Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
26/11/2015 второ гласуване

  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д


  към доклад вх. № 553-07-46 от 13 ноември 2015 г. за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д


  към доклад вх. № 553-07-46 от 13 ноември 2015 г. за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.


  Предложение на н. п. Живко Мартинов:
  § 11. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31 и 61от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19, ал. 1, след думите „общинска собственост” се поставя запетая и се добавя „с изключение на залесените и самозалесили се земеделски земи - гори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, които са държавна собственост и се възстановяват по реда на чл. 10, ал. 5.”
  2. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 4 думата „заповедта” се заменя с „масивите за ползване могат да”.
  б) алинея 16 се изменя така:
  „(16) Директорът на областната дирекция "Земеделие", след влизане в сила на заповедта по ал. 4, подава искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в определените със споразумението и/или разпределението масиви за ползване, на техните ползватели по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет взема решение за предоставяне на имотите в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок кметът издава заповед въз основа на взетото решение, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.”
  в) създава се нова ал. 17:
  „(17) Когато общинският съвет не вземе решение в едномесечен срок или кметът не издаде заповедта по ал. 16, полските пътища се предоставят на ползвателите със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие”, в която е определена цената на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите внасят по банкова сметка на общината определената в заповедта сума.”
  г) досегашната ал. 17 става ал. 18.
  3. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
  2. правила за ползването на имотите по т. 1.”
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Правилата за ползване на имотите по ал. 1, т. 1 съдържат:”
  бб) в т. 2, 3, 5, 7 и 12 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  в) в ал. 4 и 5 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  г) алинея 7 се отменя;
  д) в ал. 8 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  4. В § 2в от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „и нечифтокопитни” се заличават и накрая се добавя „и конете.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 1 е отразена в § 17.

  Предложение на н. п. Добрин Данев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 37в, ал. 16 в изречение трето думата „приемане“ се заменя с „влизането в сила“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 37в:
  а) в ал. 4, изречение второ думата „заповедта” се заменя с „масивите за ползване могат да”;
  б) алинея 16 се изменя така:
  „(16) Директорът на областната дирекция „Земеделие”, след влизането в сила на заповедта по ал. 4, подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие“ определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.“
  2. В чл. 37о:
  а) в ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
  2. правила за ползването на имотите по т. 1.”;
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Правилата за ползване на имотите по ал. 1, т. 1 съдържат:”;
  бб) в т. 2, 3, 5, 7 и 12 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  в) в ал. 4:
  аа) в текста преди т. 1 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  бб) в т. 2 думите „мери и пасища” се заменят с „мери, пасища и ливади”;
  вв) в т. 3 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  г) в ал. 5 думите „мери и пасища” се заменят с „мери, пасища и ливади”, а думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”;
  д) алинея 7 се отменя;
  е) в ал. 8 думите „мерите и пасищата” се заменят с „мерите, пасищата и ливадите”.
  3. В § 2в от допълнителните разпоредби:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „и нечифтокопитни” се заличават и накрая се добавя „и конете.”  Комисията предлага § 19 от доклада за второ гласуване - вх. № 553-07-46 от 13 ноември 2015 г., да не се обсъжда и гласува, тъй като т. 4 е отпаднала в § 13.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума