговаря на обективните критерии, за да може да изпълнява своите задължения.
  В крайна сметка това, на което ще държим, е реформата в МВР да доведе до повече, по-мотивирани и по-добре оборудвани служители на терен, които в крайна сметка да се справят с тези проблеми, които виждаме ежедневно, включително сега и темата за рецидивистите. Оказва се, че 25% от извършващите престъпления са рецивидисти, тоест служителите да бъдат на място и да извършват превантивната роля на МВР, която е толкова необходима, за да се намали престъпността. Мерси.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  Понеже и времето напредна, смятам, че колкото и време да отделим по тази тема, няма да ни стигне, но смятам, че това е едно добро начало, за да може действително да има реален диалог.
  Искам да благодаря за доброто поведение, което всички демонстрирахме на днешната среща, защото, повярвайте, че от тема „Сигурност” всеки може да прави политика, но ние трябва да направим тези законодателни решения, които да дадат системата „Сигурност” да бъде услуга за обществото и полицията да бъде близо до обществото.
  Аз, разбира се, няма да мога да кажа всичките си неща, които имам предвид, защото времето няма да ми стигне, но действително се съобразявам с казаното от Явор Хайтов и само да уточня – в нито една предизборна програма няма упоменати такива текстове. Да си призная честно, в момента се запознах с цялата презентация и затова направихме тази среща, за да можем всички народни представители да видим това, което се предвижда като стъпки.
  За мен това, което е важно да бъде представено и занапред, това ще бъде част от дискусиите, които ще водим за първо четене и между първо и второ четене, на първо място, поемам ангажимент между първо и второ четене да направим повторна среща и вече при избистрена концепция за евентуалните промени, които могат да настъпят между първо и второ четене.
  Това, което за мен е по-важно, е, че при представянето на подобна програма за реформа, трябва да има неотложни, краткосрочни и дългосрочни стъпки, което е гаранция за това, което каза господин Белемезов – за устойчивост в системата. Разбира се, че трябва да не правим реформи, с които да търсим икономическия механизъм, защото това винаги ще бъде в ущърб на общите политики, които трябва да се направят както за превантивна дейност, така и за ефективна борба с битовата и организираната престъпност. За мен отсъстват критериите, свързани с полицаите, извършващи процесуално-следствени действия. Колко са те към настоящия момент? Какво ще направим, за да можем действително да създадем по-добри условия за работа и да можем действително да отговорим на очакванията на хората относно битовата престъпност и това, което в момента се случва с тежката престъпност.
  Това, което е изключително важно – смятам, че трябва много внимателно да се върви към социалният пакет, защото системата на МВР е консервативна система. Тук има представители, които в дългите години – днес са народни представители, но са били част от системата за сигурност от изпълнителната власт и, разбира се, когато имаме до 3% от Фонд „Работна заплата” за социална дейност, към настоящия момент предполагам, че няма ръководство, което през последните 10 – 12 години да се е придържало към този процент, винаги е бил около 1,8 до 1,4%. Сега даже нямам представа колко е.
  Що се отнася до базите за почивка, казвам го от личен опит. Това е най-големият апетит, който е имало извън системата на МВР, за вземането на тези почивни станции. Защото те са на атрактивни места. Знаем какъв е икономическият интерес. Подобен интерес винаги е имало и към СОТ, и към БМВ фирмата.
  Искам да поздравя министър Бъчварова, че действително фирмата БМВ вече се върна в структурите на МВР, защото това беше дейност, която Министерството на вътрешните работи изпълняваше, и още от 1998 и 1999 г. започнаха проекти за обновяване на техниката, и по-специално на леките автомобили, закупени от правителството на Иван Костов с министър Богомил Бонев и Емануил Йорданов.
  Разбира се, изключително важно – Академията на МВР. Това е учебно заведение, което е специализирано. Има центрове, в които се обучават полицейските служители от всичките възможни профили – от пожарна, гранична и полицейска дейност, и мога да кажа, че трябва да укрепим този капацитет.
  Да се върна няколко години назад – България даде възможност тук да се обучават полицейски служители от Ирак, от Афганистан, и всички тези събития в момента, които са с много ясна концентрация за увеличаване на бежанския поток, сме убедени, че този конфликт и този носител на бежански поток ще спре, държавите в Близкия Изток ще започнат да се укрепват, и, разбира се, те ще имат необходимост и от необходимата база за обучение, а нека да си припомним далечната 1995 г., когато България и Унгария бяха разглеждани за Академията ILEA, през която може би в голямата си част служителите са минали.
  Защо не България да кандидатства със своя капацитет за бъдеща такава учебна база?
  Това, което искам да кажа накрая, разбира се, е, че благодаря на всички, които участваха в днешната дискусия. Убеден съм, че ще имате възможност и допълнително с Вашите писмени предложения да дадете необходимата информация и нека всички да се разглеждаме като партньори в този процес. Защото този процес и това, което се представя от екипа на министър Бъчварова и тези различни мнения, които бяха дадени днес, нека да не го тълкуване, че е спъване на намеренията, които искат да бъдат реализирани в системата за сигурност. Затова и колегите народни представители, и синдикалните организации, и професионалното ръководство, просто нека да разглеждаме политическото ръководство и всички, които ще участваме в този процес, като едни реални партньори.
  Що се касае до „Пожарна безопасност и защита на населението” изцяло се придържам към казаното от ген. Атанасов, който беше доскорошен председател на Комисията, защото, повярвайте, и към настоящия момент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е вертикална структура на управление. Агенцията отново остава вертикална структура на управлението. Единственото, което може би ще трябва да се увеличи, е административният капацитет или по-специално администрацията, със съответните задължителни структури, които са по Закона за администрацията.
  Както от ДАТО тук Димитър Лазаров каза, администрацията се е увеличила двойно, точно за да могат да се компенсират всички тези звена, които трябва да бъдат.
  Капацитетът за оперативните програми – възможността, от която може да се възползва Министерството, това е много важна добавена стойност към подмяна на техниката, към изграждане на капацитета. Нека да си припомним, че по инструмента Шенген –Министерството на вътрешните работи успя да усвои сто процента средствата по този инструмент в размер на около 140 млн. евро.
  Главен комисар Николов знае какви усилия бяха направени точно по тези оперативни програми. В момента техниката на „Пожарна безопасност и защита на населението” в голямата си част е обновена с европейски пари.
  Смятам, че действително трябва да има укрепване на това звено и максимални усилия в тази посока.
  Благодаря на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова за отделеното време и за партньорството, което изградихме, за да можем действително да говорим по тези теми. Надявам се, че и със заместник-министрите, и с професионалното ръководство този диалог ще продължи с изискването на допълнителна информация, за да можем да бъдем съвсем ясни и категорични, че това, което се приеме, ще бъде с дългосрочен ефект. Благодаря Ви.
  Колеги, извинявайте, все пак смятам, че трябваше да дадем правото и на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова да каже няколко думи, защото все пак трябва да чуем и отговора на това, за което говорим.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Благодаря на всички, които изразиха мнението си.
  Мога да Ви уверя, че това, което Ви предлагаме сега, са решения, които сме обмисляли много дълго време от всички страни. Те не са спонтанно възникнали и в една такава дискусия едва ли можем да отчетем всички минуси на едно или друго решение, но нашите предложения вече са отчели плюсовете и минусите на възможностите и те са в рамките на това, което реално може да се случи.
  Фокусирани и насочени сме към финансовата целесъобразност по една основна причина, защото това е начинът и пътят, по който можем да гарантираме по-добри професионални резултати. Това не е самоцел. За да можем в рамките до края на годината и следващата година да подсигуряваме основните дейности и тяхното модерно обезпечаване, можем да го постигнем само по този начин. Това е резултат от опита ни и това, което ни научи последната една година.
  Затова може би има не особено приемливи, разбирам, от гледна точка на синдикалните изисквания предложения, но повярвайте ми, мисля, че това е възможно най-доброто, което сме могли да Ви предложим, защото всички Вие знаете, че имаше и други доста по-крайни решения, които можеха да се случат.
  Само ще припомня, че обсъждането на възможността да няма рязка граница между тези, които ще получат 20 или 12 заплати обезщетение – няколко пъти аз лично съм го поставяла пред синдикатите на обсъждане, имах категоричен отказ по предложенията, които бях дала. Това е факт.
  Нещо, което е много важно – административните ръководители няма да бъдат нови бройки. Те ще бъдат определени на базата на сегашните ръководители на административните дирекции, тоест няма да имаме раздуване на щата по тази линия.
  Предложението за отделяне на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” всъщност е предложение, което повдига ранга на тази дейност. Дирекция в рамките на Министерството е по-висок ранг, отколкото главна дирекция. По никакъв начин не говорим за подценяване на функциите, а по-скоро за даване на възможност да работи по-активно и по-ефективно.
  Един въпрос, който е много важен за мен. Всички споменавате за мотивацията на служителите. Много е важна е мотивацията наистина, но не мога да си представя, че мотивацията на един полицейски служител може да бъде сумата, която ще получи, когато напусне системата. Мотивацията трябва да бъде поддържана и стимулирана, докато служителите работят в системата. Затова имам предложения, по друг повод мога да ги представя. Работим в тази посока.
  Само да Ви кажа последната справка. За 120 обявени конкурса в СДВР има 900 кандидати – по времето, когато е ясно какви условия предлагаме за обезщетението. В Монтана за пет бройки – 30 кандидати, в Шумен – същата зависимост. Тоест не мисля, че хората, които искат да работят в МВР, са водени единствено от тази мотивация.
  Работа на ръководството на Министерството е да създава мотивация, аз мисля, че условията, при които се работи и резултатите от работата, са най-силната мотивация за хората, които са решили да се посветят на тази професия.
  Имам и други коментари, няма да Ви задържам. По отношение статута на различните типове служители – изключително много обсъждания, изключително много консултации сме направили, има становища във всички министерства по този въпрос. В крайна сметка решението, което предлагаме, е съгласувано на всички нива, не е взето просто така. Има поредица от аргументи, в дебатите по-нататък ще могат да бъдат представени.
  Чудя се дали има вариант, при който една реформа може да бъде приета с тотално одобрение. Сигурно не може. Надявам се, да отчитате искреното ми желание и усилието до този момент да направим нещо, което да подобри състоянието, в което се намираме. Мисля, че е допустимо състоянието, в което е МВР, недостига, който изпитва, затрудненията, които има, да продължават по този начин. Надявам се да ни дадете шанс да направим нещо. Във всички случаи то ще има по-добър резултат, отколкото да не правим нищо. Благодаря Ви.

  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
  С това приключваме днешното събиране и обсъждане.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 16:45 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Цветан Цветанов


  Списък на поканените


  Министерство на вътрешните работи

  Румяна Бъчварова, министър
  Красимир Ципов, зам.-министър
  Филип Гунев, зам.-министър
  Цвятко Георгиев, зам.-министър
  Златко Тодоров, началник на политическия кабинет
  Любомила Станиславова, парламентарен секретар
  Лилия Борисова, съветник на министъра
  гл.комисар Георги Костов, главен секретар
  гл.комисар Георги Арабаджиев, зам.-главен секретар
  Бойко Славчев, административен секретар
  гл.комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция“
  гл.комисар Ивайло Спиридонов, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
  Стефан Джолев, зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
  гл.комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
  гл.комисар Антонио Ангелов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“
  доц.д-р Неделчо Стойчев, ректор на Академията на МВР  Синдикати

  Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“
  Венцислав Станков, президент
  Митко Борисов Николов, вицепрезидент
  Валентин Живков Желязков, член на УС
  Любомир Еленков, член на УС
  Кристиан Койчев, председател на национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ в Академията на МВР

  Синдикална Федерация на служителите в МВР
  Валентин Попов, председател на УС
  Илия Кузманов, зам.-председател на УС
  Борис Прешелков, зам.-председател на УС

  Национален синдикат на гражданската администрация в МВР
  Христо Христов, председател на УС
  Еми Милачкова, главен секретар

  Синдикален алианс сигурност в МВР
  Лукан Лазарски, председател на УС
  Красимира Димитрова, зам.-председател на УС
  Галентин Грозев, зам.-председател на УС

  Национален полицейски синдикат в България
  Румен Красимиров Пелев, президент
  Мария Христова Ботева, член на УС
  Иван Давидов, член на УС
  Пламен Пенчев, член на УС

  Синдикат на служителите в МВР
  Иван Павлов, председател на УС
  Десислава Банкова, главен секретар

  Национален синдикат „Полиция“ – Хасково
  Калин Ников, управител
  Венцислав Петков Кирчев
  Живко Петров Жеков
  Форма за търсене
  Ключова дума