Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
17/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и гр.н.п. на 11 декември 2014 г.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и гр.н.п. на 11 декември 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 17 декември 2014 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и гр.н.п. на 11 декември 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, г-н Васил Грудев - заместник-министър и Магдалена Дакова – директор на Дирекция „Административно и правно обслужване“. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – г-жа Маргарита Петкова – заместник-изпълнителен директор и г-жа Мария Балчева – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от н.п. Румен Желев.
  Със законопроекта се предлага удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон, на лицата, осъществяващи стопански риболов, дейности по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба.
  Съответно с една година се удължава и срокът, в който се прекратяват издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов на лицата, които не са се регистрирали.
  Становището на Министерството на земеделието и храните е в подкрепа на законопроекта.
  Всички народни представители бяха единодушни, че удължаването на срока за регистрация е спешно и следва да бъде подкрепено, предвид социално-икономическата обстановка в страната и широкия кръг от субекти, основно с малки рибарски лодки, за които това задължение представлява сериозна финансова и административна тежест.
  Освен това беше припомнено, че се подготвя проект на нов Закон за рибарството и аквакултурите, който да отрази новите европейски изисквания по отношение на задължението за регистрация, където се прави разграничение между стопански едромащабен и крайбрежен дребномащабен риболов.


  В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните единодушно с 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и гр.н.п. на 11 декември 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума