Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 554-01-159, внесен от Иван Вълков и гр.н.п. на 1 октомври 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 554-01-159, внесен от Иван Вълков и гр.н.п. на 1 октомври 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 ноември 2015 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 554-01-159, внесен от Иван Вълков и гр.н.п. на 1 октомври 2015 г.

  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, Васил Грудев, доц. Георги Костов и д-р Цветан Димитров – заместник-министри, Магдалена Дакова - директор на Дирекция „Административно и правно обслужване”, Миглена Хаджийска - юрисконсулт в същата дирекция, Ивайло Симеонов - директор на Дирекция „Морско дело и рибарство” и Михаела Велинова - началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от н.п. Живко Мартинов.
  Със законопроекта се предлага стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав да може да се извършва и от физически или юридически лица, когато тези лица използват риболовни кораби с обща дължина под 10 метра, като за тях няма да се изисква разрешително за стопански риболов и придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
  Съответно капитаните на риболовните кораби под 10 метра се освобождават от задължението да водят риболовен дневник. Те ще вписват данните за улова по видове и количества във формуляр, който ще предоставят два пъти годишно в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Формулярът следва да бъде издаден въз основа на план за статистически извадки, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
  Министерството на земеделието и храните изрази съгласие да отпадане задължението за регистрация като юридически лица или еднолични търговци по смисъла на Търговския закон на физическите лица, собственици на риболовни кораби под 10 метра.
  По отношение на второто предложение, от министерството обясниха, че освобождаването на капитаните на малките съдове от задължението да водят риболовен дневник следва да бъде предшествано от план за статистически извадки, изготвен въз основа на методика, приета от Европейската комисия. Към момента в България няма действаш такъв план. Освен това държавите-членки, които прилагат план за статистически извадки, следва редовно и поне ежемесечно да събират за всеки свой риболовен кораб, който не подлежи на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване, данни за всички разтоварвания на улов на всички видове в килограми, включително ако няма такива, както и данни за статистическите квадранти, където е бил извършен уловът. Съответно обобщените данните за разтоварените през предходния месец количества следва ежемесечно преди 15-то число да бъдат докладвани по електронен път на Комисията.
  Във връзка с изложените аргументи, от министерството предложиха конкретни редакции и на двата текста, които да позволят намаляване на административната тежест за собствениците на риболовни кораби под 10 метра, без да противоречат на европейските изисквания за прилагане на система за контрол за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.
  Всички народни представители бяха единодушни, че действащите правила представляват непосилна финансова и административната тежест за голяма част от собствениците на малките риболовни съдове, която следва да бъде намалена. Категорично подкрепиха изказаните от министерството аргументи и заявиха готовност бележките на министерството да бъдат взети предвид, а текстовете да бъдат прецизирани между първо и второ четене на законопроекта.

  В заключение, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 554-01-159, внесен от Иван Вълков и гр.н.п. на 1 октомври 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума