Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
E-mail: zem412@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по земеделието и храните, наричана по-нататък „комисията”.

Чл. 2. Комисията организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на тези вътрешни правила.

Чл. 3. (1) Комисията се състои от председател, до 4 заместник-председатели и членове, избрани от състава на Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно – техническото и експертното подпомагане на дейността на комисията се осъществява от служителите, назначени на работа в комисията.

Чл. 4. Комисията:
1. разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание, изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство;
3. осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразно и законосъобразно изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз, съгласно чл. 26, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
4. може да образува от своя състав подкомисии, работни групи и обществени съвети от представители на граждански организации и движения.

Чл. 5. (1) В последния до един час и половина от заседанието на комисията, всяка първа сряда на месеца, Министърът на земеделието и храните се явява пред комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(3) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(4) Редът за задаване на въпросите по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.

Чл. 6. (1) Ръководството на комисията организира работата й въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в комисията.
(2) Председателят на комисията:
1. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията й;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с ръководствата на другите комисии и с председателя и заместник-председателите на Народното събрание;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на комисията;
4. по предложенията, внесени от народни представители за второ гласуване, може да изиска становище от граждански организации и движения;
5. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) При отсъствие на председателя, заседанието на комисията се ръководи от упълномощен от него заместник-председател. При липса на упълномощаване, председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.

Чл. 7. (1) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й, или от председателя на Народното събрание заедно с проект на дневен ред.
(2) Редовните заседания на комисията се провеждат веднъж седмично, в сряда. При необходимост, могат да се провеждат и извънредни заседания.
(3) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се определят от председателя на комисията и се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко три дни преди тяхното провеждане.
(4) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на комисията, като се пускат в пощенските им кутии и/или се изпращат на електронната им поща (е-mail).
(5) При необходимост, денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на комисията. Членовете на комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната в деня и часа на заседанията.
(6) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.

Чл. 8. (1) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(2) Заседанията на комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение комисията може да реши да проведе заседания и извън столицата.

Чл. 9. (1) За участие в заседанията на комисията се канят вносителите на законопроектите, представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(2) Всеки член на комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(3) Представители на граждански, синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да заявят желанието си да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на комисията най-късно в деня предшестващ провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност.

Чл. 10. (1) Заседанията на комисията се откриват от председателя, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник- председател.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(4) Гласуването се извършва явно. Гласува се "за", "против" и "въздържал се".
(5) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.“

Чл. 11. (1) Комисията обсъжда законопроектите не по-рано от 24 часа и не по-късно от три седмици от получаването им от членовете на комисията.
(2) При обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, комисията извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок.

Чл. 12. По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на комисията изисква становище от Министерския съвет или от съответния министър. Министерският съвет или съответният министър дава становище в срок до две седмици от поискването му.

Чл. 13. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.“

Чл. 14. (1) Комисията обсъжда едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който комисията започва обсъждането. Законопроектите се гласуват поотделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, комисията с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.

Чл. 15. (1) Докладите на комисията се правят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища, включително становищата, постъпили от граждански организации и движения, с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладът на комисията за първо гласуване съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите.
(4) Докладите на комисията от откритите заседания, както и постъпилите по тях становища от граждански организации и движения, се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 16. (1) За заседанията на комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на комисията по законопроектите, по които е водеща, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание, но преди разглеждане на доклада в пленарната зала.

Чл. 17. Докладите и становищата на комисията се представят в пленарно заседание от председателя на комисията или от определен от него заместник-председател. По изключение докладите и становищата на комисията могат да бъдат представени и от член на комисията, когато председателят и заместник - председателите отсъстват от пленарното заседание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на комисията, проведено на 17.12.2014 г.