Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/12/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 554-01-159, внесен от Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 1 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 10 декември 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 554-01-159, внесен от Иван Стефанов Вълков и група народни представители на 1 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 10 декември 2015 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за рибарството и аквакултурите
  (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Изменя се чл. 17, ал. 1 както следва:
  „(1) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на лицензия за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.“
  т. 1 За риболовни кораби над 10 м. от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
  т. 2 За риболовни кораби под 10 м. от физически и/или от юридически лица.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Георги Божинов и н. п. Добрин Данев:
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Стопанският риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица или еднолични търговци, въз основа и в съответствие с издадено разрешително за стопански риболов и придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. При условията на предходното изречение, стопански риболов с риболовни кораби с обща дължина до или 10 м. може да се извършва и от физически лица.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Иван Вълков:
  Член 17 да се оформи като § 1 със следната редакция:
  „§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:
  1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина до 10 метра;
  2. юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина 10 и повече метра.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 17 да се оформи като § 1 със следната редакция:
  § 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:
  1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина до 10 метра;
  2. юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина 10 и повече метра.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Георги Божинов и н. п. Добрин Данев:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 18б, ал. 1 изразът „ал. 6” се заменя с „ал. 7”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 2:
  § 2. В чл. 18б, ал. 1 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.

  В чл. 19 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова алинея 10 със следния текст:
  „(10) Капитаните на риболовни кораби с обща дължина под 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник, след утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА план за статистически извадки.“
  2. Създава се нова алинея 11 със следния текст:
  „(11) Капитаните на риболовни кораби с обща дължина под 10 метра вписват данни за улова по видове и количества по утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА въз основа на план за статистически извадки формуляр, и го предоставят два пъти годишно в ИАРА.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Георги Божинов и н. п. Добрин Данев:
  § 2 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Иван Вълков:
  Член 19 да се оформи като § 2 със следната редакция:
  „§ 2. В чл. 19 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на план за статистически извадки съгласно чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
  (11) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра вписват в декларация, неразделна част от плана по ал. 10, данните за улова/разтоварванията за предходния месец по видове и количества. Декларацията се предава в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 19 да се оформи като § 3 със следната редакция:
  § 3. В чл. 19 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влязъл в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз.
  (11) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра вписват в декларация, неразделна част от плана по ал. 10, данните за улова/разтоварванията за предходния месец по видове и количества. Декларацията се предава в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Георги Божинов и н. п. Добрин Данев:
  Създава се § 2а:
  „§ 2а. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За стопански риболов с риболовни кораби с обща дължина до или 10 м. попълването на риболовния дневник и предаването на декларациите за произход в ИАРА се организира и се извършва на месечна база.”
  2. Сегашната ал. 2 става ал. 3.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 10.

  Предложение на н. п. Иван Вълков:
  Да се създадат § 3-8:
  § 3. В чл. 57, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.
  § 4. В чл. 58б думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.
  § 5. В чл. 59 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.
  § 6. В чл. 61, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.
  § 7. Създава се чл. 61а:
  „Чл. 61а. На лице, което наруши изискванията на чл. 19, ал. 11, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.“
  § 8. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в § 119, ал. 1 след думата „риболов“ се добавя „с кораб с дължина 10 и повече метра“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 4-9:
  § 4. В чл. 57, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

  § 5. В чл. 58б думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

  § 6. В чл. 59 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

  § 7. В чл. 61, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

  § 8. Създава се чл. 61а:
  „Чл. 61а. На лице, което наруши изискванията на чл. 19, ал. 11, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.“
  § 9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в § 119, ал. 1 след думата „риболов“ се добавя „с кораб с дължина 10 и повече метра“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Георги Божинов и н. п. Добрин Данев:
  Създава се подраздел „Заключителна разпоредба”:
  „Заключителна разпоредба
  § 3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн. ДВ. бр. 59 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 102 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 107 от 2014 г.), в Преходни и Заключителни разпоредби, в § 119, ал. 1 след думата „риболов” се добавя изразът „с риболовен кораб с обща дължина над 10 м.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 9.


  Предложение на н. п. Иван Вълков:
  Да се създаде „Преходна разпоредба“ с § 9:
  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  § 9. До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде „Преходна разпоредба“ с § 10:
  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  § 10. (1) До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
  (2) На лице, което не представи декларация за произход в нарушение на ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават по реда на чл. 91.“

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума