Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
09/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 9 септември 2015 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – д-р Цветан Димитров – заместник-министър, г-н Стоил Дудулов – началник на отдел в Дирекция „Поземлени отношения и комасация” и експерти.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Димитров.
  Със законопроекта са предвидени следните промени.
  Съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и на нарушени терени в горски територии ще се извършва от министъра на земеделието и храните, за хвостохранилища – от министъра на енергетиката, а за сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци - от министъра на околната среда и водите.
  Няма да се изисква утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и на прилежащите съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата им площ е до 15 кв. м.
  Без процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране ще става промяната на предназначението на земеделски земи, когато е предвидена с влязъл в сила общ устройствен план и в случаите на предоставена с решение на Министерския съвет концесия.
  Предлага се да бъде стеснен обхватът на обектите, за които се определят най-малко две площадки или трасета за осигуряване на транспортен достъп.
  За изграждането и разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ще се изисква становище от Комисията за енергийно и водно регулиране.
  Инвеститорите клас А съгласно Закона за насърчаване на инвестициите няма да заплащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи.
  Отменя се текста, регламентиращ начина на разходване на постъпления в Министерството на земеделието и храните, тъй като е в противоречие със Закона за публичните финанси.
  Променя се състава на Комисията за земеделските земи и се разширява обхвата на нейните правомощия. Комисията ще може да отлага промяната на предназначението на земеделска земя, когато възникнат въпроси за доизясняване и ще може да разрешава временно ползване на земеделска земя в определени случаи. Решенията на комисията за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране ще подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.
  За строителство, извършено върху земеделска земя без да е променено нейното предназначение, собственикът на обекта няма да заплаща стойността на земята, а само съответната санкция и двойния размер на таксата за промяна на предназначението. Когато строителството е извършено върху държавна или общинска земя, след заплащане на тези суми собственикът на обекта ще може да придобие собствеността върху земята по ред, определен в правилника за прилагането на закона.
  В Комисията по земеделието и храните е постъпило становище на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с редица предложения за изменения, извън обхвата на законопроекта и становище на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” в структурата на Селскостопанската академия, в което се възразява срещу направените от НИМХ предложения.
  В свое становище Министерството на енергетиката подкрепя по принцип законопроекта и прави предложение за редакция на един от текстовете, което ще бъде обсъдено между първо и второ четене.
  В последвалата дискусия беше подчертано, че законопроектът като цяло цели облекчаване на режима по утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, когато това касае подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, които не засягат сериозно начина, по който се обработва земята, както и за големи инвестиционни проекти и в случаите на влязъл в сила общ устройствен план или предоставена от Министерския съвет концесия.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума