Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
10/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за закриване на Националната служба по зърното № 502-01-44, внесен от Министерския съвет на 04 юни 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за закриване на Националната служба по зърното № 502-01-44, внесен от Министерския съвет на 04 юни 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 10 юни 2015 г., на което обсъди законопроект за закриване на Националната служба по зърното № 502-01-44, внесен от Министерския съвет на 04 юни 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, Георги Стоянов - главен секретар, Магдалена Дакова – директор на Дирекция „Административно и правно обслужване“ и Десислава Стоянова – директор на Дирекция „Финансово управление”. Присъстваха и представители на браншови организации.
  Законопроектът беше представен от министър Танева, която изтъкна, че законопроектът е част от концепцията за административна реформа на министерството, която предвижда областните дирекции „Земеделие“ да бъдат звената, прилагащи на регионално ниво политиките, провеждани от министерството.
  Със законопроекта се правят следните по-важни промени:
  Закрива се Националната служба по зърното, като специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните.
  С преходните и заключителни разпоредби се регламентира нейната ликвидация и се отменя Законът за съхранение и търговия със зърно.
  Предвидено е Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи с цялото си имущество и архив да премине към Българската агенция по безопасност на храните, като агенцията ще следва да осъществява контрол за качество на зърното. Правят се съответните изменения в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  Останалите активи, пасиви, архиви, права и задължения, както и данните от регистрите на закритата служба преминават към Министерството на земеделието и храните. Уредени са трудовите и служебните правоотношения със служителите.
  Предвидено е прекратяване на действието на издадените лицензии на публични складове за зърно, на удостоверенията за регистрация на зърнохранилища и на търговци на зърно. На лицата, лицензирани като публични складове за зърно, ще се върнат предоставените от тях неотменяеми банкови гаранции. За складовите записи за влог на зърно, издадени от публичните складове за зърно, ще се прилага Търговският закон. Останалите документи ще запазят своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
  Започнатите процедури за лицензиране, за регистрация и за издаване на документи се прекратяват, като платените такси и представените документи се връщат на съответните лица. Неприключените административнонаказателни производства също се прекратяват. Предлага се и ликвидацията на гаранционния фонд по ред, определен с постановление на Министерския съвет.
  В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се създава нов раздел „Зърно“.
  Собствениците и ползвателите на обекти за съхранение на зърно ще следва да подават декларации за местонахождението и капацитета на обектите, както и за наличното количество зърно, в съответните областни дирекции „Земеделие”, които след извършване на проверка, ще издават удостоверения. Въз основа на тези данни, областните дирекции ще водят и съхраняват бази данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта и за лицата, които ги стопанисват, а Министерството на земеделието и храните – за цялата страна. Публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно, които са вече лицензирани или регистрирани, ще бъдат вписвани служебно.
  Земеделските производители също ще следва да подават декларация за количеството произведено и налично зърно, включително за количествата оризова арпа и запасите от ориз.
  Министерството на земеделието и храните ежегодно ще провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз.
  Разписани са правомощията на служителите на областните дирекции „Земеделие”, извършващи проверките за достоверност на подадената информация, включително да съставят актове за установяване на административни нарушения, както и задълженията на проверяваните лица. Въвеждат се съответните санкции за нарушителите.
  В Закона за държавните резерви и военновременните запаси се отменя разпоредбата, вменяваща задължение на Националната служба по зърното да осъществява контрол върху качеството и съхраняваното зърно.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП лява България се изказаха категорично против закриването на службата и отмяната на закона, тъй като това ще доведе до непредвидими последици и ще постави под риск зърнения баланс на страната. Според тях, с отмяната на лицензионния режим на публичните складове за зърно и на регистрацията на зърнохранилищата, земеделските производители, които дават на съхранение произведеното зърно, ще бъдат изправени пред сериозен проблем поради липсата на механизъм за осъществяване на контрол върху начина на съхранение, наличното количество и движението на зърното. Противопоставиха се и на закриването на гаранционния фонд. Отбелязаха, че редът, по който се предлага да бъде събирана и докладвана информацията, не гарантира нейната достоверност и регулярност. Освен това изразиха опасение, че ще се даде възможност за появата на спекула и на измами.
  В отговор на изразените възражения министър Танева подчерта, че Националната служба по зърното не изпълнява функциите на регулатор, а единствено събира и предоставя необходимата информация. По отношение на изразеното опасение, че ще се възобновят данъчните измами припомни, че единственият ефективен механизъм за борба с тях е прилагането на обратното начисляване на ДДС при търговията със зърнени култури и че министерството вече е поискало продължаване на дерогацията с още една година.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха, че ще се въздържат при гласуването на закона, предвид липсата на достатъчно капацитет в областните дирекции „Земеделие” да поемат задълженията, които им се възлагат.
  Народните представители от парламентарните групи на ПП ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ оцениха като добра и навременна предлаганата оптимизация на административните структури. Заявиха, че предлаганите промени ще облекчат административната тежест и ще спомогнат за създаването на по-благоприятна бизнес среда и затова ще подкрепят законопроекта.
  Представителите на браншовите организации, занимаващи се с търговия, съхранение и преработка на зърно, подкрепиха законопроекта.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 3 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за закриване на Националната служба по зърното № 502-01-44, внесен от Министерския съвет на 04 юни 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума