Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от н.п. Лютви Местан и гр.н.пр. на 28 януари 2015 г. и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия - № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г. и № 554-01-127, внесен от н.п. Румен Христов и гр.н.пр. на 8 юли 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от н.п. Лютви Местан и гр.н.пр. на 28 януари 2015 г. и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия - № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г. и № 554-01-127, внесен от н.п. Румен Христов и гр.н.пр. на 8 юли 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 15 юли 2015 г., на което обсъди законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от н.п. Лютви Местан и гр.н.пр. на 28 януари 2015 г. и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия - № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г. и № 554-01-127, внесен от н.п. Румен Христов и гр.н.пр. на 8 юли 2015 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерство на земеделието и храните – Цветан Димитров – заместник-министър, Георги Стоянов – главен секретар и Георги Ралчев – началник на отдел в дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите“. От Министерство на икономиката - Даниела Везиева – заместник-министър, Дияна Найденова - директор на дирекция ,,Външноикономическа политика” и експерти. От Министерство на финансите - Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”. От Агенция „Митници” - Светла Генова. Присъстваха и представители на браншови организации на тютюнопроизводители, на фирмите изкупуващи и преработващи тютюн, и на тютюневата индустрия.
  По законопроекта, внесен от н.п. Лютви Местан и гр.н.пр.
  Със законопроекта се уреждат обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, и производството и търговията с тютюневи изделия. Разграничават се правомощията по отношение на осъществяването и провеждането на държавната политика в областта на тютюна и тютюневите изделия.
  Предлага се създаване на Националната тютюнева камара със съответните ръководни органи, правомощия, лица, които могат да членуват в нея и ред, по който да се признае нейният статут. Разписани са и условия за признаване за представителни на организации на производители на тютюн, на преработватели на тютюн и на производители на тютюневи изделия.
  Министерството на земеделието и храните следва да създаде и поддържа регистри на тютюнопроизводителите; на лицата, извършващи изкупуване на суров тютюн; на лицата, извършващи промишлена обработка на тютюн и на лицата, извършващи търговия с промишлено обработен тютюн. Освен това, министерството ще изпълнява функциите на компетентен орган по осигуряване на информация за съставки и емисии в цигарите, ще одобрява лабораториите за тяхната проверка, като води съответния регистър и ще издава разрешения, одобрения и удостоверения. Ще следва също така да създадат комисии по тютюна към областните дирекции „Земеделие“ по въпросите, свързани с производството, окачествяването и изкупуването на тютюн.
  Разписани са данните, които ще следва да съдържат регистрите. За тютюнопроизводителите това ще са данни за размера на имота; за лицата, с които е сключен договор и данни за предходната реколта и нейната реализация. За лицата, изкупуващи тютюн ще се събират данни за сключените договори и за размера и произхода на средствата за осъществяване на дейността.
  За производството на тютюн ще се използват единствено сертифицирани семена, чието производство и търговия ще се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.
  Сроковете за заплащане на изкупения тютюн ще се определят от страните по договора, но не по-късно от 30 дни от подписването на приемателно-предавателния протокол. Купувачите няма да могат да откажат изкупуване на договорените количества тютюн.
  Първоначалното окачествяване на суровия тютюн ще се извършва съвместно от производителя и купувача по ред, определен в сключения договор. При спор страните ще могат да поискат окачествяването да се извърши от експерт по окачествяване, а при несъгласие с оценката на експерта и повторно оценяване от тричленна комисия от експерти.
  Право да извършват промишлена обработка на тютюн ще имат регистрирани лица, получили разрешение за промишлена обработка.
  Производство на тютюневи изделия ще могат да извършват лица, получили разрешение от Министерския съвет, като Министерството на икономиката ще води регистър както за тях, така и за лицата, извършващи дейности със съоръжения и оборудване за изработка на тютюневи изделия.
  Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневите изделия ще се извършват от лица, получили разрешение по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.
  Разписани са правомощията на служителите в Министерството на земеделието и храните при изпълнение на техните контролни функции, вкл. да дават задължителни предписания и да съставят актове за административни нарушения. Предвидена е възможност за провеждане на проверки съвместно с Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Комисията за защита на потребителите и с други органи на изпълнителната власт.
  В комисията са постъпили писмени мотивирани становища на Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката, които не подкрепят законопроекта. Министерството на финансите изразява принципна подкрепа на концепцията за засилване на контрола върху суровините за производство на тютюневи изделия и върху съоръженията и оборудването за тяхното производство, но въпреки това изтъква, че не подкрепя конкретния законопроект. Становищата на Българската стопанска камара и други неправителствени организации като цяло също са отрицателни.
  В последвалата дискусия преобладаваше становището, че в част от предложенията има логика и че е необходимо да бъдат въведени мерки за по-строг контрол, но бяха изказани и редица критики по отношение на предложените текстове. Беше отбелязано, че липсват финансови разчети и икономически анализ на ефекта от неговото прилагане и че се въвеждат твърде много регулации, които нарушават принципите на свободната пазарна икономика. На сериозна критика бяха подложени разпоредбите относно създаването на Националната тютюнева камара и механизма, предвиден за признаването на нейния статут, както и условията за признаване на организации на производители на тютюн, на преработватели на тютюн и на производители на тютюневи изделия.
  От БСП лява България заявиха, че независимо от недостатъците ще подкрепят предложения проект, тъй като считат, че между първо и второ гласуване, текстовете могат да бъдат прецизирани.
  По законопроекта, внесен от Министерския съвет
  С него се предлага производството на тютюневи семена да се извършва от регистрирани по реда на Закона за посевния и посадъчен материал лица. Регистърът ще се води в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, като тя ще осъществява и контрола върху качеството, чистотата и произходът на произведените семена.
  Второто предложение е свързано с отмяна на забраната за производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър и на разпоредбата, въвеждаща санкция за нарушение на тази забрана.
  Освен това, се определя компетентен орган за установяване на нарушения, свързани с продажба и предлагане на тютюневи изделия чрез използването на услугите на информационното общество и се въвежда съответното административно наказание.
  Всички народни представители бяха единодушни, че законопроектът следва да бъде подкрепен.
  По законопроекта, внесен от н.п. Румен Христов и гр.н.пр.
  Разграничават се отговорностите по отношение на провеждането на държавната политика.
  Министерството на земеделието и храните ще следва да създаде два нови регистъра. Първият е регистър на тютюнопроизводителите и на сключените от тях договори за изкупуване на суров тютюн. Вторият е на лицата, получили разрешение за изкупуване на суров тютюн.
  Предлага се към областните дирекции „Земеделие”, в териториалния обхват на които се извършва производство и търговия с тютюн, да се създадат комисии по тютюна. Комисиите ще включват експерти по окачествяване на тютюн, които ще извършват независима оценка на качеството на суровината при възникнали спорове между производител и търговец. При несъгласие със заключението на експерта, съответната комисия ще извършва повторно окачествяване, което ще бъде окончателно. Отпада изискването разходите по окачествяването да бъдат за сметка на купувача.
  Съответно изкупуване на суров тютюн ще се извършва единствено от лица, получили разрешение, разполагащи с подходящи обекти и съоръжения за неговото съхранение и сключили договор с регистриран тютюнопроизводител. Разписани са задълженията на изкупвачите да предоставят информация за прогнозните количества, които ще бъдат изкупени през следващата година, за изкупените и за наличните количества суров, изсушен, манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества тютюн. Отпада 30-дневеният срок, в който изкупеният тютюн следва да бъде изплатен.
  По отношение на производството на тютюн се въвежда изискване то да се извършва съгласно технологични инструкции. Ще се използват единствено сертифицирани семена, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал и произведени от лица, получили разрешение за това. Търговията на семена също ще се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал. Отговорността за контрола ще бъде на Министерството на земеделието и храните.
  Дава се правна възможност за създаване на представителни организации на тютюнопроизводители, на лицата, извършващи промишлена обработка и на производители на тютюневи изделия. Разписват се критерии, на които следва да отговарят организациите, за да бъдат признати за представителни, техните задължения, правомощия и редът за признаване.
  По отношение на производството на тютюневи изделия е предвидено то да се извършва от лицензирани складодържатели по Закона за акцизите и данъчните складове, получили разрешение за производство. Условията и редът за поставянето и отчитането на бандеролите върху потребителските опаковки също ще става по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и актовете по неговото прилагане.
  Министерството на земеделието и храните подкрепя законопроекта. От Министерството на финансите изразиха готовност да представят бележки за прецизиране на конкретните текстове, свързани с производителите на тютюневи изделия. Представителите на тютюнопроизводителите също подкрепиха предлаганите промени.
  Като цяло народните представители подкрепиха законопроекта и заявиха, че между първо и второ гласуване ще внесат конкретни предложения за прецизиране на текстовете.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните:
  1. С 5 гласа “за”, 0 гласа “против” и 13 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-16, внесен от н.п. Лютви Местан и гр.н.пр. на 28 януари 2015 г.
  2. С 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г.
  3. С 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-127, внесен от н.п. Румен Христов и гр.н.пр. на 8 юли 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума