Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
10/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавните помощи № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавните помощи № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 10 февруари 2016 г., на което обсъди законопроект за държавните помощи № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2016 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерство на земеделието и храните – Румен Яначков – началник на отдел в Дирекция „Държавни помощи и регулации”, Мария Ангелова - главен експерт в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване“. От Министерство на финансите – Маргарита Борисова и Валери Вулев – държавни експерти в Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“.
  Законопроектът беше представен от Маргарита Борисова. Тя подчерта, че със законопроекта не се изменя съществено съществуващият ред за предоставяне на помощи и че като цяло са запазени общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, както и същността на процедурите.
  Основните елементи от структурата на законопроекта са следните:
  Определят се предметът и обхватът на закона, съвместимостта на помощите с вътрешния пазар и базовите принципи, които следва да се спазват при предоставянето на помощи.
  Определена е общата компетентност на министъра на финансите като национален орган, отговарящ за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните и на минималните помощи и специалната компетентност на министъра на земеделието и храните по отношение на държавните и на минималните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството. Подробно са разписани техните функции.
  Министърът на земеделието и храните ще разработва съдържанието, параметрите и механизмите за предоставяне и контрол на всички видове помощи в областта на земеделието. Той ще оценява тяхното въздействие, ще изпраща уведомленията, ще изготвя годишните доклади до Европейската комисия, ще дава становища и ще участва в дейността на работните органи на Европейската комисия, в кръга на своята компетентност.
  Въвежда се понятие за администратор на помощ, като са разписани неговите отговорности, както и понятие за получател на помощ.
  Създава се ред за оценка на размера на неправомерно получена или неправилно използваната помощ, когато лицата, получили помощта и нейният размер не са предварително определени в решението на Европейската комисия. Предвидено е възстановяването да се извършва с разпореждане за възстановяване и с влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, издаден по реда на Административнопроцесуалния кодекс от администратора на помощта. Вземанията ще подлежат на принудително събиране от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато получателят на средствата е в производство по несъстоятелност, съответният администратор ще изпраща акта за установяване на публично вземане до съда по несъстоятелност чрез Националната агенция за приходите.
  Съставянето на актовете за установяване на нарушения и издаването на наказателни постановления ще се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, която ще осъществява контрола по изпълнението на закона.
  Жалбите и исковете по повод оспорването на нарушения ще се разглеждат и решават при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В тази връзка с преходните и заключителните разпоредби се правят необходимите промени в Административнопроцесуалния кодекс и се създава съответният ред.
  В последвалата дискусия бяха поставени няколко уточняващи въпроса, които получиха изчерпателни отговори от представителите на двете министерства. Като цяло народните представители подкрепиха законопроекта.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавните помощи № 602-01-3, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума