Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/11/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за опазване на земеделските земи

  (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 2, ал. 4 след думата „оранжерии“ се добавя „и за линейни обекти по чл. 17а, ал. 2“.

  § 1. В чл. 8 ал. 2 и 3 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, за хвостохранилища – от министъра на енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице, за сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците - от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.”

  Предложение на н. п. Валентин Николов и н. п. Александър Ненков:
  В § 2 относно чл. 11 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, за хвостохранилища – от министъра на енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице, или от министъра на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице, а за сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците - от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. Министърът на енергетиката съгласува проектите за рекултивации, произтичащи от дейността на действащи разрешения за търсене и проучване, или проучване и концесии, притежаващи съоръжения за минни отпадъци. Министърът на икономиката съгласува проектите за рекултивация на закрити мини, рудници и съоръжения към тях, включени в съответните приложения към подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите по закриване на мини, рудници и минни съоръжения от въгледобива, рудодобива и уранодобива.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице, когато се предвижда рекултивация на земя за земеделски нужди и/или за включването й в горски територии.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Извън случаите по ал. 3, съгласуването на проекта за рекултивация се извършва от:
  1. министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице - за сгуроотвали, както и за сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
  2. министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице за рекултивация, произтичаща от дейността на операторите по действащи разрешения за търсене и проучване или за проучване или концесии за добив за съответните съоръжения за минни отпадъци;
  3. министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице за рекултивация на закрити мини, рудници и съоръжения към тях, включени в подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите по закриване на мини, рудници и минни съоръжения от въгледобива, рудодобива и уранодобива;
  4. министъра на енергетиката или министъра на икономиката съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица - за хвостохранилища.“

  § 3. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изисква утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена, както и на прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата площ на всяко едно от тях е до 15 кв. м.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите на предоставена концесия с решение на Министерския съвет се извършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.”

  Предложение на н. п. Делян Добрев, н. п. Валентин Николов и н. п. Александър Ненков:
  В § 3 относно чл. 17а, в ал. 2 се създава изречение второ: „За изграждане на линейни обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110кV и по-високи не се изисква утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи, когато необходимата площ на всеки елемент от линейното съдържание е до 100 кв. м.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изисква утвърждаване на площадки и трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м., а за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 кV и по-високо - необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите на предоставена концесия с решение на Министерския съвет, се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.”

  § 4. В чл. 21, ал. 2 думите „електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. В чл. 23, ал. 3 след думите „или некатегоризируеми” се поставя запетая и се добавя „след предоставяне на становище от Комисията за енергийно и водно регулиране за присъединяване към преносната мрежа и разпределителните електрически мрежи на обекта по район на присъединяване и ниво на напрежение”.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Мариана Бояджиева:
  В § 5 след израза „В чл. 23, ал. 3” се добавя изразът „думата „пета” се заменя със „седма”, а“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 23, ал. 3 думата „пета” се заменя със „седма” и накрая се добавя „при наличие на становище за присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови оператор“.

  § 6. В чл. 30, ал. 3 думите „за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти” се заменят с „в случаите по чл. 22а, ал. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 39, ал. 2 изречение първо се изменя така: „В състава на комисията по ал. 1 се включва по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на правосъдието, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката, на Министерството на земеделието и храните и на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” в структурата на Селскостопанската академия.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10:
  „9. отлага промяна на предназначението на земеделската земя, когато възникнат въпроси, свързани със здравни, строителни и други изисквания или с ограничения, предвидени в други закони;
  10. разрешава временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона.”
  2. В ал. 3, изречение първо след думите „Решенията за” се добавя „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, за”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 40 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10:
  „9. спира процедурата за промяна на предназначението на земеделската земя, когато възникнат въпроси, свързани със здравни, строителни и други изисквания или с ограничения, предвидени в закон, до тяхното изясняване;
  10. разрешава временно ползване на земеделска земя при условията и по реда на правилника за прилагане на закона.”
  2. В ал. 3, изречение първо след думите „Решенията за” се добавя „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, за”.

  § 9. В чл. 42, ал. 1 т. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  § 10. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 ал. 2 се отменя.
  2. В § 2:
  а) в ал. 2 думите „изградените сгради заплаща освен стойността на земята” се заменят с „обекта заплаща”;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато земята, върху която е извършено строителството, е държавна или общинска по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след заплащане на сумите по ал. 2 собственикът на обекта може да придобие собствеността върху земята по нейната пазарна цена по ред, определен с правилника за прилагането на закона.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Мариана Бояджиева:
  В § 10, т. 2, б. „б“ в създаваната ал. 3 след израза „върху земята“ се добавя „с променено предназначение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 ал. 2 се отменя.
  2. В § 2:
  а) в ал. 2 думите „изградените сгради заплаща освен стойността на земята” се заменят с „обекта заплаща”;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато земята, върху която е извършено строителството, е държавна или общинска собственост по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и са заплатени сумите по ал. 2, собственикът на обекта може да придобие собствеността върху земята с променено предназначение по нейната пазарна цена по ред, определен с правилника за прилагането на закона.”

  Предложение на н. п. Живко Мартинов:
  Да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“.

  Комисията предлага да се създаде § 12:
  § 12. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за съгласуване на проект за рекултивация, се довършват по досегашния ред.

  Предложение на н. п. Живко Мартинов:
  § 11. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31 и 61от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19, ал. 1, след думите „общинска собственост” се поставя запетая и се добавя „с изключение на залесените и самозалесили се земеделски земи - гори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, които са държавна собственост и се възстановяват по реда на чл. 10, ал. 5.”
  2. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 4 думата „заповедта” се заменя с „масивите за ползване могат да”.
  б) алинея 16 се изменя така:
  „(16) Директорът на областната дирекция "Земеделие", след влизане в сила на заповедта по ал. 4, подава искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в определените със споразумението и/или разпределението масиви за ползване, на техните ползватели по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет взема решение за предоставяне на имотите в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок кметът издава заповед въз основа на взетото решение, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.”
  в) създава се нова ал. 17:
  „(17) Когато общинският съвет не вземе решение в едномесечен срок или кметът не издаде заповедта по ал. 16, полските пътища се предоставят на ползвателите със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие”, в която е определена цената на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите внасят по банкова сметка на общината определената в заповедта сума.”
  г) досегашната ал. 17 става ал. 18.
  3. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
  2. правила за ползването на имотите по т. 1.”
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Правилата за ползване на имотите по ал. 1, т. 1 съдържат:”
  бб) в т. 2, 3, 5, 7 и 12 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  в) в ал. 4 и 5 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  г) алинея 7 се отменя;
  д) в ал. 8 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  4. В § 2в от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „и нечифтокопитни” се заличават и накрая се добавя „и конете.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 1 е отразена в § 17.

  Предложение на н. п. Добрин Данев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 37в, ал. 16 в изречение трето думата „приемане“ се заменя с „влизането в сила“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 13 да се създаде т. 4:
  „4. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г.) думите „2015 г.“ се заменят с „2017 г.“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 37в:
  а) в ал. 4, изречение второ думата „заповедта” се заменя с „масивите за ползване могат да”;
  б) алинея 16 се изменя така:
  „(16) Директорът на областната дирекция „Земеделие”, след влизането в сила на заповедта по ал. 4, подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие“ определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.“
  2. В чл. 37о:
  а) в ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
  2. правила за ползването на имотите по т. 1.”;
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Правилата за ползване на имотите по ал. 1, т. 1 съдържат:”;
  бб) в т. 2, 3, 5, 7 и 12 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  в) в ал. 4:
  аа) в текста преди т. 1 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  бб) в т. 2 думите „мери и пасища” се заменят с „мери, пасища и ливади”;
  вв) в т. 3 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  г) в ал. 5 думите „мери и пасища” се заменят с „мери, пасища и ливади”, а думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  д) алинея 7 се отменя;
  е) в ал. 8 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  3. В § 2в от допълнителните разпоредби:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „и нечифтокопитни” се заличават и накрая се добавя „и конете.”
  4. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г.) думите „2015 г.“ се заменят с „2017 г.“


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 14:
  § 14. (1) В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.
  (2) В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. (1) В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.
  (2) В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1.

  Предложение на н. п. Румен Желев:
  Създава се § 11:
  § 11. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г.; бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г.; бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.; бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г. и бр. 60 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 43, ал. 3 се създава т. 4:
  „4. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнението на дейностите по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите - на лица, които са собственици или имат предоставени права за ползване на обекти и съоръжения за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, когато лицата са регистрирани по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и отговарят на изискванията на чл. 43а, ал. 1, т. 2 – за срока на договора, за който имат предоставени права, но не повече от 10 години. ”
  2. В чл. 79:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено по реда на този закон и за които дължимата цена е заплатена в срока по чл. 78, ал. 2, се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението. Лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението, подава заявление за закупуване с приложени всички изискуеми документи в срок до 1 година от влизане в сила на акта по чл. 77, ал. 2.”
  б) създават се ал. 8, 9 и 10:
  „(8) Правото на лицето да закупи имота с променено предназначение се погасява, когато:
  1. не е подало заявление в срока по ал. 1, изречение второ;
  2. продажната цена не е платена в тримесечен срок от влизане в сила на заповедта за закупуване на поземления имот.
  (9) В случаите по ал. 9 поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено, се продават от министъра на земеделието и храните чрез провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост.
  (10) Когато имотът не бъде продаден по реда на Закона за държавната собственост, министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяването му като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите, на съответната служба по геодезия, картография и кадастър или на общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или картата на възстановената собственост. Министърът или оправомощени от него лица подават искане за изменение на съответния подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.”
  3. В чл. 111 се създава ал. 9:
  „(9) Алинея 8 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се стопанисват и управляват от горско сдружение по чл.183.”
  4. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:
  а) в § 5 се създават ал. 10, 11, 12 и 13:
  „(10) Лицата, в полза на които е издадена заповед за изключване на гори и земи от горския фонд по чл. 14г, ал. 1 от отменения Закон за горите (ДВ, бр.16 от 2003 г.) след влизане в сила на Закона за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) и които не са подали заявление за закупуване на имотите, в срок до 1 година от влизане в сила на този закон подават заявление, към което са приложени всички изискуеми документи.
  (11) Лицата, в полза на които е издадена заповед за изключване на гори и земи от горския фонд по чл. 14г, ал. 1 от отменения Закон за горите (ДВ, бр.16 от 2003 г.) след влизане в сила на този закон, в срок до 1 година от влизане в сила на заповедта, подават заявление за закупуване, към което са приложени всички изискуеми документи.
  (12) След изтичане на сроковете по ал. 10 и 11, правата на лицата се погасяват и имотите се продават от министъра на земеделието и храните чрез провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост.
  (13) Когато имотът не бъде продаден по реда на Закона за държавната собственост, министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяването му като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите, на съответната служба по геодезия, картография и кадастър или на общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или картата на възстановената собственост. Министърът или оправомощени от него лица подават искане за изменение на съответния подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.”
  б) създава се § 43:
  „§ 43. Лицата, в чиято полза са издадени решения за промяна на предназначението на поземления имот по чл. 77, ал. 2 до влизане в сила на този закон, подават заявления за закупуване с приложени всички изискуеми документи, в срок до 1 година от влизане в сила на този закон. След изтичане на срока, правата на лицата се погасяват и се прилага чл. 79, ал. 9 и 10.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 4 е отразена в § 16.

  Предложение на н. п. Румен Желев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 15 да се създаде нова т. 2:
  „2. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага, когато под наем се отдават имоти за спортни дейности или се предоставят площи до един декар.“
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) За свободните площи, останали след отдаването под наем при условията на ал. 1 и 3, се прилага редът на чл. 43.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 15:
  § 15. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г.; бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г.; бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.; бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 43, ал. 3 се създава т. 4:
  „4. за поставяне на преместваеми санитарни и складови помещения, необходими за аквакултури и свързаните с тях дейности за обекти, регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните - на лица, които са собственици или имат предоставени права за ползване на обекти и съоръжения за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, регистрирани са по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и имат разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите – за срока на това разрешително, но не по-дълъг от 10 години; предоставената площ не може да бъде по-голяма от един декар. ”
  2. В чл. 43а:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Алинея 1 не се прилага, когато под наем се отдават имоти за спортни дейности или се предоставят площи до един декар.“;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) За свободните площи, останали след отдаването под наем при условията на ал. 1 и 3, се прилага редът по чл. 43.“
  3. В чл. 79:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Лицето подава заявление за закупуване в срок до една година от влизането в сила на акта за промяна на предназначението.“;
  б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „се извършва“ се добавя „със заповед“;
  в) създават се ал. 8, 9 и 10:
  „(8) Правото на лицето да закупи имота с променено предназначение се погасява, когато:
  1. заявлението за закупуване не е подадено в срока по ал. 1, изречение второ;
  2. продажната цена не е платена в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба на поземления имот.
  (9) В случаите по ал. 8 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяването на имота като горска територия, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта се изпраща на съответното държавно предприятие, на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър или на общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост. В 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта компетентният орган по Закона за устройство на територията отменя или изменя акта, с който е утвърден съответния подробен устройствен план.
  (10) Алинея 1 не се прилага при промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за концесии за добив на подземни богатства.“
  4. В чл. 111 се създава ал. 9:
  „(9) Алинея 8 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се стопанисват и управляват от горско сдружение по чл. 183.”

  Комисията предлага да се създадат § 16 и 17:
  § 16. (1) Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено след 9 април 2011 г. до влизането в сила на този закон и за които дължимата цена е заплатена в определения срок, се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението. Лицето подава заявление за закупуване в срок до една година от влизането в сила на този закон.
  (2) Правото на лицето да закупи имота с променено предназначение се погасява, когато:
  1. заявлението за закупуване не е подадено в срока по ал. 1, изречение второ;
  2. продажната цена не е платена в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба на поземления имот.
  (3) В случаите по ал. 2 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяването на имота като горска територия, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта се изпраща на съответното държавно предприятие, на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър или на общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост. В 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта компетентният орган по Закона за устройство на територията отменя или изменя акта, с който е утвърден съответния подробен устройствен план.
  § 17. Залесените и самозалесилите се земеделски земи по § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 54 от 2008 г.; Решение № 4 на КС на РБ - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 91 от 2008 г. и бр. 80 от 2009 г.), за които до датата на влизането в сила на този закон не са издадени заповеди за включването им в държавния горски фонд и които не са предадени на общините по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се включват в горските територии – държавна собственост, със заповед на министъра на земеделието и храните.

  Предложение на н. п. Пламен Тачев Петров:
  В преходните и заключителните разпоредби се създават § 25а и 25б:
  § 25а. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 от 2014 г. на КС на РБ - бр. 65 от 2014 г., изм., бр. 14 от 2015 г.; бр. 17, 35 и 56 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 18, ал. 7 думите „от животинската тор на които се произвежда 1 кВтч електрическа енергия на ден“ се заменят с думите „и за всеки кВт инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от животинска тор притежава необходимия брой регистрирани животни, като приравнението към кВт инсталирана мощност е както следва:“.
  2. В § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 56 от 2015 г.) думите „01 юли 2016“ се заменят с „01 януари 2016“.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и го подкрепя по т. 1.
  Комисията предлага да се създаде § 18:
  § 18. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35 и 56 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 7 думите „и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 kWh електрическа енергия на ден, както следва:“ се заменят с „и за всеки кW инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от животинска тор притежава необходимия брой регистрирани животни и птици, като приравнението към 1кW инсталирана мощност е, както следва:“.

  Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 19:
  § 19. Параграф 13, т. 4 влиза в сила от 30 септември 2015 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 19:
  § 19. Параграф 13, т. 4 влиза в сила от 30 септември 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума